RAPORT privind adaptarea Regulamentului de procedură al Parlamentului la Tratatul de la Lisabona

6.11.2009 - (2009/2062(REG))

Comisia pentru afaceri constituționale
Raportor: David Martin


PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind adaptarea Regulamentului de procedură al Parlamentului la Tratatul de la Lisabona

(2009/2062(REG))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 211 și 212 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale care încorporează amendamentele propuse de Comisia pentru bugete, în avizul său din 31 martie 2009[1](A7-0043/2009),

1.  hotărăște să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;

2.  atrage atenția asupra faptului că amendamentele vor intra în vigoare în prima zi după intrarea în vigoare a dispoziției corespunzătoare din tratat;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

Amendamentul  1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 7 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

(2) Comisia prezintă o propunere de decizie care se limitează la recomandarea adoptării sau respingerii cererii de ridicare a imunității sau de apărare a imunității și privilegiilor.

(2) Comisia prezintă o propunere de decizie motivată prin care se recomandă adoptarea sau respingerea cererii de ridicare a imunității sau de apărare a imunității și privilegiilor.

Justificare

Amendamentul ia în considerare hotărârea judecătorească a Tribunalului de Primă Instanță, din 15 octombrie 2008, în cauza T - 345/05 (Ashley Neil Mote). În același timp, corespunde obligației de a motiva actele juridice, obligație care, începând din acest moment, se aplică în mod explicit și în cazul Parlamentului European (articolul 296 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene)

Amendamentul  2

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 8

Textul în vigoare

Amendamentul

În absența unor dispoziții contrare, Biroul adoptă normele de punere în aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European.

În absența unor dispoziții contrare, normele de punere în aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European sunt stabilite de Parlamentul European în plen, pe baza unei recomandări a comisiei competente în fond.

Justificare

La redactarea Statutului deputaților, s-a considerat că punerea în aplicare și concretizarea acelor dispoziții ale statutului insuficient detaliate necesită o hotărâre în plen. Spre deosebire de adoptarea unei decizii exclusiv de către Birou, această procedură are avantajul că este mult mai transparentă și implică toți deputații în procesul de elaborare a dispozițiilor care îi privesc, făcându-i, prin aceasta, responsabili pentru definirea acestora.

Amendamentul  3

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 11 – alineatul 3a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3a) Alineatul (1) se aplică mutatis mutandis, până la intrarea în vigoare a dispoziției1 prin care un număr de locuri suplimentare este alocat anumitor state membre până la sfârșitul celei de-a șaptea legislaturi. Statele membre respective sunt invitate să își desemneze observatorii, în conformitate cu dispozițiile din dreptul intern.

 

____________________________

1 În conformitate cu Concluziile Consiliului European din 11 și 12 decembrie 2008.

Justificare

Conform acestui amendament, noul articol privind observatorii, introdus în Regulamentul de procedură la 6 mai 2009, se aplică de asemenea și în cazul observatorilor care pot fi invitați de Parlament, în scopul atribuirii numărului de mandate suplimentare alocate anumitor state membre, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În temeiul amendamentului, noile state membre pot alege opțiunea desemnării observatorilor, având în vedere concluziile Consiliului European din 18-19 iunie 2009.

Amendamentul  4

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 23 – alineatul 2 și alineatul 2a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

(2) Biroul reglementează chestiunile financiare, organizatorice și administrative privind deputații, organizarea internă a Parlamentului, Secretariatul și organele Parlamentului.

(2) Biroul reglementează chestiunile financiare, organizatorice și administrative privind organizarea internă a Parlamentului, Secretariatul și organele Parlamentului.

 

(2a) Biroul reglementează chestiunile financiare, organizatorice și administrative privind deputații pe baza unei propuneri a Secretarului General sau a unui grup politic.

Justificare

Clarificare: nu există un articol clar cu privire la dreptul de a depune texte sau amendamente la reuniunile Biroului. În cazul chestiunilor referitoare la deputați, grupurile politice ar trebui să aibă posibilitatea formală de a depune texte și amendamente care să fie discutate și votate.

Amendamentul  5

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 23 – alineatul 11a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(11a) Biroul numește doi sau mai mulți vicepreședinți însărcinați cu dezvoltarea relațiilor cu parlamentele naționale.

 

Aceștia prezintă periodic Conferinței președinților un raport privind activitățile desfășurate în acest domeniu.

 

(A doua și a treia teză de la articolul 25 alineatul (3) se elimină în cazul în care acest amendament se adoptă).

Amendamentul  6

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 36

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 36

Articolul 36

Examinarea respectării drepturilor fundamentale, a principiilor subsidiarității și proporționalității, a statului de drept și a implicațiilor financiare

Respectarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

La examinarea unei propuneri legislative, Parlamentul acordă o atenție deosebită respectării drepturilor fundamentale și ia măsuri, în special, pentru ca actul legislativ să fie în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cu principiile subsidiarității și proporționalității și cu statul de drept. De asemenea, în cazul în care propunerea are implicații financiare, Parlamentul verifică dacă sunt prevăzute resurse financiare suficiente.

(1) În toate activitățile sale, Parlamentul respectă pe deplin drepturile fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

 

Parlamentul respectă, de asemenea, pe deplin drepturile și principiile înscrise la articolul 2 și la articolul 6 alineatele (2) și (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

 

(2) În cazul în care comisia competentă în fond, un grup politic sau cel puțin patruzeci de deputați consideră că o propunere de act legislativ sau părți ale unei astfel de propuneri nu respectă drepturile înscrise în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, chestiunea este trimisă, la cererea acestora, comisiei responsabile cu interpretarea Cartei drepturilor fundamentale. Avizul comisiei respective se anexează raportului comisiei competente în fond.

(A se vedea amendamentele la articolul 38 alineatul (-1) (nou) și la articolul 38 a (nou))

Justificare

Introduce o nouă procedură pentru controlul respectării drepturilor fundamentale. Constituie, de asemenea, un drept al minorităților.

Amendamentul  7

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 38 – alineatul -1 (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

(-1) În cazul în care o propunere de act legislativ are implicații financiare, Parlamentul stabilește dacă sunt prevăzute resurse financiare suficiente.

(Textul amendamentului este identic cu articolul 36, ultima teză)

Amendamentul  8

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 38a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 38a

 

Examinarea respectării principiului subsidiarității

 

(1) La examinarea unei propuneri de act legislativ, Parlamentul acordă o atenție deosebită respectării principiilor subsidiarității și proporționalității.

 

(2) Comisia responsabilă pentru respectarea principiului subsidiarității poate decide să facă recomandări în atenția comisiei competente în fond în legătură cu orice propunere de act legislativ.

 

(3) În cazul în care un parlament național trimite Președintelui un aviz motivat în conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană și cu articolul 6 din Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, avizul se trimite comisiei competente în fond și se transmite spre informare comisiei responsabile de respectarea principiului subsidiarității.

 

(4) Cu excepția cazurilor urgente menționate la articolul 4 din Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, comisia nu va proceda la votul său final înainte de expirarea termenului de opt săptămâni prevăzut la articolul 6 din Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.

 

(5) Atunci când avizele motivate în care se susține nerespectarea de către o propunere de act legislativ a principiului subsidiarității reprezintă cel puțin o treime din toate voturile alocate parlamentelor naționale sau un sfert în cazul unei propuneri de act legislativ prezentate în temeiul articolului 76 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Parlamentul nu adoptă nicio decizie înainte ca autorul propunerii să-și exprime intențiile.

 

(6) În cazul în care, în cadrul procedurii legislative ordinare, avizele motivate în care se susține nerespectarea de către o propunere de act legislativ a principiului subsidiarității reprezintă cel puțin majoritatea simplă a voturilor alocate parlamentelor naționale, comisia competentă în fond, după examinarea avizelor motivate prezentate de parlamentele naționale și de Comisie și după audierea opiniilor comisiei responsabile cu respectarea principiului subsidiarității, fie recomandă Parlamentului să respingă propunerea din motive de încălcare a principiului subsidiarității, fie adresează Parlamentului orice altă recomandare, care poate include sugestii de modificare cu privire la respectarea principiului subsidiarității. Avizul comisiei responsabile cu respectarea principiului subsidiarității se anexează la recomandarea respectivă.

