ДОКЛАД относно предложението за Регламент (EО) № .../2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимостта на интервенции в сектора на жилищното строителство, осъществявани в полза на маргинализирани общности

9.11.2009 - (COM(2009)0382 – C7‑0095/2009 – 2009/0105(COD)) - ***I

Комисия по регионално развитие
Докладчик: Lambert van Nistelrooij


Процедура : 2009/0105(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0048/2009
Внесени текстове :
A7-0048/2009
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Регламент (EО) № .../2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимостта на интервенции в сектора на жилищното строителство, осъществявани в полза на маргинализирани общности

(COM(2009)0382 – C7‑0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0382),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 162 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7‑0095/2009),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7‑0048/2009),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) С оглед на подобряването на икономическото и социалното сближаване на Общността е необходимо да се предоставя подкрепа за ограничени по характер интервенции, свързани с ремонт на съществуващи сгради за жилищни цели в държавите-членки, присъединили се към Европейския съюз на 1 май 2004 г. или след тази дата. Тези интервенции могат да бъдат осъществени при условията, определени в член 7, параграф 2 от Регламент (EО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) 1783/1999.

(1) С оглед на подобряването на икономическото и социалното сближаване на Общността е необходимо да се предоставя подкрепа за ограничени по характер интервенции, свързани с ремонт на съществуващи сгради за жилищни цели в държавите-членки. Тези интервенции могат да бъдат осъществени при условията, определени в член 7, параграф 2 от Регламент (EО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) 1783/1999.

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В държавите-членки, към които се прилага член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1080/2006, голяма част от маргинализираните общности живеят и извън градските райони. Ето защо е необходимо обхватът на допустимите разходи за интервенции в сектора на жилищното строителство, да се разшири в полза на тези общности, живеещи в селски райони.

(3) В няколко държави-членки голяма част от маргинализираните общности живеят в извън градските райони. Ето защо е необходимо обхватът на допустимите разходи за интервенции в сектора на жилищното строителство, да се разшири в полза на маргинализираните общности, живеещи в селски райони.

Обосновка

Новата разпоредба относно интервенциите в сектора на жилищното строителство следва да засяга всички държави-членки, а не само тези, които са се присъединили към ЕС на 1 май 2004 г. или след тази дата. Поради тази причина настоящото съображение следва да бъде съответно изменено.

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Независимо дали тези общности са в градски или селски райони, разходите за замяната на съществуващи жилища с новопостроени следва също да бъдат допустими поради крайно мизерните им жилищни условия.

(4) Независимо дали тези общности са в градски или селски райони, разходите за ремонта или замяната на съществуващи жилища, включително с новопостроени такива, следва също да бъдат допустими поради крайно мизерните им жилищни условия.

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) В съответствие с принцип № 1 от Общите основни принципи и с цел ограничаване на рисковете от сегрегация интервенциите в сектора на жилищното строителство, насочени към маргинализирани общности, следва да бъдат осъществявани в рамките на един интегриран подход, който включва действия, по-специално, в областта на образованието, здравеопазването, социалните въпроси, заетостта и сигурността.

(6) В съответствие с принцип № 1 от Общите основни принципи и с цел ограничаване на рисковете от сегрегация интервенциите в сектора на жилищното строителство, насочени към маргинализирани общности, следва да бъдат осъществявани в рамките на един интегриран и устойчив подход, който включва действия по-специално в областта на образованието, здравеопазването, социалните въпроси, заетостта и сигурността.

Обосновка

Интервенциите в областта на жилищното строителство за маргинализирани общности би трябвало да са насочени към улесняване на трайното приобщаване на тези общности. Ремонтът и замяната на съществуващи сгради трябва да са насочени изключително в тази насока.

Изменение  5

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1

Регламент (EО) № 1080/2006

Член 7 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Разходи за жилищно строителство, с изключение на разходите за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници, както са определени в параграф 1а, са допустими само по отношение на държавите-членки, присъединили се към Европейския съюз на 1 май 2004 г. или след тази дата, когато са изпълнени следните условия:

2. Разходи за жилищно строителство, с изключение на разходите за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници, както са определени в параграф 1а, са допустими, когато са изпълнени следните условия:

а) разходите са планирани в обхвата на една от следните рамки:

а) разходите са планирани в обхвата на една от следните рамки:

i) рамка, основаваща се на подход за интегрирано градско развитие, насочен към райони, засегнати или застрашени от физическо разрушение и социална изолация;

i) рамка, основаваща се на подход за интегрирано градско развитие, насочен към райони, засегнати или застрашени от физическо разрушение и социална изолация;

ii) рамка, основаваща се на интегриран подход за маргинализирани общности.

ii) рамка, основаваща се на интегриран и устойчив подход за маргинализирани общности.

 

аа) разходите по буква а), подточка i) са допустими само за държавите-членки, присъединили се към Европейския съюз на 1 май 2004 г. или след тази дата; разходите по буква а), подточка ii) са допустими за всички държави-членки.

