POROČILO o prilagoditvi poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi

6.11.2009 - (2009/2062(REG))

Odbor za ustavne zadeve
Poročevalec: David Martin


Postopek : 2009/2062(REG)
Potek postopka na zasedanju

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o prilagoditvi poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi

(2009/2062(REG))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju členov 211 in 212 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve, ki vključuje predloge sprememb Odbora za proračun, ki jih je ta predlagal v mnenju z dne 31. marca 2009[1] (A7‑0043/2009),

1.  se odloči spremeniti svoj poslovnik, kot sledi;

2.  opozarja, da bodo predlogi sprememb začeli veljati prvi dan po začetku veljavnosti ustreznih določb iz Pogodbe;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

Predlog spremembe  1

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 7 – odstavek 2

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

2. Odbor predlaga sklep, ki priporoča zgolj sprejetje ali zavrnitev zahteve za odvzem imunitete ali zahteve za zaščito imunitete in privilegijev.

2. Odbor predlaga obrazložen sklep, ki priporoča sprejetje ali zavrnitev zahteve za odvzem imunitete ali zahteve za zaščito imunitete in privilegijev.

Obrazložitev

Predlog spremembe upošteva sodbo Sodišča prve stopnje z dne 15. oktobra 2008 v zadevi T-345/05 (Ashley Neil Mote), hkrati pa ustreza obveznosti o obrazložitvi pravnih aktov, ki zaradi Lizbonske pogodbe odslej izrecno velja tudi za Evropski parlament (člen 296 Pogodbe o delovanju Evropske unije).

Predlog spremembe  2

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 8

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Če ni določeno drugače, sprejme določbe, ki urejajo izvajanje Statuta poslancev Evropskega parlamenta, predsedstvo.

Če ni določeno drugače, določbe, ki urejajo izvajanje Statuta poslancev Evropskega parlamenta, določi Parlament na podlagi priporočila pristojnega odbora.

Obrazložitev

Med pripravo statuta poslancev je veljalo prepričanje, da je za izvajanje in pojasnitev nezadostno opredeljenih določb statuta potrebna odločitev Parlamenta na plenarnem zasedanju. V primerjavi z odločitvijo, ki jo sprejme le predsedstvo, je ta postopek precej preglednejši in v skladu z njim vsi poslanci sodelujejo v pripravi določb, ki veljajo zanje, s čimer prevzemajo tudi odgovornost za njihovo opredelitev.

Predlog spremembe  3

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

3a. Odstavek 1 se smiselno uporablja do začetka veljavnosti ureditve1, po kateri se nekaterim državam članicam dodelijo dodatni sedeži v Parlamentu do konca sedmega parlamentarnega obdobja. Te države članice se zaprosi, da v skladu s svojim nacionalnim pravom imenujejo opazovalce.

 

____________________________

1 V skladu s sklepi Evropskega sveta z dne 11. in 12. decembra 2008.

Obrazložitev

S predlagano spremembo bo novi člen o opazovalcih, ki je bil vključen v poslovnik 6. maja 2009, veljal tudi za opazovalce, ki bi jih Parlament po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe pozval v zvezi z dodatnimi sedeži, dodeljenimi nekaterim državam članicam. Glede na sklepe Evropskega sveta z 18. in 19. junija 2009 je novim državam članicam dana možnost, da imenujejo svoje opazovalce.

Predlog spremembe  4

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 23 – odstavek 2 in odstavek 2 a (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

2. Predsedstvo sprejema finančne, organizacijske in upravne odločitve o zadevah, ki se nanašajo na poslance in notranjo organizacijo Parlamenta, njegovega sekretariata in teles.

2. Predsedstvo sprejema finančne, organizacijske in upravne odločitve o zadevah, ki se nanašajo na notranjo organizacijo Parlamenta, njegovega sekretariata in teles.

 

2a. Finančne, organizacijske in upravne odločitve o zadevah, ki se nanašajo na poslance, sprejema predsedstvo na predlog generalnega sekretarja ali politične skupine.

Obrazložitev

Pojasnilo: v zvezi s pravico do vložitve besedil ali predlogov sprememb na sejah predsedstva ni jasnega pravila. Če gre za zadeve, ki se nanašajo na poslance, bi morale biti politične skupine uradno pristojne za vlaganje besedil in predlogov sprememb, o katerih se bo razpravljalo in glasovalo.

Predlog spremembe  5

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 23 – odstavek 11 a (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

11a. Predsedstvo imenuje dva ali več podpredsednikov, ki so zadolženi za odnose z nacionalnimi parlamenti.

 

O svojem delu na tem področju redno poročajo konferenci predsednikov.

 

(Če bo ta predlog spremembe sprejet, se črtata drugi in tretji stavek člena 25(3).)

Predlog spremembe  6

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 36

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Člen 36

Člen 36

Ocena spoštovanja temeljnih pravic, načel subsidiarnosti, sorazmernosti in pravne države ter finančnih posledic

Spoštovanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah

Med obravnavo zakonodajnega predloga Parlament posveča posebno pozornost spoštovanju temeljnih pravic in zlasti skladnosti zakonodajnega akta z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije ter z načeli subsidiarnosti, sorazmernosti in pravne države. Kadar ima predlog finančne posledice, Parlament tudi ugotavlja, ali so zagotovljena zadostna finančna sredstva.

1. Parlament pri vsem svojem delu v celoti spoštuje temeljne pravice, kot jih določa Listina Evropske unije o temeljnih pravicah.

 

Parlament v celoti spoštuje tudi pravice in načela iz člena 2 ter člena 6(2) in (3) Pogodbe o Evropski uniji.

 

2. Če pristojni odbor, politična skupina ali najmanj 40 poslancev meni, da predlog zakonodajnega akta ali njegovi deli niso skladni s pravicami iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, se zadeva na njihovo zahtevo posreduje odboru, pristojnemu za razlago te listine. Mnenje tega odbora se priloži poročilu pristojnega odbora.

(Glej predloge sprememb člena 38(-1) (novo) ter člena 38 a (novo))

Obrazložitev

Uvede se nov postopek za nadzor nad spoštovanjem temeljnih pravic. Je tudi manjšinska pravica.

Predlog spremembe  7

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 38 – odstavek -1 (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

-1. Če ima predlog zakonodajnega akta finančne posledice, Parlament ugotovi, ali je zagotovljenih dovolj finančnih sredstev.

(Besedilo predloga spremembe je enako zadnjemu stavku člena 36.)

Predlog spremembe  8

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 38 a (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 38a

 

Pregled spoštovanja načela subsidiarnosti

 

1. Med obravnavo predloga zakonodajnega akta Parlament posveča posebno pozornost spoštovanju načel subsidiarnosti in sorazmernosti.

 

2. Odbor, pristojen za spoštovanje načela subsidiarnosti, se lahko odloči, da za pristojni odbor pripravi priporočila v zvezi s katerim koli predlogom zakonodajnega akta.

 

3. Če nacionalni parlament predsedniku pošlje obrazloženo mnenje v skladu s členom 3 Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji in členom 6 Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, se ta dokument posreduje pristojnemu odboru, v vednost pa tudi odboru, pristojnemu za spoštovanje načela subsidiarnosti.

 

4. Razen v nujnih primerih iz člena 4 Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, odbor ne preide na končno glasovanje pred pretekom osmih tednov, kot to določa člen 6 Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.

 

5. Če obrazložena mnenja o neskladnosti osnutka zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti predstavljajo vsaj eno tretjino vseh glasov, dodeljenih nacionalnim parlamentom, oziroma četrtino v primeru osnutka zakonodajnega akta, predloženega na podlagi člena 76 Pogodbe o delovanju Evropske unije, Parlament ne sprejme odločitve, dokler avtor predloga ne pove, kaj namerava storiti.

