Ziņojums - A7-0048/2009Ziņojums
A7-0048/2009

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (EK) Nr. .../2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu attiecībā uz nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu atbalstam paredzētas mājokļu intervences atbilstību

9.11.2009 - (COM(2009)0382 – C7‑0095/2009 – 2009/0105(COD)) - ***I

Reģionālās attīstības komiteja
Referents: Lambert van Nistelrooij


Procedūra : 2009/0105(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0048/2009

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (EK) Nr. .../2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu attiecībā uz nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu atbalstam paredzētas mājokļu intervences atbilstību

(COM(2009)0382 – C7‑0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0382),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 162. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0095/2009),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A7‑0048/2009),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Lai veicinātu Kopienas ekonomisko un sociālo kohēziju, ir jāatbalsta ierobežotas intervences tādu esošu ēku atjaunošanai, kuras izmanto kā mājokļus dalībvalstīs, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā vai vēlāk. Šīs intervences var veikt saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti 7. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu.

(1) Lai veicinātu Kopienas ekonomisko un sociālo kohēziju, ir jāatbalsta ierobežotas intervences tādu esošu ēku atjaunošanai, kuras izmanto kā mājokļus visās dalībvalstīs. Šīs intervences var veikt saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti 7. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Dalībvalstīs, uz kurām attiecas Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. panta 2. punkts, daudzas nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas dzīvo arī ārpus pilsētām. Tādēļ ir jāpaplašina izdevumu atbilstība, iekļaujot mājokļu intervences minēto kopienu labā, kuras dzīvo lauku rajonos.

(3) Vairākās dalībvalstīs daudzas nelabvēlīgos apstākļos esošas kopienas dzīvo arī ārpus pilsētām. Tādēļ ir jāpaplašina izdevumu atbilstība, iekļaujot mājokļu intervences nelabvēlīgos apstākļos esošo kopienu labā, kuras dzīvo lauku rajonos.

Pamatojums

Jaunais noteikums par mājokļu intervenci par labu nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošām kopienām būtu piemērojams visās dalībvalstīs, nevis tikai tajās, kuras pievienojās ES 2004. gada 1. maijā vai vēlāk. Tādēļ minēto apsvērumu vajadzētu attiecīgi grozīt.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Neatkarīgi no tā vai šīs kopienas atrodas pilsētā vai lauku rajonos, ņemot vērā to ārkārtīgi nabadzīgos dzīves apstākļus, jānosaka, ka atbilstīgi ir arī izdevumi par esošu ēku aizstāšanu ar jaunceltām ēkām.

(4) Neatkarīgi no tā vai šīs kopienas atrodas pilsētā vai lauku rajonos, ņemot vērā to ārkārtīgi nabadzīgos dzīves apstākļus, jānosaka, ka atbilstīgi ir arī izdevumi par esošu mājokļu remontu vai to aizstāšanu, tostarp arī ar jaunceltiem mājokļiem.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Saskaņā ar Kopējo pamatprincipu pirmo principu, lai ierobežotu segregācijas risku, mājokļu intervences nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu labā jāveic, ievērojot integrēto pieeju, kurā ietilpst darbības it īpaši izglītības, veselības, sociālo lietu, nodarbinātības un drošības jomā.

(6) Saskaņā ar Kopējo pamatprincipu pirmo principu, lai ierobežotu segregācijas risku, mājokļu intervences nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu labā jāveic, ievērojot integrētu un noturīgu pieeju, kurā ietilpst darbības it īpaši izglītības, veselības, sociālo lietu, nodarbinātības un drošības jomā.

Pamatojums

Mājokļu intervencei par labu nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošām kopienām vajadzētu būt vērstai uz to, lai sekmētu šo kopienu noturīgu integrāciju. Esošo ēku remonts vai to aizstāšana ar jaunceltām ēkām būtu jāveic, obligāti paturot prātā šo mērķi.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants

Regula (EK) Nr.°1080/2006

7. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Izdevumi saistībā ar mājokļiem, izņemot izdevumus saistībā ar energoefektivitāti un atjaunojamas enerģijas izmantošanu, kā minēts 1.a punktā, ir atbilstīgi tikai dalībvalstīs, kuras pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā vai vēlāk, ja ir ievēroti šādi nosacījumi.

