Menetlus : 2009/2062(REG)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0043/2009

Esitatud tekstid :

A7-0043/2009

Arutelud :

PV 23/11/2009 - 21
CRE 23/11/2009 - 21

Hääletused :

PV 25/11/2009 - 7.4
CRE 25/11/2009 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 15/06/2010 - 7.9
CRE 15/06/2010 - 7.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0088
P7_TA(2010)0204

RAPORT     
PDF 255kWORD 485k
6.11.2009
PE 427.153v02-00 A7-0043/2009

Parlamendi kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga

(2009/2062(REG))

Põhiseaduskomisjon

Raportöör: David Martin

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 EELARVEKOMISJONI KIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

parlamendi kodukorra kohandamise kohta Lissaboni lepinguga

(2009/2062(REG))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 211 ja 212;

–   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit, mis sisaldab eelarvekomisjoni 31. märtsi 2009. aasta arvamuses esitatud muudatusettepanekuid (A7-0043/2009) (1);

1.  otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2.  tuletab meelde, et nimetatud muudatused jõustuvad Lissaboni lepingu vastava sätte jõustumisele järgneval päeval;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 7 – lõige 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

2. Vastutav komisjon teeb soovitusliku ettepaneku, kas võtta vastu otsus puutumatuse äravõtmise taotluse või eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse rahuldamise või tagasilükkamise kohta.

2. Vastutav komisjon teeb ettepaneku võtta vastu põhjendatud otsus puutumatuse äravõtmise taotluse või eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse rahuldamise või tagasilükkamise kohta.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga võetakse arvesse esimese astme kohtu 15. oktoobri 2008. aasta otsust kohtuasjas T-345/05 (Ashley Neil Mote). Samas on see kooskõlas kohustusega esitada õigustoimingute põhjused, mis kehtib nüüdsest Lissaboni lepingu tõttu selgesõnaliselt ka Euroopa Parlamendi suhtes (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 296).

Muudatusettepanek  2

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 8

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Kui ei ole sätestatud teisiti, kehtestab juhatus eeskirjad Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendamiseks.

Kui ei ole sätestatud teisiti, määratakse Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakenduseeskirjad kindlaks vastutava komisjoni soovituse alusel täiskogu istungil.

Selgitus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse koostamisel lähtuti sellest, et põhimääruse täiendamist vajavate sätete rakendamiseks ja täpsustamiseks on vajalik täiskogu otsus. Võrreldes otsuste tegemisega eranditult juhatuse poolt on kõnealuse menetluse eeliseks asjaolu, et saavutatakse palju suurem läbipaistvus ning kõik parlamendiliikmed on kaasatud neid puudutavate eeskirjade väljatöötamisse ja vastutavad seega ka nende väljakujundamise eest.

Muudatusettepanek  3

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

3 a. Lõiget 1 kohaldatakse mutatis mutandis, kuni jõustub kord1, millega eraldatakse mõnele liikmesriigile parlamendis lisakohti kuni parlamendi seitsmenda koosseisu ametiaja lõpuni. Asjaomastel liikmesriikidel palutakse määrata vaatlejad kooskõlas siseriiklike õigusaktidega.

 

____________________________

1 Vastavalt 11. ja 12. detsembril 2008 toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldustele.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on, et 6. mail 2009. aastal kodukorda lisatud uus säte vaatlejate kohta kehtiks ka nende vaatlejate suhtes, keda parlament võib kutsuda pärast Lissaboni lepingu jõustumist, arvestades teatud liikmesriikidele eraldatud täiendavaid kohti. See jätab uutele liikmesriikidele valikuvõimaluse vaatlejaid määrata, arvestades Euroopa Ülemkogu 18. ja 19. juuni 2009. aasta otsuseid.

Muudatusettepanek  4

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 23 – lõige 2 ja lõige 2 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

2. Juhatus võtab vastu otsuseid parlamendiliikmeid ning parlamendi, selle sekretariaadi ja selle organite sisemist korraldust puudutavates rahalistes, organisatsioonilistes ja haldusküsimustes.

2. Juhatus võtab vastu otsuseid parlamendi, selle sekretariaadi ja selle organite sisemist korraldust puudutavates rahalistes, organisatsioonilistes ja haldusküsimustes.

 

2 a. Juhatus võtab peasekretäri või fraktsiooni ettepanekul vastu otsuseid parlamendiliikmeid puudutavates rahalistes, organisatsioonilistes ja haldusküsimustes.

Selgitus

Selgitus: puudub selge artikkel õiguse kohta esitada tekste või muudatusettepanekuid juhatuse koosolekutele. Parlamendiliikmeid puudutavate küsimuste puhul tuleks fraktsioonidele anda ametlik õigus esitada tekste ja muudatusettepanekuid, mida arutatakse ja mis pannakse hääletusele.

Muudatusettepanek  5

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 23 – lõige 11 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

11a. Juhatus nimetab kaks või enam asepresidenti, kes vastutavad suhete korraldamise eest riikide parlamentidega.

 

Nad annavad oma sellealasest tegevusest korrapäraselt aru esimeeste konverentsile.

 

(Artikli 25 lõike 3 teine ja kolmas lause jäetakse muudatusettepaneku vastuvõtmise korral välja)

Muudatusettepanek  6

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 36

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 36

Artikkel 36

Põhiõiguste austamise, subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja õigusriigi põhimõtete järgimise ning finantsasmõjude uurimine

Euroopa Liidu põhiõiguste harta järgimine

Õigusakti ettepaneku läbivaatamisel pöörab parlament erilist tähelepanu põhiõiguste austamisele ja eriti sellele, et õigusakt oleks kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta, subsidaarsuse, proportsionaalsuse ning õigusriigi põhimõtetega. Kui ettepanekul on finantsmõjud, teeb parlament kindlaks, kas finantsvahendeid on ette nähtud piisavalt.

1. Parlament järgib oma tegevuses täielikult Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi.

 

Samuti järgib parlament täielikult Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 ning artikli 6 lõigetes 2 ja 3 sätestatud õigusi ja põhimõtteid.

 

2. Kui vastutav komisjon, fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget on arvamusel, et õigusakti ettepanek või selle osa ei ole kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigustega, edastatakse küsimus nende taotlusel menetlemiseks põhiõiguste harta tõlgendamise eest vastutavale komisjonile, kelle arvamus lisatakse vastutava komisjoni raportile.

(Vt muudatusettepanekuid artikli 38 lõike -1 (uus) ja artikli 38 a (uus) kohta.)

Selgitus

Lisatakse uus menetlus põhiõiguste järgimise kontrollimiseks. Tegemist on ühtlasi vähemuse õigusega.

Muudatusettepanek  7

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 38 – lõige -1 (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

-1. Kui ettepanekul on finantsmõjud, teeb parlament kindlaks, kas finantsvahendeid on ette nähtud piisavalt.

(Muudatusettepaneku tekst on sama mis artikli 36 viimane lause)

Muudatusettepanek  8

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 38 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 38 a

 

Subsidiaarsuse põhimõtte järgimine

 

1. Õigusakti ettepaneku läbivaatamisel pöörab Euroopa Parlament erilist tähelepanu subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte järgimisele.

 

2. Subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest vastutav komisjon võib otsustada esitada õigusakti ettepaneku eest vastutavale komisjonile soovitusi.

 

3. Kui riigi parlament saadab kooskõlas riikide parlamentide rolli Euroopa Liidus käsitleva protokolli artikliga 3 ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli artikliga 6 Euroopa Parlamendi presidendile põhjendatud arvamuse, edastatakse see dokument menetlemiseks vastutavale komisjonile ja teavitamise eesmärgil subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest vastutavale komisjonile.

 

4. Komisjon ei korralda lõpphääletust enne, kui on möödunud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli artiklis 6 sätestatud kaheksanädalane tähtaeg, välja arvatud riikide parlamentide rolli Euroopa Liidus käsitleva protokolli artiklis 4 osutatud edasilükkamatutel juhtudel.

 

5. Kui põhjendatud arvamused õigusakti eelnõu väidetava kokkusobimatuse kohta subsidiaarsuse põhimõttega esindavad vähemalt kolmandikku või Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 76 alusel esitatud õigusakti eelnõu puhul neljandikku kõikide riikide parlamentide häälte üldarvust, ei võta Euroopa Parlament otsust vastu enne, kui ettepaneku koostaja on teada andnud, kuidas ta kavatseb edasi toimida.