 

6. Če po rednem zakonodajnem postopku obrazložena mnenja o neskladnosti predloga zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti predstavljajo vsaj navadno večino glasov, dodeljenih nacionalnim parlamentom, pristojni odbor po obravnavi obrazloženih mnenj nacionalnih parlamentov in Komisije ter po zaslišanju odbora, pristojnega za spoštovanje načela subsidiarnosti, Parlamentu lahko priporoči, naj predlog zavrne na podlagi kršitve načela subsidiarnosti, ali pa Parlamentu predloži drugo priporočilo, ki lahko vključuje predloge sprememb v zvezi s spoštovanjem načela subsidiarnosti. Vsakemu takšnemu priporočilu se priloži mnenje odbora, pristojnega za spoštovanje načela subsidiarnosti.

 

Priporočilo se predloži Parlamentu v razpravo in glasovanje. Če je priporočilo za zavrnitev predloga sprejeto z večino oddanih glasov, predsednik razglasi, da je postopek končan. Če Parlament predloga ne zavrne, se postopek nadaljuje ob upoštevanju vseh priporočil, ki jih je odobril Parlament.

Obrazložitev

V poslovnik se vnesejo novi postopki, ki glede spoštovanja načela subsidiarnosti veljajo za nacionalne parlamente (postopek rumenega in oranžnega kartona).

Predlog spremembe  9

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 44

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Posvetovanje o pobudah držav članic

Zakonodajni postopki za pobude držav članic

1. Pobude držav članic v skladu s členom 67(1) Pogodbe ES ali členoma 34(2) in 42 Pogodbe EU se obravnavajo v skladu s tem členom in členi 36 do 39, 43 in 55 tega poslovnika.

1. Pobude držav članic v skladu s členom 76 Pogodbe o delovanju Evropske unije se obravnavajo v skladu s tem členom in členi 36 do 39, 43 in 55 tega poslovnika.

2. Pristojni odbor lahko povabi predstavnika države članice pobudnice, da pobudo predstavi odboru. Predstavnika lahko spremlja predsedstvo Sveta.

2. Pristojni odbor lahko povabi predstavnike držav članic pobudnic, da pobudo predstavijo odboru. Predstavnike lahko spremlja predsedstvo Sveta.

3. Preden pristojni odbor glasuje, vpraša Komisijo, če je pripravila stališče o pobudi, in če je temu tako, od nje zahteva, da svoje stališče predstavi odboru.

3. Preden pristojni odbor glasuje, vpraša Komisijo, če je pripravila stališče o pobudi, in če je temu tako, od nje zahteva, da svoje stališče predstavi odboru.

4. Kadar se Parlamentu istočasno ali v kratkem časovnem presledku predložita dva ali več predlogov (od Komisije in/ali držav članic) z enakim zakonodajnim ciljem, jih Parlament obravnava v enem samem poročilu. Pristojni odbor v svojem poročilu navede, za katero besedilo je predlagal spremembe, in se sklicuje na vsa druga besedila v zakonodajni resoluciji.

4. Kadar se Parlamentu istočasno ali v kratkem časovnem presledku predložita dva ali več predlogov (od Komisije in/ali držav članic) z enakim zakonodajnim ciljem, jih Parlament obravnava v enem samem poročilu. Pristojni odbor v svojem poročilu navede, za katero besedilo je predlagal spremembe, in se sklicuje na vsa druga besedila v zakonodajni resoluciji.

5. Rok iz člena 39(1) Pogodbe EU začne teči, ko se na plenarnem zasedanju razglasi, da je Parlament v uradnih jezikih prejel pobudo skupaj z obrazložitvijo, ki potrjuje skladnost pobude s Protokolom o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, priloženim Pogodbi ES.

 

Predlog spremembe  10

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 56 – odstavek 3 – pododstavek 2

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

V primeru vrnitve zadeve pristojni odbor Parlamentu ustno ali pisno poroča v roku, ki ga določi Parlament in ki ne sme biti daljši od dveh mesecev.

V primeru vrnitve zadeve pristojni odbor določi postopek, ki ga je treba upoštevati, in Parlamentu ustno ali pisno poroča v roku, ki ga določi Parlament in ki ne sme biti daljši od dveh mesecev.

Obrazložitev

Pristojnemu odboru se zagotovi prostor za delovanje, vključno z možnostjo predstavitve poročila.

Predlog spremembe  11

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 58 – odstavek 1

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

1. V času po sprejetju stališča Parlamenta o predlogu Komisije predsednik in poročevalec pristojnega odbora spremljata napredek predloga v postopku za njegovo sprejetje v Svetu, zlasti zato, da bi zagotovila natančno upoštevanje s strani Sveta ali Komisije podanih zavez glede v Parlamentu sprejetih sprememb.

1. V času po sprejetju stališča Parlamenta o predlogu Komisije predsednik in poročevalec pristojnega odbora spremljata napredek predloga v postopku za njegovo sprejetje v Svetu, zlasti zato, da bi zagotovila natančno upoštevanje s strani Sveta ali Komisije podanih zavez glede v Parlamentu sprejetega stališča.

Obrazložitev

Tehnična in terminološka prilagoditev.

Predlog spremembe  12

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 59 – podnaslov 1

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Postopek soodločanja

Redni zakonodajni postopek

 

(Horizontalni predlog spremembe: besede „soodločanje“ in „postopek soodločanja“ se v celotnem besedilu poslovnika nadomestijo z besedami „redni zakonodajni postopek“.)

Predlog spremembe  13

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 60

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Člen 60

črtano

Usklajevalni postopek po skupni izjavi iz leta 1975

 

1. Kadar v primeru pomembnejših pravnih aktov Skupnosti Svet ne namerava ravnati skladno z mnenjem Parlamenta, lahko Parlament ob predložitvi svojega mnenja začne usklajevalni postopek s Svetom ob dejavni udeležbi Komisije.

 

2. Parlament sproži ta postopek na lastno pobudo ali pobudo Sveta.

 

3. Za sestavo delegacije v usklajevalnem odboru, postopek, ki se naj uporabi, in poročanje Parlamentu o izidih se uporablja člen 68.

 

4. Pristojni odbor izdela poročilo o izidu usklajevanja, ki se predloži Parlamentu v razpravo in glasovanje.

 

Obrazložitev

Zaradi novih določb o proračunu in večletnem finančnem okviru je skupna izjava iz leta 1975 odveč.

Predlog spremembe  14

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 61 – naslov

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Predložitev skupnega stališča Sveta

Predložitev stališča Sveta

 

(Horizontalni predlog spremembe: besede „skupno stališče Sveta“ ali „skupno stališče“ se po vsem besedilu poslovnika nadomestijo z besedami „stališče Sveta“ ali „stališče“.)

Obrazložitev

Tehnična in terminološka prilagoditev.

Predlog spremembe  15

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 62 – odstavek 1 – pododstavek 2

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Predsednik zaprosi za soglasje Sveta za vsako podaljšanje rokov v skladu s členom 252(g) Pogodbe ES ali členom 39(1) Pogodbe EU.

črtano

Obrazložitev

Lizbonska pogodba ne vsebuje več določb, na katere se nanaša ta določba.

Predlog spremembe  16

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 62 – odstavek 2

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

2. Predsednik na pobudo Parlamenta ali Sveta obvesti Parlament o morebitnem podaljšanju rokov v skladu s členom 251(7) Pogodbe ES.

2. Predsednik na pobudo Parlamenta ali Sveta obvesti Parlament o morebitnem podaljšanju rokov v skladu s členom 294(14) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

 

(Horizontalni predlog spremembe: številčenje členov v Pogodbi EU in Pogodbi ES se po vsem poslovniku prilagodi prečiščenima različicama Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije.)

Obrazložitev

Tehnična in terminološka prilagoditev.

Predlog spremembe  17

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 62 – odstavek 3

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

3. Predsednik lahko po posvetovanju s predsednikom pristojnega odbora ugodi zahtevi Sveta za podaljšanje rokov v skladu s členom 252(g) Pogodbe ES.