 

Recomandarea este prezentată Parlamentului spre a fi dezbătută și votată. În cazul adoptării unei recomandări de respingere a propunerii cu majoritatea voturilor exprimate, Președintele declară procedura încheiată. În cazul în care Parlamentul nu respinge propunerea, procedura continuă, luându-se în considerare orice recomandări aprobate de Parlament.

Justificare

Transpune în Regulamentul de procedură noile proceduri pentru parlamentele naționale cu privire la respectarea principiului subsidiarității (procedura „cartonașului galben” și procedura „cartonașului portocaliu”).

Amendamentul  9

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 44

Textul în vigoare

Amendamentul

Consultarea privind inițiativele prezentate de un stat membru

Procedurile legislative privind inițiativele prezentate de un stat membru

(1) Inițiativele prezentate de un stat membru în conformitate cu articolul 67 alineatul (1) din Tratatul CE sau cu articolul 34 alineatul (2) și articolul 42 din Tratatul UE sunt examinate în conformitate cu dispozițiile prezentului articol și ale articolelor 36-39, 43 și 55 din prezentul regulament.

(1) Inițiativele prezentate de un stat membru în conformitate cu articolul 76 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sunt examinate în conformitate cu dispozițiile prezentului articol și ale articolelor 36-39, 43 și 55 din prezentul regulament.

(2) Comisia competentă poate invita un reprezentant al statului membru inițiator să îi prezinte inițiativa respectivă. Reprezentantul poate fi însoțit de Președinția Consiliului.

(2) Comisia competentă poate invita reprezentanți ai statelor membre inițiatoare să îi prezinte inițiativa respectivă. Reprezentanții pot fi însoțiți de Președinția Consiliului.

(3) Înainte de a se proceda la vot, comisia competentă întreabă Comisia dacă a luat poziție cu privire la inițiativă și, în cazul în care răspunsul este afirmativ, îi cere să o informeze în legătură cu poziția respectivă.

(3) Înainte de a se proceda la vot, comisia competentă întreabă Comisia dacă a luat poziție cu privire la inițiativă și, în cazul în care răspunsul este afirmativ, îi cere să o informeze în legătură cu poziția respectivă.

(4) În cazul în care două sau mai multe propuneri inițiate de Comisie sau de către un stat membru, având același obiectiv legislativ, au fost prezentate Parlamentului simultan sau într-o perioadă scurtă de timp, acestea fac obiectul unui raport unic. Comisia competentă precizează în acest raport textul la care se referă amendamentele propuse și menționează toate celelalte texte în rezoluția legislativă.

(4) În cazul în care două sau mai multe propuneri inițiate de Comisie sau de către un stat membru, având același obiectiv legislativ, au fost prezentate Parlamentului simultan sau într-o perioadă scurtă de timp, acestea fac obiectul unui raport unic. Comisia competentă precizează în acest raport textul la care se referă amendamentele propuse și menționează toate celelalte texte în rezoluția legislativă.

(5) Termenul prevăzut la articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE curge începând de la data la care Parlamentul anunță în plen primirea unei inițiative în limbile oficiale, însoțită de expunerea de motive, care atestă conformitatea inițiativei cu Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat la Tratatul CE.

 

Amendamentul  10

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 56 – alineatul 3 – al doilea paragraf

Textul în vigoare

Amendamentul

În cazul unei retrimiteri, comisia competentă redactează un nou raport pe care îl prezintă oral sau în scris Parlamentului, în termenul stabilit de acesta, care nu poate să depășească două luni.

În cazul unei retrimiteri, comisia competentă decide asupra procedurii ce urmează a fi urmată și redactează un nou raport pe care îl prezintă oral sau în scris Parlamentului, în termenul stabilit de acesta, care nu poate să depășească două luni.

Justificare

Conferă comisiei competente posibilitatea de a acționa, inclusiv aceea de a prezenta un raport.

Amendamentul  11

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 58 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) În cursul perioadei următoare adoptării de către Parlament a unei poziții privind o propunere a Comisiei, președintele și raportorul comisiei competente urmăresc derularea procedurii care conduce la adoptarea propunerii de către Consiliu, în special în scopul de a se asigura că angajamentele asumate de către Consiliu sau Comisie față de Parlament cu privire la amendamentele acestuia sunt respectate efectiv.

(1) În cursul perioadei următoare adoptării de către Parlament a unei poziții privind o propunere a Comisiei, președintele și raportorul comisiei competente urmăresc derularea procedurii care conduce la adoptarea propunerii de către Consiliu, în special în scopul de a se asigura că angajamentele asumate de către Consiliu sau Comisie față de Parlament cu privire la poziția acestuia sunt respectate efectiv.

Justificare

Adaptare tehnică și terminologică.

Amendamentul  12

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 59 – subtitlul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

Procedura de codecizie

Procedura legislativă ordinară

 

(Amendament orizontal: termenii „codecizie”, „procedură de codecizie” se înlocuiesc în tot textul Regulamentului de procedură cu sintagma „procedură legislativă ordinară”.)

Amendamentul  13

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 60

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 60

eliminat

Procedura de concertare prevăzută în Declarația comună din 1975

 

(1) Pentru anumite decizii comunitare importante, Parlamentul, prin emiterea avizului său, poate deschide, cu concursul activ al Comisiei, o procedură de concertare cu Consiliul, în cazul în care acesta intenționează să se îndepărteze de avizul Parlamentului.

 

(2) Parlamentul pune în aplicare această procedură din proprie inițiativă sau la inițiativa Consiliului.

 

(3) Componența delegației la comitetul de concertare, procedura care trebuie urmată în cadrul acestuia și comunicarea rezultatelor către Parlament sunt reglementate de dispozițiile articolului 68.

 

(4) Comisia competentă elaborează un raport cu privire la rezultatele concertării; acest raport se supune dezbaterii și votului Parlamentului.

 

Justificare

Având în vedere noile dispoziții referitoare la buget și la cadrul financiar multianual, Declarația comună din 1975 devine caducă.

Amendamentul  14

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 61 – titlu

Textul în vigoare

Amendamentul

Comunicarea poziției comune a Consiliului

Comunicarea poziției Consiliului

 

(Amendament orizontal: sintagmele „poziția comună a Consiliului” sau „poziția comună” se înlocuiesc în tot textul Regulamentului de procedură cu sintagma „poziția Consiliului” sau cu cuvântul „poziția”.)

Justificare

Adaptare tehnică și terminologică.

Amendamentul  15

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 62 – alineatul 1 – al doilea paragraf

Textul în vigoare

Amendamentul

Pentru orice prelungire a termenelor în conformitate cu articolul 252 litera (g) din Tratatul CE sau cu articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE, Președintele solicită aprobarea Consiliului.

eliminat

Justificare

Tratatul de la Lisabona nu mai conține dispozițiile la care se referă această dispoziție.

Amendamentul  16

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 62 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

(2) Președintele notifică Parlamentului orice prelungire a termenelor stabilită, în conformitate cu articolul 251 alineatul (7) din Tratatul CE, la inițiativa Parlamentului sau a Consiliului.

(2) Președintele notifică Parlamentului orice prelungire a termenelor stabilită, în conformitate cu articolul 294 alineatul (14) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, la inițiativa Parlamentului sau a Consiliului.

 

(Amendament orizontal: numerotarea articolelor din Tratatul UE și din Tratatul CE este adaptată în tot textul Regulamentului de procedură la versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.)

Justificare

Adaptare tehnică și terminologică.

Amendamentul  17

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 62 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

(3) După consultarea președintelui comisiei competente, Președintele poate aproba o cerere a Consiliului de prelungire a termenelor în conformitate cu articolul 252 litera (g) din Tratatul CE.

eliminat

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 62 alineatul (1) al doilea paragraf.

