RAPORT referitor la propunerea de regulament (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională referitor la eligibilitatea intervențiilor în domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate

9.11.2009 - (COM(2009)0382 – C7‑0095/2009 – 2009/0105(COD)) - ***I

Comisia pentru dezvoltare regională
Raportor: Lambert van Nistelrooij


Procedură : 2009/0105(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0048/2009

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională referitor la eligibilitatea intervențiilor în domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate

(COM(2009)0382 – C7‑0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0382),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 162 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0095/2009),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7‑0048/2009),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea creșterii coeziunii economice și sociale a Comunității, este necesară sprijinirea intervențiilor limitate pentru renovarea imobilelor existente destinate locuirii în statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior acestei date. Aceste intervenții se pot realiza în condițiile prezentate la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999.

(1) În vederea creșterii coeziunii economice și sociale a Comunității, este necesară sprijinirea intervențiilor limitate pentru renovarea imobilelor existente destinate locuirii în statele membre. Aceste intervenții se pot realiza în condițiile prezentate la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În statele membre în cazul cărora se aplică articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006, un număr ridicat de comunități marginalizate trăiesc, deopotrivă, în afara zonelor urbane. Prin urmare, este necesară extinderea eligibilității cheltuielilor privind intervențiile în domeniul locuințelor în favoarea acestor comunități care trăiesc în zone rurale.

(3) În mai multe state membre, un număr ridicat de comunități marginalizate trăiesc în afara zonelor urbane. Este astfel necesară extinderea eligibilității cheltuielilor privind intervențiile în domeniul locuințelor în favoarea acestor comunități care trăiesc în zone rurale.

Justificare

Noua dispoziție referitoare la intervențiile în domeniul locuințelor pentru comunități marginalizate ar trebui să vizeze toate statele membre și nu numai pe cele care au aderat la 1 Mai 2004 sau ulterior acestei date. Prin urmare, acest considerent ar trebui modificat în consecință.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Indiferent dacă aceste comunități sunt situate în zone urbane sau rurale, din cauza condițiilor lor de locuit de o calitate extrem de precară, ar trebui să fie, de asemenea, eligibile cheltuielile privind înlocuirea locuințelor existente cu altele nou construite.

(4) Indiferent dacă aceste comunități marginalizate sunt situate în zone urbane sau rurale, din cauza condițiilor lor de locuit de o calitate extrem de precară, ar trebui să fie, de asemenea, eligibile cheltuielile privind renovarea și înlocuirea locuințelor existente, inclusiv cu altele nou construite.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În conformitate cu principiul nr. 1 din Principiile de bază comune, în vederea limitării riscurilor de segregare, intervențiile în domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate ar trebui să se realizeze în cadrul unei abordări integrate care include acțiuni, cu precădere în domeniile: educației, sănătății, afacerilor sociale, ocupării forței de muncă și securității.

(6) În conformitate cu principiul nr. 1 din Principiile de bază comune, în vederea limitării riscurilor de segregare, intervențiile în domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate ar trebui să se realizeze în cadrul unei abordări integrate și durabile care să includă acțiuni, cu precădere în domeniile: educației, sănătății, afacerilor sociale, ocupării forței de muncă și securității.

Justificare

Intervențiile din domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate ar trebui să aibă ca obiectiv încurajarea incluziunii durabile a acestor comunități. Renovarea și înlocuirea locuințelor existente trebuie să se desfășoare exclusiv în acest scop.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1080/2006

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Cheltuielile privind locuințele, cu excepția acelora pentru eficiența energetică și pentru utilizarea surselor regenerabile de energie, astfel cum sunt prezentate la alineatul (1a), sunt eligibile numai pentru statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior acestei date, în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții:

(2) Cheltuielile privind locuințele, cu excepția acelora pentru eficiența energetică și pentru utilizarea surselor regenerabile de energie, astfel cum sunt prezentate la alineatul (1a), sunt eligibile în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții:

(a) cheltuielile se programează într-unul din următoarele cadre:

(a) cheltuielile se programează într-unul din următoarele cadre:

(i) cadrul unei abordări integrate de dezvoltare urbană pentru zonele afectate sau amenințate de deteriorare fizică și de excludere socială;

(i) cadrul unei abordări integrate de dezvoltare urbană pentru zonele afectate sau amenințate de deteriorare fizică și de excludere socială;

(ii) cadrul unei abordări integrate pentru comunitățile marginalizate.

(ii) cadrul unei abordări integrate și durabile pentru comunitățile marginalizate,

 

(aa) cheltuielile prevăzute la litera (a) punctul (i) sunt eligibile numai pentru acele state membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 Mai 2004 sau ulterior acestei date; cheltuielile prevăzute la litera (a) punctul (ii) sunt eligibile pentru toate statele membre;

(b) alocația aferentă cheltuielilor privind locuințele se ridică fie la cel mult 3 % din contribuția FEDER la programele operaționale în cauză, fie la 2 % din contribuția totală FEDER.