2. Izdevumi saistībā ar mājokļiem, izņemot izdevumus saistībā ar energoefektivitāti un atjaunojamas enerģijas izmantošanu, kā minēts 1.a punktā, ir atbilstīgi, ja ir ievēroti šādi nosacījumi.

a) Izdevumi ir plānoti vienā no šīm kategorijām:

a) Izdevumi ir plānoti vienā no šīm kategorijām:

i) saistībā ar integrētu pilsētu attīstības pieeju apgabaliem, kuros vērojama vai draud fiziska stāvokļa pasliktināšanās un sociāla atstumtība;

i) saistībā ar integrētu pilsētu attīstības pieeju apgabaliem, kuros vērojama vai draud fiziska stāvokļa pasliktināšanās un sociāla atstumtība;

ii) saistībā ar integrētu pieeju attiecībā uz nelabvēlīgos apstākļos esošām kopienām.

ii) saistībā ar integrētu un noturīgu pieeju attiecībā uz nelabvēlīgos apstākļos esošām kopienām.

 

aa) izdevumi, kas minēti a) apakšpunkta i) daļā, ir atbilstīgi tikai dalībvalstīs, kuras pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā vai vēlāk; izdevumi, kas minēti a) apakšpunkta ii) daļā, ir atbilstīgi visās dalībvalstīs.

b) Līdzekļi mājokļu izdevumiem ir augstākais 3 % no ERAF piešķīruma attiecīgajām darbības programmām vai 2 % no kopējā ERAF piešķīruma.

b) Līdzekļi mājokļu izdevumiem ir augstākais 3 % no ERAF piešķīruma attiecīgajām darbības programmām vai 2 % no kopējā ERAF piešķīruma.

Pamatojums

Problēma, kuru tiek mēģināts risināt ar ERAF regulas pašreizējo pārskatīšanu, ieviešot jaunu noteikumu saskaņā ar 7. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļu, attiecas ne tikai uz dalībvalstīm, kas pievienojās ES 2004. gada 1. maijā vai vēlāk. Patiesībā nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu un jo īpaši romu iedzīvotāju mājokļiem saistītie jautājumi rada nopietnas bažas daudzās dalībvalstīs, kas veidoja ES pirms 2004. gada 1. maija. Turklāt principā ir viennozīmīgi skaidrs, ka novecojusī „veco” un „jauno” dalībvalstu nošķiršana uz jauno pasākumu saskaņā ar 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļu neattiecas, kā tas notiek saskaņā ar pašreizējo režīmu attiecībā uz citām mājokļu intervencēm (2. punkta a) apakšpunkta ii) daļa).

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants

Regula (EK) Nr. 1080/2006

7. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirmās daļas a) apakšpunkta i) daļas nolūkiem izdevumi var būt tikai par vienu no šādām intervencēm:

Pirmās daļas a) apakšpunkta i) un ii) daļas nolūkiem izdevumi var būt tikai par šādām intervencēm:

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants

Regula (EK) Nr. 1080/2006

7. pants – 2. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirmās daļas a) apakšpunkta ii) daļas nolūkiem intervencēs var ietilpt esošu mājokļu aizstāšana uz jaunceltām ēkām.

Pirmās daļas a) apakšpunkta ii) daļas nolūkiem intervencēs var ietilpt esošu mājokļu remonts vai aizstāšana.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants

Regula (EK) Nr.°1080/2006

7. pants – 2. punkts – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija var pieņemt sarakstu ar kritērijiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu apgabalus, kas minēti a) apakšpunkta i) daļā, un sarakstu ar atbilstīgiem intervences pasākumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006, 103. panta 3. punktā minēto procedūru.”

Komisija pieņem sarakstu ar kritērijiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu apgabalus, kuri minēti a) apakšpunkta i) daļā, un sarakstu ar atbilstīgiem intervences pasākumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 103. panta 3. punktā minēto procedūru.

Pamatojums

Mēs ierosinām saglabāt 7. panta pēdējo daļu iepriekšējā redakcijā — lai Eiropas Komisija varētu arī turpmāk veikt savu sākotnējo uzdevumu, kas regulā noteikts attiecībā uz intervences kritēriju novērtēšanu un noteikšanu, jo īpaši mājokļu intervences jomā jaunajās dalībvalstīs, nodrošinot politikai efektivitāti un pievienoto vērtību, kā arī paturot prātā tās izmaksas.