 

6. Kui seadusandliku tavamenetluse raames esitatud põhjendatud arvamused õigusakti ettepaneku väidetava kokkusobimatuse kohta subsidiaarsuse põhimõttega esindavad vähemalt riikide parlamentide häälte lihtenamust, võib vastutav komisjon pärast riikide parlamentide ja Euroopa Komisjoni põhjendatud arvamustega tutvumist ning pärast subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest vastutava komisjoni seisukoha ärakuulamist soovitada Euroopa Parlamendil ettepaneku subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise tõttu tagasi lükata või esitab parlamendile muu soovituse, mis võib sisaldada ettepanekuid subsidiaarsuse põhimõtte järgimisega seotud muudatusteks. Soovitusele lisatakse subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest vastutava komisjoni arvamus.

 

Soovitus esitatakse Euroopa Parlamendile aruteluks ja hääletuseks. Kui soovitus lükata ettepanek tagasi võetakse antud häälte enamusega vastu, kuulutab president menetluse lõppenuks. Kui Euroopa Parlament ettepanekut tagasi ei lükka, jätkub menetlus Euroopa Parlamendis heakskiidetud soovitusi arvesse võttes.

Selgitus

Muudatusettepanekuga võetakse kodukorda üle riikide parlamente puudutav uus menetlus subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kohta (nn kollase ja oranži kaardi menetlus).

Muudatusettepanek  9

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 44

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Liikmesriikide ärakuulamine nende algatuste suhtes

Liikmesriikide algatustel põhinevad õigusloomemenetlused

1. Liikmesriikide poolt EÜ asutamislepingu artikli 67 lõike 1 või Euroopa Liidu lepingu artikli 34 lõike 2 ja artikli 42 alusel esitatud algatusi menetletakse käesoleva artikli ja kodukorra artiklite 36 kuni 39 ja artiklite 43 ning 55 alusel.

1. Liikmesriikide poolt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 76 alusel esitatud algatusi menetletakse käesoleva artikli ja kodukorra artiklite 3639 ja artiklite 43 ning 55 alusel.

2. Vastutav komisjon võib kutsuda algatuse esitanud liikmesriigi esindaja seda algatust vastavale komisjonile tutvustama. Liikmesriigi esindajaga võib ühineda nõukogu eesistuja esindaja.

2. Vastutav komisjon võib kutsuda algatuse esitanud liikmesriikide esindajad oma algatust vastavale komisjonile tutvustama. Esindajatele lisaks võib osaleda ka nõukogu eesistuja.

3. Enne hääletama asumist küsib vastutav komisjon Euroopa Komisjonilt, kas see on algatuse suhtes võtnud seisukoha, ja kui see on nii, palub ta Euroopa Komisjonil esitada oma seisukoht vastutavale komisjonile.

3. Enne hääletama asumist küsib vastutav komisjon Euroopa Komisjonilt, kas see on algatuse suhtes võtnud seisukoha, ja kui see on nii, palub ta Euroopa Komisjonil esitada oma seisukoht vastutavale komisjonile.

4. Kui parlament sai Euroopa Komisjonilt ja/või liikmesriikidelt üheaegselt või lühikese ajavahemiku jooksul kaks või enam sama õiguslikku eesmärki taotlevat ettepanekut, käsitleb parlament neid ühes raportis. Oma raportis näitab vastutav komisjon ära, millise teksti suhtes on esitatud muudatusettepanekud ja teeb õigusloomega seotud resolutsioonis viited kõigile teistele tekstidele.

4. Kui parlament sai Euroopa Komisjonilt ja/või liikmesriikidelt üheaegselt või lühikese ajavahemiku jooksul kaks või enam sama õiguslikku eesmärki taotlevat ettepanekut, käsitleb parlament neid ühes raportis. Oma raportis näitab vastutav komisjon ära, millise teksti suhtes on esitatud muudatusettepanekud ja viitab õigusloomega seotud resolutsioonis kõigile teistele tekstidele.

5. Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõikes 1 nimetatud ajavahemik algab siis, kui parlamendi istungil on teatatud, et parlament on ametlikes keeltes saanud kätte algatuse koos seletuskirjaga, milles kinnitatakse, et algatus on kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud protokolliga subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete rakendamise kohta.

 

Muudatusettepanek  10

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 56 – lõige 3 – teine lõik

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Tagasisaatmise korral esitab vastutav komisjon ettepaneku kohta uue suulise või kirjaliku raporti parlamendi määratud aja jooksul, mis ei või ületada kahte kuud.

Tagasisaatmise korral teeb vastutav komisjon otsuse kasutatava menetluse kohta ja annab parlamendile ettepaneku kohta uuesti suuliselt või kirjalikult aru parlamendi määratud aja jooksul, mis ei või ületada kahte kuud.

Selgitus

Vastutavale komisjonile antakse tegevusruumi, sealhulgas võimalus esitada raport.

Muudatusettepanek  11

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 58 – lõige 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

1. Pärast seda, kui parlament on võtnud vastu seisukoha Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta, jälgivad vastutava komisjoni esimees ja raportöör menetluse käiku selle ettepaneku vastuvõtmiseni nõukogus, tagamaks eelkõige, et nõukogu ja Euroopa Komisjon peavad korralikult kinni lubadustest, mis nad parlamendile muudatusettepanekutega seoses andsid.

1. Pärast seda, kui parlament on võtnud vastu seisukoha Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta, jälgivad vastutava komisjoni esimees ja raportöör menetluse käiku ettepaneku vastuvõtmiseni nõukogus, eelkõige eesmärgiga tagada, et nõukogu ja Euroopa Komisjon järgivad nõuetekohaselt parlamendi seisukoha osas võetud kohustusi.

Selgitus

Tehniline ja terminoloogiline kohandus.

Muudatusettepanek  12

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 59 – alapealkiri 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Kaasotsustamismenetlus

Seadusandlik tavamenetlus

 

(Horisontaalne muudatus: sõnad „kaasotsustamine” ja „kaasotsustamismenetlus” asendatakse kogu kodukorra ulatuses sõnadega „seadusandlik tavamenetlus”.)

Muudatusettepanek  13

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 60

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 60

välja jäetud

1975. a ühisdeklaratsiooni lepitusmenetlus

 

1. Kui teatud oluliste ühendust puudutavate küsimuste puhul kavatseb nõukogu võtta vastu parlamendi arvamusest erineva otsuse, võib parlament oma sellekohase seisukoha esitamisel algatada nõukoguga lepitusmenetluse, milles osaleb aktiivselt ka Euroopa Komisjon.

 

2. Parlament algatab selle menetluse ise või nõukogu initsiatiivil.

 

3. Lepituskomiteesse saadetava delegatsiooni koosseisu, järgitava menetluse ning tulemuste parlamendile edastamise suhtes kohaldatakse artiklit 68.

 

4. Vastutav komisjon kannab ette lepitusmenetluse tulemustest. Vastavat raportit arutatakse parlamendis ja see pannakse hääletusele.

 

Selgitus

1975. aasta ühisdeklaratsioon aegub eelarvet ja mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevate uute sätete tõttu.

Muudatusettepanek  14

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 61 – pealkiri

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Nõukogu ühise seisukoha teatavakstegemine

Nõukogu seisukoha teatavakstegemine

 

(Horisontaalne muudatus: sõnad „nõukogu ühine seisukoht” või „ühine seisukoht” asendatakse kogu kodukorra ulatuses vastavalt sõnadega „nõukogu seisukoht” või „seisukoht”.)

Selgitus

Tehniline ja terminoloogiline kohandus.

Muudatusettepanek  15

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 62 – lõige 1 – teine lõik

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Tähtaegade pikendamisel EÜ asutamislepingu artikli 252 punkti g või ELi lepingu artikli 39 lõike 1 alusel taotleb president nõukogu nõusolekut.

välja jäetud

Selgitus

Lissaboni leping ei sisalda enam sätteid, millele kõnealune säte viitab.

Muudatusettepanek  16

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 62 – lõige 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

2. President teatab parlamendile igast EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 7 alusel parlamendi või nõukogu algatusel toimunud tähtaegade pikendamisest.

2. President teatab parlamendile igast Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 14 alusel parlamendi või nõukogu algatusel toimunud tähtaegade pikendamisest.

 

(Horisontaalne muudatus: ELi lepingu ja EÜ asutamislepingu artiklite numeratsiooni muudetakse kogu kodukorra ulatuses vastavalt Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioonidele.)

Selgitus

Tehniline ja terminoloogiline kohandus.

Muudatusettepanek  17

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 62 – lõige 3

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

3. Pärast konsulteerimist vastutava komisjoni esimehega võib president anda nõukogule EÜ asutamislepingu artikli 252 punkti g alusel tähtaegade pikendamiseks oma nõusoleku.

välja jäetud

Selgitus

Vt muudatusettepanekut artikli 62 lõike 1 teise lõigu kohta.

