BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, for så vidt angår støtteberettigelse for boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper

9.11.2009 - (KOM(2009)0382 – C7–0095/2009 – 2009/0105(COD)) - ***I

Regionaludviklingsudvalget
Ordfører: Lambert van Nistelrooij


Procedure : 2009/0105(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0048/2009

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, for så vidt angår støtteberettigelse for boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper

(KOM(2009)0382 – C7–0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0382),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 162, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0095/2009),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7–0048/2009),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) For at styrke Fællesskabets økonomiske og sociale samhørighed er det nødvendigt at støtte begrænsede tiltag med henblik på renovering af eksisterende boligbyggeri i de medlemsstater, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eller senere. Sådanne tiltag kan iværksættes på de betingelser, der er fastsat i artikel 7, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1783/1999.

(1) For at styrke Fællesskabets økonomiske og sociale samhørighed er det nødvendigt at støtte begrænsede tiltag med henblik på renovering af eksisterende boligbyggeri i medlemsstaterne. Sådanne tiltag kan iværksættes på de betingelser, der er fastsat i artikel 7, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1783/1999.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I de medlemsstater, der er omfattet af artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1080/2006, bor der også mange marginaliserede befolkningsgrupper uden for byområderne. Det er derfor nødvendigt at udvide støtteberettigelsen for udgifter til boligtiltag for disse befolkningsgrupper til også at gælde, når de bor i landdistrikter.

(3) I en del medlemsstater bor der mange marginaliserede befolkningsgrupper uden for byområderne. Det er derfor nødvendigt at udvide støtteberettigelsen for udgifter til boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper til også at gælde, når de bor i landdistrikter.

Begrundelse

De nye bestemmelser om boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper bør vedrøre alle medlemsstater og ikke kun de medlemsstater, der tiltrådte EU den 1. maj 2004 eller senere. Derfor bør denne betragtning ændres i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Uanset om disse befolkningsgrupper befinder sig i byområder eller landdistrikter, bør der, når det kan begrundes i deres ekstremt dårlige boligforhold, også kunne ydes støtte til erstatning af eksisterende boliger med nyt byggeri.

(4) Uanset om disse marginaliserede befolkningsgrupper befinder sig i byområder eller landdistrikter, bør der, når det kan begrundes i deres ekstremt dårlige boligforhold, også kunne ydes støtte til renovering af eksisterende boliger eller erstatning heraf, herunder med nyt byggeri.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) For at begrænse risiciene for segregation bør boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper i overensstemmelse med princip 1 i de nævnte fælles grundlæggende principper iværksættes som led i en integreret strategi, som også omfatter foranstaltninger på områderne uddannelse, sundhed, sociale forhold beskæftigelse, sikkerhed mv.

(6) For at begrænse risiciene for segregation bør boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper i overensstemmelse med princip 1 i de nævnte fælles grundlæggende principper iværksættes som led i en integreret og bæredygtig strategi, som også omfatter foranstaltninger på områderne uddannelse, sundhed, sociale forhold beskæftigelse, sikkerhed mv.

Begrundelse

Boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper bør have til formål at fremme en bæredygtig integration af disse borgere. Renoveringen og udskiftningen af eksisterende boliger skal foregå udelukkede med denne målsætning for øje.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1080/2006

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Boligudgifter, dog ikke til forbedret energieffektivitet og brug af vedvarende energi, jf. stk. 1a, er kun støtteberettigede for de medlemsstater, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eller senere, på følgende betingelser:

2. Boligudgifter, dog ikke til forbedret energieffektivitet og brug af vedvarende energi, jf. stk. 1a, er støtteberettigede på følgende betingelser:

(a) Udgifterne skal være programmeret som led i:

(a) Udgifterne skal være programmeret som led i:

(i) en integreret byudviklingsstrategi for områder, der er præget eller truet af fysisk forfald og social udstødelse

(i) en integreret byudviklingsstrategi for områder, der er præget eller truet af fysisk forfald og social udstødelse

(ii) en integreret strategi for marginaliserede befolkningsgrupper.

(ii) en integreret og bæredygtig strategi for marginaliserede befolkningsgrupper.

 

(aa) Udgifter, der er omfattet af litra a), nr. i), er kun støtteberettigede for de medlemsstater, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eller senere; udgifter, der er omfattet af litra a), nr. ii), er støtteberettigede for alle medlemsstater.

(b) Tildelingen til boligudgifter kan udgøre enten højst 3 % af EFRU-tildelingen til de pågældende operationelle programmer eller 2 % af den samlede EFRU-tildeling.

(b) Tildelingen til boligudgifter kan udgøre enten højst 3 % af EFRU-tildelingen til de pågældende operationelle programmer eller 2 % af den samlede EFRU-tildeling.