PASKAIDROJUMS

Pašreizējā pasaules mēroga krīze radījusi svarīgu problēmu Eiropas Savienībai, prasot tūlītēju, elastīgu un efektīvu pretdarbību, lai īstenotu tās politiku dažādās jomas. Tā kā finanšu resursu kopapjoms kohēzijas politikai ir EUR 347 miljardu apmērā plānošanas periodam no 2007. gada līdz 2013. gadam, šī politika ir lielākais ieguldījumu avots reālajā ekonomikā, palīdzot Eiropai un tās reģioniem atveseļoties pēc krīzes un atjaunot uzticēšanos un optimismu.

Iepriekšējā gada novembrī Eiropas Komisija iesniedza vispusīgu Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu, kurā kohēzijas politikai ir svarīga nozīme. Sākotnējā posmā Komisija iesniegusi priekšlikumus struktūrfondu noteikumu pārskatīšanai laika posmam no 2007. gada līdz 2013. gadam: attiecībā uz pamatregulu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) regulu un Eiropas Sociālā fonda (ESF) regulu ar galveno mērķi veicināt projektu īstenošanu, kā arī aizsargāt esošās darbavietas un radīt jaunas ar stratēģisku ieguldījumu starpniecību. Eiropas Parlaments aprīļa sākumā deva savu piekrišanu attiecība uz šo tiesību aktu kopumu, un tajā paredzētie tiesību akti sāka stāties spēkā jau maija beigās. Ir paredzēts, ka ziņojumu par to tiesību aktu īstenošanu, kas pieņemti saistībā ar Ekonomikas atveseļošanas plānu sagatavos 2010. gada otrajā pusē.

Ar pirmo grozījumu ERAF regulā tika paplašināta to noteikumu darbības joma, kas reglamentē tiesības uz intervencēm, ļaujot visām ES dalībvalstīm un reģioniem veikt ieguldījumus, lai uzlabotu energoefektivitāti un īstenotu pasākumus atjaunīgo enerģijas avotu izmantošanai mājokļos[1], kā arī tika paplašināta vienotu likmju summu un vienreizēju maksājumu izmantošana, lai vienkāršotu izdevumu deklarāciju un ieviestu atmaksāšanas sistēmu, kas lielākā mērā balstīta uz rezultātiem.

Eiropas Komisija 22. jūlijā ierosināja jaunu tiesību aktu kopumu, kuru mērķis ir vienkāršot kohēzijas politikas pārvaldības noteikumus. Šie grozījumi attiecas uz pamatregulu par ERAF par ESF un Kohēzijas fondu, kā arī ERAF regulu.

Šajā ziņojumā apskatītā jaunā ERAF regulas priekšlikuma mērķis ir paplašināt tiesības uz mājokļu intervencēm nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu labā jaunajās dalībvalstīs.

Komisijas priekšlikums

Komisija iesniegusi grozījumu attiecībā uz pašreizējo 7. panta 2. punktu, lai atļautu ERAF finansiālo atbalstu mājokļu intervences nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu labā jaunajās dalībvalstīs (ES–12). Saskaņā ar pašreizējiem ERAF noteikumiem mājokļu intervences ir iespējamas vienīgi saistībā ar pilsētu attīstības darbību un esošu ēku atjaunošanai. Tā kā jaunajās dalībvalstīs vairākums šo kopienu dzīvo lauku rajonos un patversmēs, tās nevar gūt labumu no ERAF atbalsta, kas paredzēts ļoti sliktā stāvoklī esošajām ēkām. Tādēļ ERAF finansiālais atbalsts varētu būtiski papildināt pašreizējo ieguldījumu šajā jomā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), kā arī dalībvalstu centienus, lai mazinātu nabadzību un nelabvēlīgos apstākļus šo valstu mazaizsargātajās kopienās. Izdevumi būtu jāierobežo, akceptējot tos tikai attiecībā uz intervencēm valsts iestādēm vai bezpeļņas organizācijām piederošu ēku atjaunošanai un izmantošanas veida maiņai, lai izmitinātu ģimenes ar nelieliem ienākumiem vai cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

Priekšlikuma apsvērumos izdarītas īpaša atsauces uz romu tautības iedzīvotājiem, jo tā ir Eiropā lielākā nelabvēlīgos apstākļos esoša kopiena, tomēr norādot, ka īpaši attiecībā uz romiem kā mērķa grupai paredzētām intervencēm nevajadzētu izslēgt citus cilvēkus līdzīgā sociālekonomiskā situācijā.

Ar pašreizējo priekšlikumu nepalielina finansējumu, un tas neietekmē Kopienas budžetu. Tas ļaus jaunajām dalībvalstīm integrētas pieejas veidā izmantot ERAF papildus citiem resursiem (ELFLA un to instrumentiem valsts līmenī), lai uzsāktu mājokļu jautājuma risināšanu nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu interesēs.