Muudatusettepanek  18

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 65 – lõige 4

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

4. Lõiget 3 ei kohaldata, kui parlament lükkab ühise seisukoha tagasi EÜ asutamislepingu artikli 252 alusel; sel juhul palub president Euroopa Komisjonil oma ettepanek tagasi võtta. Kui Euroopa Komisjon võtab ettepaneku tagasi, kuulutab president parlamendis menetluse lõppenuks.

välja jäetud

Selgitus

EÜ asutamislepingu artikkel 252 on välja jäetud.

Muudatusettepanek  19

Euroopa Parlamendi kodukord

6 a. peatüki pealkiri (lisatakse artikli 74 järele ja enne 7. peatükki)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

6 A. PEATÜKK

 

INSTITUTSIOONILISED KÜSIMUSED

Muudatusettepanek  20

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 74 a (uus) (lisatakse 6 a. peatükki (uus))

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 74 a

 

Aluslepingute tavaline läbivaatamine

 

1. Kooskõlas artiklitega 41 ja 48 võib vastutav komisjon esitada parlamendile raporti, mis sisaldab ettepanekuid nõukogule aluslepingute muutmiseks.

 

2. Kui Euroopa Ülemkogu otsustab kokku kutsuda konvendi, nimetab parlament esimeeste konverentsi ettepaneku alusel oma esindajad.

 

Parlamendi delegatsioon valib endale juhi ja konvendi poolt moodustatava juhtrühma või juhatuse liikme kandidaadid.

 

3. Kui Euroopa Ülemkogu taotleb parlamendi heakskiitu seoses otsusega aluslepingute muudatusettepanekute läbivaatamiseks konventi mitte kokku kutsuda, edastatakse küsimus kooskõlas artikliga 81 menetlemiseks vastutavale komisjonile.

Selgitus

Alati ei pruugi olla kõige tulemuslikum see, kui parlamendi delegatsiooni juhib konvendi juhtrühma, juhatuse või presiidiumi liige.

Muudatusettepanek  21

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 74 b (uus) (lisatakse 6 a. peatükki (uus))

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 74 b

 

Aluslepingute lihtsustatud läbivaatamine

 

Vastavalt artiklitele 41 ja 48 võib vastutav komisjon kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõikes 6 sätestatud menetlusega esitada parlamendile raporti, mis sisaldab soovitusi Euroopa Ülemkogule muuta täielikult või osaliselt Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa sätteid.

Selgitus

Muudatusettepanekus kajastub Lissaboni lepinguga sätestatud parlamendi õigus teha ettepanekuid aluslepingute muutmiseks.

Muudatusettepanek  22

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 74 c (uus) (lisatakse 6 a. peatükki (uus))

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 74 c

 

Ühinemislepingud

 

1. Euroopa riigi esitatud avaldus astuda Euroopa Liidu liikmeks saadetakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile.

 

2. Vastutava komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 40 parlamendiliikme ettepanekul võib parlament otsustada kutsuda Euroopa Komisjoni ja nõukogu osalema arutelus, mis toimub enne kandidaatriigiga peetavate läbirääkimiste algust.

 

3. Läbirääkimiste kestel teavitavad Euroopa Komisjon ja nõukogu vastutavat komisjoni regulaarselt ja põhjalikult läbirääkimiste käigust, vajaduse korral konfidentsiaalselt.

 

4. Parlament võib läbirääkimiste igal etapil võtta vastutava komisjoni raporti alusel vastu soovitusi ja taotleda, et neid võetaks arvesse enne, kui taotlejariigiga sõlmitakse Euroopa Liiduga ühinemise leping.

 

5. Pärast läbirääkimiste lõppu, kuid enne lepingu allkirjastamist esitatakse lepingu projekt vastavalt artiklile 81 parlamendile nõusoleku saamiseks.

 

(Artikkel 89 jäetakse muudatusettepaneku vastuvõtmise korral välja.)

Muudatusettepanek  23

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 74 d (uus) (lisatakse 6 a. peatükki (uus))

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 74 d

Euroopa Liidust väljaastumine

Kui liikmesriik otsustab vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 50 Euroopa Liidust välja astuda, edastatakse küsimus Euroopa Parlamendi vastutavale komisjonile. Artiklit 74 c kohaldatakse mutatis mutandis. Parlament teeb otsuse väljaastumise lepingule nõusoleku andmise kohta antud häälte enamusega.

Selgitus

Muudatusettepanekuga antakse enne puudunud võimalus liidust välja astuda.

Muudatusettepanek  24

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 74 e (uus) (lisatakse 6 a. peatükki (uus))

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 74 e

 

Aluspõhimõtete rikkumine liikmesriigi poolt

 

1. Parlament võib vastutava komisjoni eriraporti põhjal, mis koostatakse artiklite 41 ja 48 alusel:

 

a) panna hääletusele põhjendatud ettepaneku, millega palutakse nõukogul võtta Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 alusel kasutusele teatavad meetmed;

 

b) panna hääletusele ettepaneku, millega palutakse Euroopa Komisjonil või liikmesriikidel esitada ettepanek Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 2 alusel;

 

c) panna hääletusele ettepaneku, millega palutakse nõukogul võtta Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 3 või hiljem artikli 7 lõike 4 alusel kasutusele teatavad meetmed.

 

2. Parlamendile teatatakse kõikidest taotlustest, mille nõukogu on esitanud, et saada parlamendi nõusolek Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõigete 1 ja 2 alusel esitatud ettepanekule, millega koos on esitatud ka kõnealuse liikmesriigi tähelepanekud, ning edastatakse menetlemiseks vastutavale komisjonile kooskõlas artikliga 81. Parlament võtab otsuse vastu vastutava komisjoni ettepaneku alusel, välja arvatud kiireloomulistel juhtudel ja põhjendatud asjaoludel.

 

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsuste vastuvõtmiseks on vaja kahekolmandikulist enamust häältest, mis peavad esindama parlamendi koosseisu enamust.

 

4. Vastutav komisjon võib esimeeste konverentsi loal esitada otsusele lisatava resolutsiooni ettepaneku. Resolutsiooni ettepanekus esitatakse parlamendi seisukoht liikmesriigipoolse tõsise rikkumise ning asjakohaste sanktsioonide ja nende muutmise või tühistamise kohta.

 

5. Vastutav komisjon tagab parlamendi täieliku teavitamise ja hoolitseb selle eest, et vajaduse korral küsitakse parlamendi arvamust kõikide lõike 3 alusel antud parlamendi nõusoleku tulemusena võetavate meetmete kohta. Nõukogul palutakse vajaduse korral anda ülevaade olukorra arengust. Parlament võib esimeeste konverentsi loal välja töötatud vastutava komisjoni ettepaneku alusel võtta vastu nõukogule edastatavad soovitused.

 

(Artikkel 102 jäetakse muudatusettepaneku vastuvõtmise korral välja.)

Selgitus

Kordab väikeste muudatustega praeguse artikli 102 sõnastust.

Muudatusettepanek  25

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 74 f (uus) (lisatakse 6 a. peatükki (uus))

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 74 f

 

Parlamendi koosseis

 

Õigeaegselt enne koosseisu ametiaja lõppu võib parlament vastutava komisjoni raporti alusel, mis koostatakse kooskõlas artikliga 41, teha ettepaneku muuta parlamendi koosseisu. Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu Euroopa Parlamendi koosseisu kohta vaadatakse läbi kooskõlas artikliga 81.

Selgitus

Vastab uuele algatusõigusele, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 14 lõike 2 teises lõigus.

Muudatusettepanek  26

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 82 (lisatakse artiklina 74 g 6 a. peatükki (uus))

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 82

Artikkel 74g

Menetlus parlamendis

Liikmesriikidevaheline tõhustatud koostöö

1. President saadab liikmesriikide taotlused ja Euroopa Komisjoni ettepanekud liikmesriikidevahelise tõhustatud koostöö sisseseadmiseks ning ELi lepingu artikli 40a lõike 2 alusel koostatud parlamendi arvamuse taotlused läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikleid 37, 38, 39, 43, 53 kuni 60 ja artiklit 81 kohaldatakse vastavalt.

1. President edastab taotlused liikmesriikidevahelise tõhustatud koostöö sisseseadmiseks vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 20 läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikleid 37, 38, 39, 43, 5359 ja artiklit 81 kohaldatakse vastavalt vajadusele.

2. Vastutav komisjon kontrollib, kas EÜ asutamislepingu artiklis 11 ning ELi lepingu artiklites 27a, 27b, 40, 43, 44 ja 44a sätestatud nõuded on täidetud.

2. Vastutav komisjon kontrollib, kas Euroopa Liidu lepingu artiklis 20 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 326–334 sätestatud nõuded on täidetud.

3. Tõhustatud koostöö raames esitatud õigusakti ettepanekute suhtes kohaldatakse parlamendis peale tõhustatud koostöö sisse seadmist sama menetluse korda, mis kehtiks tõhustatud koostöö puudumise korral.

