MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EY) N:o .../2009 Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttamisesta syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi toteutettavien asuntokantaa koskevien toimien tukikelpoisuuden osalta

9.11.2009 - (KOM(2009)0382 – C7‑0095/2009 – 2009/0105(COD)) - ***I

Aluekehitysvaliokunta
Esittelijä: Lambert van Nistelrooij


Menettely : 2009/0105(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0048/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0048/2009
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EY) N:o .../2009 Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttamisesta syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi toteutettavien asuntokantaa koskevien toimien tukikelpoisuuden osalta

(KOM(2009)0382 – C7‑0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0382),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 162 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0095/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7‑0048/2009),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi yhteisössä on tarpeen tukea rajoitettuja toimia, jotka on tarkoitettu asuntoina toimivien olemassa olevien rakennusten peruskorjaukseen jäsenvaltioissa, jotka liittyivät Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen. Toimet voidaan toteuttaa edellytyksillä, joista säädetään Euroopan aluekehitysrahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 kumoamisesta 5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 7 artiklan 2 kohdassa.

(1) Taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi yhteisössä on tarpeen tukea rajoitettuja toimia, jotka on tarkoitettu asuntoina toimivien olemassa olevien rakennusten peruskorjaukseen jäsenvaltioissa. Toimet voidaan toteuttaa edellytyksillä, joista säädetään Euroopan aluekehitysrahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 kumoamisesta 5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 7 artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Jäsenvaltioissa, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1080/2006 7 artiklan 2 kohtaa, elää suuri joukko syrjäytyneitä väestöryhmiä myös kaupunkialueiden ulkopuolella. Sen vuoksi on tarpeen laajentaa niiden kustannusten tukikelpoisuutta, jotka liittyvät näiden maaseutualueilla elävien väestöryhmien hyväksi toteutettaviin asuntokantaa koskeviin toimiin.

(3) Useissa jäsenvaltioissa elää suuri joukko syrjäytyneitä väestöryhmiä kaupunkialueiden ulkopuolella Sen vuoksi on tarpeen laajentaa niiden kustannusten tukikelpoisuutta, jotka liittyvät maaseutualueilla elävien syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi toteutettaviin asuntokantaa koskeviin toimiin.

Perustelu

Uusien säännösten syrjäytyneisiin väestöryhmiin kohdistuvista asuntokantaa koskevista toimista pitäisi koskea kaikkia jäsenvaltioita eikä vain niitä, jotka liittyivät Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen. Siksi johdanto-osan kappale olisi muutettava tämän mukaisesti.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Näiden väestöryhmien äärimmäisen kehnojen asuinolojen vuoksi tukikelpoisia pitäisi olla myös kustannusten, jotka liittyvät olemassa olevien talojen korvaamiseen uudisrakennuksilla riippumatta siitä, sijaitsevatko nämä väestöryhmät kaupunki- vai maaseutualueella.

(4) Syrjäytyneiden väestöryhmien äärimmäisen kehnojen asuinolojen vuoksi tukikelpoisia pitäisi olla myös kustannusten, jotka liittyvät olemassa olevan asuntokannan peruskorjaukseen ja korvaamiseen muun muassa uudella asuntokannalla riippumatta siitä, sijaitsevatko nämä väestöryhmät kaupunki- vai maaseutualueella.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Näiden yhteisten perusperiaatteiden periaatteen 1 mukaisesti syrjäytyneisiin väestöryhmiin kohdistuvat asuntokantaa koskevat toimet olisi eriytymisriskin rajoittamiseksi toteutettava yhdennetyn lähestymistavan puitteissa, johon sisältyy erityisesti koulutus- , terveys-, sosiaali-, työllisyys- ja turvallisuusalalla toteutettavia toimia.

(6) Näiden yhteisten perusperiaatteiden periaatteen 1 mukaisesti syrjäytyneisiin väestöryhmiin kohdistuvat asuntokantaa koskevat toimet olisi eriytymisriskin rajoittamiseksi toteutettava yhdennetyn ja kestävän lähestymistavan puitteissa, johon sisältyy erityisesti koulutus- , terveys-, sosiaali-, työllisyys- ja turvallisuusalalla toteutettavia toimia.