Begrundelse

The problem that the current revision of the ERDF Regulation is trying to address -by introducing a new provision under article 7 point 2(a)(ii) - does not only concern those Member States that acceded to the EU on or after 1 May 2004. In reality, housing for marginalised communities -and notably for the Roma population- represents an issue of major concern in many of the EU-15 Member States. Moreover, and as a matter of principle, it is imperative that the obsolete distinction between "old" and "new" Member States does not cover this new measure under point 2(a)(ii), as it happens under the current regime for other housing interventions (point 2(a)(i)).

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1080/2006

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2 ‑ indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved anvendelsen af første afsnit, litra a), nr. i), skal udgifterne begrænses til et af følgende tiltag:

Ved anvendelsen af første afsnit, litra a), nr. i og nr. ii), skal udgifterne begrænses til følgende tiltag:

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1080/2006

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved anvendelsen af første afsnit, litra a), nr. ii), kan tiltagene også omfatte erstatning af eksisterende boliger med nyt byggeri.

Ved anvendelsen af første afsnit, litra a), nr. ii), kan tiltagene også omfatte renovering eller erstatning af eksisterende boliger.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1080/2006

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage listen over de kriterier, der skal bruges ved fastlæggelsen af områderne i første afsnit, litra a), nr. i), samt listen over støtteberettigede initiativer i overensstemmelse med proceduren i artikel 103, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1083/2006.

Kommissionen vedtager listen over de kriterier, der skal bruges ved fastlæggelsen af områderne i første afsnit, litra a), nr. i), samt listen over støtteberettigede initiativer i overensstemmelse med proceduren i artikel 103, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1083/2006.

Begrundelse

Det foreslås at genindsætte den tidligere udgave af artikel 7 – sidste del – så Kommissionen kan fortsætte med at udføre de opgaver, den oprindeligt havde fået tildelt ved forordningen med hensyn til evaluering og fastsættelse af kriterierne for støtteberettigede initiativer, navnlig boligtiltag i de nye medlemsstater, for at sikre, at den førte politik er effektiv og skaber merværdi, også sammenholdt med udgifterne.

BEGRUNDELSE

Den nuværende internationale økonomiske krise er en stor udfordring for Den Europæiske Union og kræver en hurtig, smidig og effektiv reaktion inden for Unionens politiske områder. Den europæiske samhørighedspolitik er med de samlede finansielle ressourcer på 347 mia. euro for programmeringsperioden 2007-2013 den største investeringskilde i realøkonomien, og den hjælper Europa og dets regioner med at lægge krisen bag sig og genskabe tillid og optimisme.

Sidste år i november forelagde Kommissionen en omfattende økonomisk genopretningsplan for Europa, hvori samhørighedspolitikken spiller en vigtig rolle. Kommissionen forelagde på det indledende stadium forslag om at revidere tre af EU's strukturfondsforordninger for perioden 2007-2013: den generelle forordning, forordningen om Den Europæiske Regionaludviklingsfond (EFRU) og forordningen om Den Europæiske Socialfond (ESF) med det generelle formål at fremme projektgennemførelsen og både beskytte og skabe nye arbejdspladser gennem smarte investeringer. Europa-Parlamentet gav “grønt lys” for lovgivningspakken i begyndelsen af april, og gennemførelsen af de deri fastlagte foranstaltninger indledtes allerede i slutningen af maj. Der forventes en beretning om gennemførelsen af disse foranstaltninger, der vedtoges som et led i den økonomiske genopretningsplan, i anden halvdel af 2010.

Den første ændring til EFRU-forordningen udvidede anvendelsesområdet for reglerne for støtteberettigelse, hvilket gør det muligt for alle EU-medlemsstater og regioner at investere i energieffektive og vedvarende energiforanstaltninger inden for boliger[1], og udvidede anvendelsen af faste satser eller faste beløb for at forenkle omkostningserklæringen og indføre en mere resultatbaseret godtgørelsesordning.

Den 22. juli fremsatte Kommissionen forslag til en ny række foranstaltninger, hvis mål var at forenkle forvaltningsreglerne inden for samhørighedspolitikken. Disse ændringer gælder for den generelle forordning om EFRU, ESF og Samhørighedsfonden og EFRU-forordningen.

Det nye forslag til en EFRU-forordning, som er emnet for denne betænkning, tilsigter en udvidelse af støtteberettigelsen inden for boligtiltag til fordel for marginaliserede befolkningsgrupper i de nye medlemsstater.

Kommissionens forslag

Kommissionen forelagde en ændring til den nuværende artikel 7, stk. 2, for at gøre at muligt at yde finansiel støtte fra EFRU til boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper i de nye medlemsstater (EU-12). I henhold til den nuværende forordning kan der kun iværksættes boligtiltag som led i byudviklingsinitiativer og i form af renovering af eksisterende boliger. Eftersom hovedparten af de marginaliserede befolkninger i de nye medlemsstater lever i landdistrikter og i nødly, kan de ikke komme i betragtning til EFRU-støtten til erstatning af meget dårlige "huse". Derfor kunne EFRU's finansielle støtte i omfattende grad bidrage som et supplement til bidraget fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) på dette område og også medlemsstaternes indsats for at løse problemet med de ekstremt fattige befolkningsgrupper og den marginalisering, som rammer disse medlemsstaters sårbare samfund. Udgifterne bør begrænses til interventioner med henblik på renovering af fællesarealer i eksisterende flerfamilieboliger og renovering og ændring af anvendelsen af eksisterende bygninger, som ejes af de offentlige myndigheder eller almennyttige operatører, med henblik på anvendelse som boliger til husholdninger med lav indkomst eller mennesker med særlige behov.