3. Selliste õigusakti ettepanekute suhtes, mis esitatakse pärast tõhustatud koostöö sisseseadmist selle raames, kohaldatakse sama menetluskorda, mis kehtib tõhustatud koostöö puudumise korral. Kohaldatakse artiklit 43.

Muudatusettepanek  27

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 75

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 75

välja jäetud

Üldeelarve

 

Rakendusakt, millele Euroopa ühenduste asutamislepingute finantssätete kohaselt tugineb Euroopa Liidu üldeelarve ja lisaeelarvete kontroll, võetakse vastu parlamendi resolutsiooniga ja lisatakse käesolevale kodukorrale1.

 

1Vt V lisa.

(V lisa jäetakse käesoleva muudatusettepaneku ja sellega seotud muudatusettepanekute vastuvõtmise korral välja)

Selgitus

Kuna V lisa integreeritakse kodukorra teksti, ei ole seda sätet enam tarvis.

Muudatusettepanek  28

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 75 a (uus) (lisatakse 7. peatükki „Eelarvemenetlused”)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 75 a

 

Mitmeaastane finantsraamistik

 

Kui nõukogu taotleb parlamendi nõusolekut ettepanekule võtta vastu määrus, millega kehtestatakse mitmeaastane finantsraamistik, edastatakse küsimus menetlemiseks vastutavale komisjonile kooskõlas artiklis 81 sätestatud menetlusega. Parlamendi nõusolekuks on vajalik koosseisu häälteenamus.

Selgitus

Kajastab asjaolu, et mitmeaastasest finantsraamistikust on saanud õigusakt, mille vastuvõtmiseks on vajalik parlamendi nõusolek.

Muudatusettepanek  29

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 75 b (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 75 b

 

1. Parlamendiliikmetele tehakse kättesaadavaks järgmised dokumendid:

 

a) komisjoni esitatud eelarveprojekt;

 

b) nõukogu kokkuvõte eelarveprojekti aruteludest nõukogus;

 

c) vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõikele 3 koostatud nõukogu seisukoht eelarveprojekti kohta;

 

d) võimalikud otsuse eelnõud ajutiste kaheteistkümnendike süsteemi kohta, mis on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 315.

 

2. Dokumendid edastatakse vastutavale komisjonile. Iga asjassepuutuv komisjon võib esitada arvamuse.

 

3. Kui teised komisjonid soovivad esitada arvamusi, määrab president tähtaja, mille jooksul tuleb need edastada vastutavale komisjonile.

 

(V lisa artikkel 1 jäetakse muudatusettepaneku vastuvõtmise korral välja.)

Muudatusettepanek  30

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 75 c (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 75 c

 

Eelarveprojekti läbivaatamine: esimene etapp

 

1. Iga parlamendiliige võib allpool sätestatud tingimustel esitada eelarveprojekti kohta muudatusettepanekute projekte ning nende toetuseks sõna võtta.

 

2. Muudatusettepaneku projekt on vastuvõetav üksnes juhul, kui see on esitatud kirjalikult, sellele on alla kirjutanud vähemalt 40 parlamendiliiget või see on esitatud fraktsiooni või parlamendikomisjoni nimel, kui selles on täpselt määratletud eelarve rubriigid, mida muudatusettepanek puudutab, ning kui on tagatud tulude ja kulude tasakaalu püsimine. Muudatusettepaneku projekt peab sisaldama kogu asjakohast teavet märkuste kohta, mis lisatakse eelarve vastavasse rubriiki.

 

Kõiki eelarveprojekti muudatusettepanekute projekte tuleb kirjalikult põhjendada.

 

3. President määrab muudatusettepanekute projektide esitamiseks tähtaja.

 

4. Vastutav komisjon esitab oma arvamuse esitatud tekstide kohta enne nende arutelu täiskogul.

 

Vastutavas komisjonis tagasi lükatud muudatusettepaneku projekt pannakse parlamendis hääletusele üksnes juhul, kui seda on enne presidendi poolt määratud tähtaja lõppu kirjalikult taotlenud parlamendikomisjon või vähemalt 40 parlamendiliiget; sellest tähtajast peab hääletuse alguseni jääma vähemalt 24 tundi.

 

5. Parlamendi eelarvestuse muudatusettepaneku projekt, mis on sarnane parlamendi poolt eelarvestuse koostamise ajal tagasi lükatud muudatusettepaneku projektiga, võetakse arutamisele üksnes juhul, kui vastutav komisjon on selle kohta esitanud positiivse arvamuse.

 

6. Olenemata kodukorra artikli 55 lõikest 2, hääletab parlament eraldi ja alltoodud järjestuses järgmiste tekstide üle:

 

– iga muudatusettepaneku projekt;

 

– eelarveprojekti iga jagu;

 

– resolutsiooni ettepanek eelarveprojekti kohta.

 

Kohaldatakse artikli 161 lõikeid 4–8.

 

7. Eelarveprojekti need artiklid, peatükid, jaotised ja jaod, mille kohta muudatusettepanekute projekte ei ole esitatud, loetakse vastuvõetuks.

 

8. Muudatusettepaneku projekt võetakse vastu parlamendi koosseisu häälteenamusega.

 

9. Kui parlament on eelarveprojekti muutnud, edastatakse muudetud eelarveprojekt koos selgitustega nõukogule ja Euroopa Komisjonile.

 

10. Nõukogule ja Euroopa Komisjonile edastatakse ka selle istungi protokoll, millel parlament esitas oma arvamuse eelarveprojekti kohta.

 

(V lisa artikkel 3 jäetakse muudatusettepaneku vastuvõtmise korral välja.)

Muudatusettepanek  31

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 75 d (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 75 d

 

Kolmepoolsed kohtumised finantsküsimustes

 

President osaleb Euroopa Parlamendi presidendi, nõukogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni presidendi korrapärastel kohtumistel, mida korraldatakse Euroopa Komisjoni algatusel ELi toimimise lepingu kuuenda osa II jaotises osutatud eelarvemenetluse käigus. President võtab kõik vajalikud meetmed selleks, et edendada konsulteerimist ja institutsioonide seisukohtade lähendamist ning aidata kaasa eelmainitud menetluse rakendamisele.

 

Parlamendi president võib selle ülesande delegeerida asepresidendile, kellel on kogemusi eelarveküsimustes, või eelarveküsimuste eest vastutava komisjoni esimehele.

Muudatusettepanek  32

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 75 e (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 75 e

 

Eelarve lepitusmenetlus

 

1. Parlamendi president kutsub lepituskomitee kokku kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõikega 4.

 

2. Delegatsioonis, mis eelarvemenetluse käigus esindab parlamenti lepituskomitee koosolekutel, on sama palju liikmeid kui nõukogu delegatsioonis.

 

3. Fraktsioonid nimetavad delegatsiooni liikmed igal aastal enne nõukogu seisukoha hääletust parlamendis, eelistatavalt eelarveküsimuste eest vastutava komisjoni ja teiste asjaomaste komisjonide liikmete seast. Delegatsiooni juhib parlamendi president. President võib selle ülesande delegeerida asepresidendile, kellel on kogemusi eelarveküsimustes, või eelarveküsimuste eest vastutava komisjoni esimehele.

 

4. Kohaldatakse artikli 68 lõikeid 2, 4, 5, 7 ja 8.

 

5. Kui lepituskomitee jõuab ühise teksti osas kokkuleppele, võetakse küsimus parlamendi selle istungi päevakorda, mis toimub 14 päeva jooksul alates kokkuleppe saavutamise kuupäevast. Ühine tekst tehakse kättesaadavaks kõikidele parlamendiliikmetele. Kohaldatakse artikli 69 lõikeid 2 ja 3.

 

6. Ühine tekst pannakse hääletusele tervikuna ja selle üle toimub üks hääletus. Hääletus on nimeline. Ühine tekst loetakse heakskiidetuks, kui seda ei lükata parlamendi koosseisu häälteenamusega tagasi.

 

7. Kui parlament kiidab ühise teksti heaks, kuid nõukogu lükkab selle tagasi, võib vastutav komisjon kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõike 7 punktiga d esitada kinnitamiseks kõik parlamendi muudatusettepanekud nõukogu seisukohale või osa neist.

 

Kinnitamise hääletus võetakse parlamendi selle istungi päevakorda, mis toimub 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil nõukogu teatas ühise teksti tagasilükkamisest.

 

Muudatusettepanekud loetakse kinnitatuks, kui need kiidetakse heaks parlamendi koosseisu häälteenamusega ja antud häälte kolmeviiendikulise enamusega.

