Pranešimas - A7-0039/2009Pranešimas
A7-0039/2009

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo leisti Portugalijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą autonominiame Madeiros regione pagamintam ir vietoje suvartojamam romui ir likeriams ir autonominiame Azorų salų regione pagamintiems ir vietoje suvartojamiems likeriams ir spiritams

13.10.2009 - (COM(2009)0259 – C7‑0104/2009 – 2009/0075(CNS)) - *

Regioninės plėtros komitetas
Pranešėjas: Danuta Maria Hübner
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2009/0075(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0039/2009
Pateikti tekstai :
A7-0039/2009
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo leisti Portugalijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą autonominiame Madeiros regione pagamintam ir vietoje suvartojamam romui ir likeriams ir autonominiame Azorų salų regione pagamintiems ir vietoje suvartojamiems likeriams ir spiritams

(COM(2009)0259 – C7‑0104/2009 – 2009/0075(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0259),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 299 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0104/2009),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A7‑0039/2009),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pateikdama du prašymus (atitinkamai, 2008 m. birželio 16 d. ir 2008 m. birželio 20 d.), Portugalija paprašė pratęsti 2002 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimu 2002/167/EB jai suteiktą leidimą taikyti lengvatinį akcizo tarifą autonominiame Madeiros regione pagamintam ir vietoje suvartojamam romui ir likeriams ir autonominiame Azorų salų regione pagamintiems ir vietoje suvartojamiems likeriams ir spiritams.

Savo aiškinamojoje dalyje Europos Komisija mums praneša, kad:

„Vietos pramonėje dirba apie 130 darbuotojų Madeiroje ir apie 90 darbuotojų Azorų salose. Madeiroje cukranendrės ir vaisiai auginami bei perdirbami apie 1 000 šeimos žemės ūkio valdų.

2007 m. produktų, kuriems taikomas lengvatinis akcizo tarifas, rinkos dalis buvo mažesnė už panašių produktų, importuotų arba tiektų iš kitų Bendrijos vietovių, kurie su jais stipriai konkuruoja, rinkos dalį (20,3 % Madeiroje; 38,9 % Azorų salose). Be to, nepaisant taikomo lengvatinio akcizo tarifo, Madeiroje ir Azorų salose vidutinė mažmeninė vietoje pagaminto romo, likerių arba spiritų pardavimo kaina (įskaitant mokesčius) yra didesnė už panašių produktų, įvežamų iš kitų regionų, kainą.

Pagrindiniai sunkumai, kurių patiria romo, likerių ir (arba) spiritų gamintojai yra susiję su papildomomis sąnaudomis, kurios susidaro dėl Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje išvardytų veiksnių (t. y. atokumo, izoliuotumo, mažumo, sunkių topografinių ir klimato sąlygų).

Žemės ūkio kilmės žaliavos (atsižvelgiant į konkretų atvejį, cukranendrės, vaisiai, augalai, medus, grietinėlė, pienas ir vynas) yra brangesnės nei normaliomis gamybos sąlygomis. Taip yra dėl mažo žemės ūkio valdų dydžio, susiskaidymo ir susijusio žemo mechanizacijos lygio. Be to, reikia pažymėti, kad dėl topografinių ir klimato sąlygų, dirvožemio ir smulkios gamybos Madeiros produkcija, gaunama perdirbant cukranendres, yra mažesnė nei kituose atokiausiuose regionuose.

Azorų salų izoliuotumas yra dvejopas, nes salos išsidėsčiusios 600 km ruože, todėl susidaro papildomos vežimo tarp salų išlaidos.

Ø Teisinis pagrindas: Direktyvoje 92/84/EEB[1] nustatomi šie minimalūs tarifai:

§ už alų – 0,748 ekiu už hektolitrą/laipsnį pagal Platono vienetų skalę galutinio produkto;

§ už vyną – 0 ekiu;

§ už tarpinius produktus – 45 ekiu už hektolitrą produkto;

§ už alkoholį bei kituose alkoholiniuose gėrimuose esantį alkoholį – 550 ekiu už gryno alkoholio hektolitrą.

Valstybės narės, kuriose akcizo tarifas minėtoms produktų kategorijoms viršija 1000 ekiu už hektolitrą gryno alkoholio, gali jį sumažinti, bet palikti ne mažesnį kaip 1000 ekiu.

Sumažintus tarifus galima taikyti kai kuriuose Graikijos, Italijos ir Portugalijos regionuose.

Kas dvejus metus akcizų tarifai peržiūrimi ir atliekami būtini pakeitimai.

Panaši padėtis Prancūzijos užjūrio departamentuose ir Kanarų salose

Panašus leidimas nukrypti taikomas tradicinio romo gamybai Prancūzijos užjūrio departamentuose[2] bei Kanarų saloms

Ø Poveikio vertinimas:

Europos Komisija mums praneša, kad:

„Ekonominis pasiūlymo poveikis iš esmės susijęs su romo ir likerių gamintojais Madeiroje ir likerių ir spiritų gamintojais Azorų salose, todėl šį poveikį galima laikyti minimaliu.

Jeigu tokiems gamintojams lengvatinis akcizo tarifas nebūtų toliau taikomas, dėl padidėjusios mažmeninės pardavimo kainos šių ūkio sektorių egzistavimui ir išlikimui, taip pat su jais tiesiogiai ir netiesiogiai susijusiam užimtumui galėtų kilti pavojus.“

Išvada: pranešėjo nuomone, kadangi siūlomas sprendimas yra iš esmės techninio pobūdžio, svarbu, kad Parlamentas jį peržiūrėtų siekdamas užtikrinti, kad būtų išlaikytos sąlygos, kurios buvo taikomos suteikiant pradinį leidimą nukrypti ir prižiūrima, kad nebūtų suteikiama jokių netinkamų privilegijų vienam rinkos sektoriui.

  • [1]  1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/84/EEB dėl alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams taikomų akcizo tarifų suderinimo.
  • [2]  1995 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimu, pratęstu 2002 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimu ir galiojančiu iki 2009 m. gruodžio 31 d.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Lengvatinis akcizo tarifas Madeiroje ir Azoruose

Nuorodos

KOM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS)

Konsultacijos su EP data

23.7.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

14.9.2009

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

14.9.2009

AGRI

14.9.2009

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

21.7.2009

AGRI

2.9.2009

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Danuta Maria Hübner

6.10.2009

 

 

Pakeistas (-i) pranėšėjas(-ai)

Elie Hoarau

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

6.10.2009

Svarstymas komitete

6.10.2009

 

 

 

Priėmimo data

6.10.2009

 

 

 

Pateikimo data

14.10.2009