črtano

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 62, odstavek 1, pododstavek 2.

Predlog spremembe  18

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 65 – odstavek 4

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 3, v primeru da zavrnitev s strani Parlamenta spada v okvir določb člena 252 Pogodbe ES, predsednik Komisijo pozove, naj svoj predlog umakne. Če Komisija to stori, predsednik v Parlamentu razglasi, da je zakonodajni postopek končan.

črtano

Obrazložitev

Člen 252 Pogodbe ES je bil črtan.

Predlog spremembe  19

Poslovnik Evropskega parlamenta

Naslov poglavja 6 a (novo) (vstavi se za členom 74 in pred poglavjem 7)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

POGLAVJE 6a

 

institucionalnE zadevE

Predlog spremembe  20

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 74 a (novo) (vstavi se v poglavje 6 a (novo))

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Člen 74a

 

Redni postopek za spremembo Pogodb

 

1. V skladu s členoma 41 in 48 lahko pristojni odbor Parlamentu predloži poročilo s predlogi Svetu za spremembo Pogodb.

 

2. Če se Evropski svet odloči za sklic konvencije, Parlament na predlog konference predsednikov imenuje svoje predstavnike.

 

Parlamentarna delegacija izvoli svojega vodjo in kandidate za članstvo v morebitnih usmerjevalnih skupinah ali predsedstvu konvencije.

 

3. Če Evropski svet od Parlamenta zahteva odobritev v zvezi s sklepom, naj ne skliče konvencije za proučitev predlaganih sprememb Pogodb, se zadeva posreduje pristojnemu odboru v skladu s členom 81.

Obrazložitev

Ni vedno najbolj učinkovito, da vodjo delegacije Parlamenta vodi član usmerjevalne skupine ali predsedstva konvencije.

Predlog spremembe  21

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 74 b (novo) (vstavi se v poglavje 6 a (novo))

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Člen 74b

 

Poenostavljeni postopek za spremembo Pogodb

 

V skladu s členoma 41 in 48 lahko pristojni odbor Parlamentu, v skladu s postopkom iz člena 48(6) Pogodbe o Evropski uniji, predloži poročilo s predlogi Evropskemu svetu za spremembo vseh ali nekaterih določb tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Obrazložitev

Izražena je nova pristojnost Parlamenta, da predlaga spremembe Pogodb, ki jo je uvedla Lizbonska pogodba.

Predlog spremembe  22

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 74 c (novo) (vstavi se v poglavje 6 a (novo))

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Člen 74c

 

Pristopne pogodbe

 

1. Prošnja evropske države za članstvo v Evropski uniji se da v presojo pristojnemu odboru.

 

2. Parlament se lahko na predlog pristojnega odbora, politične skupine ali najmanj štiridesetih poslancev odloči, da bo od Komisije in Sveta zahteval, da pred začetkom pogajanj z državo prosilko sodelujeta v razpravi.

 

3. Med pogajanji Komisija in Svet redno in temeljito obveščata pristojni odbor o napredku pri pogajanjih, po potrebi zaupno.

 

4. Parlament lahko na kateri koli stopnji pogajanj sprejme priporočila na podlagi poročila pristojnega odbora in zahteva, da se ta upoštevajo pred sklenitvijo pogodbe o pristopu države prosilke k Evropski uniji.

 

5. Po koncu pogajanj, vendar pred podpisom sporazuma, se osnutek sporazuma posreduje Parlamentu v odobritev v skladu s členom 81.

 

(Če bo ta predlog spremembe sprejet, bo člen 89 črtan.)

Predlog spremembe  23

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 74 d (novo) (vstavi se v poglavje 6 a (novo))

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Člen 74d

Izstop iz Unije

Če se država članica v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji odloči za izstop iz Unije, se zadeva posreduje pristojnemu odboru Parlamenta. Smiselno se uporablja člen 74c. Parlament se o odobritvi sporazuma o izstopu odloči z večino oddanih glasov.

Obrazložitev

Upošteva se nova možnost izstopa iz Unije.

Predlog spremembe  24

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 74 e (novo) (vstavi se v poglavje 6 a (novo))

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 74e

 

Kršitev temeljnih načel s strani države članice

 

1. Parlament lahko na podlagi posebnega poročila pristojnega odbora, pripravljenega v skladu s členoma 41 in 48:

 

(a) glasuje o obrazloženem predlogu, s katerim se Svet poziva, naj ukrepa v skladu s členom 7(1) Pogodbe o Evropski uniji;

 

(b) glasuje o predlogu, s katerim se Komisijo ali države članice poziva, naj vložijo predlog v skladu s členom 7(2) Pogodbe o Evropski uniji;

 

(c) glasuje o predlogu, s katerim se Svet poziva, naj ukrepa v skladu s členom 7(3) ali, naknadno, s členom 7(4) Pogodbe o Evropski uniji.

 

2. Vse zahteve Sveta za odobritev v zvezi s predlogom, predloženim v skladu s členom 7(1) in (2) Pogodbe o Evropski uniji, skupaj s predloženimi pripombami zadevne države članice se razglasijo v Parlamentu in pošljejo pristojnemu odboru v skladu s členom 81. Razen v nujnih in upravičenih primerih Parlament sprejme sklep na predlog pristojnega odbora.

 

3. Za sklepe iz odstavkov 1 in 2 je potrebna dvotretjinska večina oddanih glasov, ki predstavljajo večino poslancev.

 

4. Po pridobitvi dovoljenja konference predsednikov lahko pristojni odbor vloži spremljajoči predlog resolucije. V njem navede stališče Parlamenta v zvezi s hujšo kršitvijo države članice, ustreznimi sankcijami in njihovo spremembo ali odpravo.

 

5. Pristojni odbor zagotavlja, da je Parlament v celoti obveščen in po potrebi zaprošen za mnenje o vseh nadaljnjih ukrepih, sprejetih na podlagi njegove odobritve v skladu z odstavkom 3. Svet je zaprošen, da ustrezno predstavi razvoj dogodkov. Na predlog pristojnega odbora, pripravljen po pridobitvi dovoljenja konference predsednikov, lahko Parlament sprejme priporočila Svetu.

 

(Če bo ta predlog spremembe sprejet, bo člen 102 črtan.)

Obrazložitev

Prevzeto je besedilo sedanjega člena 102 z manjšimi spremembami.

Predlog spremembe  25

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 74 f (novo) (vstavi se v poglavje 6 a (novo))

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 74f

 

Sestava Parlamenta

 

Parlament lahko v primernem času pred koncem parlamentarnega obdobja predlaga spremembo svoje sestave na podlagi poročila, ki ga njegov pristojni odbor pripravi v skladu s členom 41. Osnutek sklepa Evropskega sveta o sestavi Parlamenta se preuči v skladu s členom 81.

Obrazložitev

Predlog ustreza novi pravici pobude v skladu z drugim pododstavkom drugega odstavka člena 14 PEU.

Predlog spremembe  26

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 82 (vstavi se kot člen 74 g v poglavje 6 a (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Člen 82

Člen 74g

Postopki v Parlamentu

Okrepljeno sodelovanje med državami članicami

1. Predsednik pošlje v obravnavo pristojnemu odboru prošnje držav članic ali predloge Komisije za vzpostavitev okrepljenega sodelovanja med državami članicami in posvetovanja s Parlamentom v skladu s členom 40a(2) Pogodbe EU. Ustrezno se uporabljajo členi 37, 38, 39, 43, 53 do 60 in 81 tega poslovnika.

1. Predsednik pošlje v obravnavo pristojnemu odboru prošnje za vzpostavitev okrepljenega sodelovanja med državami članicami v skladu s členom 20 Pogodbe o Evropski uniji. Ustrezno se uporabljajo členi 37, 38, 39, 43, 53 do 59 in 81 tega poslovnika.