Muudatusettepanek  33

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 75 f (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 75 f

 

Eelarve lõplik vastuvõtmine

 

Kui president on veendunud, et eelarve on vastu võetud kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 314, kuulutab ta parlamendi istungil eelarve lõplikult vastuvõetuks ning korraldab selle avaldamise Euroopa Liidu Teatajas.

 

(V lisa artikkel 4 jäetakse muudatusettepaneku vastuvõtmise korral välja.)

Muudatusettepanek  34

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 75 g (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 75 g

 

Ajutiste kaheteistkümnendike süsteem

 

1. Nõukogu otsused, millega lubatakse ajutisest kaheteistkümnendikust suuremaid kulutusi, edastatakse vastutavale komisjonile.

 

2. Vastutav komisjon võib esitada otsuse eelnõu lõikes 1 osutatud kulutuste vähendamise kohta. Parlament teeb selle kohta otsuse 30 päeva jooksul pärast nõukogu otsuse vastuvõtmist.

 

3. Parlament teeb otsuse koosseisu häälteenamusega.

 

(V lisa artikkel 7 jäetakse muudatusettepaneku vastuvõtmise korral välja.)

Muudatusettepanek  35

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 79 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 79 a

 

Parlamendi eelarvestuse koostamine

 

1. Parlamendi eelarve osas võtavad juhatus ja eelarveküsimuste eest vastutav komisjon järjestikustel etappidel vastu otsused:

 

a) ametikohtade loetelu kohta;

 

b) eelarvestuse eelprojekti ja eelarvestuse projekti kohta.

 

2. Ametikohtade loetelu käsitlevate otsuste vastuvõtmisel järgitakse järgmist korda:

 

a) juhatus koostab eelarveaasta ametikohtade loetelu;

 

b) kui eelarveküsimuste eest vastutava komisjoni seisukoht erineb juhatuse esialgsetest otsustest, alustatakse juhatuse ja nimetatud parlamendikomisjoni vahel lepitusmenetlust;

 

c) menetluse lõpul teeb juhatus kooskõlas kodukorra artikli 207 lõikega 3 ja ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 alusel vastuvõetud otsuste rakendamist, lõpliku otsuse ametikohtade loetelu eelarvestuse kohta.

 

3. Tegeliku eelarvestuse koostamine algab niipea, kui juhatus on vastu võtnud lõpliku otsuse ametikohtade loetelu kohta. Eelarvestuse koostamise etapid on sätestatud kodukorra artiklis 79. Kui eelarveküsimuste eest vastutava komisjoni seisukoht erineb oluliselt juhatuse seisukohast, alustatakse lepitusmenetlust.

 

(Artikli 79 lõige 7 ja V lisa artikkel 8 jäetakse muudatusettepaneku vastuvõtmise korral välja.)

Muudatusettepanek  36

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 81 – pealkiri

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Nõusolekumenetlus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

 

 

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  37

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 81 – lõige 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

1. Kui parlamendil palutakse anda oma nõusolek õigusakti ettepaneku suhtes, võtab parlament oma otsuse vastu vastutava komisjoni soovituse alusel; komisjon annab soovituse kas anda kõnesolevale aktile nõusolek või lükata see akt tagasi.

1. Kui parlamendilt taotletakse nõusolekut õigusakti ettepanekule, võtab parlament otsuse vastu, lähtudes vastutava komisjoni soovitusest anda kõnealusele aktile nõusolek või lükata see tagasi.

Õigusakti üle, mille vastuvõtmiseks on EÜ asutamislepingu või ELi lepingu järgi vajalik parlamendi nõusolek, toimub parlamendis üks hääletus; muudatusettepanekuid ei esitata. Nõusoleku andmiseks vajaliku häälteenamuse määrab kindlaks õigusakti aluseks olev EÜ asutamislepingu või ELi lepingu artikkel.

Õigusakti üle, mille vastuvõtmiseks on Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel vajalik parlamendi nõusolek, toimub parlamendis üks hääletus; muudatusettepanekuid ei saa esitada. Nõusoleku andmiseks vajalik häälteenamus on õigusakti ettepaneku õiguslikuks aluseks olevas Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis nõutav häälteenamus.

Selgitus

Terminoloogiline kohandus.

Muudatusettepanek  38

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 81 – lõige 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

2. Ühinemislepingute ja rahvusvaheliste lepingute puhul ning juhul, kui tuvastatakse, et liikmesriik rikub oluliselt ja püsivalt aluspõhimõtteid, kohaldatakse vastavalt artikleid 89, 90 ja 102. EÜ asutamislepingu artikliga 251 reguleeritud valdkonnas tehtava tõhustatud koostöö menetluse suhtes kohaldatakse kodukorra artiklit 82.

2. Ühinemislepingute ja rahvusvaheliste lepingute puhul ning juhul, kui tuvastatakse, et liikmesriik rikub oluliselt ja püsivalt aluspõhimõtteid, kohaldatakse vastavalt artikleid 89, 90 ja 102. Seadusandliku tavamenetlusega hõlmatud valdkonnas tehtava tõhustatud koostöö menetluse suhtes kohaldatakse kodukorra artiklit 82.

 

(Horisontaalne muudatus: sõnad „EÜ asutamislepingu artikliga 251 reguleeritud” asendatakse kogu kodukorra ulatuses sõnadega „seadusandliku tavamenetlusega hõlmatud”.)

Muudatusettepanek  39

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 81 – lõige 3

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

3. Õigusakti ettepaneku puhul, mille vastuvõtmiseks on vajalik parlamendi nõusolek, võib vastutav komisjon menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise nimel otsustada esitada parlamendile koos resolutsiooni ettepanekuga, milles sisalduvad soovitused Euroopa Komisjoni ettepaneku parandamiseks või rakendamiseks, ka Euroopa Komisjoni ettepaneku kokkuvõtte.

3. Õigusakti ettepaneku või kavandatava rahvusvahelise lepingu puhul, mille vastuvõtmiseks on vajalik parlamendi nõusolek, võib vastutav komisjon positiivse lõpptulemuse saavutamiseks otsustada esitada parlamendile vaheraporti ettepaneku kohta koos resolutsiooni ettepanekuga, milles sisalduvad soovitused õigusakti ettepaneku muutmiseks või rakendamiseks.

Kui parlament kiidab vähemalt ühe soovituse heaks, palub president jätkata arutelu nõukoguga.

 

Vastutav komisjon töötab oma lõpliku soovituse parlamendi nõusoleku suhtes välja, võttes arvesse nõukoguga peetud läbirääkimiste tulemusi.

 

 

(Horisontaalne muudatus: sõnad „Euroopa Komisjoni ettepanek” asendatakse kogu kodukorra ulatuses sõnadega „õigusakti ettepanek”, välja arvatud artiklites 56 ja 57.)

Muudatusettepanek  40

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 87 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 87 a

 

Delegeeritud õigusaktid

Kui õigusaktiga delegeeritakse Euroopa Komisjonile õigus täiendada või muuta õigusakti teatavaid vähemolulisi sätteid:

 

– uurib vastutav komisjon iga parlamendile kontrollimiseks edastatud delegeeritud õigusakti projekti;

 

– võib vastutav komisjon esitada parlamendile resolutsiooni ettepanekus asjakohaseid ettepanekuid, mis on kooskõlas õigusakti sätetega.

 

Artikli 88 sätteid kohaldatakse mutatis mutandis.

Selgitus

Artikli eesmärk on võtta kodukorda üle uus delegeeritud õigusakte puudutav kord.

Muudatusettepanek  41

Euroopa Parlamendi kodukord

II a osa (uus) (lisatakse 12. peatüki ette)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

II a OSA

 

VÄLISSUHTED

Selgitus

Lisatakse kõnealuse teema olulisuse rõhutamiseks.

Muudatusettepanek  42

Euroopa Parlamendi kodukord

12. peatükk – pealkiri

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

RAHVUSVAHELISED JA MUUD LEPINGUD

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

Selgitus

Tingitud peatükkide ümberkorraldamisest.

Muudatusettepanek  43

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 92

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 92

välja jäetud

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametissenimetamine

 

1. Enne ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametissenimetamist palub president nõukogu eesistujal esineda parlamendi ees EÜ asutamislepingu artikli 21 alusel avaldusega. President palub Euroopa Komisjoni presidendil esineda omapoolse avaldusega samal istungil.

 

2. Pärast uue ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametisse nimetamist EÜ asutamislepingu artikli 207 lõike 2 alusel ning enne tema ametlikult ametisse astumist palub president kõrgel esindajal esineda avaldusega vastutava komisjoni ees ja vastata viimase küsimustele.

 

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud avalduse ja küsimustele esitatud vastuste alusel võib parlament vastutava komisjoni algatusel või artikli 121 alusel anda soovitusi.

 

Selgitus

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrgest esindajast saab Euroopa Komisjoni liige. Erisätteid ei ole seetõttu enam tarvis.