Perustelu

Syrjäytyneisiin väestöryhmiin kohdistuvien asuntokantaa koskevien toimien tavoitteena pitäisi olla väestöryhmien pysyvän osallisuuden tukeminen. Olemassa olevien asuntojen peruskorjaus ja korvaaminen on toteutettava tästä näkökulmasta.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla

Asetus (EY) N:o 1080/2006

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Asuntokantaan liittyvät kustannukset, lukuun ottamatta 1 a kohdassa esitettyjä energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön liittyviä kustannuksia, ovat tukikelpoisia ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat liittyneet Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

2. Asuntokantaan liittyvät kustannukset, lukuun ottamatta 1 a kohdassa esitettyjä energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön liittyviä kustannuksia, ovat tukikelpoisia, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) kustannukset kohdistetaan ohjelmatyöhön seuraavissa puitteissa:

a) kustannukset kohdistetaan ohjelmatyöhön seuraavissa puitteissa:

i) yhdennetty kaupunkikehitystä koskeva lähestymistapa sellaisia alueita varten, joilla asuntokannan rappeutuminen ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat tosiasia tai uhka

i) yhdennetty kaupunkikehitystä koskeva lähestymistapa sellaisia alueita varten, joilla asuntokannan rappeutuminen ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat tosiasia tai uhka

ii) yhdennetty lähestymistapa syrjäytyneitä väestöryhmiä varten.

ii) yhdennetty ja kestävä lähestymistapa syrjäytyneitä väestöryhmiä varten.

 

aa) a alakohdan i alakohdassa tarkoitetut kustannukset ovat tukikelpoisia ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, jotka liittyivät Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 tai sen jälkeen; a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut kustannukset ovat tukikelpoisia kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

b) Asuntokantaan liittyviin kustannuksiin myönnettävän tuen osuus on joko enintään kolme prosenttia kyseistä toimenpideohjelmaa koskevasta EAKR:n rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia EAKR:n rahoitusosuuden kokonaismäärästä.

b) Asuntokantaan liittyviin kustannuksiin myönnettävän tuen osuus on joko enintään kolme prosenttia kyseistä toimenpideohjelmaa koskevasta EAKR:n rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia EAKR:n rahoitusosuuden kokonaismäärästä.

Perustelu

Ongelma, jota Euroopan aluekehitysrahaston tarkistamisella nyt yritetään ratkaista – laatimalla 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaan sisältyviä uusia säännöksiä – ei koske ainoastaan jäsenvaltioita, jotka liittyivät EU:hun 1. toukokuuta 2004 tai sen jälkeen. Todellisuudessa syrjäytyneiden väestöryhmien – erityisesti romaniväestön – asuntokanta on suurta huolta aiheuttava kysymys monissa EU-15:n jäsenvaltioissa. Lisäksi, periaatteellisena kysymyksenä, on erittäin tärkeää, että vanhentunut erottelu "uusiin" ja "vanhoihin" jäsenvaltioihin ei koske tätä 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaista uutta toimea, kuten on asianlaita nykyisessä järjestelmässä asuntokantaa koskevien muiden toimien osalta (2 kohdan a alakohdan i alakohta).

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla

Asetus (EY) N:o 1080/2006

7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan a alakohdan i alakohtaa sovellettaessa kustannukset on rajoitettava yhteen seuraavista toimista:

Ensimmäisen alakohdan a alakohdan i ja ii alakohtaa sovellettaessa kustannukset on rajoitettava yhteen seuraavista toimista:

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla

Asetus (EY) N:o 1080/2006

7 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan a alakohdan ii alakohtaa sovellettaessa toimiin voi sisältyä olemassa olevien asuntojen korvaaminen uudisrakennuksilla.

Ensimmäisen alakohdan a alakohdan ii alakohtaa sovellettaessa toimiin voi sisältyä olemassa olevien asuntojen peruskorjaus tai korvaaminen.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla

Asetus (EY) N:o 1080/2006

7 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi hyväksyä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 103 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti luettelon perusteista ensimmäisen alakohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen alueiden määrittämistä varten ja luettelon tukikelpoisista toimista.”

Komissio hyväksyy asetuksen (EY) N:o 1083/2006 103 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti luettelon perusteista ensimmäisen alakohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen alueiden määrittämistä varten ja luettelon tukikelpoisista toimista.

Perustelu

Ehdotamme 7 artiklan loppuosan aiemman version palauttamista, jotta komissio voi edelleen suorittaa alkuperäistä asetuksen mukaista tehtäväänsä toimien hyväksymisperusteiden määrittämisessä ja arvioimisessa erityisesti uusissa jäsenvaltioissa toteutettavissa asuntokantaa koskevissa toimissa, jotta varmistetaan tehokkuus ja poliittinen lisäarvo myös kustannukset huomioon ottaen.