2. Pristojni odbor preveri skladnost s členom 11 Pogodbe ES in členi 27a, 27b, 40, 43, 44 in 44a Pogodbe EU.

2. Pristojni odbor preveri skladnost s členom 20 Pogodbe o Evropski uniji in členi 326 do 334 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

3. Nadaljnji akti, predlagani v okviru okrepljenega sodelovanja po njegovi vzpostavitvi, se obravnavajo v Parlamentu po enakih postopkih, kot veljajo, kadar okrepljeno sodelovanje ni vzpostavljeno.

3. Nadaljnji akti, predlagani v okviru okrepljenega sodelovanja po njegovi vzpostavitvi, se obravnavajo v Parlamentu po enakih postopkih, kot veljajo, kadar okrepljeno sodelovanje ni vzpostavljeno. Uporablja se člen 43.

Predlog spremembe  27

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 75

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Člen 75

črtano

Splošni proračun

 

Izvedbeni postopki za obravnavo splošnega proračuna Evropske unije in dodatnih proračunov v skladu s finančnimi določbami pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti se sprejmejo z resolucijo Parlamenta in so priloga tega poslovnika1.

 

1 Glej Prilogo V.

(Če bodo ta in z njim povezani predlogi sprememb sprejeti, bo Priloga V črtana.)

Obrazložitev

Ker je Priloga V vključena v poslovnik, ta določba ni več potrebna.

Predlog spremembe  28

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 75 a (novo) (vstavi se v poglavje 7 – proračunski postopki)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Člen 75a

 

Večletni finančni okvir

 

Če Svet od Parlamenta zahteva odobritev v zvezi s predlogom uredbe o določitvi večletnega finančnega okvira, se zadeva posreduje pristojnemu odboru v skladu s postopkom iz člena 81. Za odobritev v Parlamentu je potrebna večina glasov poslancev.

Obrazložitev

Odraža se dejstvo, da je večletni finančni okvir postal zakonodajni akt, ki ga mora odobriti Parlament.

Predlog spremembe  29

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 75 b (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 75b

 

1. Poslancem je na voljo naslednje gradivo:

 

(a) predlog proračuna, ki ga predloži Komisija;

 

(b) povzetek razprav Sveta o predlogu proračuna;

 

(c) stališče Sveta o predlogu proračuna, oblikovano v skladu s členom 314(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

 

(d) vsi osnutki sklepov o začasnih dvanajstinah v skladu s členom 315 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

 

2. To gradivo se posreduje pristojnemu odboru. Vsak odbor, ki ga to zadeva, lahko poda svoje mnenje.

 

3. Če želijo mnenja podati tudi drugi odbori, predsednik določi rok, v katerem jih morajo poslati pristojnemu odboru.

 

(Če bo ta predlog spremembe sprejet, bo člen 1 Priloge V črtan.)

Predlog spremembe  30

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 75 c (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 75c

 

Obravnava predloga proračuna – prva faza

 

1. Vsak poslanec lahko ob upoštevanju spodaj navedenih pogojev vloži in zagovarja osnutke dopolnitev predloga proračuna.

 

2. Osnutki dopolnitev so dopustni le, če so predloženi v pisni obliki, če jih je podpisalo najmanj 40 poslancev ali če so vloženi v imenu politične skupine ali odbora, če je navedena proračunska postavka, na katero se nanašajo, in če je zagotovljeno ravnotežje med prihodki in odhodki. Osnutki dopolnitev vsebujejo vse potrebne podatke o zaznamkih v zvezi z zadevno proračunsko postavko.

 

Vse osnutke dopolnitev predloga proračuna je treba pisno obrazložiti.

 

3. Predsednik določi rok za vložitev osnutkov dopolnitev.

 

4. Pristojni odbor poda svoje mnenje o predloženih besedilih pred obravnavo v Parlamentu.

 

O osnutkih dopolnitev, ki jih je pristojni odbor zavrnil, se v Parlamentu ne glasuje, razen če to pred iztekom roka, ki ga določi predsednik, pisno zahteva eden od odborov ali najmanj 40 poslancev; ta rok nikakor ne sme biti krajši od 24 ur pred začetkom glasovanja.

 

5. Osnutki dopolnitev načrta odhodkov Parlamenta, podobni tistim, ki jih je Parlament zavrnil že ob pripravi načrta odhodkov, se obravnavajo le, če je pristojni odbor o njih podal pozitivno mnenje.

 

6. Ne glede na člen 55(2) tega poslovnika Parlament ločeno in zaporedno glasuje o:

 

– vsakem osnutku dopolnitve,

 

– vsakem oddelku predloga proračuna,

 

– predlogu resolucije o predlogu proračuna.

 

Ne glede na to se uporablja člen 161(4) do (8).

 

7. Členi, poglavja, naslovi in oddelki predloga proračuna, glede katerih osnutki dopolnitev niso bili vloženi, se štejejo za sprejete.

 

8. Za sprejetje osnutkov dopolnitev je potrebna večina glasov poslancev Evropskega parlamenta.

 

9. Če je Parlament predlog proračuna spremenil, se tako spremenjeni predlog skupaj z obrazložitvami pošlje Svetu in Komisiji.

 

10. Zapisnik seje, na kateri je Parlament podal svoje mnenje o predlogu proračuna, se pošlje Svetu in Komisiji.

 

(Če bo ta predlog spremembe sprejet, bo člen 3 Priloge V črtan.)

Predlog spremembe  31

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 75 d (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 75d

 

Finančni trialog

 

Predsednik sodeluje na rednih sestankih predsednikov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, ki se skličejo na pobudo Komisije v okviru proračunskega postopka iz naslova II šestega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije. Da bi olajšali izvajanje omenjenih postopkov, predsednik sprejme vse potrebne ukrepe za spodbujanje posvetovanja in približevanja stališč institucij.

 

Predsednik Parlamenta lahko to nalogo prenese na podpredsednika z izkušnjami na proračunskem področju ali na predsednika odbora, pristojnega za proračunske zadeve.

Predlog spremembe  32

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 75 e (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 75e

 

Sprava v proračunskem postopku

 

1. Predsednik skliče Spravni odbor v skladu s členom 314(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

 

2. Delegacija, ki zastopa Parlament na sejah Spravnega odbora v proračunskem postopku, je sestavljena iz toliko članov, kolikor jih je v delegaciji Sveta.

 

3. Člane delegacije vsako leto pred glasovanjem Parlamenta o stališču Sveta imenujejo politične skupine, po možnosti izmed članov odbora, pristojnega za proračunske zadeve, in drugih zadevnih odborov. Delegacijo vodi predsednik Parlamenta. Predsednik lahko to funkcijo prenese na podpredsednika z izkušnjami na proračunskem področju ali na predsednika odbora, pristojnega za proračunske zadeve.

 

4. Uporablja se člen 68(2), (4), (5), (7) in (8).

 

5. Ko je v Spravnem odboru dosežen dogovor o skupnem besedilu, se zadeva uvrsti na dnevni red zasedanja Parlamenta, ki bo potekalo v štirinajstih dneh od datuma dogovora. Skupno besedilo je na voljo vsem poslancem. Uporablja se člen 69(2) in (3).

 

6. Skupno besedilo je v celoti predmet enega samega glasovanja. Glasuje se poimensko. Skupno besedilo šteje za sprejeto, če ga ne zavrne večina poslancev Parlamenta.

 

7. Če Parlament potrdi skupno besedilo, medtem ko ga Svet zavrne, lahko pristojni odbor vloži vse ali nekatere predloge sprememb Parlamenta k stališču Sveta za potrditev v skladu s točko (d) člena 314(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

 

Glasovanje o potrditvi se uvrsti na dnevni red zasedanja Parlamenta, ki bo potekalo v štirinajstih dneh od datuma, ko Svet sporoči, da je zavrnil skupno besedilo.