Amendamentul  18

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 65 – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (3), în cazul în care Parlamentul ia o decizie de respingere care intră sub incidența dispozițiilor articolului 252 din Tratatul CE, Președintele invită Comisia să-și retragă propunerea. În cazul în care Comisia își retrage propunerea, Președintele anunță în plen încheierea procedurii legislative.

eliminat

Justificare

Articolul 252 din Tratatul CE a fost eliminat.

Amendamentul  19

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Titlul capitolului 6a (nou) (urmează să fie introdus după articolul 74 și înainte de capitolul 7)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

CAPITOLUL 6a

 

ASPECTE instituționale

Amendamentul  20

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 74a (nou) [urmează să fie introdus în Capitolul 6a (nou)]

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 74a

 

Revizuirea ordinară a tratatelor

 

(1) În conformitate cu articolele 41 și 48, comisia competentă în fond poate prezenta Parlamentului un raport conținând propuneri adresate Consiliului în vederea modificării tratatelor.

 

(2) În cazul în care Consiliul European decide să convoace o convenție, reprezentanții Parlamentului sunt desemnați de Parlament la propunerea Conferinței președinților.

 

Delegația Parlamentului își alege liderul și candidații pentru orice grup de coordonare sau birou instituit de convenție.

 

(3) În cazul în care Consiliul European solicită aprobarea Parlamentului cu privire la decizia de a nu convoca o convenție pentru examinarea propunerilor de modificare a tratatelor, chestiunea se trimite spre examinare comisiei competente în fond, în conformitate cu articolul 81.

Justificare

Este posibil să nu se atingă întotdeauna eficiența maximă dacă delegația Parlamentului este prezidată de un membru al grupului de coordonare al biroului sau al prezidiului convenției.

Amendamentul  21

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 74b (nou) [urmează să fie introdus în capitolul 6a (nou)]

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 74b

 

Revizuirea simplificată a tratatelor

 

În conformitate cu articolele 41 și 48, comisia competentă în fond poate prezenta Parlamentului, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatul (6) din Tratatul privind Uniunea Europeană, un raport conținând propuneri adresate Consiliului European referitoare la revizuirea integrală sau parțială a dispozițiilor din partea a treia a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.

Justificare

Reflectă noul drept al Parlamentului, introdus prin Tratatul de la Lisabona, de a propune modificări ale tratatelor.

Amendamentul  22

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 74c (nou) [urmează să fie introdus în capitolul 6a (nou)]

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 74c

 

Tratate de aderare

 

(1) Orice cerere a unui stat european de a deveni membru al Uniunii Europene se trimite, spre examinare, comisiei competente.

 

(2) La propunerea comisiei competente, a unui grup politic sau a unui număr de cel puțin 40 de deputați, Parlamentul poate decide să invite Comisia sau Consiliul să participe la o dezbatere înainte de începerea negocierilor cu statul candidat.

 

(3) Pe parcursul negocierilor, comisia competentă este informată periodic și complet de către Comisie și Consiliu, în mod confidențial, dacă este necesar, despre stadiul negocierilor.

 

(4) În orice moment al negocierilor, pe baza unui raport al comisiei competente, Parlamentul poate adopta recomandări solicitând ca acestea să fie luate în considerare înainte de încheierea tratatului de aderare a unui stat candidat la Uniunea Europeană.

 

(5) La încheierea negocierilor, dar înainte de semnarea oricărui acord, proiectul de acord se prezintă Parlamentului spre aprobare, în conformitate cu articolul 81.

 

(Articolul 89 se elimină, dacă se adoptă prezentul amendament.)

Amendamentul  23

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 74d (nou) [urmează să fie introdus în Capitolul 6a (nou)]

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 74d

Retragerea din Uniune

În cazul în care un stat membru decide să se retragă din Uniune, în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, chestiunea se trimite spre examinare comisiei competente a Parlamentului. Articolul 74c se aplică mutatis mutandis. Parlamentul hotărăște aprobarea unui acord de retragere cu majoritatea voturilor exprimate.

Justificare

Include noua posibilitatea de retragere din Uniune.

Amendamentul  24

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 74e (nou) [urmează să fie introdus în Capitolul 6a (nou)]

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 74e

 

Încălcarea principiilor fundamentale de către un stat membru

 

(1) Pe baza unui raport specific al comisiei competente, întocmit în temeiul articolelor 41 și 48, Parlamentul poate:

 

(a) să supună la vot o propunere motivată prin care invită Consiliul să acționeze în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană;

 

(b) să supună la vot o propunere prin care invită Comisia sau statele membre să prezinte o propunere în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană;

 

(c) să supună la vot o propunere prin care invită Consiliul să acționeze în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) sau, ulterior, cu articolul 7 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

 

(2) Orice cerere de aviz conform introdusă de Consiliu cu privire la o propunere prezentată în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, însoțită de observațiile transmise de statul membru în cauză, se comunică Parlamentului și se transmite comisiei competente, în conformitate cu articolul 81. Parlamentul se pronunță, cu excepția cazurilor urgente și justificate, la propunerea comisiei competente.

 

(3) Deciziile prevăzute la alineatele (1) și (2) necesită o majoritate de două treimi din voturile exprimate, constituind majoritatea membrilor care compun Parlamentul.

 

(4) Sub rezerva autorizării de către Conferința președinților, comisia competentă poate depune o propunere de rezoluție suplimentară. O astfel de propunere de rezoluție reflectă opinia Parlamentului cu privire la o încălcare gravă de către un stat membru, precum și cu privire la sancțiunile adecvate și la modificarea sau ridicarea acestora.

 

(5) Comisia competentă se asigură că Parlamentul este pe deplin informat și, dacă este necesar, consultat cu privire la toate măsurile adoptate în urma avizului său conform, prezentat în conformitate cu alineatul (3). Consiliul este invitat să semnaleze orice evoluție a chestiunii. La propunerea comisiei competente, elaborată cu autorizarea Conferinței președinților, Parlamentul poate adopta recomandări adresate Consiliului.

 

(Articolul 102 se elimină, dacă se adoptă prezentul amendament.)

Justificare

Reproduce cu modificări minore textul actualului articol 102.

Amendamentul  25

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 74f (nou) [urmează să fie introdus în Capitolul 6a (nou)]

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 74f

 

Componența Parlamentului

 

În timp util înainte de sfârșitul legislaturii parlamentare, pe baza unui raport întocmit de comisia competentă în temeiul articolului 41, Parlamentul poate prezenta o propunere de modificare a componenței sale. Propunerea de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului este examinată în conformitate cu articolul 81.

Justificare

Corespunde noului drept de inițiativă în temeiul articolului 14 alineatul (2) al doilea paragraf din TUE.

Amendamentul  26

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 82 [urmează să fie introdus ca articolul 74 g în capitolul 6a (nou)]

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 82

Articolul 74g

Proceduri în cadrul Parlamentului

Cooperarea consolidată dintre statele membre

(1) Președintele trimite comisiei competente, spre examinare, cererile statelor membre sau propunerile Comisiei privind instituirea unei cooperări consolidate între statele membre și consultarea Parlamentului în conformitate cu articolul 40a alineatul (2) din Tratatul UE. Dacă este cazul, se aplică articolele 37, 38, 39, 43, 53-60 și 81 din prezentul regulament.

(1) Președintele trimite comisiei competente, spre examinare, cererile privind instituirea unei cooperări consolidate între statele membre în conformitate cu articolul 20 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Dacă este cazul, se aplică articolele 37, 38, 39, 43, 53-59 și 81 din prezentul regulament.

(2) Comisia competentă verifică respectarea articolului 11 din Tratatul CE și a articolelor 27a, 27b, 40, 43, 44 și 44a din Tratatul UE.

(2) Comisia competentă verifică respectarea articolului 20 din Tratatul privind Uniunea Europeană și a articolelor 326-334 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(3) Actele ulterioare propuse în cadrul cooperării consolidate, după ce aceasta a fost stabilită, sunt tratate în cadrul Parlamentului în conformitate cu procedurile aplicabile în cazul în care cooperarea consolidată nu se aplică.