PERUSTELUT

Nykyinen maailmanlaajuinen talouskriisi merkitsee suurta haastetta Euroopan unionille ja edellyttää EU:n politiikalta ripeitä, joustavia ja tehokkaita toimia. Unionin koheesiopolitiikka, jonka rahoitusvarat ohjelmakaudella 2007–2013 ovat 347 miljardia euroa, on suurin reaalitalouden rahoituslähde, joka auttaa Eurooppaa ja sen alueita toipumaan kriisistä ja palauttamaan luottamuksen ja optimismin.

Euroopan komissio esitti viime marraskuussa kattavan Euroopan talouden elvytyssuunnitelman, jossa koheesiopolitiikka on merkittävässä asemassa. Ensimmäisessä vaiheessa komissio antoi ehdotukset kolmen ajanjaksolle 2007–2013 annetun rakennerahastoasetuksen tarkistamisesta: yleisasetus sekä Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) koskevat asetukset. Yleisenä tavoitteena on vauhdittaa hankkeiden täytäntöönpanoa ja sekä turvata että luoda työpaikkoja älykkäiden investointien avulla. Euroopan parlamentti hyväksyi lainsäädäntöpaketin huhtikuun alussa, ja siihen sisältyviä toimenpiteitä alettiin toteuttaa jo toukokuun lopussa. Näiden talouden elvytyssuunnitelman yhteydessä hyväksyttyjen toimenpiteiden täytäntöönpanosta on määrä antaa kertomus vuoden 2010 loppupuoliskolla.

Ensimmäisessä EAKR-asetukseen tehdyssä muutoksessa laajennettiin tukikelpoisuussääntöjen soveltamisalaa siten, että kaikilla EU:n jäsenvaltioilla ja alueilla on mahdollisuus investoida energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön asuntokannassa[1], ja laajennettiin kiinteähintaisten kustannusten ja kertakorvausten käyttöä menoilmoitusten yksinkertaistamiseksi ja entistä tulosperusteisemman järjestelmän käyttöön ottamiseksi.

Euroopan komissio teki 22. heinäkuuta ehdotuksen uudesta toimenpidepaketista, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa koheesiopolitiikan hallinnointisääntöjä. Nämä muutokset koskevat EAKR:stä, ESR:stä ja koheesiorahastosta annettua yleisasetusta sekä EAKR‑asetusta.

EAKR-asetuksesta annettu uusi ehdotus, jota tämä mietintö käsittelee, tähtää syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi uusissa jäsenvaltioissa toteutettavien asuntokantaa koskevien toimien tukikelpoisuuden laajentamiseen.

Komission ehdotus

Komissio ehdottaa nykyisen 7 artiklan 2 kohdan muuttamista siten, että mahdollistetaan Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n taloudellinen tuki asuntokantaa koskeviin toimiin syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi uusissa jäsenvaltioissa (EU-12). Voimassa olevan asetuksen mukaan asuntokantaa koskevia toimia voidaan toteuttaa ainoastaan kaupunkikehitystoimien yhteydessä nykyisen asuntokannan peruskorjauksen muodossa. Uusissa jäsenvaltioissa suurin osa syrjäytyneistä väestöryhmistä asuu maaseutualueilla ja suojissa, eivätkä ne voi saada EAKR-tukea erittäin heikkolaatuisten asumusten korvaamiseen. Näin ollen EAKR:n taloudellinen tuki voisi täydentää merkittävästi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tälle alalle tarjoamaa tukea sekä jäsenvaltioiden ponnisteluja heikossa asemassa olevien väestöryhmien kurjistumiseen ja syrjäytymiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Menojen pitäisi rajoittua ainoastaan olemassa olevien monen perheen asuntojen yhteisten osien peruskorjaukseen ja viranomaisten tai voittoa tavoittelemattomien toimijoiden omistamien sellaisten rakennusten peruskorjaus- ja muutostöihin, joita käytetään pienituloisille perheille tai erityisiä tarpeita omaaville ryhmille tarkoitettuina asuntoina.

Ehdotuksen johdanto-osassa viitataan myös erityisesti romaneihin Euroopan suurimpana syrjäytyneenä väestöryhmänä ja todetaan, että romaniväestöön kohdistetut toimet eivät saisi sulkea pois muita ihmisiä, jotka elävät samanlaisissa sosioekonomisissa olosuhteissa.