 

Predlogi sprememb štejejo za potrjene, če jih sprejme večina poslancev Parlamenta s tripetinsko večino oddanih glasov.

Predlog spremembe  33

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 75 f (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 75f

 

Dokončno sprejetje proračuna

 

Če se predsednik strinja s tem, da je proračun sprejet v skladu z določbami člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v Parlamentu razglasi, da je proračun dokončno sprejet, in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije.

 

(Če bo ta predlog spremembe sprejet, bo člen 4 Priloge V črtan)

Predlog spremembe  34

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 75 g (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 75g

 

Sistem začasnih dvanajstin

 

1. Vsi sklepi Sveta, s katerimi se odobrijo odhodki, ki presegajo začasno dvanajstino odhodkov, se posredujejo pristojnemu odboru.

 

2. Pristojni odbor lahko vloži osnutek sklepa za zmanjšanje odhodkov iz odstavka 1. Parlament o njem odloča v 30 dneh po sprejetju sklepa Sveta.

 

3. Parlament odloča z večino svojih poslancev.

 

(Če bo ta predlog spremembe sprejet, bo člen 7 Priloge V črtan)

Predlog spremembe  35

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 79 a (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 79a

 

Postopek priprave načrta odhodkov Parlamenta

 

1. V zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na proračun Parlamenta, sprejmeta predsedstvo in odbor, pristojen za proračun, v dveh zaporednih korakih sklep o:

 

(a) kadrovskem načrtu;

 

(b) predhodnem predlogu in predlogu načrta odhodkov.

 

2. Sklepi o kadrovskem načrtu se sprejmejo po tem postopku:

 

(a) predsedstvo pripravi kadrovski načrt za vsako proračunsko leto;

 

(b) usklajevalni postopek med predsedstvom in odborom, pristojnim za proračun, se sproži, kadar se mnenje slednjega razlikuje od prvotnih sklepov predsedstva;

 

(c) na koncu postopka predsedstvo v skladu s členom 207(3) poslovnika sprejme končno odločitev o načrtu odhodkov v zvezi s kadrovskim načrtom brez poseganja v sklepe, sprejete v skladu s členom 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

 

3. Kar zadeva načrt odhodkov kot takšen, se postopek priprave začne, kakor hitro predsedstvo sprejme dokončni sklep o kadrovskem načrtu. Faze tega postopka so takšne, kot so določene v členu 79. Usklajevalni postopek se sproži, kadar se stališči odbora, pristojnega za proračunske zadeve, in predsedstva bistveno razlikujeta.

 

(Če bo ta predlog spremembe sprejet, bosta člen 79(7) in člen 8 Priloge V črtana)

Predlog spremembe  36

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 81 – naslov

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Postopek privolitve

Postopek odobritve

 

(Horizontalni predlog spremembe: beseda „privolitev“ se v celotnem besedilu Poslovnika nadomesti z besedo „odobritev“.)

Obrazložitev

Tehnična in terminološka prilagoditev.

Predlog spremembe  37

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 81 – odstavek 1

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

1. Kadar mora Parlament dati privolitev za predlagani akt, se odloči na podlagi priporočila pristojnega odbora za sprejetje ali zavrnitev akta.

1. Kadar mora Parlament dati odobritev za predlagani akt, se odloči na podlagi priporočila pristojnega odbora za sprejetje ali zavrnitev akta.

Parlament se o aktu, za katerega je po Pogodbi ES ali Pogodbi EU potrebna njegova privolitev, izreče z enim samim glasovanjem, pri čemer ni mogoče vlagati predlogov sprememb. Za sprejetje privolitve je potrebna takšna večina, kakor je navedena v členu Pogodbe ES ali Pogodbe EU, ki je pravna podlaga za predlagani akt.

Parlament se o aktu, za katerega je po Pogodbi o Evropski uniji ali Pogodbi o delovanju Evropske unije potrebna njegova odobritev, izreče z enim samim glasovanjem, pri čemer ni mogoče vlagati predlogov sprememb. Za sprejetje odobritve je potrebna takšna večina, kakor je navedena v členu Pogodbe o Evropski uniji ali Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki je pravna podlaga za predlagani akt.

Obrazložitev

Terminološka prilagoditev.

Predlog spremembe  38

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 81 – odstavek 2

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

2. Za pristopne pogodbe in mednarodne sporazume ter za ugotovitev hujšega in vztrajnega kršenja skupnih načel s strani države članice se uporablja člen 89, 90 oziroma 102. Za postopek okrepljenega sodelovanja na področju, za katerega velja postopek iz člena 251 Pogodbe ES, se uporablja člen 82 tega poslovnika.

2. Za pristopne pogodbe in mednarodne sporazume ter za ugotovitev hujšega in vztrajnega kršenja skupnih načel s strani države članice se uporablja člen 89, 90 oziroma 102. Za postopek okrepljenega sodelovanja na področju, za katerega velja redni zakonodajni postopek, se uporablja člen 82 tega poslovnika.

 

(Horizontalni predlog spremembe: besede „postopek iz člena 251 Pogodbe ES“ se v celotnem besedilu Poslovnika nadomestijo z besedami „redni zakonodajni postopek“.

Predlog spremembe  39

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 81 – odstavek 3

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

3. Kadar je za zakonodajni predlog potrebna privolitev Parlamenta, lahko pristojni odbor za vzpodbujanje pozitivnega izida postopka Parlamentu predloži vmesno poročilo o predlogu Komisije s predlogom resolucije, ki vsebuje priporočila za spremembo ali izvršitev predloga.

3. Kadar je za predlog zakonodajnega akta ali predvideno mednarodno pogodbo potrebna odobritev Parlamenta, lahko pristojni odbor za vzpodbujanje pozitivnega izida postopka Parlamentu predloži vmesno poročilo o predlogu s predlogom resolucije, ki vsebuje priporočila za spremembo ali izvršitev predlaganega akta.

Če Parlament sprejme vsaj eno priporočilo, predsednik zahteva nadaljnjo razpravo s Svetom.

 

Pristojni odbor poda svoje končno priporočilo za privolitev Parlamenta ob upoštevanju izida razprave s Svetom.

 

 

(Horizontalni predlog spremembe: razen v členih 56 in 57 se besede „predlog Komisije“ in „zakonodajni predlog“ v celotnem besedilu Poslovnika nadomestijo z besedami „predlog zakonodajnega akta“ ali „predlagani zakonodajni akt“, kot je slovnično ustrezno).

Predlog spremembe  40

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 87 a (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 87a

 

Delegirani akti

Kadar se z zakonodajnim aktom prenese na Komisijo pooblastilo za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih določb zakonodajnega akta, pristojni odbor:

 

– pregleda vse osnutke delegiranega akta, ki so bili posredovani Parlamentu v pregled;

 

– lahko s predlogom resolucije predloži Parlamentu kakršen koli ustrezen predlog v skladu z določbami zakonodajnega akta.

 

Uporabljajo se določbe člena 88 s potrebnimi spremembami.

Obrazložitev

Namen člena je prenesti novo ureditev delegiranih aktov v Poslovnik.

Predlog spremembe  41

Poslovnik Evropskega parlamenta

Naslov II a (novo) (vstavi se pred poglavjem 12)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

NASLOV IIa

 

ZUNANJI ODNOSI

Obrazložitev

Vstavi se naslov, da se poudari pomen te točke.

Predlog spremembe  42

Poslovnik Evropskega parlamenta

Poglavje 12 – naslov

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

POGODBE IN MEDNARODNI SPORAZUMI

MEDNARODNI SPORAZUMI

Obrazložitev

Sprememba sledi prerazporeditvi poglavij.

Predlog spremembe  43

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 92

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Člen 92

črtano

Imenovanje visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko

 

1. Pred imenovanjem visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko predsednik povabi predsedujočega Svetu, naj v Parlamentu poda izjavo v skladu s členom 21 Pogodbe EU. Predsednik povabi predsednika Komisije, da istočasno poda svojo izjavo.

