ΕΚΘΕΣΗ στην πρόταση κανονισμού (EK) αριθ. .../2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όσον αφορά την επιλεξιμότητα των στεγαστικών παρεμβάσεων υπέρ των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων

9.11.2009 - (COM(2009)0382 – C7‑0095/2009 – 2009/0105(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγητής: Lambert van Nistelrooij


Διαδικασία : 2009/0105(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0048/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0048/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

στην πρόταση κανονισμού (EK) αριθ. .../2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όσον αφορά την επιλεξιμότητα των στεγαστικών παρεμβάσεων υπέρ των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων

(COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0382),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 162 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0095/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7‑0048/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Με σκοπό να βελτιωθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας, είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν περιορισμένες παρεμβάσεις για την ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων που εξυπηρετούν σκοπούς στέγασης στα κράτη μέλη τα οποία προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή μετά την ημερομηνία αυτή. Οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν με βάση του όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.

(1) Με σκοπό να βελτιωθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας, είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν περιορισμένες παρεμβάσεις για την ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων που εξυπηρετούν σκοπούς στέγασης στα κράτη μέλη. Οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν με βάση του όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Στα κράτη μέλη στα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, μεγάλος αριθμός περιθωριοποιημένων κοινοτήτων ζει, επίσης, εκτός των αστικών περιοχών. Επομένως, είναι αναγκαίο να επεκταθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δαπανών ώστε να καλύψουν και τις στεγαστικές παρεμβάσεις υπέρ των κοινοτήτων αυτών που ζουν στις αγροτικές περιοχές.

(3) Σε ορισμένα κράτη μέλη, μεγάλος αριθμός περιθωριοποιημένων κοινοτήτων ζει, επίσης, εκτός των αστικών περιοχών. Επομένως, είναι αναγκαίο να επεκταθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δαπανών ώστε να καλύψουν και τις στεγαστικές παρεμβάσεις υπέρ των κοινοτήτων αυτών που ζουν στις αγροτικές περιοχές.

Αιτιολόγηση

Η νέα διάταξη για τις στεγαστικές παρεμβάσεις για περιθωριοποιημένες κοινότητες θα πρέπει να αφορά όλα τα κράτη μέλη και όχι μόνον εκείνα που προσχώρησαν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004 ή μετά από την ημερομηνία αυτή. Συνεπώς, η παρούσα αιτιολογική σκέψη πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Ανεξάρτητα από το εάν οι κοινότητες αυτές βρίσκονται σε αστικές ή αγροτικές περιοχές, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλής ποιότητας συνθηκών στέγασής τους, πρέπει να είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες για την αντικατάσταση των υπαρχουσών κατοικιών από νεόδμητες.

(4) Ανεξάρτητα από το εάν οι κοινότητες αυτές βρίσκονται σε αστικές ή αγροτικές περιοχές, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλής ποιότητας συνθηκών στέγασής τους, πρέπει να είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες για την ανακαίνιση και την αντικατάσταση των υπαρχουσών κατοικιών, μεταξύ άλλων από νεόδμητες.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Σύμφωνα με την αρχή αριθ. 1 αυτών των κοινών βασικών αρχών, με σκοπό να περιοριστεί ο κίνδυνος διαχωρισμού, οι στεγαστικές παρεμβάσεις για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες πρέπει να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία περιλαμβάνει κυρίως ενέργειες στους τομείς της παιδείας, της υγείας, των κοινωνικών υποθέσεων, της απασχόλησης και της ασφάλειας.

(6) Σύμφωνα με την αρχή αριθ. 1 αυτών των κοινών βασικών αρχών, με σκοπό να περιοριστεί ο κίνδυνος διαχωρισμού, οι στεγαστικές παρεμβάσεις για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες πρέπει να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης προσέγγισης, η οποία περιλαμβάνει κυρίως ενέργειες στους τομείς της παιδείας, της υγείας, των κοινωνικών υποθέσεων, της απασχόλησης και της ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Οι παρεμβάσεις στον τομέα της στέγασης για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες θα πρέπει να έχουν στόχο την βελτίωση της βιώσιμης ενσωμάτωσης αυτών των κοινοτήτων. Η ανακαίνιση και η αντικατάσταση των υφισταμένων κτιρίων θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά με αυτήν την προοπτική.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι δαπάνες στέγασης, εκτός αυτών που αφορούν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο 1α, είναι επιλέξιμες μόνο για όσα κράτη μέλη προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα και υπό τους ακόλουθους όρους:

2. Οι δαπάνες στέγασης, εκτός αυτών που αφορούν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο 1α, είναι επιλέξιμες και υπό τους ακόλουθους όρους:

(α) οι δαπάνες προγραμματίζονται σε ένα από τα ακόλουθα πλαίσια:

(α) οι δαπάνες προγραμματίζονται σε ένα από τα ακόλουθα πλαίσια:

(i) το πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αστική ανάπτυξη στις περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται από φυσική υποβάθμιση και κοινωνικό αποκλεισμό·

(i) το πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αστική ανάπτυξη στις περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται από φυσική υποβάθμιση και κοινωνικό αποκλεισμό·

(ii) το πλαίσιο μια ολοκληρωμένης προσέγγισης για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες.

