Betänkande - A7-0048/2009Betänkande
A7-0048/2009

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden vad gäller stödberättigade bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper

9.11.2009 - (KOM(2009)0382 – C7‑0095/2009 – 2009/0105(COD)) - ***I

Utskottet för regional utveckling
Föredragande: Lambert van Nistelrooij


Förfarande : 2009/0105(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0048/2009

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden vad gäller stödberättigade bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper

(KOM(2009)0382 – C7‑0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0382),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 162 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7‑0095/2009),

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7‑0048/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) För att förbättra gemenskapens ekonomiska och sociala sammanhållning är det nödvändigt att stödja begränsade insatser som gäller renovering av befintliga byggnader som används som bostäder i de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller efter det datumet. Dessa insatser får göras på de villkor som anges i artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999

(1) För att förbättra gemenskapens ekonomiska och sociala sammanhållning är det nödvändigt att stödja begränsade insatser som gäller renovering av befintliga byggnader som används som bostäder i medlemsstaterna. Dessa insatser får göras på de villkor som anges i artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) I de medlemsstater för vilka artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1080/2006 är tillämplig bor ett stort antal marginaliserade befolkningsgrupper även utanför stadsområdena. Därför är det nödvändigt att utvidga berättigandet till bidrag till att omfatta utgifter till bostadsinsatser som görs till förmån för dessa befolkningsgrupper även när de är bosatta på landsbygden.

(3) I flera medlemsstater bor ett stort antal marginaliserade befolkningsgrupper utanför stadsområdena. Det är därför nödvändigt att utvidga berättigandet till bidrag till att omfatta utgifter till bostadsinsatser som görs till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper även när de är bosatta på landsbygden.

Motivering

De nya bestämmelserna om bostadsinsatser för marginaliserade befolkningsgrupper bör gälla alla medlemsstater och inte bara de som blev medlemmar i EU efter den 1 maj 2004. Detta skäl bör därför ändras för att återge detta.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Med hänsyn till dessa befolkningsgruppers extremt dåliga bostadsförhållanden bör även utgifter för att ersätta deras befintliga bostäder med nybyggda hus berättiga till bidrag, oavsett om grupperna bor i stads- eller landsbygdsområden.

(4) Med hänsyn till marginaliserade befolkningsgruppers extremt dåliga bostadsförhållanden bör även utgifter för att renovera och ersätta deras befintliga bostäder med bland annat nybyggda hus berättiga till bidrag, oavsett om grupperna bor i stads- eller landsbygdsområden.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) I enlighet med princip nr 1 i dessa gemensamma grundläggande principer bör bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper genomföras inom ramen för ett integrerat tillvägagångssätt, som i synnerhet omfattar insatser inom utbildning, hälsa, sociala frågor, sysselsättning och säkerhet.

(6) I enlighet med princip nr 1 i dessa gemensamma grundläggande principer bör bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper genomföras inom ramen för ett integrerat och långsiktigt tillvägagångssätt, som i synnerhet omfattar insatser inom utbildning, hälsa, sociala frågor, sysselsättning och säkerhet.

Motivering

Bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper bör syfta till att främja en långsiktig integrering av dessa grupper. Befintliga hus bör uteslutande renoveras och ersättas i detta syfte.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1080/2006

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Utgifter för bostäder, med undantag för energieffektivitet och förnybar energi enligt punkt 1a, berättigar till bidrag endast för de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller senare, och på följande villkor:

2. Utgifter för bostäder, med undantag för energieffektivitet och förnybar energi enligt punkt 1a, berättigar till bidrag på följande villkor:

a) utgifterna ska planeras inom någon av följande ramar:

a) utgifterna ska planeras inom någon av följande ramar:

i) En integrerad stadsutvecklingsinsats för områden som genomgår eller hotas av förslumning eller social utslagning, eller

i) En integrerad stadsutvecklingsinsats för områden som genomgår eller hotas av förslumning eller social utslagning, eller

ii) ett integrerat tillvägagångssätt till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper.

ii) ett integrerat och långsiktigt tillvägagångssätt till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper.

 

aa) Utgifter enligt punkt a) i) berättigar till bidrag endast för de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller senare; utgifter enligt punkt a) ii) berättigar till bidrag för alla medlemsstater.

b) Anslaget för utgifter för bostäder ska vara antingen högst 3 % av Eruf-anslaget till det berörda operativa programmet eller 2 % av det totala Eruf-anslaget.

b) Anslaget för utgifter för bostäder ska vara antingen högst 3 % av Eruf-anslaget till det berörda operativa programmet eller 2 % av det totala Eruf-anslaget.

Motivering

The problem that the current revision of the ERDF Regulation is trying to address - by introducing a new provision under article 7 point 2(a)(ii) - does not only concern those Member States that acceded to the EU on or after 1 May 2004. In reality, housing for marginalised communities -and notably for the Roma population- represents an issue of major concern in many of the EU-15 Member States. Moreover, and as a matter of principle, it is imperative that the obsolete distinction between ”old” and ”new” Member States does not cover this new measure under point 2(a)(ii), as it happens under the current regime for other housing interventions (point 2(a)(i)).

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1080/2006

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpning av punkt a) i) i första understycket ska utgifterna begränsas till någon av följande insatser:

Vid tillämpning av punkt a) i) och ii) i första understycket ska utgifterna begränsas till följande insatser:

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1080/2006

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpning av punkt a) ii) i första understycket får insatserna omfatta ersättning av befintliga bostäder med nybyggda hus.