 

2. Po imenovanju visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko v skladu s členom 207(2) Pogodbe ES ter preden visoki predstavnik uradno nastopi svojo funkcijo, ga predsednik povabi, da pristojnemu odboru poda izjavo in odgovarja na njegova vprašanja.

 

3. Po izjavah in odgovorih iz odstavkov 1 in 2 ter na pobudo pristojnega odbora ali v skladu s členom 121 lahko Parlament poda priporočilo.

 

Obrazložitev

Visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko bo član Komisije, zato posebne določbe niso več potrebne.

Predlog spremembe  44

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 93 – naslov

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Imenovanje posebnih predstavnikov za namene skupne zunanje in varnostne politike

Posebni predstavniki

Predlog spremembe  45

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 93 – odstavek 4 a (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

4a. Posebni predstavnik, ki ga Svet imenuje za posebna politična vprašanja, je lahko na pobudo Parlament ali na lastno pobudo pozvan, da poda izjavo pred pristojnim odborom.

 

Če bo ta predlog spremembe sprejet, bo člen 94(3) črtan)

Obrazložitev

Besedilo odpira možnost, da se posebnega predstavnika pozove, kadar je potrebno in ne le ob njegovem imenovanju.

Predlog spremembe  46

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 94

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Člen 94

črtano

Izjave visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko ter drugih posebnih predstavnikov

 

1. Visoki predstavnik je najmanj štirikrat letno povabljen, da Parlamentu poda izjave. Uporablja se člen 110.

2. Visoki predstavnik je najmanj štirikrat letno povabljen na sejo pristojnega odbora, da poda izjavo in odgovarja na vprašanja. Visoki predstavnik je lahko povabljen tudi ob drugih priložnostih, kadar se pristojnemu odboru zdi potrebno ali na lastno pobudo.

 

3. Kadar Svet imenuje posebnega predstavnika za določena politična vprašanja, je ta lahko povabljen, da na pobudo Parlamenta ali na lastno pobudo pred pristojnim odborom poda izjavo.

 

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 92.

Predlog spremembe  47

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 96 – odstavek 2

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

2. Zadevni odbori skušajo zagotoviti, da jih visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko, Svet in Komisija redno in pravočasno obveščajo o razvoju in izvrševanju skupne zunanje in varnostne politike Unije, o predvidenih stroških, kadar je v okviru navedene politike sprejet z izdatki povezan sklep, ter o vseh drugih finančnih vprašanjih v zvezi z izvrševanjem ukrepov v okviru navedene politike. Izjemoma lahko odbor na zahtevo Komisije, Sveta ali visokega predstavnika sklene, da bo seja potekala brez navzočnosti javnosti.

2. Zadevni odbori skušajo zagotoviti, da jih podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svet in Komisija redno in pravočasno obveščajo o razvoju in izvrševanju skupne zunanje in varnostne politike Unije, o predvidenih stroških, kadar je v okviru navedene politike sprejet z izdatki povezan sklep, ter o vseh drugih finančnih vprašanjih v zvezi z izvrševanjem ukrepov v okviru navedene politike. Izjemoma lahko odbor na zahtevo Komisije, Sveta ali visokega predstavnika sklene, da bo seja potekala brez navzočnosti javnosti.

 

(Horizontalni predlog spremembe: „visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko“ se v celotnem besedilu Poslovnika nadomesti s „podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko“.

Predlog spremembe  48

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 96 – odstavek 3

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

3. O posvetovalnem dokumentu, ki ga pripravi Svet v zvezi z glavnimi vidiki in temeljnimi usmeritvami skupne zunanje in varnostne politike, vključno s finančnimi posledicami za proračun Unije, poteka vsakoletna razprava. Uporabljajo se določbe člena 110.

3. O posvetovalnem dokumentu, ki ga pripravi podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z glavnimi vidiki in temeljnimi usmeritvami skupne zunanje in varnostne politike, vključno s skupno varnostno in obrambno politiko ter finančnimi posledicami za proračun Unije, poteka razprava dvakrat letno. Uporabljajo se določbe člena 110.

Predlog spremembe  49

Poslovnik Evropskega parlamenta

Poglavje 14 – naslov

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

POLICIJSKO IN PRAVOSODNO SODELOVANJE V KAZENSKIH ZADEVAH

črtano

Obrazložitev

Ta določba je zastarela.

Predlog spremembe  50

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 99

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Člen 99

črtano

Obveščanje Parlamenta na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

 

1. Pristojni odbor skrbi za to, da je Parlament v celoti in redno obveščen o dejavnostih na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah ter da se njegova mnenja ustrezno upoštevajo, kadar Svet v skladu s členom 34(2)(a) Pogodbe EU sprejema skupna stališča, s katerimi opredeli pristop Unije do posamezne zadeve.

 

2. Odbor lahko izjemoma na zahtevo Komisije ali Sveta sklene, da bo seja potekala brez navzočnosti javnosti.

 

3. Razprava iz člena 39(3) Pogodbe EU poteka v skladu z določbami člena 110(2), (3) in (4) tega poslovnika.

 

Obrazložitev

Ta določba je zastarela.

Predlog spremembe  51

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 100

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Člen 100

črtano

Posvetovanje s Parlamentom na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

 

Posvetovanje s Parlamentom na podlagi člena 34(2)(b), (c) in (d) Pogodbe EU urejajo členi 36 do 39, 43, 44 in 55 tega poslovnika.

 

Kadar je to primerno, se obravnava predloga uvrsti najpozneje na dnevni red zadnje seje pred potekom roka, določenega v skladu s členom 39(1) Pogodbe EU.

 

Kadar je Parlament zaprošen za mnenje o osnutku sklepa Sveta o imenovanju direktorja in članov upravnega odbora Europola, se smiselno uporablja člen 108 tega poslovnika.

 

Obrazložitev

Ta določba je zastarela.

Predlog spremembe  52

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 101

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Člen 101

črtano

Priporočila na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

 

1. Odbor, pristojen za vprašanja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, lahko na področju, zajetem v naslovu VI Pogodbe EU, po pridobitvi dovoljenja konference predsednikov ali na predlog v skladu s členom 121 tega poslovnika pripravi priporočila Svetu.

 

2. V nujnih primerih lahko dovoljenje iz odstavka 1 podeli predsednik, ki prav tako lahko dovoli nujno sejo tega odbora.

 

3. Tako pripravljena priporočila se uvrstijo na dnevni red naslednjega delnega zasedanja. Smiselno se uporablja člen 97(4).

 

(Glej tudi razlago člena 121).

 

Obrazložitev

Ta določba je zastarela.

Predlog spremembe  53

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 105

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

1. Ko Svet doseže dogovor glede kandidature za predsednika Komisije, predsednik kandidata pozove, naj poda izjavo in Parlamentu predstavi svoje politične smernice. Izjavi sledi razprava.

1. Ko Evropski svet predlaga kandidata za predsednika Komisije, predsednik kandidata pozove, naj poda izjavo in Parlamentu predstavi svoje politične smernice. Izjavi sledi razprava.

Svet je vabljen k sodelovanju v razpravi.

Evropski svet je vabljen k sodelovanju v razpravi.

2. Parlament kandidaturo potrdi ali zavrne z večino oddanih glasov.

2. Parlament izvoli predsednika Komisije z večino svojih poslancev.

Glasuje se tajno.

Glasuje se tajno.

3. Če je kandidat izvoljen, predsednik o tem obvesti Svet ter njega in novoizvoljenega predsednika Komisije pozove, naj soglasno predlagata kandidate za različna mesta komisarjev.

3. Če je kandidat izvoljen, predsednik o tem obvesti Svet ter njega in novoizvoljenega predsednika Komisije pozove, naj soglasno predlagata kandidate za različna mesta komisarjev.