Ehdotuksella ei lisätä rahoitusta eikä sillä ole vaikutusta yhteisön talousarvioon. Sen myötä uudet jäsenvaltiot voivat käyttää yhdennetyn lähestymistavan puitteissa EAKR:n varoja muiden varojen ohella (maaseuturahasto ja niiden omat kansalliset välineet) pyrkiessään korjaamaan syrjäytyneiden väestöryhmiensä asuinolosuhteita.

Neuvoston kanta

Neuvosto esittää vain vähäisiä lisäyksiä, joilla pyritään ainoastaan selkiyttämään komission ehdotuksen sanamuotoa. Näin ollen sen rakennetoimityöryhmä tähdensi nimenomaisesti, että tukea on voitava myöntää myös olemassa olevien asuntojen peruskorjaukseen eikä yksinomaan niiden korvaamiseen, sekä poisti rajoituksen, jonka mukaan vain korvaaminen "uudisrakennuksilla" oli mahdollista.

EAKR-asetuksen ehdotetun tarkistuksen arviointi

Esittelijä on samaa mieltä siitä, että syrjäytyneiden väestöryhmien asuinolosuhteita on käsiteltävä EAKR-asetusta muutettaessa. Koska nykyisiä säännöksiä ei voi soveltaa syrjäytyneisiin väestöryhmiin, jotka uusissa jäsenvaltioissa asuvat pääasiassa maaseutualueilla, ehdotetun muutossäädöksen tarkoituksena on täyttää lainsäädännössä oleva aukko ja puuttua asianmukaisemmin näiden väestöryhmien heikkoihin asuinolosuhteisiin.

Uusi toimi on toissijaisuusperiaatteen mukainen sikäli, että sillä laajennetaan uusien jäsenvaltioiden mahdollisuuksia tarjota tukea syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi toteutettaviin asuntokantaa koskeviin toimiin tavalla, jota ne pitävät asianmukaisimpana, ja samalla säilytetään yhdennetty lähestymistapa toimien toteutuksen vähimmäisedellytyksenä.

Komission ja neuvoston kanssa pidetyn epävirallisen kolmikantakokouksen jälkeen ja näiden molempien vakuutettua, että uusia säännöksiä sovelletaan yleisesti huolimatta johdanto-osassa olevasta selkeästä viittauksesta romaniväestöön, esittelijä suhtautuu erittäin suopeasti asetukseen ehdotettuun muutokseen. Esittelijä pitää myönteisenä lisäystä, jossa täsmennetään, että tämä viittaus ei saisi sulkea pois muita ihmisiä, jotka elävät samanlaisissa sosioekonomisissa olosuhteissa, ja korostaa sen merkitystä. Esittelijä tunnustaa, että romanit muodostavat suurimman syrjäytyneen väestöryhmän Euroopassa, mutta korostaa kuitenkin, että on myös muita väestöryhmiä, erityisesti lailliset maahanmuuttajat, joiden tilanteeseen on paneuduttava asianmukaisesti, koska maahanmuutosta ja integraatiosta on tullut arkipäivää globalisoituneessa maailmassa.

Euroopan parlamentin mietintö

Asetuksen tarkistus toteutetaan yhteispäätösmenettelyssä, mikä tarjoaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäläiset oikeudet ja toimivallan komission ehdotuksen tarkistamiseen.

Vaikka joidenkin vanhojen jäsenvaltioiden alueilla on myös syrjäytyneitä väestöryhmiä, joita säännökset voisivat auttaa, esittelijä ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden suuri enemmistö kannattaa komission ehdotusta sellaisenaan, ja on näin ollen päättänyt asian kiireellisyyden vuoksi ottaa huomioon kaikki neuvoston ehdottamat tarkistukset ja olla esittämättä mitään uusia tarkistuksia tai lisäyksiä.

Esittelijä pyytää myös, että komissio tekee arvion näiden säännösten täytäntöönpanosta vuoden 2010 loppuun mennessä.

  • [1]  Asetuksen alkuperäisessä muodossa säädettiin taloudellisesta tuesta asuntosektorilla toteutettaviin toimiin, kuten energiatehokkuuden edistämiseen, mutta ainoastaan uusissa jäsenvaltioissa (EU-12).

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

EAKR: syrjäisiä yhteisöjä koskevien asuntoalan toimien tukikelpoisuus

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

17.7.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

14.9.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

14.9.2009

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

21.10.2009

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Lambert van Nistelrooij

5.10.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

6.10.2009

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.11.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Erminia Mazzoni, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jan Březina, Karima Delli, Ivars Godmanis, Andrey Kovatchev, Veronica Lope Fontagné, Marek Henryk Migalski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter, Sabine Verheyen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.11.2009