(b) alocația aferentă cheltuielilor privind locuințele se ridică fie la cel mult 3 % din contribuția FEDER la programele operaționale în cauză, fie la 2 % din contribuția totală FEDER.

Justificare

The problem that the current revision of the ERDF Regulation is trying to address -by introducing a new provision under article 7 point 2(a)(ii) - does not only concern those Member States that acceded to the EU on or after 1 May 2004. In reality, housing for marginalised communities -and notably for the Roma population- represents an issue of major concern in many of the EU-15 Member States. Moreover, and as a matter of principle, it is imperative that the obsolete distinction between "old" and "new" Member States does not cover this new measure under point 2(a)(ii), as it happens under the current regime for other housing interventions (point 2(a)(i)).

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1080/2006

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul primului paragraf litera (a) punctul (i), cheltuielile se limitează la una dintre următoarele intervenții:

În sensul primului paragraf litera (a) punctele (i) și (ii), cheltuielile se limitează la următoarele intervenții:

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1080/2006

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul primului paragraf litera (a) punctul (ii), intervențiile pot include înlocuirea locuințelor existente cu locuințe nou construite.

În sensul primului paragraf litera (a) punctul (ii), intervențiile pot include renovarea sau înlocuirea locuințelor existente.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1080/2006

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate adopta lista criteriilor necesare pentru stabilirea zonelor prevăzute la primul paragraf litera (a) punctul (i) și lista intervențiilor eligibile în conformitate cu procedura menționată la articolul 103 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Comisia adoptă lista criteriilor necesare pentru stabilirea zonelor prevăzute la primul paragraf litera (a) punctul (i) și lista intervențiilor eligibile în conformitate cu procedura menționată la articolul 103 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Justificare

Propunem reintroducerea versiunii anterioare a articolului 7- partea finală - astfel încât Comisia Europeană să își poată continua sarcina inițială, atribuită conform regulamentului, în domeniul evaluării și stabilirii criteriilor pentru intervenții, în special în ceea ce privește intervențiile în sectorul locuințelor în noile state membre, pentru garantarea eficienței și a valorii adăugate a politicilor, având în vedere, de asemenea, costurile acestora.

EXPUNERE DE MOTIVE

Actuala criză economică mondială reprezintă o provocare majoră la adresa Uniunii Europene, care necesită răspunsuri prompte, flexibile și eficiente, în conformitate cu politicile sale. Cu resurse financiare totalizând 347 de miliarde euro pentru perioada de programare 2007-2013, politica de coeziune europeană constituie cea mai mare sursă de investiții în economia reală, contribuind la redresarea Europei și a regiunilor sale, în urma acestei crize, și la reconstruirea încrederii și a optimismului.

În luna noiembrie a anului trecut, Comisia Europeană a prezentat un plan european de redresare economică cuprinzător, în cadrul căruia politica de coeziune joacă un rol important. În stadiul inițial, Comisia a prezentat propuneri de revizuire a trei regulamente privind fondurile structurale pentru perioada 2007-2013, și anume Regulamentul general, Regulamentul privind Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) și Regulamentul privind Fondul Social European (FSE), cu scopul general de a stimula implementarea proiectelor, precum și de a proteja locurile de muncă și de a crea în același timp altele noi, prin intermediul unor investiții inteligente. Parlamentul European și-a dat acordul cu privire la pachetul legislativ la începutul lunii aprilie, iar măsurile stipulate în acesta au intrat în vigoare deja la sfârșitul lunii mai. Un raport cu privire la punerea în aplicare a acestor măsuri adoptate în cadrul planului de redresare economică se așteaptă în a doua jumătate a anului 2010.

Primul amendament la Regulamentul privind FEDER a extins domeniul de aplicare a criteriilor de eligibilitate, permițând tuturor statelor membre și regiunilor să investească în eficiență energetică și în măsuri privind energiile regenerabile în locuințe[1] și a lărgit utilizarea ratelor fixe și a sumelor forfetare în scopul simplificării declarației cheltuielilor și introducerii unui sistem de rambursare bazat într-o măsură mai mare pe rezultate.

La 22 iulie, Comisia Europeană a propus un nou set de măsuri menite să simplifice normele de gestiune a politicii de coeziune. Aceste amendamente se referă la Regulamentul general privind FEDER, FSE și Fondul de coeziune și la Regulamentul privind FEDER.

Noua propunere referitoare la Regulamentul privind FEDER, care constituie obiectul prezentului raport, vizează extinderea intervențiilor în domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate din noile state membre.

