POROČILO o predlogu Uredbe (ES) št. .../2009 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj glede upravičenosti ukrepov na stanovanjskem področju v korist marginaliziranih skupnosti

9.11.2009 - (KOM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD)) - ***I

Odbor za regionalni razvoj
Poročevalec: Lambert van Nistelrooij


Postopek : 2009/0105(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0048/2009

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe (ES) št. .../2009 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj glede upravičenosti ukrepov na stanovanjskem področju v korist marginaliziranih skupnosti (KOM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0382),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 162 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0095/2009),

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A7-0048/2009),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Zaradi izboljšanja gospodarske in socialne kohezije Skupnosti je treba podpreti omejene ukrepe za prenovo obstoječih stanovanjskih zgradb v državah članicah, ki so pristopile k Evropski uniji 1. maja 2004 ali pozneje. Ti ukrepi se lahko izvajajo pod pogoji iz člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999.

(1) Zaradi izboljšanja gospodarske in socialne kohezije Skupnosti je treba podpreti omejene ukrepe za prenovo obstoječih stanovanjskih zgradb v državah članicah. Ti ukrepi se lahko izvajajo pod pogoji iz člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) V državah članicah, za katere se uporablja člen 7(2) Uredbe (ES) št. 1080/2006, večje število marginaliziranih skupnosti živi zunaj mestnih območij. Zato je treba med upravičene izdatke vključiti tudi ukrepe na stanovanjskem področju v korist teh skupnosti, ki živijo na podeželskih območjih.

(3) V več državah članicah večje število marginaliziranih skupnosti živi zunaj mestnih območij. Zato je treba med upravičene izdatke vključiti tudi ukrepe na stanovanjskem področju v korist teh skupnosti, ki živijo na podeželskih območjih.

Obrazložitev

Nove določbe o ukrepih na stanovanjskem področju za marginalizirane skupnosti bi morale veljati za vse države članice in ne samo tiste, ki so k Evropski uniji pristopile 1. maja ali pozneje. Zato je treba uvodno izjavo ustrezno dopolniti.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Ne glede na to, ali so te skupnosti na mestnih ali podeželskih območjih, bi morali biti zaradi izredne slabe kakovosti stanovanjskih razmer upravičeni tudi izdatki za nadomeščanje obstoječih stanovanjskih objektov z novogradnjami.

(4) Ne glede na to, ali so te skupnosti na mestnih ali podeželskih območjih, bi morali biti zaradi izredne slabe kakovosti stanovanjskih razmer upravičeni tudi izdatki za prenovo ali nadomeščanje obstoječih stanovanjskih objektov, tudi z novogradnjami.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Po načelu 1 iz navedenih skupnih temeljnih načel je treba izvajati ukrepe na stanovanjskem področju za marginalizirane skupnosti v okviru celostnega pristopa, ki vključuje zlasti ukrepe na področju izobraževanja, zdravja, socialnih zadev, zaposlovanja in varnosti.

(6) Po načelu 1 iz navedenih skupnih temeljnih načel je treba izvajati ukrepe na stanovanjskem področju za marginalizirane skupnosti v okviru celostnega in trajnostnega pristopa, ki vključuje zlasti ukrepe na področju izobraževanja, zdravja, socialnih zadev, zaposlovanja in varnosti.

Obrazložitev

Cilj ukrepov na področju stanovanj, v katerih živijo marginalizirane skupnosti, bi morala biti trajnostna vključenost teh skupnosti. Pri obnovi in nadomestitvi obstoječih objektov je treba imeti v mislih le ta cilj.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1

Uredba (ES) št. 1080/2006

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Izdatki za stanovanjske objekte, razen za energetsko učinkovitost in uporabo energije iz obnovljivih virov iz odstavka 1a, so upravičeni le za države članice, ki so k Evropski uniji pristopile 1. maja 2004 ali pozneje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

2. Izdatki za stanovanjske objekte, razen za energetsko učinkovitost in uporabo energije iz obnovljivih virov iz odstavka 1a, so upravičeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) izdatki se načrtujejo v enem od naslednjih okvirov:

(a) izdatki se načrtujejo v enem od naslednjih okvirov:

(i) okvir celostnega pristopa k urbanemu razvoju za območja, ki se srečujejo s fizičnim poslabšanjem in družbeno izključenostjo ali jim to dvoje grozi;

(i) okvir celostnega pristopa k urbanemu razvoju za območja, ki se srečujejo s fizičnim poslabšanjem in družbeno izključenostjo ali jim to dvoje grozi;

(ii) okvir celostnega pristopa k marginalizirani skupnosti;

(ii) okvir celostnega in trajnostnega pristopa k marginalizirani skupnosti;

 

(aa) izdatki iz točke (a)(i) so upravičeni le za države članice, ki so pristopile k Evropski uniji 1. maja 2004 ali pozneje; izdatki iz točke (a) (ii) so upravičeni za vse države članice.

(b) za izdatke za stanovanjske objekte se dodeli največ 3 % sredstev ESRR za zadevni operativni program ali 2 % skupnih sredstev ESRR.