(3) Actele ulterioare propuse în cadrul cooperării consolidate, după ce aceasta a fost stabilită, sunt tratate în cadrul Parlamentului în conformitate cu procedurile aplicabile în cazul în care cooperarea consolidată nu se aplică. Se aplică dispozițiile articolului 43.

Amendamentul  27

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 75

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 75

eliminat

Bugetul general

 

Procedurile prin care se asigură realizarea activității de examinare a bugetului general al Uniunii Europene și a bugetelor suplimentare, în conformitate cu dispozițiile financiare ale Tratatelor de instituire a Comunităților Europene, se adoptă printr-o rezoluție a Parlamentului și se anexează la prezentul regulament1.

 

1 A se vedea anexa V.

(Anexa V se elimină dacă se adoptă amendamentul prezent și amendamentele legate de acesta)

Justificare

Deoarece anexa V este integrată în Regulament, această dispoziție nu mai este necesară.

Amendamentul  28

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 75a (nou) (urmează să fie introdus în capitolul 7 – Proceduri bugetare)

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 75a

 

Cadrul financiar multianual

 

În cazul în care Consiliul solicită aprobarea Parlamentului cu privire la o propunere de regulament de stabilire a cadrului financiar multianual, chestiunea se trimite spre examinare comisiei competente, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 81. Parlamentul aprobă propunerea cu majoritatea voturilor membrilor care îl compun.

Justificare

Reflectă transformarea Cadrului financiar multianual într-un act legislativ care necesită aprobarea Parlamentului.

Amendamentul  29

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 75b (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 75b

 

(1) Următoarele documente sunt puse la dispoziția deputaților:

 

(a) proiectul de buget prezentat de Comisie;

 

(b) expunerea Consiliului privind deliberările cu privire la proiectul de buget;

 

(c) poziția Consiliului referitoare la proiectul de buget elaborat în conformitate cu articolul 314 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

 

(d) orice proiect de decizie privind douăsprezecimile provizorii elaborat în conformitate cu articolul 315 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

 

(2) Aceste documente se trimit comisiei competente în fond. Orice comisie interesată poate emite un aviz.

 

(3) În cazul în care alte comisii doresc să emită avize, Președintele stabilește termenul până la care acestea trebuie să fie comunicate comisiei competente în fond.

 

(Articolul 1 din Anexa V se elimină, dacă se adoptă prezentul amendament.)

Amendamentul  30

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 75c (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 75c

 

Examinarea proiectului de buget – prima etapă

 

(1) Orice deputat poate depune și sprijini, în condițiile stabilite în continuare, proiecte de amendament la proiectul de buget.

 

(2) Pentru a fi admisibile, proiectele de amendament trebuie depuse în scris și semnate de un număr de cel puțin 40 de deputați sau depuse în numele unui grup politic sau al unei comisii, trebuie să indice rubrica bugetară la care se referă și să asigure respectarea principiului echilibrului între venituri și cheltuieli. Proiectele de amendament furnizează toate indicațiile utile pentru comentariul privind rubrica bugetară în cauză.

 

Toate proiectele de amendament la proiectul de buget trebuie să fie însoțite de o justificare scrisă.

 

(3) Președintele stabilește termenul de depunere a proiectelor de amendament.

 

(4) Comisia competentă în fond își dă avizul cu privire la textele astfel depuse înainte de dezbaterea lor în plen.

 

Proiectele de amendament care au fost respinse în cadrul comisiei competente în fond se supun la vot în ședință plenară numai în cazul în care o comisie sau un număr de cel puțin 40 de deputați solicită în scris acest lucru într-un termen stabilit de Președinte; acest termen trebuie să fie de cel puțin 24 de ore înainte de începerea votului.

 

(5) Proiectele de amendament la estimarea bugetului Parlamentului care sunt asemănătoare cu cele deja respinse de Parlament la întocmirea estimării bugetului se dezbat numai în cazul în care avizul comisiei competente în fond este favorabil.

 

(6) Prin derogare de la dispozițiile articolului 55 alineatul (2) din regulament, Parlamentul se pronunță prin voturi distincte și succesive cu privire la:

 

- fiecare proiect de amendament;

 

- fiecare secțiune a proiectului de buget,

 

- o propunere de rezoluție privind proiectul de buget.

 

Dispozițiile articolului 161 alineatele (4)-(8) din regulament sunt, totuși, aplicabile.

 

(7) Articolele, capitolele, titlurile și secțiunile proiectului de buget pentru care nu s-au depus proiecte de amendament se consideră aprobate.

 

(8) În vederea adoptării, proiectele de amendament trebuie să întrunească voturile majorității membrilor care compun Parlamentul.

 

(9) În cazul în care Parlamentul a modificat proiectul de buget, proiectul de buget astfel modificat se trimite Consiliului și Comisiei însoțit de justificări.

 

(10) Procesul-verbal al ședinței în cursul căreia Parlamentul s-a pronunțat cu privire la proiectul de buget se trimite Consiliului și Comisiei.

 

(Articolul 3 din Anexa V se elimină, dacă se adoptă prezentul amendament.)

Amendamentul  31

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 75d (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 75d

 

Dialogul financiar tripartit

 

Președintele participă la întâlniri periodice între președinții Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, convocate la inițiativa Comisiei, în cadrul procedurilor bugetare prevăzute în partea a șasea titlul II din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Președintele ia toate măsurile necesare pentru a promova concertarea și apropierea pozițiilor instituțiilor, în vederea facilitării punerii în aplicare a procedurilor sus-menționate.

 

Președintele Parlamentului poate delega această sarcină unui vicepreședinte cu experiență în domeniul bugetar sau președintelui comisiei competente pentru chestiunile bugetare.

Amendamentul  32

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 75e (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 75e

 

Concilierea bugetară

 

(1) Președintele convoacă comitetul de conciliere în conformitate cu articolul 314 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

 

(2) Delegația Parlamentului la reuniunile comitetului de conciliere din cadrul procedurii bugetare este formată dintr-un număr de membri egal cu numărul membrilor delegației Consiliului.

 

(3) Membrii delegației sunt numiți de grupurile politice în fiecare an, înainte de votul Parlamentului asupra poziției Consiliului, de preferință dintre membrii comisiei competente pentru chestiunile bugetare și ai celorlalte comisii interesate. Delegația este condusă de Președintele Parlamentului. Președintele poate delega acest rol unui vicepreședinte cu experiență în domeniul bugetar sau președintelui comisiei competente pentru chestiunile bugetare.

 

(4) Se aplică articolul 68 alineatele (2), (4), (5), (7) și (8).

 

(5) În cazul în care comitetul de conciliere a căzut de acord asupra unui proiect comun, chestiunea se înscrie pe ordinea de zi a unei ședințe plenare care urmează să aibă loc în termen de paisprezece zile de la data acordului. Proiectul comun este pus la dispoziția tuturor deputaților. Se aplică articolul 69 alineatele (2) și (3).

 

(6) Proiectul comun în ansamblu face obiectul unui vot unic. Se votează prin apel nominal. Proiectul comun este considerat adoptat dacă nu este respins de o majoritate formată din membrii care compun Parlamentul.

 

(7) În cazul în care Parlamentul aprobă proiectul comun, iar Consiliul îl respinge, comisia competentă în fond poate depune toate sau unele dintre amendamentele Parlamentului la poziția Consiliului pentru a fi confirmate, în conformitate cu litera (d) de la articolul 314 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

 

Votul de confirmare se înscrie pe ordinea de zi a unei ședințe plenare care urmează să aibă loc în termen de 14 zile de la data anunțării de către Consiliu a respingerii proiectului comun.

 

Amendamentele sunt considerate confirmate dacă sunt aprobate de majoritatea membrilor care compun Parlamentul și cu trei cincimi din totalul voturilor exprimate.

Amendamentul  33

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 75f (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 75f

 

Adoptarea definitivă a bugetului

 

În cazul în care constată că bugetul a fost adoptat în conformitate cu dispozițiile articolului 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Președintele anunță în plen adoptarea definitivă a bugetului. Președintele ia toate măsurile în vederea publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

(Articolul 4 din Anexa V se elimină, dacă se adoptă prezentul amendament.)