(ii) το πλαίσιο μια ολοκληρωμένης και βιώσιμης προσέγγισης για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες.

 

(αα) Οι δαπάνες του σημείου (α)(i) είναι επιλέξιμες μόνο για εκείνα τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα· Οι δαπάνες του σημείου (α)(ii) είναι επιλέξιμες για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

(β) Η πίστωση για δαπάνες στέγασης ανέρχεται είτε κατ’ ανώτατο όριο στο 3 % της πίστωσης του ΕΤΠΑ στα οικεία επιχειρησιακά προγράμματα είτε στο 2 % της συνολικής πίστωσης του ΕΤΠΑ.

(β) Η πίστωση για δαπάνες στέγασης ανέρχεται είτε κατ’ ανώτατο όριο στο 3 % της πίστωσης του ΕΤΠΑ στα οικεία επιχειρησιακά προγράμματα είτε στο 2 % της συνολικής πίστωσης του ΕΤΠΑ.

Αιτιολόγηση

Το πρόβλημα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η τρέχουσα αναθεώρηση του κανονισμού ΕΤΠΑ -εισάγοντας μια νέα διάταξη στο άρθρο 7 παράγραφος 2 (α) (ii)- δεν αφορά μόνο τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα. Στην πραγματικότητα, η στέγαση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων -και ιδίως του πληθυσμού Ρομά- αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για πολλά κράτη μέλη της ΕΕ-15. Επιπλέον, και ως θέμα αρχής, είναι επιτακτικό αυτή η παρωχημένη διάκριση ανάμεσα σε "παλαιά" και "νέα" κράτη μέλη να μην καλύψει αυτό το νέο μέτρο βάσει της παραγράφου 2(a)(ii), όπως συμβαίνει με το ισχύον καθεστώς για άλλες στεγαστικές παρεμβάσεις (παράγραφος 2(a)(i)).

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγική διατύπωση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) σημείο i) του πρώτου εδαφίου, οι δαπάνες περιορίζονται σε μία από τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) σημεία i) και ii) του πρώτου εδαφίου, οι δαπάνες περιορίζονται στις ακόλουθες παρεμβάσεις:

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) σημείο ii) του πρώτου εδαφίου, οι παρεμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την αντικατάσταση υπαρχουσών κατοικιών από νεόδμητα σπίτια.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) σημείο ii) του πρώτου εδαφίου, οι παρεμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την ανακαίνιση ή την αντικατάσταση υπαρχουσών κατοικιών.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει τον κατάλογο των κριτηρίων των απαιτούμενων για τον καθορισμό των περιοχών που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημείο i) του πρώτου εδαφίου και τον κατάλογο των επιλέξιμων παρεμβάσεων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.»

Η Επιτροπή εκδίδει τον κατάλογο των κριτηρίων των απαιτούμενων για τον καθορισμό των περιοχών που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημείο i) του πρώτου εδαφίου και τον κατάλογο των επιλέξιμων παρεμβάσεων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.»

Αιτιολόγηση

Προτείνουμε την επανεγγραφή της προηγούμενης διατύπωσης του άρθρου 7- τελικό μέρος - κατά τρόπον ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι σε θέση να συνεχίσει να επιτελεί το αρχικό καθήκον που της ανατίθεται από τον κανονισμό στον τομέα της αξιολόγησης και του καθορισμού των κριτηρίων για τις παρεμβάσεις, ιδιαίτερα στον τομέα των στεγαστικών παρεμβάσεων στα νέα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότητα και προστιθέμενη αξία στις πολιτικές, έχοντας συγχρόνως υπόψη το κόστος τους.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η τρέχουσα οικονομική κρίση συνιστά μείζονα πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτώντας έγκαιρες, ευέλικτες και αποτελεσματικές απαντήσεις από τις πολιτικές της. Με συνολικούς οικονομικούς πόρους ύψους 347 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής αποτελεί την ευρύτερη πηγή επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, βοηθώντας την Ευρώπη και τις περιφέρειές της να συνέλθουν από την κρίση και συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της αισιοδοξίας.