Propunerea Comisiei

Comisia a introdus un amendament la actualul articol 7 alineatul (2) pentru a permite acordarea sprijinului financiar FEDER pentru intervenții în domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate din noile state membre (UE-12). În conformitate cu regulamentul actual, intervențiile în domeniul locuințelor se pot realiza doar în contextul operațiunilor de dezvoltare urbană și sub forma renovării locuințelor existente. Dat fiind faptul că marea majoritate a comunităților marginalizate din noile state membre trăiesc în zone rurale și în adăposturi, acestea nu pot beneficia de sprijinul FEDER destinat înlocuirii locuințelor de calitate foarte modestă. Astfel, sprijinul financiar FEDER ar putea completa în mod semnificativ contribuția din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în acest domeniu, precum și eforturile statelor membre de a găsi o soluție pentru lipsurile și marginalizarea de care suferă comunitățile lor vulnerabile. Cheltuielile ar trebui limitate la intervențiile pentru renovarea părților comune, în cazul locuințelor multifamiliale existente, și pentru renovarea și schimbarea destinației clădirilor existente aparținând autorităților publice și operatorilor nonprofit în scopul utilizării acestora ca locuințe pentru gospodăriile cu venituri modeste și pentru persoanele cu nevoi speciale.

De asemenea, în considerentele propunerii există o referință specifică la populația romilor ca cea mai mare comunitate marginalizată din Europa precizându-se, în același timp, că intervențiile care vizează populația romilor nu ar trebui să excludă alte persoane care trăiesc în circumstanțe socio-economice similare.

Prezenta propunere nu majorează fondurile și nu are implicații pentru bugetul comunitar. Aceasta permite noilor state membre să utilizeze, sub forma abordării integrate, Fondul FEDER, alături de alte resurse (FEADR și instrumentele lor naționale) în vederea soluționării problemei locuințelor pentru comunitățile lor marginalizate.

Poziția Consiliului

Consiliul introduce doar adăugări minore cu scopul de a clarifica formularea textului propunerii prezentate de Comisie. În consecință, grupul său de lucru pentru măsuri structurale a introdus referința clară la eligibilitatea cheltuielilor și în cazul renovării locuințelor existente, nu numai pentru înlocuirea acestora, și a eliminat limitarea înlocuirii numai cu „locuințe nou construite”.

Evaluarea revizuirii propuse a Regulamentului privind FEDER

Raportorul admite necesitatea abordării problemei locuințelor pentru comunitățile marginalizate în contextul modificării Regulamentului privind FEDER. Întrucât dispozițiile actuale nu pot fi aplicate în cazul comunităților marginalizate care locuiesc în principal în zonele rurale din noile state membre, amendamentul propus va completa legislația existentă pentru a permite o mai bună abordare a condițiilor precare de viață ale acestor segmente ale populației.

Această nouă măsură este conformă cu principiul subsidiarității, extinzând posibilitățile noilor state membre de sprijini intervențiile din domeniul locuințelor în cazul comunităților marginalizate în modul pe care acestea îl consideră cel mai adecvat, menținând în același timp abordarea integrată drept condiție minimă pentru implementarea acestor intervenții.

În urma unei reuniuni tripartite informale cu Comisia și Consiliul, în cursul căreia a primit, din partea ambelor părți, asigurarea aplicării generale a noilor dispoziții, în pofida referinței explicite la populația romilor din considerente, raportorul apreciază în mod foarte favorabil propunerea de modificare a regulamentului. Raportorul salută și subliniază, în acest context, că este important ca adăugarea acestei referințe să nu ducă la excluderea altor persoane care trăiesc în condiții socio-economice similare. Raportorul admite faptul că romii reprezintă cea mai mare comunitate marginalizată din Europa, subliniind în același timp nevoile altor comunități, în special cea constituită din emigranții legali, care necesită un răspuns adecvat, având în vedere faptul că emigrarea și integrarea au devenit experiențe cotidiene în lumea globalizată de azi.

Raportul Parlamentului European

Revizuirea prezentului regulament se va efectua în conformitate cu procedura de codecizie, care acordă Parlamentului European și Consiliului drepturi și competențe egale de a modifica propunerea Comisiei.

Cu toate că unele dintre vechile state membre au, de asemenea, comunități marginalizate pe teritoriul lor, care ar putea primi asistență în conformitate cu dispozițiile actuale, raportorul ține seama de faptul că o mare majoritate a statelor membre sprijină propunerea Comisiei în forma sa actuală și, întrucât această problemă necesită întreprinderea de acțiuni urgente, decide, prin urmare, să preia toate amendamentele propuse de Consiliu, fără a mai propune alte amendamente sau adăugări la textul documentului.

Raportorul solicită, de asemenea, o evaluare a punerii în aplicare a prezentei dispoziții de către Comisie până la sfârșitul anului 2010.

  • [1]  În forma sa inițială, regulamentul prevedea sprijin financiar pentru intervențiile din sectorul locuințelor, inclusiv pentru eficiența energetică, dar numai pentru noile state membre (UE-12).

PROCEDURĂ

Titlu

FEDER: eligibilitatea intervențiilor în domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate

Referințe

COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD)

Data prezentării la PE

17.7.2009

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

REGI

14.9.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

BUDG

14.9.2009

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

21.10.2009

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Lambert van Nistelrooij

5.10.2009

 

 

Examinare în comisie

6.10.2009

 

 

 

Data adoptării

4.11.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boștinaru, Philip Bradbourn, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Erminia Mazzoni, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Jan Březina, Karima Delli, Ivars Godmanis, Andrey Kovatchev, Veronica Lope Fontagné, Marek Henryk Migalski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter, Sabine Verheyen