Amendamentul  34

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 75g (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 75g

 

Regimul douăsprezecimilor provizorii

 

(1) Orice decizie adoptată de Consiliu prin care se autorizează cheltuieli care depășesc douăsprezecimea provizorie se trimite spre examinare comisiei competente în fond.

 

(2) Comisia competentă în fond poate depune un proiect de decizie de reducere a cheltuielilor menționate la alineatul (1). Parlamentul hotărăște cu privire la aceasta în termen de 30 de zile de la adoptarea deciziei Consiliului.

 

(3) Parlamentul hotărăște cu majoritatea membrilor care îl compun.

 

(Articolul 7 din Anexa V se elimină, dacă se adoptă prezentul amendament.)

Amendamentul  35

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 79a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 79a

 

Procedura care se aplică pentru întocmirea estimării bugetului Parlamentului

 

(1) În ceea ce privește bugetul Parlamentului, Biroul și comisia competentă pentru buget hotărăsc în etape succesive:

 

(a) organigrama;

 

(b) proiectul preliminar și proiectul de estimare a bugetului.

 

(2) Deciziile privind organigrama se adoptă în conformitate cu procedura următoare:

 

(a) Biroul stabilește organigrama fiecărui exercițiu financiar;

 

(b) între Birou și comisia competentă pentru buget se inițiază eventual o procedură de concertare, în cazul în care avizul comisiei diferă de primele decizii ale Biroului;

 

(c) la sfârșitul procedurii, decizia finală privind estimarea bugetară a organigramei revine Biroului, în conformitate cu articolul 207 alineatul (3) din regulament, fără a aduce atingere deciziilor luate în conformitate cu articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

 

(3) În ceea ce privește estimarea propriu-zisă a bugetului, procedura de pregătire începe imediat după ce Biroul a hotărât definitiv cu privire la organigramă. Etapele acestei proceduri sunt cele descrise la articolul 79 din regulament. Se inițiază o procedură de conciliere în cazul în care comisia competentă pentru chestiunile bugetare și Biroul au poziții foarte diferite.

 

(Articolul 79 alineatul (7) și articolul 8 din Anexa V se elimină, dacă se adoptă prezentul amendament.)

Amendamentul  36

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 81 – titlu

Textul în vigoare

Amendamentul

Procedura de aviz conform

Procedura de aprobare

 

(Amendament orizontal: sintagma „aviz conform” se înlocuiește în tot textul Regulamentului de procedură cu cuvântul „aprobare”.)

Justificare

Adaptare tehnică și terminologică.

Amendamentul  37

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 81 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) În cazul în care este invitat să își dea avizul conform cu privire la un act propus, Parlamentul își adoptă decizia pe baza unei recomandări a comisiei competente pentru adoptarea sau respingerea actului respectiv.

(1) În cazul în care este invitat să își dea aprobarea cu privire la un act propus, Parlamentul își adoptă decizia pe baza unei recomandări a comisiei competente pentru adoptarea sau respingerea actului respectiv.

Parlamentul se pronunță ulterior printr-un vot unic cu privire la actul care, în temeiul Tratatului CE sau a Tratatului UE, necesită avizul său conform, fără posibilitatea depunerii vreunui amendament. Majoritatea necesară pentru adoptarea avizului conform este cea prevăzută de articolul corespunzător din Tratatul CE sau din Tratatul UE care constituie temeiul juridic al actului propus.

Parlamentul se pronunță ulterior printr-un vot unic cu privire la actul care, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană sau al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, necesită aprobarea sa, fără posibilitatea depunerii vreunui amendament. Majoritatea necesară pentru adoptarea aprobării este cea prevăzută la articolul corespunzător din Tratatul privind Uniunea Europeană sau din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene care constituie temeiul juridic al actului propus.

Justificare

Adaptare terminologică.

Amendamentul  38

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 81 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

(2) Pentru tratatele de aderare, acordurile internaționale și constatarea unei încălcări grave și persistente a principiilor comune de către un stat membru, se aplică articolele 89, 90 și, respectiv, 102. Pentru procedura de cooperare consolidată într-un domeniu care se află sub incidența procedurii prevăzute la articolul 251 din Tratatul CE, se aplică articolul 82 din regulament.

(2) Pentru tratatele de aderare, acordurile internaționale și constatarea unei încălcări grave și persistente a principiilor comune de către un stat membru, se aplică articolele 89, 90 și, respectiv, 102. Pentru procedura de cooperare consolidată într-un domeniu care se află sub incidența procedurii legislative ordinare, se aplică articolul 82 din regulament.

 

(Amendament orizontal: sintagma „procedură prevăzută la articolul 251 din Tratatul CE” se înlocuiește în tot textul Regulamentului de procedură cu sintagma „procedură legislativă ordinară”.)

Amendamentul  39

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 81 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

(3) În cazul în care, pentru o propunere legislativă, este necesar avizul conform al Parlamentului, comisia competentă poate decide, în vederea ajungerii la un rezultat pozitiv în urma procedurii, să prezinte Parlamentului un raport interimar privind propunerea Comisiei, care conține o propunere de rezoluție cuprinzând recomandările privind modificarea sau punerea în aplicare a propunerii respective.

(3) În cazul în care, pentru o propunere de act legislativ sau un tratat internațional preconizat, este necesară aprobarea Parlamentului, comisia competentă poate decide, în vederea ajungerii la un rezultat pozitiv în urma procedurii, să prezinte Parlamentului un raport interimar privind propunerea, care conține o propunere de rezoluție cuprinzând recomandările privind modificarea sau punerea în aplicare a actului propus.

În cazul în care Parlamentul adoptă cel puțin o recomandare, Președintele solicită continuarea examinării împreună cu Consiliul.

 

Pe baza rezultatelor obținute în urma examinării împreună cu Consiliul, comisia competentă elaborează o recomandare finală privind avizul conform al Parlamentului.

 

 

(Amendament orizontal: cu excepția articolelor 56 și 57, cuvintele „propunerea Comisiei” și „propunere legislativă” se înlocuiesc în tot textul Regulamentului de procedură cu cuvintele „propunere de act legislativ”sau „act legislativ propus”, după cum este adecvat din punct de vedere gramatical. )

Amendamentul  40

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 87a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 87a

 

Acte delegate

În cazul în care printr-un act legislativ se deleagă Comisiei competența de a completa sau a modifica anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ, comisia competentă:

 

- examinează orice proiect de act delegat care este transmis Parlamentului pentru control;

 

– poate prezenta Parlamentului, într-o propunere de rezoluție, propuneri adecvate în conformitate cu dispozițiile actului legislativ.

 

Dispozițiile articolului 88 se aplică mutatis mutandis.

Justificare

Acest articol este destinat să transpună în Regulamentul de procedură noul regim al actelor delegate.

Amendamentul  41

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Titlul IIa (nou) (se introduce după capitolul 12)

Textul în vigoare

Amendamentul

TITLUL IIa

 

RELAȚII EXTERNE

Justificare

Introdus pentru a sublinia importanța acestei subdiviziuni.

Amendamentul  42

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Capitolul 12 – titlu

Textul în vigoare

Amendamentul

TRATATE ȘI ACORDURI INTERNAȚIONALE

ACORDURI INTERNAȚIONALE

Justificare

Consecință a reorganizării capitolelor.

Amendamentul  43

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 92

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 92

eliminat

Numirea Înaltului Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună

 

(1) Înainte de numirea Înaltului Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, Președintele în exercițiu al Consiliului este invitat de Președinte să facă o declarație în fața Parlamentului în conformitate cu articolul 21 din Tratatul UE. De asemenea, Președintele Comisiei este invitat de Președinte să facă o declarație cu aceeași ocazie.

 

(2) După numirea noului Înalt Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, în conformitate cu articolul 207 alineatul (2) din Tratatul CE și înainte de preluarea oficială a funcțiilor, Înaltul Reprezentant este invitat de Președinte să facă o declarație în fața comisiei competente și să răspundă la întrebările acesteia.