б) средствата, отпускани за жилищно строителство, съставляват максимум 3 % от помощта по линия на ЕФРР в съответните оперативни програми или 2 % от общия размер на помощта по линия на ЕФРР;

б) средствата, отпускани за жилищно строителство, съставляват максимум 3 % от приноса на ЕФРР в съответните оперативни програми или 2 % от общия принос на ЕФРР;

Обосновка

Проблемът, който настоящото преразглеждане на регламента за ЕФРР трябва да разреши чрез включването на нова разпоредба по член 7, точка 2a)(ii), не засяга само онези държави-членки, които са се присъединили към ЕС на 1 май 2004 г. или след тази дата. Всъщност предоставянето на жилища за маргинализираните общности, и по-специално за ромското население, представлява въпрос, който се счита за особено важен в много държави-членки от EС-15. Освен това по принцип е наложително остарялото разграничение между "стари" и "нови" държави-членки да не включва тази нова мярка по точка 2a)(ii), тъй като тя е приета по настоящия режим за други интервенции в сектора на жилищното строителство (точка 2a)(i).

Изменение  6

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1

Регламент (EО) № 1080/2006

Член 7 – параграф 2 – алинея 2 – уводни думи

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на буква а), подточка i) от първата алинея, разходите се отнасят само до една от следните интервенции:

За целите на буква а), подточки i) и ii) от първата алинея, разходите се отнасят само до следните интервенции:

Изменение  7

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1

Регламент (ЕО) № 1080/2006

Член 7 – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на буква а), подточка ii) от първата алинея, интервенциите могат да включват замяната на съществуващи жилища с новопостроени домове.

За целите на буква а), подточка ii) от първата алинея, интервенциите могат да включват ремонта или замяната на съществуващи жилища.

Изменение  8

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1

Регламент (ЕО) № 1080/2006

Член 7 – параграф 2 – алинея 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да приеме списък с критерии за определяне на районите, посочени в буква а), подточка i) от първата алинея и за съставяне на списък с допустимите интервенции по реда на член 103, параграф 3 от Регламент (ЕО) 1083/2006.

Комисията приема списък с критерии за определяне на районите, посочени в буква а), подточка i) от първата алинея и за съставяне на списък с допустимите интервенции по реда на член 103, параграф 3 от Регламент (ЕО) 1083/2006.

Обосновка

Предлагаме възстановяване на предишната версия на член 7, последната част, за да може Европейската комисия да продължи да изпълнява първоначалното си задължение, произтичащо от регламента, при оценката и определянето на критерии за интервенция, по-специално в сектора на жилищното строителство в новите държави-членки, с цел да се гарантира ефективността и добавената стойност в политиката, като същевременно се отчитат разходите за нея.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящата икономическа криза представлява голямо предизвикателство за ЕС, като изисква вземането на бързи, гъвкави и ефективни ответни мерки в политиките на Съюза. С общи финансови средства в размер на 347 млрд. евро за програмния период 2007 - 2013 г. европейската политика на сближаване е най-големият източник на инвестиции за реалната икономика, като допринася за възстановяване на Европа и нейните региони от кризата и за възвръщане на доверието и оптимизма.

Миналата година през ноември Европейската комисия представи подробен План за икономическо възстановяване на Европа, в който политиката на сближаване играе важна роля. В началния етап Комисията представи предложения за преразглеждане на три регламента за структурните фондове за периода 2007 - 2013 г.: общия регламент, регламента за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и регламента за Европейския социален фонд (ЕСФ), с общата цел за насърчаване осъществяването на проекти и създаване и защита на работните места чрез интелигентни инвестиции. ЕП даде „зелена светлина” за законодателния пакет в началото на април, а в края на месец май заложените в него мерки вече започнаха да се прилагат. През втората половина на 2010 г. се очаква представянето на доклад относно прилагането на мерките, приети в рамките на Плана за икономическо възстановяване.

Първото изменение на регламента за ЕФРР разширява обхвата на правилата за допустимост, като дава възможност на държавите-членки и на регионите от ЕС да инвестират в мерки за енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия в жилищното строителство[1] и увеличава използването на единни ставки и еднократни суми, с цел опростяване на декларацията за разходите и въвеждане на система за възстановяване на разходите, която се основава в по-голяма степен на резултатите.

На 22 юли Европейската комисия предложи нов пакет от мерки, насочен към опростяване на правилата за управление на политиката на сближаване. Тези изменения се отнасят за общия регламент за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд, както и за регламента за ЕФРР.

Новото предложение за регламент за ЕФРР, което е предмет на настоящия доклад, цели разширяване на допустимостта за интервенции в сектора на жилищното строителство в полза на маргинализирани общности в новите държави-членки.