(b) za izdatke za stanovanjske objekte se dodeli največ 3 % sredstev ESRR za zadevni operativni program ali 2 % skupnih sredstev ESRR.

Obrazložitev

Težave, ki jo z uvedbo nove določbe v člen 7, točka 2 (a)(ii) skuša rešiti ta revizija uredbe ESRR, nimajo samo države članice, ki so k Evropski uniji pristopile 1. maja 2004 ali pozneje. Dejansko je stanovanjsko vprašanje marginaliziranih skupnosti, zlasti romskih, ena večjih težav v mnogih državah članicah petnajsterice EU. Poleg tega je načelno nujno, da zastarela razdelitev na stare in nove države članice ne zajema tudi novega ukrepa iz točke 2( a)(ii), kot je zdaj urejeno za druge ukrepe na stanovanjskem področju (točka 2 (a)(i)).

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1

Uredba (ES) št. 1080/2006

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene točke (a)(i) prvega pododstavka se izdatki omejijo na enega od naslednjih ukrepov:

Za namene točk (a)(i) in (ii) prvega pododstavka se izdatki omejijo na naslednje ukrepe:

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1

Uredba (ES) št. 1080/2006

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene člena (a)(ii) prvega pododstavka ukrepi lahko vključujejo nadomeščanje obstoječih stanovanjskih objektov z novogradnjami.

Za namene člena (a)(ii) prvega pododstavka ukrepi lahko vključujejo prenovo ali nadomeščanje obstoječih stanovanjskih objektov.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1

Uredba (ES) št. 1080/2006

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme seznam meril, potrebnih za določanje območij iz točke (a)(i) prvega pododstavka in seznam upravičenih ukrepov po postopku iz člena 103(3) Uredbe (ES) št. 1083/2006.“

Komisija sprejme seznam meril, potrebnih za določanje območij iz točke (a)(i) prvega pododstavka in seznam upravičenih ukrepov po postopku iz člena 103(3) Uredbe (ES) št. 1083/2006.“

Obrazložitev

Predlagamo ponovno uvedbo prejšnje različice končnega dela člena 7, da bo Komisija lahko nadaljevala z izvajanjem prvotne vloge, ki ji jo namenja uredba na področju ocenjevanja in določanja meril za ukrepe, zlasti na stanovanjskem področju v novih državah članicah, da se zagotovi učinkovitost in dodana vrednost s političnega vidika in ob upoštevanju stroškov.

OBRAZLOŽITEV

Sedanja splošna gospodarska kriza je velik izziv za Evropsko unijo, ki mora hitro, prožno in učinkovito ukrepati pri svojih politikah. Evropska kohezijska politika je s sredstvi v skupni vrednosti 347 milijard EUR za programsko obdobje 2007–2013 največji vir naložb v realno gospodarstvo, s čimer Evropi in njenim regijam pomaga pri premostitvi krize ter obnovitvi zaupanja in optimizma.

Evropska komisija je novembra lani predstavila obsežen načrt za oživitev gospodarstva v Evropi, v katerem ima kohezijska politika pomembno vlogo. V prvi fazi je predstavila predloge za revizijo treh uredb o strukturnih skladih za obdobje 2007–2013: splošne uredbe, uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj in uredbe o Evropskem socialnem skladu, katerih splošni cilj je spodbujati izvajanje projektov ter s pametnimi naložbami zaščititi delovna mesta in ustvarjati nova. Evropski parlament je začetek aprila dal zeleno luč za zakonodajni sveženj, v njem določeni ukrepi pa so začeli veljati že konec maja. Poročilo o izvajanju ukrepov, sprejetih v okviru načrta za oživitev gospodarstva, bo predvidoma pripravljeno v drugi polovici leta 2010.

V prvi spremembi uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj je bilo razširjeno področje uporabe pravil za upravičenost, da bi vsem državam članicam in regijam EU omogočili vlaganje v ukrepe za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije pri stanovanjskih objektih[1], razširjena pa je bila tudi uporaba pavšalnih zneskov in povprečnin, da bi poenostavili izjave o izdatkih in uvedli sistem povračil, ki bi bolj temeljil na rezultatih.

Evropska komisija je 22. julija predlagala nov niz ukrepov za poenostavitev pravil upravljanja kohezijske politike. Te spremembe se nanašajo na splošno uredbo o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter uredbo o Evropskem skladu za regionalni razvoj.

Namen novega predloga uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, obravnavanega v tem poročilu, je razširitev upravičenosti ukrepov na stanovanjskem področju v korist marginaliziranih skupnosti v novih državah članicah.