 

(3) După declarația și răspunsurile prevăzute la alineatele (1) și (2) și la inițiativa comisiei competente sau în conformitate cu articolul 121, Parlamentul poate face o recomandare.

 

Justificare

Înaltul Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună devine membru al Comisiei. Prin urmare, nu mai sunt necesare dispoziții speciale.

Amendamentul  44

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 93 – titlu

Textul în vigoare

Amendamentul

Numirea reprezentanților speciali în cadrul politicii externe și de securitate comună

Reprezentanți speciali

Amendamentul  45

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 93 – alineatul 4a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(4a) Un reprezentant special numit de Consiliu cu mandatul de a se ocupa de chestiuni politice specifice poate fi invitat să facă o declarație în fața comisiei competente, din proprie inițiativă sau la solicitarea Parlamentului.

 

(Articolul 94 alineatul (3) se elimină, dacă se adoptă prezentul amendament.)

Justificare

Această formulare permite invitarea reprezentanților speciali atunci când este necesar, și nu doar cu ocazia numirii acestora.

Amendamentul  46

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 94

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 94

eliminat

Declarațiile Înaltului Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună și ale altor reprezentanți speciali

 

(1) Înaltul Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună este invitat să facă o declarație în fața Parlamentului de cel puțin patru ori pe an. Se aplică dispozițiile articolului 110.

(2) Înaltul Reprezentant este invitat de cel puțin patru ori pe an să asiste la reuniunile comisiei competente, să facă o declarație și să răspundă la întrebări. De asemenea, Înaltul Reprezentant poate fi invitat și cu alte ocazii, în cazul în care comisia consideră necesar acest lucru sau din propria sa inițiativă.

 

(3) În cazul în care Consiliul numește un reprezentant special cu mandatul de a se ocupa de chestiuni politice speciale, reprezentantul special respectiv poate fi invitat să facă o declarație în fața comisiei competente, din proprie inițiativă sau la solicitarea Parlamentului.

 

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 92.

Amendamentul  47

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 96 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

(2) Comisiile în cauză fac tot posibilul pentru ca Înaltul Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, Consiliul și Comisia să le furnizeze periodic și în timp util informații cu privire la evoluția și punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comună a Uniunii, cu privire la costul prevăzut, de fiecare dată când se adoptă, în domeniul acestei politici, o decizie cu implicații financiare, precum și cu privire la toate celelalte aspecte financiare privind derularea acțiunilor din domeniul acestei politici. În mod excepțional, la cererea Comisiei, a Consiliului sau a Înaltului Reprezentant, o comisie poate organiza dezbateri cu ușile închise.

(2) Comisiile în cauză fac tot posibilul pentru ca vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliul și Comisia să le furnizeze periodic și în timp util informații cu privire la evoluția și punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comună a Uniunii, cu privire la costul prevăzut, de fiecare dată când se adoptă, în domeniul acestei politici, o decizie cu implicații financiare, precum și cu privire la toate celelalte aspecte financiare privind derularea acțiunilor din domeniul acestei politici. În mod excepțional, la cererea Comisiei, a Consiliului sau a Înaltului Reprezentant, o comisie poate organiza dezbateri cu ușile închise.

 

(Amendament orizontal: „Înaltul Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună” se înlocuiește în tot textul Regulamentului de procedură cu „vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate”.)

Amendamentul  48

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 96 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

(3) Anual, are loc o dezbatere cu privire la documentul consultativ adoptat de Consiliu, în care sunt prezentate principalele aspecte și orientările fundamentale ale politicii externe și de securitate comună, inclusiv implicațiile financiare ale acestora pentru bugetul Uniunii. Se aplică procedurile prevăzute la articolul 110.

(3) De două ori pe an are loc o dezbatere cu privire la documentul consultativ elaborat de vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în care sunt prezentate principalele aspecte și orientările fundamentale ale politicii externe și de securitate comună, inclusiv politica comună de securitate și apărare și implicațiile financiare ale acestora pentru bugetul Uniunii. Se aplică procedurile prevăzute la articolul 110.

Amendamentul  49

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Capitolul 14 – titlu

Textul în vigoare

Amendamentul

COOPERAREA POLIȚIENEASCĂ ȘI JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ

eliminat

Justificare

Această dispoziție a devenit caducă.

Amendamentul  50

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 99

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 99

eliminat

Informarea Parlamentului în domeniul cooperării polițienești și judiciare în materie penală

 

(1) Comisia competentă se asigură că Parlamentul este informat complet și periodic cu privire la activitățile care țin de această cooperare și că avizele acestuia sunt luate în considerare în mod corespunzător atunci când Consiliul adoptă poziții comune care definesc abordarea de către Uniune a unei chestiuni determinate, în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) litera (a) din Tratatul UE.

 

(2) În mod excepțional, la cererea Comisiei sau a Consiliului, o comisie poate impune organizarea dezbaterilor cu ușile închise.

 

(3) Dezbaterea prevăzută la articolul 39 alineatul (3) din Tratatul UE se desfășoară în conformitate cu modalitățile stabilite la articolul 110 alineatele (2), (3) și (4) din prezentul regulament.

 

Justificare

Această dispoziție a devenit caducă.

Amendamentul  51

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 100

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 100

eliminat

Consultarea Parlamentului în domeniul cooperării polițienești și judiciare în materie penală

 

Consultarea Parlamentului, în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) literele (b), (c) și (d) din Tratatul UE se efectuează în conformitate cu articolele 36-39, 43, 44 și 55 din prezentul regulament.

 

Dacă este necesar, examinarea propunerii se înscrie cel târziu pe ordinea de zi a ședinței plenare care precedă imediat data expirării termenului stabilit în conformitate cu articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE.

 

În cazul în care Parlamentul este consultat cu privire la proiectul de decizie a Consiliului privind numirea directorului și a consiliului de administrație al Europol, dispozițiile articolului 108 din prezentul regulament se aplică mutatis mutandis.

 

Justificare

Această dispoziție a devenit caducă.

Amendamentul  52

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 101

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 101

eliminat

Recomandări în domeniul cooperării polițienești și judiciare în materie penală

 

(1) Comisia competentă privind diversele aspecte ale cooperării polițienești și judiciare în materie penală, după autorizarea de către Conferința președinților sau ca urmare a unei propuneri în sensul articolului 121, poate formula recomandări adresate Consiliului în domeniul aflat sub incidența titlului VI din Tratatul UE.

 

(2) În caz de urgență, autorizarea prevăzută la alineatul (1) poate fi acordată de către Președinte, care poate, de asemenea, autoriza întrunirea de urgență a comisiei în cauză.

 

(3) Recomandările astfel formulate se înscriu pe ordinea de zi a perioadei de sesiune imediat următoare prezentării acestora. Dispozițiile articolului 97 alineatul (4) se aplică mutatis mutandis.

 

(A se vedea de asemenea interpretarea de la articolul 121.)

 

Justificare

Această dispoziție a devenit caducă.

Amendamentul  53

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 105

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) După ce Consiliul a convenit asupra unei propuneri în vederea desemnării Președintelui Comisiei, candidatul propus este invitat de Președinte să facă o declarație și să-și prezinte orientările politice în fața Parlamentului. Această declarație este urmată de o dezbatere.

(1) După ce Consiliul European a propus un candidat în vederea desemnării Președintelui Comisiei, candidatul este invitat de Președinte să facă o declarație și să-și prezinte orientările politice în fața Parlamentului. Această declarație este urmată de o dezbatere.

Consiliul este invitat să participe la dezbatere.

Consiliul European este invitat să participe la dezbatere.

(2) Parlamentul aprobă sau respinge persoana propusă cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Parlamentul alege Președintele Comisiei cu majoritatea voturilor membrilor care îl compun.

Votul este secret.

Votul este secret.

(3) În cazul în care candidatul este ales, Președintele informează Consiliul cu privire la aceasta, invitându-l să propună, de comun acord cu președintele ales, candidații pentru diferitele posturi de comisari.