4. Če Parlament kandidature ne potrdi, predsednik pozove Svet, naj predlaga novega kandidata.

4. Če kandidat ne dobi potrebne večine, predsednik pozove Evropski svet, naj v enem mesecu po istem postopku predlaga novega kandidata za volitve.

Obrazložitev

Upošteva se nova pravica Parlamenta, da izvoli predsednika Komisije.

Predlog spremembe  54

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 107 a (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Člen 107a

 

Imenovanje sodnikov in generalnih pravobranilcev Sodišča

 

Na predlog pristojnega odbora Parlament imenuje svojega kandidata za sedemčlanski odbor, katerega naloga je pregledati ustreznost kandidatov za mesta sodnikov in generalnih pravobranilcev Sodišča.

Obrazložitev

Ustreza novi vlogi Parlamenta pri imenovanjih kandidatov za sodnike in generalne pravobranilce Sodišča.

Predlog spremembe  55

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 121 – odstavek 1

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

1. Politična skupina ali najmanj štirideset poslancev lahko vloži predlog priporočila Svetu v zvezi z zadevami, ki spadajo pod naslova V in VI Pogodbe EU, ali v primeru, da Parlament ni bil zaprošen za mnenje v zvezi z mednarodnim sporazumom v okviru člena 90 ali 91 tega poslovnika.

1. Politična skupina ali najmanj štirideset poslancev lahko vloži predlog priporočila Svetu v zvezi z zadevami, ki spadajo pod naslov V Pogodbe o Evropski uniji, ali v primeru, da Parlament ni bil zaprošen za mnenje v zvezi z mednarodnim sporazumom v okviru člena 90 ali 91 tega poslovnika.

Obrazložitev

Sedanje določbe naslova VI Pogodbe o EU v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah se nadomestijo z določbami naslova V Pogodbe o delovanju Evropske unije, po katerih se zahteva vsaj posvetovanje s Parlamentom glede teh zadev.

Predlog spremembe  56

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 124 – odstavek -1 (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

-1. Če Pogodba predvideva posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, predsednik začne postopek posvetovanja in o tem obvesti Parlament.

Predlog spremembe  57

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 124 – odstavek 2 a (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

2a. Mnenja, ki jih posreduje Evropski ekonomsko-socialni odbor, se pošljejo pristojnemu odboru.

Predlog spremembe  58

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 125 – odstavek -1 (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

-1. Če Pogodba predvideva posvetovanje z Odborom regij, predsednik začne postopek posvetovanja in o tem obvesti Parlament.

Predlog spremembe  59

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 125 – odstavek 2 a (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

2a. Mnenja, ki jih posreduje Odbor regij, se pošljejo pristojnemu odboru.

Predlog spremembe  60

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 131

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

1. Konferenca predsednikov na predlog predsednika imenuje člane parlamentarne delegacije pri COSAC in ji lahko dodeli mandat. Delegacijo vodi eden od podpredsednikov, pristojnih za odnose z nacionalnimi parlamenti.

1. Konferenca predsednikov na predlog predsednika imenuje člane parlamentarne delegacije pri COSAC in ji lahko dodeli mandat. Delegacijo vodi predsednik odbora, pristojnega za institucionalne vidike procesa evropske integracije.

2. Drugi člani delegacije so izbrani na podlagi zadev, ki bodo obravnavane na srečanju COSAC, upoštevajoč splošno politično ravnotežje v Parlamentu. Po vsakem srečanju delegacija predloži poročilo.

2. Drugi člani delegacije so izbrani na podlagi zadev, ki bodo obravnavane na srečanju COSAC, in so v čim večji meri predsedniki in poročevalci odborov, pristojnih za te zadeve. Ustrezno se upošteva splošno politično ravnotežje v Parlamentu. Po vsakem srečanju delegacija predloži poročilo.

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se v poslovnik prenese Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. maja 2009 o razvoju odnosov med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti v skladu z Lizbonsko pogodbo [P6_TA(2009)0388], ki temelji na poročilu A6-0133/2009 Odbora za ustavne zadeve (poročevalec Elmar Brok). Osnovana je na predlogu, da morajo biti Odbor za ustavne zadeve in specializirani odbori, pristojni za zadeve, ki jih COSAC obravnava, bolj vključeni v pripravo srečanj te konference in na njih bolje zastopani.

Predlog spremembe  61

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 132

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Konferenca predsednikov imenuje člane parlamentarne delegacije pri kateri koli konvenciji, konferenci ali podobnem telesu, ki vključuje predstavnike parlamentov, in ji dodeli mandat, skladen z vsemi ustreznimi resolucijami Parlamenta. Delegacija izvoli svojega predsednika in po potrebi enega ali več podpredsednikov.

Konferenca predsednikov imenuje člane parlamentarne delegacije pri kateri koli konferenci ali podobnem telesu, ki vključuje predstavnike parlamentov, in ji dodeli mandat, skladen z vsemi ustreznimi resolucijami Parlamenta. Delegacija izvoli svojega predsednika in po potrebi enega ali več podpredsednikov.

Obrazložitev

Zastopanost Parlamenta na konvencijah je obravnavana v členu 74 a (novo).

Predlog spremembe  62

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 132 a (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 132a

 

Sodelovanje na ravni odborov

 

1. Predsednik si v sodelovanju s predsedniki nacionalnih parlamentov prizadeva za vzpostavitev okvira za sodelovanje sorodnih odborov.

 

Parlamentarni odbori lahko v tem okviru samostojno navezujejo stike in sodelujejo. Če v nacionalnem parlamentu sorodni odbor ni bil določen, se pristojni odbor Evropskega parlamenta obrne neposredno na predsednika tega nacionalnega parlamenta.

 

2. Odbori lahko ukrepajo v skladu s členom 132b v okviru proračunskih sredstev, namenjenih sodelovanju odborov z nacionalnimi parlamenti. Razdelitev teh sredstev med odbore se določi s sklepom konference predsednikov odborov.

Predlog spremembe  63

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 132 b (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 132b

 

Pred- in pozakonodajni dialog

 

1. Odbor, pristojen za določen zakonodajni dokument, lahko ustrezno ukrepa in na ravni odborov omogoči celovit dialog z nacionalnimi parlamenti o predvidenih zakonodajnih dokumentih Evropske unije vse od začetka zakonodajnega načrtovanja do izvajanja sprejetega akta.

 

2. Pristojni odbor se lahko zlasti odloči, da bo organiziral videokonference, stike ali srečanja v enem od krajev dela Parlamenta ali na misijah v drugih krajih

 

– na ravni poročevalcev,

 

– ob sodelovanju poročevalcev v senci in/ali koordinatorjev,

 

– ali med odborom in predsedniki odborov in/ali poročevalci iz nacionalnih parlamentov,

 

– da bi se ustrezno odzval na vsakršne zahteve nacionalnih parlamentov za pomoč pri pregledu osnutkov zakonodaje Unije.

Predlog spremembe  64

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 132 c (novo)

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

 

Člen 132c

 

Pošiljanje dokumentov

 

Vsak dokument v zvezi z zakonodajnim postopkom na ravni Evropske unije, ki ga nacionalni parlament uradno pošlje Evropskemu parlamentu, se posreduje odboru, pristojnemu za področje, ki je obravnavano v dokumentu. Dokument se prevede v delovne jezike koordinatorjev odbora. Če pristojni odbor meni, da je treba zadevo obravnavati, lahko ravna v skladu s členom 132b.

Predlog spremembe  65

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 149 – odstavek 12

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

12. Brez poseganja v člen 197 Pogodbe ES si predsednik prizadeva doseči dogovor s Komisijo in Svetom o ustrezni dodelitvi časa za njun govor.

12. Brez poseganja v člen 230 Pogodbe o delovanju Evropske unije si predsednik prizadeva doseči dogovor s Komisijo, Svetom in predsednikom Evropskega sveta o ustrezni dodelitvi časa za njun govor.