Forslaget indeholder også i sine betragtninger en særlig henvisning til romabefolkningen som den største marginaliserede befolkningsgruppe i Europa, og det fastslår samtidig, at interventioner i forbindelse med romaer som målgruppe ikke bør udelukke andre, der lever under lignende socioøkonomiske forhold.

Dette forslag forhøjer ikke støtten og har ingen konsekvenser for fællesskabsbudgettet. Det vil gøre det muligt for de nye medlemsstater at anvende EFRU-fonden i form af et integreret tiltag, som supplement til andre ressourcer (ELFUL og deres nationale instrumenter) til løsning af boligproblemet for deres marginaliserede befolkningsgrupper.

Rådets holdning

Rådet forelægger kun mindre ændringer, hvis mål er at klarlægge ordlyden af Kommissionens foreslåede tekst. Følgelig henviste arbejdsgruppen om strukturforanstaltninger direkte til støtteberettigelsen for omkostninger også ved renovering af eksisterende boliger, ikke kun til erstatning heraf, og fjernede begrænsningen for erstatning kun af ”nybyggeri”.

Evaluering af den foreslåede revision af EFRU-forordningen

Ordføreren er enig i, at det er nødvendigt at tage fat spørgsmålet op om boliger til marginaliserede befolkningsgrupper som et led i revisionen af EFRU-forordningen. Eftersom de nuværende bestemmelser ikke kan anvendes for marginaliserede befolkningsgrupper, som for det meste lever i landdistrikter i de nye medlemsstater, vil den foreslåede ændring udfylde et hul i lovgivningen og således bidrage til at afhjælpe disse befolkningers dårlige boligsituation på mere hensigtsmæssig vis.

Denne nye foranstaltning er i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, da den giver de nye medlemsstater større muligheder for at yde støtte til boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper på den måde, som de anser for mest hensigtsmæssig, samtidig med at den bibeholder den integrerede strategi som minimumskriterium for gennemførelsen af dette tiltag.

Efter et uformelt trepartsmøde med Kommissionen og Rådet, hvor begge parter forsikrede ordføreren om den generelle anvendelse af de nye bestemmelser til trods for den direkte henvisning til romabefolkningen i betragtningerne, er ordføreren meget positivt indstillet over for den foreslåede ændring af forordningen. Han glæder sig over og understreger i denne forbindelse betydningen af tilføjelsen af, at denne henvisning ikke udelukker andre, der lever under lignende socioøkonomiske forhold. Han erkender, at romabefolkningen udgør den største marginaliserede befolkningsgruppe i Europa, men understreger ikke desto mindre, at der også findes andre befolkningsgrupper, især de lovlige indvandrere, som bør gøres til genstand for en hensigtsmæssig behandling, eftersom migration og integration er blevet en dagligdags erfaring i vor globaliserede verden.

Europa-Parlamentets betænkning

Revisionen af denne forordning vil ske i overensstemmelse med den fælles beslutningsprocedure, der giver Europa-Parlamentet og Rådet de samme rettigheder og beføjelser til at ændre Kommissionens forslag.

Selv om nogle af de gamle medlemsstater også har marginaliserede befolkningsgrupper på deres territorium, som ville kunne få hjælp via de nuværende bestemmelser, mener ordføreren, at en stor del af medlemsstaterne støtter Kommissionens forslag, således som det foreligger, og har derfor vedtaget, eftersom det er nødvendigt at træffe øjeblikkelige foranstaltninger i dette spørgsmål, at beholde alle de ændringer, som Rådet har foreslået, og ikke forelægge yderligere ændringer eller tilføjelser til teksten.

Ordføreren anmoder også om, at Kommissionen foretager en evaluering af denne bestemmelses gennemførelse inden udgangen af 2010.

  • [1]  Den oprindelige udgave af forordningen stillede finansiel støtte til rådighed for interventioner inden for boligsektoren, herunder energieffektivitet, men kun for de nye medlemsstater (EU-12).

PROCEDURE

Titel

EFRU: støtteberettigelse for boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper

Referencer

KOM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD)

Dato for høring af EP

17.7.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

14.9.2009

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.9.2009

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

21.10.2009

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Lambert van Nistelrooij

5.10.2009

 

 

Behandling i udvalg

6.10.2009

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.11.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jan Březina, Karima Delli, Ivars Godmanis, Andrey Kovatchev, Veronica Lope Fontagné, Marek Henryk Migalski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter, Sabine Verheyen

Dato for indgivelse

9.11.2009