(3) În cazul în care candidatul este ales, Președintele informează Consiliul cu privire la aceasta, invitându-l să propună, de comun acord cu președintele ales, candidații pentru diferitele posturi de comisari.

(4) În cazul în care Parlamentul nu aprobă persoana desemnată, Președintele invită Consiliul să desemneze un nou candidat.

(4) În cazul în care candidatul nu obține majoritatea necesară, Președintele invită Consiliul European să propună un nou candidat în termen de o lună, care să fie ales în conformitate cu aceeași procedură.

Justificare

Ține seama de noul drept conferit Parlamentului de a alege Președintele Comisiei.

Amendamentul  54

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 107a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 107a

 

Numirea judecătorilor și avocaților generali ai Curții de Justiție

 

La propunerea comisiei parlamentare competente, Parlamentul numește un reprezentant pentru comitetul de șapte persoane însărcinat să controleze capacitatea candidaților de a exercita funcțiile de judecător și avocat general în cadrul Curții de Justiție.

Justificare

Corespunde noului rol al Parlamentului în contextul numirilor pentru Curtea de Justiție.

Amendamentul  55

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 121 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) Un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați pot prezenta o propunere de recomandare adresată Consiliului privind domeniile tratate în titlurile V și VI din Tratatul UE sau în cazul în care Parlamentul nu a fost consultat cu privire la un acord internațional în conformitate cu articolele 90 sau 91.

(1) Un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați pot prezenta o propunere de recomandare adresată Consiliului privind domeniile tratate în titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană sau în cazul în care Parlamentul nu a fost consultat cu privire la un acord internațional în conformitate cu articolele 90 sau 91.

Justificare

Actualele dispoziții ale titlului VI din TUE privind cooperarea polițienească și judiciară în materie penală sunt înlocuite de dispozițiile titlului V din TFUE care impune ca Parlamentul să fie cel puțin consultat în aceste probleme.

Amendamentul  56

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 124 – alineatul -1 (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1) În cazul în care tratatul prevede consultarea Comitetului Economic și Social, Președintele inițiază procedura de consultare și informează Parlamentul în legătură cu aceasta.

Amendamentul  57

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 124 – alineatul 2a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2a) Avizele transmise de Comitetul Economic și Social se trimit comisiei competente.

Amendamentul  58

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 125 – alineatul -1 (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1) În cazul în care tratatul prevede consultarea Comitetului Regiunilor, Președintele inițiază procedura de consultare și informează Parlamentul în legătură cu aceasta.

Amendamentul  59

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 125 – alineatul 2a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2a) Avizele transmise de Comitetul Regiunilor se trimit comisiei competente.

Amendamentul  60

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 131

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) La propunerea Președintelui, Conferința președinților desemnează membrii delegației la COSAC și le poate conferi acestora un mandat. Unul dintre vicepreședinții însărcinați cu dezvoltarea relațiilor cu parlamentele naționale conduce delegația.

(1) La propunerea Președintelui, Conferința președinților desemnează membrii delegației la COSAC și le poate conferi acestora un mandat. Președintele comisiei responsabile cu aspectele instituționale ale procesului de integrare europeană conduce delegația.

(2) Ceilalți membri ai delegației sunt aleși în funcție de subiectele care trebuie examinate cu ocazia reuniunii COSAC, ținând cont de echilibrul politic global în cadrul Parlamentului. Delegația transmite un raport după fiecare reuniune.

(2) Ceilalți membri ai delegației sunt aleși în funcție de subiectele care trebuie examinate cu ocazia reuniunii COSAC, și trebuie să cuprindă, în măsura posibilului, președinții și raportorii comisiilor competente pentru subiectele respective. Se ține seama în mod corespunzător de echilibrul politic global în cadrul Parlamentului. Delegația transmite un raport după fiecare reuniune.

Justificare

Amendamentul transpune în Regulamentul de procedură Rezoluția Parlamentului European din 7 mai 2009 privind evoluția relațiilor dintre Parlamentul European și parlamentele naționale în cadrul Tratatul de la Lisabona [P6_TA(2009)0388], pe baza raportului 0133/2009 al Comisiei pentru afaceri constituționale (raportor Elmar Brok). Are la bază ideea că, în cadrul pregătirii și reprezentării la reuniunile COSAC, Comisia pentru afaceri constituționale și comisiile competente pentru chestiuni aflate pe agenda COSAC, ar trebui implicate mai mult.

Amendamentul  61

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 132

Textul în vigoare

Amendamentul

Conferința președinților desemnează membrii delegației Parlamentului la orice convenție, conferință sau organism echivalent la care participă reprezentanți ai parlamentelor și îi conferă acesteia un mandat în conformitate cu rezoluțiile pertinente ale Parlamentului. Delegația își alege președintele și, dacă este necesar, unul sau mai mulți vicepreședinți.

Conferința președinților desemnează membrii delegației Parlamentului la orice conferință sau organism echivalent la care participă reprezentanți ai parlamentelor și îi conferă acesteia un mandat în conformitate cu rezoluțiile pertinente ale Parlamentului. Delegația își alege președintele și, dacă este necesar, unul sau mai mulți vicepreședinți.

Justificare

Reprezentarea Parlamentului la convenții este reglementată la articolul 74a (nou).

Amendamentul  62

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 132a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 132a

 

Cooperarea la nivel de comisie

 

(1) Președintele încearcă să instituie, în colaborare cu președinții parlamentelor naționale, un cadru de cooperare între comisiile corespondente.

 

În acest cadru, comisiile parlamentare pot stabili contacte în mod autonom și pot coopera. În cazul în care un parlament național nu a desemnat nicio comisie corespondentă, comisia competentă în fond din Parlamentul European se va adresa direct președintelui parlamentului național în cauză.

 

(2) Comisiile pot adopta măsuri în conformitate cu articolul 132b, în limitele creditelor bugetare alocate cooperării dintre comisii și parlamentele naționale. Modul de distribuire a acestor credite între comisii este stabilit printr-o hotărâre a Conferinței președinților de comisie.

Amendamentul  63

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 132b (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 132b

 

Dialogul pre- și post-legislativ

 

(1) Comisia responsabilă pentru un proiect legislativ poate adopta măsurile adecvate în vederea asigurării unui dialog deplin la nivel de comisie cu parlamentele naționale asupra oricărui aspect privind legislația Uniunii Europene, de la etapa programării legislative până la cea a punerii în aplicare a actului adoptat.

 

(2) Comisia competentă în fond poate, în mod special, decide organizarea videoconferințelor, a contactelor individuale sau a reuniunilor la unul dintre sediile Parlamentului, sau a misiunilor în alte locuri

 

- la nivelul raportorilor;

 

- cu implicarea, de asemenea, a raportorilor alternativi și/sau a coordonatorilor;

 

- sau între comisia completă și președinții de comisie și/sau raportorii parlamentelor naționale;

 

- pentru a răspunde oricărei solicitări a unui parlament național de sprijin în controlul asupra proiectelor de legislație a Uniunii.

Amendamentul  64

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 132c (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 132c

 

Transmiterea documentelor

 

Orice document referitor la o procedură legislativă la nivelul Uniunii Europene care este transmis în mod oficial Parlamentului European de către un parlament național este deferit comisiei responsabile pentru aspectele abordate în documentul respectiv. Documentul este tradus în limbile de lucru ale coordonatorilor comisiei respective. În cazul în care comisia respectivă consideră adecvată continuarea examinării cazului respectiv, aceasta poate decide să acționeze în conformitate cu articolul 132b.

Amendamentul  65

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 149 – alineatul 12

Textul în vigoare

Amendamentul

(12) Fără a aduce atingere articolului 197 din Tratatul CE, Președintele încearcă să ajungă la un acord cu Comisia și Consiliul privind repartizarea adecvată a timpului afectat acestora pentru luările de cuvânt.

(12) Fără a aduce atingere articolului 230 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Președintele încearcă să ajungă la un acord cu Comisia, Consiliul și Președintele Consiliului European privind repartizarea adecvată a timpului afectat acestora pentru luările de cuvânt.