Muudatusettepanek  44

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 93 – pealkiri

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Eriesindajate nimetamine ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames

Eriesindajad

Muudatusettepanek  45

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 93 – lõige 4 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

4 a. Parlament võib paluda nõukogu poolt teatavate poliitiliste küsimustega tegelemiseks ametisse nimetatud eriesindajal esineda avaldusega vastutavas komisjonis või eriesindaja võib ise selleks soovi avaldada.

 

(Artikli 94 lõige 3 jäetakse muudatusettepaneku vastuvõtmise korral välja.)

Selgitus

Uus sõnastus võimaldab kutsuda eriesindajaid esinema alati, kui see on vajalik, mitte ainult nende ametissenimetamise puhul.

Muudatusettepanek  46

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 94

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 94

välja jäetud

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja teiste eriesindajate avaldused

 

1. Kõrgel esindajal palutakse esineda parlamendile avaldusega vähemalt neli korda aastas. Kohaldatakse artiklit 110.

2. Kõrgel esindajal palutakse vähemalt neli korda aastas osaleda vastutava komisjoni koosolekutel, et esineda avaldusega ja vastata küsimustele. Kõrge esindaja võib koosolekutele kutsuda ka muudel asjaoludel, kas esindaja enda algatusel või kui vastutav komisjon peab seda vajalikuks.

 

3. Kui nõukogu nimetab seoses konkreetsete poliitiliste küsimustega ametisse eriesindaja, võib paluda tal esineda vastutavale komisjonile avaldusega kas tema enda või parlamendi algatusel.

 

Selgitus

Vt artikli 92 selgitust.

Muudatusettepanek  47

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 96 – lõige 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

2. Asjaomased komisjonid peavad tagama, et ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, nõukogu ja Euroopa Komisjon annaksid neile regulaarselt ja õigeaegselt teavet ühise välis- ja julgeolekupoliitika väljatöötamise ja rakendamise kohta, selle raames kulutustega seotud otsuste vastuvõtmise korral kõigi planeeritavate kulutuste kohta ning kõigi teiste finantsküsimuste kohta, mis on seotud ühise välis- ja julgeolekupoliitika elluviimisega. Euroopa Komisjoni, nõukogu või kõrge esindaja taotlusel võib vastutav komisjon võtta vastu otsuse viia menetlus läbi erandkorras kinnisel koosolekul.

2. Asjaomased parlamendikomisjonid püüavad tagada, et Euroopa Komisjoni asepresident ja ühtlasi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning nõukogu ja Euroopa Komisjon annaksid neile regulaarselt ja õigeaegselt teavet ühise välis- ja julgeolekupoliitika arengu ja rakendamise kohta, selle raames kulutustega seotud otsuste vastuvõtmise korral kõigi kavandatavate kulutuste kohta ning muude finantsküsimuste kohta, mis on seotud ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamisega. Euroopa Komisjoni, nõukogu või kõrge esindaja taotlusel võib vastutav komisjon erandkorras võtta vastu otsuse kuulutada oma koosolek kinniseks.

 

(Horisontaalne muudatus: nimetus „ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja” asendatakse kogu kodukorra ulatuses nimetusega „Euroopa Komisjoni asepresident ja ühtlasi liidu välissuhete ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja”.)

Muudatusettepanek  48

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 96 – lõige 3

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

3. Nõukogu poolt esitatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika põhiaspekte ja -valikuid ning nende liidu eelarvega seotud finantsmõjusid tutvustava nõuandedokumendi üle korraldatakse igal aastal arutelu. Kohaldatakse artiklis 110 sätestatud menetlust.

3. Kaks korda aastas korraldatakse arutelu Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ühtlasi liidu välissuhete ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja esitatud konsultatsioonidokumendi üle, mis käsitleb ühise välis- ja julgeolekupoliitika, sealhulgas ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiaspekte ja -valikuid, samuti nende finantsmõju liidu eelarvele. Kohaldatakse artiklis 110 sätestatud menetlust.

Muudatusettepanek  49

Euroopa Parlamendi kodukord

14. peatükk – pealkiri

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

POLITSEIKOOSTÖÖ JA ÕIGUSALANE KOOSTÖÖ KRIMINAALASJADES

välja jäetud

Selgitus

Säte on aegunud.

Muudatusettepanek  50

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 99

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 99

välja jäetud

Parlamendi teavitamine politseikoostööst ja õigusalasest koostööst kriminaalasjades

 

1. Vastutav komisjon jälgib, et parlament saaks regulaarselt igakülgset teavet kriminaalasjades tehtava politseikoostöö ja õigusalase koostöö kohta ning et tema arvamusavaldusi võetaks korrakohaselt arvesse ELi lepingu artikli 34 lõike 2 punkti a alusel nõukogu poolt vastuvõetavate ühiste seisukohtade juures, mis määravad nimetatud küsimustes kindlaks liidu seisukoha.

 

2. Euroopa Komisjoni või nõukogu taotlusel võib vastutava komisjoni koosolek olla erandina kinnine.

 

3. ELi lepingu artikli 39 lõikes 3 viidatud arutelu viiakse läbi kodukorra artikli 110 lõigete 2, 3 ja 4 alusel.

 

Selgitus

Säte on aegunud.

Muudatusettepanek  51

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 100

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 100

välja jäetud

Parlamendiga konsulteerimine kriminaalasjades tehtava politseikoostöö ja õigusalase koostöö raames

 

ELi lepingu artikli 34 lõike 2 punktidega b, c ja d reguleeritud parlamendiga konsulteerimine viiakse läbi vastavalt kodukorra artiklitele 36 kuni 39 ning artiklitele 43, 44 ja 55.

 

Kui vajalik, võetakse ettepaneku läbivaatamine hiljemalt viimase parlamendi istungi päevakorda, mis toimub enne ELi lepingu artikli 39 lõikes 1 sätestatud tähtaja möödumist.

 

Kui parlamendiga konsulteeritakse nõukogu otsuse projekti suhtes, millega nimetatakse ametisse Europoli direktor ja juhatuse liikmed, kohaldatakse kodukorra artiklit 108 koos vajalike muudatustega

 

Selgitus

Säte on aegunud.

Muudatusettepanek  52

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 101

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 101

välja jäetud

Soovitused kriminaalasjades tehtava politseikoostöö ja õigusalase koostöö raames

 

1. Kriminaalasjades tehtava politseikoostöö ja õigusalase koostöö valdkonnas vastutav komisjon võib esimeeste konverentsi loal või kodukorra artikli 121 alusel tehtud ettepaneku põhjal töötada ELi lepingu VI jaotisega reguleeritud valdkonnas välja nõukogule edastatavad soovitused.

 

2. Kiireloomulistel juhtudel võib lõikes 1 nimetatud loa anda president, kes võib ühtlasi anda loa asjaomase komisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks.

 

3. Selliselt välja töötatud soovitused võetakse järgmise osaistungjärgu päevakorda. Artikli 97 lõiget 4 kohaldatakse vajalike muudatustega.

 

(Vt ka tõlgendust artiklis 121.)

 

Selgitus

Säte on aegunud.

Muudatusettepanek  53

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 105

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

1. Kui nõukogu on kokku leppinud Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi ülesseadmise küsimuses, palub parlamendi president, et ülesseatud kandidaat teeks parlamendile avalduse ja tutvustaks oma poliitilisi eesmärke. Tema avaldusele järgneb arutelu.

1. Kui Euroopa Ülemkogu esitab Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi, palub parlamendi president, et kandidaat teeks parlamendile avalduse ja tutvustaks oma poliitilisi eesmärke. Tema avaldusele järgneb arutelu.

Nõukogu kutsutakse sellest arutelust osa võtma.

Euroopa Ülemkogu kutsutakse sellest arutelust osa võtma.

2. Parlament kiidab ülesseatud kandidatuuri heaks või lükkab selle tagasi antud häälte enamusega.

2. Parlament valib Euroopa Komisjoni presidendi koosseisu häälteenamusega.

Hääletus on salajane.

Hääletus on salajane.

3. Kui kandidaat osutub valituks, teatab president sellest nõukogule, paludes tal ja Euroopa Komisjoni ametisseastuval presidendil seada vastastikusel kokkuleppel üles kandidaadid kõigile liikmete ametikohtadele.

3. Kui kandidaat osutub valituks, teatab president sellest nõukogule, paludes tal ja Euroopa Komisjoni ametisseastuval presidendil seada vastastikusel kokkuleppel üles kandidaadid komisjoni liikmete ametikohtadele.

4. Kui parlament ei kiida kandidatuuri heaks, palub president nõukogul seada üles uus kandidaat.

4. Kui kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, palub president Euroopa Ülemkogul esitada ühe kuu jooksul uue kandidaadi, kes valitakse sama korra kohaselt.