Τον παρελθόντα Νοέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα πλήρες σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης για την Ευρώπη, στο οποίο η πολιτική συνοχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Στο αρχικό στάδιο, η Επιτροπή παρουσίασε προτάσεις για την αναθεώρηση τριών κανονισμών για τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2007-2013: τον Γενικό Κανονισμό, τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με απώτερο στόχο την ενθάρρυνση της εφαρμογής προγραμμάτων και παράλληλα την προστασία και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, μέσω έξυπνων επενδύσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το «πράσινο φως» για τη νομοθετική δέσμη στις αρχές Απριλίου και τα μέτρα που περιέχονται σε αυτήν άρχισαν να ισχύουν ήδη από τα τέλη Μαΐου. Το δεύτερο εξάμηνο του 2010 αναμένεται έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των μέτρων αυτών τα οποία εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη της Οικονομίας.

Η πρώτη τροπολογία στον Κανονισμό ΕΤΠΑ επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής των κανόνων επιλεξιμότητας παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ να επενδύουν σε μέτρα αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας στις κατοικίες[1] και διεύρυνε τη χρήση κατ' αποκοπή ποσοστών και κατ' αποκοπή ποσών προκειμένου να απλοποιηθεί η δήλωση εξόδων και να εισαχθεί ένα σύστημα επιστροφής των δαπανών με βάση τα αποτελέσματα.

Στις 22 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέα σειρά μέτρων με στόχο την απλοποίηση των κανόνων διαχείρισης της πολιτικής συνοχής. Οι παρούσες τροπολογίες αναφέρονται στο Γενικό Κανονισμό σχετικά με τον ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και τον Κανονισμό για το ΕΤΠΑ.

Η νέα πρόταση κανονισμού για το ΕΤΠΑ, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας έκθεσης, αποσκοπεί στην επέκταση της επιλεξιμότητας των στεγαστικών παρεμβάσεων υπέρ των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στα νέα κράτη μέλη.

Η πρόταση της Επιτροπής

Η Επιτροπή κατέθεσε τροπολογία στο ισχύον Άρθρο 7, παράγραφος 2, προκειμένου να δοθεί στο ΕΤΠΑ η δυνατότητα για τη χρηματοοικονομική υποστήριξη των στεγαστικών παρεμβάσεων υπέρ των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων που ζουν στα νέα κράτη μέλη (ΕΕ-12). Σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, στεγαστικές παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν μόνο στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αστικής ανάπτυξης και με τη μορφή ανακαίνισης κατοικιών. Στο βαθμό που οι περισσότερες από τις περιθωριοποιημένες κοινότητες στα νέα κράτη μέλη ζουν σε αγροτικές περιοχές ή σε παραπήγματα, δεν μπορούν να επωφεληθούν από την υποστήριξη του ΕΤΠΑ για την αντικατάσταση κατοικιών πολύ κακής ποιότητας. Κατά συνέπεια, η χρηματοοικονομική υποστήριξη του ΕΤΠΑ θα μπορούσε να συμπληρώσει σε μεγάλο βαθμό τη συνδρομή του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στον τομέα αυτό και επίσης τις προσπάθειες των κρατών μελών να επιλύσουν το πρόβλημα των στερήσεων και της περιθωριοποίησης των ευάλωτων κοινοτήτων τους. Οι δαπάνες θα πρέπει να περιορίζονται σε παρεμβάσεις για την ανακαίνιση των κοινόχρηστων χώρων σε κτίρια για τη στέγαση πολλών οικογενειών και για την ανακαίνιση και αλλαγή χρήσης κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιες αρχές ή σε οργανισμούς μη κερδοσκοπικούς προς χρήση ως κατοικίας για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος ή για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η πρόταση κάνει επίσης ιδιαίτερη μνεία στις αιτιολογικές της αναφορές στον πληθυσμό Ρομ, ως την μεγαλύτερη περιθωριοποιημένη κοινότητα στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι στις παρεμβάσεις που έχουν ως ομάδα-στόχο τους Ρομ δεν πρέπει να αποκλείονται άλλα άτομα που βρίσκονται σε ανάλογη κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Η παρούσα πρόταση δεν αυξάνει τη χρηματοδότηση και δεν έχει συνέπειες για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Θα δώσει τη δυνατότητα στα νέα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν υπό τη μορφή της ολοκληρωμένης προσέγγισης, το Ταμείο ΕΤΠΑ, συμπληρωματικά με άλλες πηγές (ΕΓΤΑΑ και τα εθνικά τους μέσα), για την αντιμετώπιση του θέματος της στέγασης των περιθωριοποιημένων τους κοινοτήτων.