 

(Acest alineat va deveni ultimul alineat al articolului 149)

Justificare

Adaptare pentru a ține cont de schimbarea statutului Consiliului European.

Amendamentul  66

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 191 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) La prima reuniune a comisiei după alegerea membrilor comisiilor în conformitate cu articolul 186, comisia alege un președinte și, în tururi de scrutin diferite, unul, doi sau trei vicepreședinți care formează biroul comisiei.

(1) La prima reuniune a comisiei după alegerea membrilor comisiilor în conformitate cu articolul 186, comisia alege un președinte și, în tururi de scrutin diferite, vicepreședinți care formează biroul comisiei. Numărul vicepreședinților care urmează a fi aleși este hotărât de către Parlament, în urma unei propuneri a Conferinței președinților.

Amendamentul  67

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 204 – titlu

Textul în vigoare

Amendamentul

Numirea Ombudsmanului

Alegerea Ombudsmanului

Justificare

Adaptare tehnică pentru conformitate cu tratatul.

Amendamentul  68

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 204 – alineatul 7

Textul în vigoare

Amendamentul

(7) Candidatul numit este invitat imediat să depună jurământul în fața Curții de Justiție.

(7) Candidatul ales este invitat imediat să depună jurământul în fața Curții de Justiție.

Justificare

Adaptare tehnică pentru conformitate cu tratatul.

Amendamentul  69

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Anexa V – Articolul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 2

eliminat

Rata

 

(1) Orice deputat poate prezenta și susține propuneri de decizie pentru fixarea unei noi rate maxime în limita modalităților stabilite în cele ce urmează.

 

(2) Pentru a fi admisibile, propunerile trebuie să fie prezentate în scris și semnate de un număr de cel puțin patruzeci de deputați sau depuse în numele unui grup politic sau al unei comisii.

 

(3) Președintele stabilește termenul de depunere a propunerilor.

 

(4) Comisia competentă în fond prezintă un raport privind aceste propuneri înainte de dezbaterea lor în plen.

 

5. Parlamentul se pronunță ulterior cu privire la aceste propuneri.

 

Parlamentul hotărăște cu majoritatea membrilor care îl compun și cu 3/5 din voturile exprimate.

 

În cazul în care Consiliul a comunicat Parlamentului acordul privind stabilirea unei noi rate, Președintele anunță în plen modificarea ratei.

 

În caz contrar, comisia competentă în fond este sesizată cu privire la poziția Consiliului.

 

Justificare

Această dispoziție devine caducă.

Amendamentul  70

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Anexa V – Articolul 5

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 5

eliminat

Examinarea deliberărilor Consiliului – a doua etapă

 

(1) În cazul în care Consiliul a modificat unul sau mai multe amendamente adoptate de Parlament, textul astfel modificat de Consiliu se trimite comisiei competente în fond.

 

(2) Orice deputat poate depune și prezenta, în limitele modalităților stabilite în continuare, proiecte de amendament la text, astfel cum a fost modificat de Consiliu.

 

(3) Pentru a fi admisibile, aceste proiecte trebuie depuse în scris și semnate de un număr de cel puțin patruzeci de deputați sau depuse în numele unei comisii și trebuie să asigure respectarea principiului echilibrului între venituri și cheltuieli. Nu se aplică articolul 49 alineatul (5) din regulament.

 

Sunt admisibile doar proiectele de amendament care se referă la textul modificat de Consiliu.

 

(4) Președintele stabilește termenul de depunere a proiectelor de amendament.

 

(5) Comisia competentă în fond se pronunță cu privire la textele modificate de Consiliu și își dă avizul cu privire la proiectele de amendament la aceste texte.

 

(6) Proiectele de amendament privind textele modificate de Consiliu se supun la vot în ședință plenară, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 3 alineatul (4) al doilea paragraf. Parlamentul hotărăște cu majoritatea membrilor care îl compun și cu 3/5 din voturile exprimate. Adoptarea proiectelor de amendament atrage respingerea textelor modificate de către Consiliu. Respingerea acestora echivalează cu adoptarea textului modificat de Consiliu.

 

(7) Expunerea Consiliului privind rezultatul deliberărilor sale cu privire la propunerile de modificare adoptate de Parlament face obiectul unei dezbateri care se poate încheia cu votarea unei propuneri de rezoluție.

 

(8) În cazul în care procedura prevăzută de prezentul articol este încheiată, și sub rezerva dispozițiilor articolului 6, Președintele anunță în plen adoptarea definitivă a bugetului. Președintele asigură publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Justificare

Această dispoziție devine caducă.

Amendamentul  71

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Anexa V – Articolul 6

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 6

eliminat

Respingerea globală

 

(1) O comisie sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați pot depune, din motive importante, o propunere de respingere a proiectului de buget în ansamblu. Pentru a fi admisibilă, o astfel de propunere trebuie motivată în scris și depusă în termenul stabilit de Președinte. Motivele respingerii nu pot fi contradictorii.

 

(2) Comisia competentă în fond își dă avizul cu privire la această propunere înainte de votarea ei în plen.

 

Parlamentul hotărăște cu majoritatea membrilor care îl compun și cu 2/3 din voturile exprimate. Adoptarea acestei propuneri conduce la retrimiterea la Consiliu a proiectului de buget în ansamblu.

 

Justificare

Această dispoziție devine caducă.

  • [1]  PE 418.140 v02-00. A se vedea, de asemenea, anexată acestui raport, scrisoarea din 23 septembrie 2009 din partea Președintelui Comisiei pentru bugete.

SCRISOARE DIN PARTEA COMISIEI PENTRU BUGETE

Scrisoare adresată la 23 septembrie 2009 de dl Alain Lamassoure, președintele Comisiei pentru bugete, dlui Carlo Casini, președintele Comisiei pentru afaceri constituționale

___________________________________________________________________________

Subiect:        PRES-E-COURRIER            D (2009) 315940

                      IPOL-D-DIR-BUDG             D (2009) 50830

În atenția dlui Carlo CASINI

Președintele Comisiei pentru afaceri constituționale

Domnule Președinte,

După cum știți, Comisia pentru afaceri constituționale a adoptat, la sfârșitul ultimei legislaturi, raportul dlui Richard Corbett privind adaptarea regulamentului intern al Parlamentului la Tratatul de la Lisabona (A6-277/2009), la care Comisia pentru bugete contribuise printr-un aviz al dnei Guy-Quint. În acest aviz, dna Guy-Quint propunea - în lumina concluziilor din raportul său privind aspectele financiare ale Tratatului de la Lisabona - mai multe amendamente, care au fost toate preluate în raportul comisiei dumneavoastră.

Întrucât Parlamentul nu s-a pronunțat, din motivele pe care le cunoașteți, cu privire la raportul dlui Corbett înainte de sfârșitul legislaturii anterioare, procedura a trebuit să fie reluată complet în cadrul comisiei dumneavoastră, prin intermediul raportului dlui David Martin, asupra căruia comisia dumneavoastră trebuie să se pronunțe în cadrul uneia din viitoarele sale reuniuni.

Am constatat că proiectul de raport al dlui David Martin relua în întregime amendamentele care fuseseră propuse în avizul dnei Guy-Quint. În această situație, comisia noastră a considerat superfluă elaborarea unui nou aviz asupra raportului dlui Martin, însărcinându-mă să vă transmit sprijinul său general pentru conținutul amendamentelor pe care dna Guy-Quint le propusese.

V-aș fi recunoscător, domnule președinte, dacă ați putea transmite conținutul acestei scrisori membrilor comisiei dumneavoastră, precum și dacă ați putea lua măsurile necesare pentru a vă asigura că aceasta este anexată raportului dlui Martin ca aviz al Comisiei pentru bugete.

(Formulă de politețe și semnătură)

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

3.11.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Michel Barnier, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Indrek Tarand, Luis Yáñez-Barnuevo García

Membri supleanți prezenți la votul final

Sandrine Bélier, Elmar Brok, Marietta Giannakou, Enrique Guerrero Salom, David Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Helmut Scholz