Padomes nostāja

Padome iesniegusi vienīgi nelielus papildinājumus ar mērķi precizēt tā teksta formulējumu, ko ierosinājusi Komisija. Tādēļ tās struktūrpolitikas pasākumu darba grupa izdarīja precīzu atsauci par tiesībām uz izdevumiem arī attiecībā uz esošo mājokļu remontu un ne tikai uz to aizstāšanu un atcēla ierobežojumu, kas paredzēja vienīgi aizstāšanu ar „jaunceltām ēkām”.

Regulas par ERAF ierosinātās pārskatīšanas novērtējums

Referents piekrīt, ka nepieciešams risināt jautājumu par mājokļiem nelabvēlīgos apstākļos esošām kopienām saistībā ar ERAF regulas grozīšanu. Tā kā spēkā esošos noteikumus nevar piemērot attiecībā uz nelabvēlīgos apstākļos esošām kopienām, kas galvenokārt dzīvo lauku apvidos jaunajās dalībvalstīs, ierosinātais grozījums novērsīs trūkumus tiesību aktos, lai pienācīgāk risinātu šo iedzīvotāju sliktos dzīves apstākļus.

Jaunā tiesību norma atbilst subsidiaritātes principam tiktāl, cik tas paplašina jauno dalībvalstu iespējas sniegt atbalstu mājokļu intervencēm attiecībā uz nelabvēlīgos apstākļos esošām kopienām veidā, ko tās uzskata par piemērotu, vienlaikus ievērojot integrēto pieeju kā intervences īstenošanas obligātu nosacījumu.

Neformāla trialoga rezultātā ar Komisiju un Padomi, kura gaitā abas puses referentam apliecināja jauno noteikumu vispārēju piemērošanu neatkarīgi no tiešas norādes uz romu tautības iedzīvotājiem to apsvērumos, viņš uzskata, ka ierosinātais regulas grozījums ir visnotaļ atbalstāms. Viņš atzinīgi vērtē un šajā sakarībā uzsver, cik svarīgs ir papildinājums, ka ar šo norādījumu nevajadzētu izslēgt citus cilvēkus līdzīgā sociālekonomiskā situācijā. Viņš atzīst to, ka romi ir lielākā nelabvēlīgos apstākļos esoša kopiena Eiropā, bet tomēr uzsver, ka ir arī citas kopienas, īpaši legāli ieceļotāji, kuru vajadzības pienācīgi jārisina, jo migrācija un integrācija kļuvusi par ikdienas parādību mūsu globalizētajā pasaulē.

Eiropas Parlamenta ziņojums

Šīs regulas pārskatīšana notiks saskaņā ar koplēmuma procedūru, kura Eiropas Parlamentam un Padomei paredz vienlīdzīgas tiesības un pilnvaras grozīt Komisijas priekšlikumu.

Lai gan arī dažu veco dalībvalstu teritorijās dzīvo ir kopienas, kas dzīvo nelabvēlīgos apstākļos un kuras varētu saņemt atbalstu saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, referents ņem vērā to, ka dalībvalstu liels pārsvars atbalsta Komisijas priekšlikumu bez grozījumiem, un, tā kā šajā jautājuma vajadzīga steidzama rīcība, nolēma apsvērt Padomes ierosinātos priekšlikumus un neiesniegt nekādus jaunus priekšlikumus vai papildinājumus tekstā.

Turklāt referents lūdz novērtēt šā noteikuma īstenošanu, kas Komisijai jāveic līdz 2010. gada beigām.

  • [1]  Regulas sākotnējā redakcija paredzēja finansiālu atbalstu intervencēm mājokļu jomā, tostarp arī energoefektivitātei, bet vienīgi attiecībā uz jaunajām dalībvalstīm (ES–12).

PROCEDŪRA

Virsraksts

ERAF: nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu atbalstam paredzētas mājokļu intervences atbilstība

Atsauces

COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

17.7.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

14.9.2009

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

14.9.2009

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

21.10.2009

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Lambert van Nistelrooij

5.10.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

6.10.2009

 

 

 

Pieņemšanas datums

4.11.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

3

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Březina, Karima Delli, Ivars Godmanis, Andrey Kovatchev, Veronica Lope Fontagné, Marek Henryk Migalski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter, Sabine Verheyen