Предложението на Комисията

Комисията внесе изменение в действащия член 7, параграф 2, за да позволи финансова подкрепа по линия на ЕФРР за интервенции в сектора на жилищното строителство, осъществявани в полза на маргинализирани общности, които живеят в новите държави-членки (ЕС-12). Съгласно сега действащия регламент, интервенциите в областта на жилищното строителство са възможни единствено в рамките на дейности за градско развитие под формата на ремонт на съществуващи жилища. Тъй като преобладаващата част от маргинализираните общности в новите държави-членки живеят в селски райони или във временни постройки, те не могат да ползват подкрепа по линия на ЕФРР, за да заменят своите жилища с много лошо качество с други. Ето защо финансовата подкрепа по линия на ЕФРР би могла значително да допълни сегашния принос на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в тази област, както и усилията на държавите-членки за решаване на проблема с крайните лишения и маргинализация на техните уязвими общности. Разходите следва да се ограничат до интервенции за ремонт на общите части в съществуващи многофамилни жилища и за ремонт и промяна на предназначението на съществуващи сгради, които са публична собственост или собственост на организации с нестопанска цел, за използването им като жилища за домакинства с ниски доходи или лица със специални нужди.

В съображенията към предложението специално се споменава ромското население като най-голямата маргинализирана общност в Европа, като същевременно се заявява, че интервенциите, чиято целева група са ромите, не трябва да изключват други хора, намиращи се в сходни социално-икономически условия.

Настоящото предложение не увеличава финансирането и няма отражение върху бюджета на Общността. То ще даде възможност на новите държави-членки да използват под формата на интегриран подход средствата по ЕФРР, като допълнение към други ресурси (ЕЗФРСР и техните национални инструменти) при решаване на проблема с осигуряването на жилища за техните маргинализирани общности.

Позицията на Съвета

Съветът прави малки допълнения, целящи единствено внасянето на по-голяма яснота в текста, предложен от Комисията. В тази връзка неговата работна група „Структурни мерки” изрично посочва допустимостта на разходите не само за замяна, но и за ремонт на съществуващи жилища и премахва ограничението замяната да бъде единствено чрез „новопостроени домове”.

Оценка на предложеното преразглеждане на регламента за ЕФРР

Докладчикът е съгласен с необходимостта от предприемане на мерки за решаване на проблема с осигуряването на жилища за маргинализираните общности чрез изменение на регламента за ЕФРР. Тъй като действащите сега разпоредби не включват маргинализираните общности, които живеят предимно в селските райони на новите държави-членки, предложеното изменение запълва една празнина в законодателството, с цел намирането на по-целесъобразно решение на проблема с лошите условия на живот на това население.

С тази нова мярка се спазва принципът на субсидиарност, като се разширяват възможностите на новите държави-членки да подкрепят интервенции за осигуряване на жилища за маргинализираните общности по начин, който те смятат за най-подходящ, като същевременно продължават да прилагат интегриран подход като минимално условие за интервенцията.

След неформални разговори с Комисията и Съвета и след като получи уверения и от двете страни относно общата приложимост на новите разпоредби, въпреки изричното споменаване на ромското население в съображенията, докладчикът гледа много положително на предложената промяна в регламента за ЕФРР. Той приветства и подчертава в тази връзка значението на допълнението, че това споменаване не следва да води до изключване на други хора, намиращи се в сходни социално-икономически условия. Той признава факта, че ромското население представлява най-голямата маргинализирана общност в Европа, но въпреки това подчертава, че има други общности, и по-специално тази на легалните имигранти, за които също трябва да бъдат предприети подходящи мерки, тъй като имиграцията и интеграцията се превръщат в ежедневен въпрос в нашия глобализиращ се свят.

Докладът на Европейския парламент

Преразглеждането на този регламент ще бъде извършено по процедурата за съвместно вземане на решение, която дава на Европейския парламент и на Съвета равни права и правомощия за изменяне на предложението на Комисията.

Въпреки че някои от старите държави-членки също имат маргинализирани общности на своята територия, които могат да бъдат подпомогнати от настоящите разпоредби, докладчикът отчита факта, че по-голямата част от държавите-членки подкрепят предложението на Комисията в сегашния му вид и следователно реши, поради неотложността на проблема, да приеме всички изменения, предложени от Съвета и да не предлага нови изменения или допълнения към текста.

Докладчикът също иска Комисията да направи оценка на изпълнението на тази разпоредба до края на 2010 г.

  • [1]  В първоначалния си вид регламентът гарантира финансова подкрепа за интервенции в сектора на жилищното строителство, включително и енергийна ефективност, но само за новите държави-членки (ЕС-12).

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейски фонд за регионално развитие: допустимост на интервенции в сектора на жилищното строителство, осъществявани в полза на маргинализирани общности

Позовавания

COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD)

Дата на представяне на ЕП

17.7.2009

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

14.9.2009

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.9.2009

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

21.10.2009

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Lambert van Nistelrooij

5.10.2009

 

 

Разглеждане в комисия

6.10.2009

 

 

 

Дата на приемане

4.11.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jan Březina, Karima Delli, Ivars Godmanis, Андрей Ковачев, Veronica Lope Fontagné, Marek Henryk Migalski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter, Sabine Verheyen