Θέση του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο κάνει ελάχιστες μόνο προσθήκες, επιδιώκοντας απλώς να διασαφηνίσει τη διατύπωση του κειμένου της Επιτροπής. Κατά συνέπεια, η Ομάδα Εργασίας του για τα Διαρθρωτικά Μέτρα, έκανε σαφή αναφορά στην επιλεξιμότητα της δαπάνης επίσης για την ανακαίνιση των υφιστάμενων κατοικιών, όχι μόνον για την αντικατάστασή τους και αφαίρεσε τον περιορισμό στην αντικατάσταση μόνο από «από νεόδμητες».

Αξιολόγηση της προτεινόμενης αναθεώρησης του Κανονισμού ΕΤΠΑ

Ο εισηγητής σας συμφωνεί με την ανάγκη να επιλυθεί το θέμα της στέγασης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στο πλαίσιο της τροποποίησης του Κανονισμού ΕΤΠΑ. Εφόσον οι υφιστάμενες διατάξεις δεν μπορούν να ισχύσουν για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες, οι οποίες ζουν κυρίως σε αγροτικές περιοχές στα νέα κράτη μέλη, η προτεινόμενη τροπολογία έρχεται να καλύψει το κενό στην νομοθεσία, ούτως ώστε να αντιμετωπισθούν με πιο κατάλληλο τρόπο οι κακές συνθήκες διαβίωσης αυτών των πληθυσμών.

Το νέο αυτό μέτρο συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας επειδή διευρύνει τις δυνατότητες των νέων κρατών μελών να παρέχουν υποστήριξη στις στεγαστικές παρεμβάσεις υπέρ των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων με τον τρόπο που θεωρούν καταλληλότερο, ενώ παράλληλα διατηρούν την ολοκληρωμένη προσέγγιση ως βασική προϋπόθεση για την παρέμβαση.

Ο εισηγητής σας, μετά από έναν άτυπο τριμερή διάλογο με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια του οποίου αμφότερες οι πλευρές τον διαβεβαίωσαν για την γενική εφαρμογή της νέας διάταξης, παρόλο που γίνεται σαφής αναφορά στους Ρομ στις αιτιολογικές αναφορές, έχει πολύ θετική άποψη για την προτεινόμενη αλλαγή στον Κανονισμό. Επιδοκιμάζει και τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της προσθήκης ότι με αυτήν την αναφορά δεν πρέπει να αποκλείονται άλλα άτομα που βρίσκονται σε ανάλογη κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο πληθυσμός των Ρομ αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη περιθωριοποιημένη κοινότητα στην Ευρώπη, αλλά τονίζει ωστόσο ότι υπάρχουν επίσης και άλλες κοινότητες, ιδιαίτερα δε οι παράνομοι μετανάστες που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν κατάλληλα, εφόσον η μετανάστευση και η ενσωμάτωση έχουν καταστεί καθημερινότητα στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας.

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης, η οποία παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ίσα δικαιώματα και εξουσίες τροποποίησης της πρότασης της Επιτροπής.

Μολονότι μερικά από τα παλαιά κράτη μέλη έχουν επίσης περιθωριοποιημένες κοινότητες στην επικράτειά τους στις οποίες μπορεί να παρασχεθεί ενίσχυση με τις παρούσες διατάξεις, ο εισηγητής σας λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής ως έχει, και κατά συνέπεια, αποφάσισε, εφόσον το ζήτημα απαιτεί κατεπείγουσα δράση, να συμπεριλάβει όλες τις τροπολογίες του Συμβουλίου και να μην υποβάλει νέες τροπολογίες ή προσθήκες στο κείμενο.

Ο εισηγητής σας ζητεί επίσης την αξιολόγηση της εφαρμογής αυτής της διάταξης από την Επιτροπή έως τα τέλη του 2010.

  • [1]  Η αρχική μορφή του Κανονισμού προέβλεπε χρηματοοικονομική υποστήριξη για παρεμβάσεις στο στεγαστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, αλλά μόνο για τα νέα κράτη μέλη (ΕΕ-12).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

FEDER: επιλεξιμότητα των παρεμβάσεων στον τομέα της στέγασης υπέρ των περιθωριακών ομάδων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.7.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

14.9.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

14.9.2009

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

21.10.2009

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Lambert van Nistelrooij

5.10.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.10.2009

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.11.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Γεώργιος Σταυρακάκης, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Μιχάλης Τρεμόπουλος Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Březina, Karima Delli, Ivars Godmanis, Veronica Lope Fontagné, Marek Henryk Migalski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter, Sabine Verheyen, Андрей Ковачев

Ημερομηνία κατάθεσης

9.11.2009