Selgitus

Võetakse arvesse parlamendi uut õigust valida Euroopa Komisjoni president.

Muudatusettepanek  54

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 107 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 107 a

 

Euroopa Kohtu kohtunike ja kohtujuristide nimetamine

 

Parlament nimetab vastutava komisjoni ettepaneku alusel oma esindaja seitsmest liikmest koosnevasse komiteesse, mille ülesanne on kontrollida kandidaatide sobivust Euroopa Kohtu kohtuniku või kohtujuristi ametikohale.

Selgitus

Vastab parlamendi uuele rollile Euroopa Kohtu kohtunike ja kohtujuristide nimetamisel.

Muudatusettepanek  55

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 121 – lõige 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

1. Fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget võivad esitada nõukogule antava soovituse ettepaneku nendes küsimustes, mida reguleerivad ELi lepingu V ja VI jaotis, või kui parlamendiga ei ole rahvusvahelise lepingu küsimuses kodukorra artikli 90 või 91 raames konsulteeritud.

1. Fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget võivad esitada ettepaneku võtta vastu soovitus nõukogule küsimustes, mida reguleerib Euroopa Liidu lepingu V jaotis, või juhul, kui parlamendiga ei ole rahvusvahelise lepingu küsimuses vastavalt kodukorra artiklile 90 või 91 konsulteeritud.

Selgitus

ELi lepingu VI jaotise praegused sätted politseikoostöö ja õigusalane koostöö kohta kriminaalasjades asendatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu V jaotise sätetega, mille kohaselt tuleb parlamendiga nendes küsimustes vähemalt konsulteerida.

Muudatusettepanek  56

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 124 – lõige -1 (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1. Kui asutamisleping näeb ette konsulteerimist Majandus- ja Sotsiaalkomiteega, algatab president nõuandemenetluse ja teavitab sellest parlamenti.

Muudatusettepanek  57

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 124 – lõige 2 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2 a. Majandus- ja Sotsiaalkomiteele edastatud arvamused saadetakse vastutavale komisjonile.

Muudatusettepanek  58

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 125 – lõige -1 (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1. Kui asutamisleping näeb ette konsulteerimist Regioonide Komiteega, algatab president nõuandemenetluse ja teavitab sellest parlamenti.

Muudatusettepanek  59

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 125 – lõige 2 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2 a. Regioonide Komiteele edastatud arvamused saadetakse vastutavale komisjonile.

Muudatusettepanek  60

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 131

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

1. Presidendi ettepanekul nimetab esimeeste konverents parlamendi delegatsiooni Euroopa Ühenduse Küsimustega Tegelevate Komisjonide Konverentsi juurde ja võib anda seejuures delegatsioonile konkreetsed tegutsemisvolitused. Delegatsiooni juhib üks asepresidentidest, kes vastutab suhete arendamise eest riikide parlamentidega.

1. Presidendi ettepanekul nimetab esimeeste konverents parlamendi delegatsiooni Euroopa Ühenduse Küsimustega Tegelevate Komisjonide Konverentsi juurde ja võib anda seejuures delegatsioonile konkreetsed tegutsemisvolitused. Delegatsiooni juhib Euroopa integratsiooniprotsessi institutsiooniliste aspektide eest vastutava komisjoni esimees.

2. Delegatsiooni teised liikmed valitakse, lähtudes COSACi koosolekul arutusele tulevatest teemadest, võttes arvesse poliitiliste jõudude esindatust parlamendis. Pärast iga COSACi koosolekut esitab delegatsioon selle kohta aruande.

2. Delegatsiooni teised liikmed valitakse, lähtudes COSACi koosolekul arutusele tulevatest teemadest, ning liikmeteks on võimaluse korral vastavate teemade eest vastutavate komisjonide esimehed ja raportöörid. Võetakse arvesse poliitiliste jõudude esindatust parlamendis. Pärast iga COSACi koosolekut esitab delegatsioon selle kohta aruande.

Selgitus

Muudatusettepanekuga võetakse kodukorda üle Euroopa Parlamendi 7. mai 2009. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete arendamise kohta vastavalt Lissaboni lepingule [P6_TA(2009)0388], mis tugineb põhiseaduskomisjoni raportile A6-0133/2009 (raportöör Elmar Brok). See lähtub põhimõttest, et põhiseaduskomisjon ja COSACi päevakorras olevate teemade eest vastutavad erikomisjonid peaksid olema COSACi koosolekute ettevalmistamisega tihedamalt seotud ja koosolekutel paremini esindatud.

Muudatusettepanek  61

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 132

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Esimeeste konverents nimetab konvendile, parlamentide konverentsile või muule samalaadsele parlamentide esindajate kogule saadetava parlamendi delegatsiooni liikmed ja annab delegatsioonile volitused, mis vastavad parlamendi asjakohastele resolutsioonidele. Delegatsioon valib juhi ja vajaduse korral ühe või mitu asejuhti.

Esimeeste konverents nimetab parlamentide konverentsile või muule samalaadsele parlamentide esindajate kogule saadetava parlamendi delegatsiooni liikmed ja annab delegatsioonile volitused, mis vastavad parlamendi asjakohastele resolutsioonidele. Delegatsioon valib juhi ja vajaduse korral ühe või mitu asejuhti.

Selgitus

Parlamendi esindamist konvendil käsitleb artikkel 74 a (uus).

Muudatusettepanek  62

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 132 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 132 a

 

Koostöö komisjonide tasandil

 

1. President püüab luua koostöös riikide parlamentide esimeestega vastavate parlamendikomisjonide koostööraamistiku.

 

Kõnealuses raamistikus võivad parlamendikomisjonid omavahel sõltumatult kontakte luua ja koostööd teha. Kui riigi parlamendis vastavat komisjoni määratud ei ole, pöördub Euroopa Parlamendi vastutav komisjon otse asjaomase riigi parlamendi esimehe poole.

 

2. Komisjonid võivad võtta meetmeid artikli 132 b alusel nende eelarveassigneeringute piires, mis on eraldatud komisjonide koostööks riikide parlamentidega. Selliste assigneeringute jaotamine komisjonide vahel määratakse kindlaks komisjonide esimeeste konverentsi otsusega.

Muudatusettepanek  63

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 132 b (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 132 b

 

Õigusaktide vastuvõtmisele eelnev ja järgnev dialoog

 

1. Õigusloomega seotud küsimuse eest vastutav komisjon võib võtta asjakohaseid meetmeid, et tagada igakülgne dialoog riikide parlamentidega komisjonide tasandil Euroopa Liidu õigusloome kavandatavas küsimuses õigusloome kavandamise etapist kuni vastuvõetud õigusakti rakendamise etapini.

 

2. Vastutav komisjon võib eelkõige otsustada korraldada videokonverentse, individuaalseid kontakte või koosolekuid ühes parlamendi töökohtadest või lähetusi muudesse kohtadesse

 

– raportööride tasandil,

 

– ka variraportööride ja/või koordinaatorite kaasamisel

 

– või komisjoni täiskoosseisu ja riikide parlamentide komisjonide esimeeste ja/või raportööride vahel,

 

– et vastata riigi parlamendi taotlusele saada toetust Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude läbivaatamisel.

Muudatusettepanek  64

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 132 c (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 132 c

 

Dokumentide edastamine

 

Euroopa Liidu tasandi õigusloomemenetlust käsitlev dokument, mille riigi parlament on ametlikult edastanud Euroopa Parlamendile, saadetakse edasi kõnealuses dokumendis käsitletud küsimuse eest vastutavale komisjonile. Dokument tõlgitakse komisjoni koordinaatorite töökeeltesse. Kui vastutav komisjon peab vajalikuks võtta kõnealuses küsimuses järelmeetmeid, võib ta otsustada toimida vastavalt artiklile 132 b.

Muudatusettepanek  65

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 149 – lõige 12

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

12. Ilma et see piiraks EÜ asutamislepingu artikli 197 kohaldamist, püüab president jõuda Euroopa Komisjoni ja nõukoguga kokkuleppele nende kõneaja jaotamise osas.

12. Ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 230 kohaldamist, püüab president jõuda Euroopa Komisjoni, nõukogu ja Euroopa Ülemkogu eesistujaga kokkuleppele nendele kõneaja eraldamise osas.

 

(Sellest lõikest saab artikli 149 viimane lõige.)

Selgitus

Kohandus vastab Euroopa Ülemkogu staatuse muutumisele.

Muudatusettepanek  66

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 191 – lõige 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

1. Esimesel komisjoni koosolekul, mis järgneb artikli 186 alusel toimuvale komisjoni liikmete valimisele, korraldab komisjon juhatuse valimised; juhatusse kuulub esimees ning üks, kaks või kolm aseesimeest, kes valitakse eraldi hääletusvoorudes.