 

(Ta odstavek postane zadnji odstavek člena 149).

Obrazložitev

Prilagoditev spreminjajočemu se statusu Evropskega sveta.

Predlog spremembe  66

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 191 – odstavek 1

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

1. Na prvi seji odbora po izvolitvi članov odbora v skladu s členom 186 odbor izvoli predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik ter eden, dva ali trije podpredsedniki, izvoljeni na ločenih glasovanjih.

1. Na prvi seji odbora po izvolitvi članov odbora v skladu s členom 186 odbor izvoli predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in podpredsedniki, izvoljeni na ločenih glasovanjih. Število izvoljenih podpredsednikov določi Parlament na predlog konference predsednikov.

Predlog spremembe  67

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 204 – naslov

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Imenovanje varuha človekovih pravic

Izvolitev varuha človekovih pravic

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev besedilu pogodbe.

Predlog spremembe  68

Poslovnik Evropskega parlamenta

Člen 204 – odstavek 7

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

7. Imenovani je nemudoma pozvan, da zapriseže pred Sodiščem Evropskih skupnosti.

7. Izvoljeni kandidat je nemudoma pozvan, da zapriseže pred Sodiščem Evropskih skupnosti.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev besedilu pogodbe.

Predlog spremembe  69

Poslovnik Evropskega parlamenta

Priloga V – člen 2

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Člen 2

črtano

Stopnja

 

1. Vsak poslanec lahko ob upoštevanju spodaj navedenih pogojev vloži in zagovarja predloge sklepov za določitev nove najvišje stopnje.

 

2. Taki predlogi so dopustni le, če so vloženi v pisni obliki in jih je podpisalo najmanj štirideset poslancev ali če so vloženi v imenu politične skupine ali odbora.

 

3. Predsednik določi rok za vložitev teh predlogov.

 

4. Pristojni odbor poroča o predlogih pred razpravo v Parlamentu.

 

5. Nato Parlament o predlogih glasuje.

 

Parlament odloča z večino svojih poslancev in tremi petinami oddanih glasov.

 

Kadar Svet obvesti Parlament, da soglaša z določitvijo nove stopnje, predsednik v Parlamentu razglasi, da je spremenjena stopnja sprejeta.

 

V nasprotnem primeru se stališče Sveta pošlje pristojnemu odboru.

 

Obrazložitev

Ta določba je zastarela.

Predlog spremembe  70

Poslovnik Evropskega parlamenta

Priloga V – člen 5

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Člen 5

črtano

Obravnava mnenj Sveta – druga faza

 

1. Če Svet spremeni eno ali več dopolnitev, ki jih je sprejel Parlament, se tako spremenjeno besedilo posreduje pristojnemu odboru.

 

2. Vsak poslanec lahko ob upoštevanju spodaj navedenih pogojev vloži in zagovarja osnutke dopolnitev besedil, ki jih je spremenil Svet.

 

3. Taki osnutki dopolnitev so dopustni le, če so predloženi v pisni obliki, če jih je podpisalo najmanj štirideset poslancev ali so vloženi v imenu odbora in če je zagotovljeno ravnotežje med prihodki in odhodki. Člen 49(5) se ne uporablja.

 

Osnutki dopolnitev so dopustni le, če se nanašajo na besedila, ki jih je dopolnil Svet.

 

4. Predsednik določi rok za vložitev osnutkov dopolnitev.

 

5. Pristojni odbor se izreče o besedilih, ki jih je spremenil Svet, in poda svoje mnenje o osnutkih dopolnitev k tem besedilom.

 

6. O osnutkih dopolnitev besedil, ki jih je spremenil Svet, se v Parlamentu glasuje brez poseganja v določbe drugega pododstavka člena 3(4). Parlament odloča z večino svojih poslancev in tremi petinami oddanih glasov. Če so osnutki dopolnitev sprejeti, se šteje, da so besedila, ki jih je spremenil Svet, zavrnjena. Če so zavrnjeni, se šteje, da so besedila, ki jih je spremenil Svet, sprejeta.

 

7. Povzetek Sveta glede izidov razprav o predlaganih spremembah, ki jih je sprejel Parlament, je predmet razprave, ki se lahko zaključi z glasovanjem o predlogu resolucije.

 

8. Po zaključku postopka, predvidenega v tem členu, in ob upoštevanju določb člena 6 predsednik razglasi v Parlamentu, da je proračun dokončno sprejet. Predsednik poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije.

 

Obrazložitev

Ta določba je zastarela.

Predlog spremembe  71

Poslovnik Evropskega parlamenta

Priloga V – člen 6

Sedanje besedilo

Predlog spremembe

Člen 6

črtano

Popolna zavrnitev

 

1. Odbor ali najmanj štirideset poslancev lahko iz tehtnih razlogov vloži predlog zavrnitve predloga proračuna v celoti. Tak predlog je dopusten le, če je pisno obrazložen in vložen v roku, ki ga določi predsednik. Razlogi za zavrnitev ne smejo biti protislovni.

 

2. Pristojni odbor poda svoje mnenje o takem predlogu, preden se o njem glasuje v Parlamentu.

 

Parlament odloča z večino svojih poslancev in dvema tretjinama oddanih glasov. Če je predlog sprejet, se predlog proračuna v celoti vrne Svetu.

 

Obrazložitev

Ta določba je zastarela.

  • [1]  PE 418.140 v02-00. Glej tudi pismo predsednika Odbora za proračun z dne 23. septembra 2009, priloženo temu poročilu.

PISMO ODBORA ZA PRORAČUN

Pismo Alaina Lamassourja, predsednika Odbora za proračun, z dne 23. septembra 2009 Carlu Casiniju, predsedniku Odbora za ustavne zadeve

___________________________________________________________________________

Ref.:    PRES-E-COURRIER     D (2009) 315940

            IPOL-D-DIR-BUDG      D (2009) 50830

Carlo CASINI

predsednik Odbora za ustavne zadeve

Spoštovani gospod predsednik,

kot verjetno že veste, je Odbor za ustavne zadeve ob koncu prejšnjega zakonodajnega obdobja sprejel poročilo Richarda Corbetta o prilagoditvi poslovnika Parlamenta glede na Lizbonsko pogodbo (A6-277/2009), h kateremu je Odbor za proračun dodal mnenje Catherine Guy-Quint. V tem mnenju je Catherine Guy-Quint predlagala – glede na sklepe svojega poročila o finančnih vidikih Lizbonske pogodbe – več predlogov sprememb, ki so bili zbrani v poročilu vašega odbora.

Ker se Parlament, iz razlogov, ki jih poznate, ni izrekel o poročilu Richarda Corbetta pred koncem prejšnjega zakonodajnega obdobja, je bilo treba postopek v celoti ponovno obravnavati v vašem odboru na podlagi poročila Davida Martina, o katerem se mora vaš odbor izreči na eni izmed naslednjih sej.

Ugotovil sem, da osnutek poročila Davida Martina v celoti povzema spremembe, ki so bile predlagane v mnenju Catherine Guy-Quint. Vendar naš odbor meni, da je priprava novega mnenja o poročilu Davida Martina odveč. Odbor me je pooblastil, da vam izrazim njegovo popolno podporo vsebini predlogov sprememb, ki jih je predstavila Catherina Guy-Quint.

Zato bi vam bil hvaležen, če bi lahko posredovali vsebino tega pisma poslancem vašega odbora in sprejeli potrebne ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da bo priloženo k poročilu Davida Martina kot mnenje Odbora za proračun.

(zaključni pozdrav in podpis)

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

3.11.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Michel Barnier, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Indrek Tarand, Luis Yáñez-Barnuevo García

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sandrine Bélier, Elmar Brok, Marietta Giannakou, Enrique Guerrero Salom, David Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Helmut Scholz