Predlog Komisije

Komisija je spremenila sedanji člen 7(2), da bi omogočila finančno podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj za ukrepe na stanovanjskem področju v korist marginaliziranih skupnosti v novih državah članicah (EU-12). Po sedanji uredbi se ukrepi na stanovanjskem področju lahko izvajajo le v okviru projektov urbanega razvoja s prenovo obstoječih stanovanjskih objektov. Ker velika večina marginaliziranih skupnosti v novih državah članicah živi na podeželju in v zasilnih bivališčih, ne more uživati podpore Evropskega sklada za regionalni razvoj za nadomeščanje stanovanjskih objektov zelo slabe kakovosti. Ta podpora bi torej lahko pomembno dopolnjevala prispevek Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja na tem področju in prizadevanja držav članic, da bi odpravile prikrajšanost in marginaliziranost svojih ranljivih skupnosti. Izdatki bi morali biti omejeni na ukrepe za prenovo skupnih delov obstoječih večdružinskih zgradb ter prenovo in spremembo rabe obstoječih zgradb, katerih lastniki so javni organi ali neprofitni subjekti in ki so namenjene za stanovanjske objekte za gospodinjstva z nizkim prihodkom ali ljudi s posebnimi potrebami.

V uvodnih izjavah predloga so posebej omenjeni Romi kot največja marginalizirana skupnost v Evropi, hkrati pa je rečeno, da ukrepi z Romi kot ciljno skupino ne smejo izključevati drugih skupin v podobnih socialno-ekonomskih okoliščinah.

Ta predlog ne povečuje sredstev in ne vpliva na proračun Skupnosti. Novim državam članicam bo omogočil, da bodo s celostnim pristopom poleg drugih sredstev (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in njihovi nacionalni instrumenti) lahko uporabile tudi sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za reševanje stanovanjskega vprašanja svojih marginaliziranih skupnosti.

Stališče Sveta

Svet je dodal samo manjše spremembe za lažje razumevanje besedila Komisije. Njegova delovna skupina za strukturne ukrepe je tako jasno navedla upravičenost izdatkov za nadomeščanje obstoječih stanovanjskih objektov, pa tudi za njihovo obnovo, in odpravila omejitev nadomeščanja izključno z novogradnjami.

Ocena predlagane revizije uredbe o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja

Poročevalec se strinja, da je treba stanovanjsko vprašanje marginaliziranih skupnosti reševati pri spreminjanju uredbe o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja. Ker se sedanje določbe ne morejo uporabljati za marginalizirane skupnosti, ki živijo pretežno na podeželju v novih državah članicah, predlagana sprememba zapolnjuje vrzel v zakonodaji, ki bi tako ustrezneje obravnavala slabe življenjske razmere teh skupin prebivalstva.

Novi ukrep je v skladu z načelom subsidiarnosti, ker novim državam članicam daje večje možnosti, da podpirajo ukrepe na stanovanjskem področju v korist marginaliziranih skupnosti na način, ki se jim zdi najprimernejši, hkrati pa ohranja celostni pristop kot minimalni pogoj za izvajanje ukrepa.

Poročevalec je po neformalnem trialogu s Komisijo in Svetom, kjer sta mu obe strani zagotovili, da je uporaba novih določb splošna ne glede na izrecno navedbo Romov v uvodnih izjavah, zelo naklonjen predlagani spremembi uredbe. Pri tem pozdravlja in poudarja pomen dopolnitve, da ta navedba ne bi smela izključevati drugih ljudi v podobnih socialno-ekonomskih okoliščinah. Priznava, da so Romi največja marginalizirana skupnost v Evropi, vendar poudarja, da tu živijo tudi druge skupnosti, zlasti zakoniti migranti, ki jih je treba ustrezno obravnavati, saj sta migracija in vključevanje postala vsakdanjost v globaliziranem svetu.

Poročilo Evropskega parlamenta

Revizija te uredbe bo potekala po postopku soodločanja, kar daje Evropskemu parlamentu in Svetu enako pravico in pooblastila za spremembo predloga Komisije.

Čeprav imajo tudi nekatere države članice na svojem ozemlju marginalizirane skupnosti, ki so jim sedanje določbe lahko v pomoč, poročevalec upošteva dejstvo, da velika večina držav članic podpira predlog Komisije v sedanji obliki. Zato je glede na nujnost ukrepanja pri tem vprašanju sklenil, da bo sprejel vse spremembe, ki jih predlaga Svet, in da ne bo vložil novih predlogov sprememb ali dopolnitev besedila.

Poročevalec tudi poziva Komisijo, naj do konca leta 2010 pripravi oceno izvajanja te določbe.

  • [1]  V prvotni uredbi je bila določena finančna podpora za posege v stanovanjskem sektorju, vključno z energetsko učinkovitostjo, vendar le v novih državah članicah (EU-12).

POSTOPEK

Naslov

FEDER: dopustnost posredovanj na področju stanovanjske politike v prid obrobnim skupinam

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD)

Datum predložitve EP

17.7.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

14.9.2009

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

14.9.2009

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

21.10.2009

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Lambert van Nistelrooij

5.10.2009

 

 

Obravnava v odboru

6.10.2009

 

 

 

Datum sprejetja

4.11.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Březina, Karima Delli, Ivars Godmanis, Andrey Kovatchev, Veronica Lope Fontagné, Marek Henryk Migalski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter, Sabine Verheyen

Datum predložitve

9.11.2009