1. Esimesel komisjoni koosolekul, mis järgneb artikli 186 alusel toimuvale komisjoni liikmete valimisele, valib komisjon juhatuse, kuhu kuuluvad esimees ja aseesimehed, kes valitakse eraldi hääletusvoorudes. Valitavate aseesimeeste arvu määrab parlament kindlaks esimeeste konverentsi ettepaneku alusel.

Muudatusettepanek  67

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 204 – pealkiri

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Ombudsmani ametissenimetamine

Ombudsmani valimine

Selgitus

Tehniline kohandus vastavalt aluslepingu sõnastusele.

Muudatusettepanek  68

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 204 – lõige 7

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

7. Ametisse määratud kandidaat kutsutakse viivitamatult andma Euroopa Kohtu ees oma ametivannet.

7. Valituks osutunud isikul palutakse viivitamatult anda ametivanne Euroopa Kohtu ees.

Selgitus

Tehniline kohandus vastavalt aluslepingu sõnastusele.

Muudatusettepanek  69

Euroopa Parlamendi kodukord

V lisa – artikkel 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 2

välja jäetud

Määr

 

1. Iga parlamendiliige võib allpool kindlaks määratud tingimustel esitada ja kaitsta otsuse ettepanekut, millega kehtestatakse uus ülemmäär.

 

2. Ettepanek on vastuvõetav vaid juhul, kui ta on esitatud kirjalikult ja sellele on alla kirjutanud vähemalt 40 parlamendiliiget või kui see on esitatud fraktsiooni või parlamendi komisjoni poolt.

 

3. President kehtestab selliste ettepanekute esitamiseks tähtaja.

 

4. Vastutav komisjon esitab enne parlamendiarutelu nende ettepanekute kohta ettekande.

 

5. Seejärel korraldab parlament ettepanekute üle hääletuse.

 

Parlament võtab otsuse vastu koosseisu häälteenamusega (absoluutse häälteenamusega) ja seejuures kolmeviiendikulise antud häälte enamusega (kolmeviiendikulise kvalifitseeritud häälteenamusega).

 

Kui nõukogu on teavitanud parlamenti, et ta on nõus uue ülemmäära kehtestamisega, kuulutab president parlamendi istungile muudetud määra vastuvõetuks.

 

Kui nõukogu sellist teadet ei saada, saadetakse nõukogu seisukoht edasi vastutavale komisjonile.

 

Selgitus

Säte muutub ülearuseks.

Muudatusettepanek  70

Euroopa Parlamendi kodukord

V lisa – artikkel 5

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 5

välja jäetud

Nõukogu kaalutlustega arvestamine - teine etapp

 

1. Kui nõukogu on parandanud ühe või mitu parlamendi vastuvõetud muudatusettepanekut, siis edastatakse nõukogu parandatud tekst vastutavale komisjonile.

 

2. Iga parlamendiliige võib allpool kindlaks määratud tingimustel esitada ja kaitsta nõukogu parandatud teksti muudatusettepanekute projekte.

 

3. Muudatusettepaneku projekt on vastuvõetav vaid juhul, kui see on esitatud kirjalikult, kui selle on allkirjastanud vähemalt 40 parlamendiliiget või selle on esitanud parlamendi komisjon ning muudatusettepaneku projekt tagab tulude ja kulude tasakaalu püsimise. Artikli 49 lõiget 5 ei kohaldata.

 

Muudatusettepaneku projekt on vastuvõetav üksnes juhul, kui ta on seotud nõukogu parandatud tekstiga.

 

4. President kehtestab muudatusettepaneku projektide esitamiseks tähtaja.

 

5. Vastutav komisjon esitab oma seisukoha nõukogu poolt parandatud tekstide suhtes ja annab oma arvamuse nõukogu parandatud teksti suhtes esitatud muudatusettepanekute projektide kohta.

 

6. Nõukogu parandatud tekstide muudatusettepanekute projektid pannakse parlamendis hääletusele, piiramata seejuures artikli 3 lõike 4 teise punkti kohaldamist. Parlament võtab otsuse vastu koosseisu häälteenamusega (absoluutse häälteenamusega) ja seejuures kolmeviiendikulise antud häälte enamusega (kolmeviiendikulise kvalifitseeritud häälteenamusega). Kui muudatusettepanekute projektid võetakse vastu, loetakse nõukogu parandatud tekstid tagasilükatuks. Kui muudatusettepanekute projektid lükatakse tagasi, loetakse vastuvõetuks nõukogu parandatud tekstid.

 

7. Nõukogu kokkuvõte parlamendi vastuvõetud parandusettepanekute üle toimunud arutelu kohta arutatakse parlamendis läbi ja seejärel võib panna resolutsiooni ettepaneku hääletusele.

 

8. Pärast käesolevas artiklis sätestatud menetluse läbiviimist ja lähtudes artiklis 6 sätestatud tingimustest kuulutab president parlamendi istungil eelarve lõplikult vastuvõetuks ja korraldab selle avaldamise Euroopa Liidu Teatajas.

 

Selgitus

Säte muutub ülearuseks.

Muudatusettepanek  71

Euroopa Parlamendi kodukord

V lisa – artikkel 6

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 6

välja jäetud

Täielik tagasilükkamine

 

1. Parlamendi komisjon või vähemalt 40 parlamendiliiget võivad olulistel põhjustel esitada ettepaneku kogu eelarve projekti tagasilükkamiseks. Selline ettepanek on vastuvõetav vaid juhul, kui sellele on lisatud kirjalik põhjendus ja see on esitatud presidendi määratud tähtaja jooksul. Tagasilükkamise ettepaneku põhjendused ei tohi olla omavahel vastuolus.

 

2. Vastutav komisjon esitab nimetatud ettepaneku kohta oma arvamuse enne selle parlamendis hääletusele panekut.

 

Parlament võtab otsuse vastu koosseisu häälteenamusega (absoluutse häälteenamusega) ja seejuures kahekolmandikulise antud häälteenamusega (kahekolmandikulise kvalifitseeritud häälteenamusega). Kui eelarve projekti tagasilükkamise ettepanek võetakse vastu, saadetakse eelarve projekt tervikuna nõukogule tagasi.

 

Selgitus

Säte muutub ülearuseks.

(1)

PE 418.140 v02-00. Vt ka eelarvekomisjoni esimehe 23. septembri 2009. aasta kirja, mis on lisatud raportile.


EELARVEKOMISJONI KIRI

23. septembri 2009. aasta kiri eelarvekomisjoni esimehelt Alain Lamassoure’ilt põhiseaduskomisjoni esimehele Carlo Casinile.

___________________________________________________________________________

            PRES-E-COURRIER     D (2009) 315940

            IPOL-D-DIR-BUDG      D (2009) 50830

Carlo CASINI

Põhiseaduskomisjoni esimees

Lugupeetud hr Casini,

Nagu te teate, võttis põhiseaduskomisjon parlamendi eelmise ametiaja lõpus vastu Richard Corbetti raporti parlamendi kodukorra kohandamise kohta Lissaboni lepinguga (A6-277/2009). Eelarvekomisjon andis oma panuse sellesse raportisse pr Guy-Quint’i arvamusega. Arvamuses esitas pr Guy-Quint oma Lissaboni lepingu finantsaspekte käsitleva raporti järelduste põhjal mitmed muudatusettepanekud, mis kõik sisalduvad ka teie komisjoni raportis.

Kuna parlament teile teadaolevatel põhjustel enne oma eelmise ametiaja lõppu Richard Corbetti raportit hääletusele ei pannud, tuli kogu menetlus teie komisjoni kaudu uuesti läbi teha, alates David Martini raportist, mis kavatsetakse teie komisjonis hääletusele panna ühel järgmisel koosolekul.

Märkasin, et David Martini raporti projekt sisaldas uuesti kõiki pr Guy-Quint’i arvamuses esitatud muudatusettepanekuid. Seda arvestades ei pidanud meie komisjon vajalikuks David Martini raporti kohta uue arvamuse koostamist, kuid palus mul teile teatada, et komisjon toetab tugevalt pr Guy-Quint’i esitatud muudatusettepanekute sisu.

Oleksin väga tänulik, kui te teavitaksite oma komisjoni liikmeid käesoleva kirja sisust ning kindlustaksite, et kiri lisatakse eelarvekomisjoni arvamusena David Martini raportile.

(lõppfraas ja allkiri)


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

3.11.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Michel Barnier, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Indrek Tarand, Luis Yáñez-Barnuevo García

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Sandrine Bélier, Elmar Brok, Marietta Giannakou, Enrique Guerrero Salom, David Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Helmut Scholz

Õigusteave - Privaatsuspoliitika