Vid tillämpning av punkt a) ii) i första understycket får insatserna omfatta renovering eller ersättning av befintliga bostäder.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1080/2006

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får anta en förteckning över de kriterier som behövs för att fastställa områdena enligt punkt a) i) i första stycket och en förteckning över stödberättigande insatser i enlighet med det förfarande som avses i artikel 103.3 i förordning (EG) nr 1083/2006.

Kommissionen ska anta en förteckning över de kriterier som behövs för att fastställa områdena enligt punkt a) i) i första stycket och en förteckning över stödberättigande insatser i enlighet med det förfarande som avses i artikel 103.3 i förordning (EG) nr 1083/2006.

Motivering

Vi föreslår att återinföra den tidigare versionen av artikel 7 – slutet – så att Europeiska kommissionen kan fortsätta att genomföra de ursprungliga uppgifter inom utvärdering och fastställande av kriterier för insatser, i synnerhet bostadsinsatser i de nya medlemsstaterna, som den tilldelades genom förordningen, för att på så sätt säkerställa effektiviteten och mervärdet i politiken, men även för att hålla nere kostnaderna.

MOTIVERING

Den nuvarande globala ekonomiska krisen utgör en stor utmaning för Europeiska unionen och kräver snabba, flexibla och effektiva åtgärder inom unionens politikområden. Med ekonomiska resurser på totalt 347 miljarder euro för programperioden 2007–2013 är den europeiska sammanhållningspolitiken den största källan för investeringar i realekonomin och hjälper Europa och dess regioner att återhämta sig från krisen och återställa förtroendet och framtidstron.

I november förra året la Europeiska kommissionen fram en heltäckande ekonomisk återhämtningsplan för Europa, där sammanhållningspolitiken spelar en viktig roll. Ursprungligen föreslog kommissionen att tre strukturfondsförordningar för perioden 2007‑2013 – den allmänna förordningen, förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och förordningen om Europeiska socialfonden (ESF) – skulle revideras i syfte att stimulera genomförandet av olika projekt, samt för att både skydda och skapa arbetstillfällen genom smarta investeringar. Europaparlamentet godkände detta lagstiftningspaket i början av april och de åtgärder som föreslogs i det började genomföras redan i slutet av maj. En rapport om genomförandet av de åtgärder som har vidtagits inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplanen förväntas under andra halvan av 2010.

Den första ändringen i Eruf-förordningen utvidgade reglernas tillämpningsområde så att alla EU:s medlemsstater och regioner kan investera i energieffektivitet och förnybar energi i bostäder[1], samt vidgade användandet av schablonbelopp och klumpsummor för att förenkla utgiftsredovisningen och införa ett mer resultatbaserat ersättningssystem.

Den 22 juli la Europeiska kommissionen fram ett nytt åtgärdspaket i syfte att förenkla förvaltningsreglerna inom sammanhållningspolitiken. Dessa ändringar gäller dels den allmänna förordningen om Eruf, ESF och sammanhållningsfonden, dels Eruf-förordningen.

Detta betänkande gäller det nya förslaget till Eruf-förordningen, vilket syftar till att utvidga möjligheten att genomföra bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper i de nya medlemsstaterna.

Kommissionens förslag

Kommissionen införde en ändring i artikel 7.2 för att gör det möjligt för Eruf att ge ekonomiskt stöd för bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper i de nya medlemsstaterna (EU-12). Enligt den nuvarande förordningen får bostadsinsatser endast göras inom ramen för utvecklingen av stadsområden och i form av renovering av befintliga bostäder. Eftersom en stor majoritet av de marginaliserade befolkningsgrupperna i de nya medlemsstaterna bor på landsbygden och i skjul kan de inte ta del av Erufs stöd för att ersätta bostäder av väldigt dålig kvalitet. Erufs ekonomiska stöd skulle därför kunna utgöra ett betydelsefullt komplement till de befintliga bidragen från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) inom detta område och även till medlemsstaternas försök att lösa problemen med fattigdom och marginalisering bland sina utsatta befolkningsgrupper. Stödet bör begränsas till att renovera gemensamma utrymmen i befintliga flerfamiljsbostäder och till att renovera och bygga om befintliga byggnader som ägs av myndigheter och icke‑vinstdrivande organisationer, så att de kan användas som bostäder åt låginkomsthushåll eller åt personer med särskilda behov.

I motiveringen till förslaget görs också en särskild hänvisning till den romska befolkningen i egenskap av den största marginaliserade befolkningsgruppen i Europa, samtidigt som man påpekar att åtgärder som har den romska befolkningen som målgrupp inte får utesluta andra personer som lever under liknande socioekonomiska förhållanden.

Det befintliga förslaget leder inte till att finansieringen ökas och påverkar inte gemenskapsbudgeten. Förslaget innebär att de nya medlemsstaterna kan använda Eruf integrerat tillsammans med de övriga resurserna (EJFLU och sina nationella instrument) för att ta itu med bostadsfrågan för sina marginaliserade befolkningsgrupper.

Rådets ståndpunkt

Rådet gör endast mindre tillägg i syfte att förtydliga formuleringarna i den text kommissionen har föreslagit. Följaktligen införde rådets arbetsgrupp om strukturåtgärder ett uttryckligt påpekande om att medel även skulle göras tillgängliga för renovering av befintliga bostäder och inte bara för att ersätta dem, samt tog bort begränsningen om att de endast skulle ersättas med nybyggda hus.

Utvärdering av den föreslagna översynen av Eruf-förordningen

Föredraganden instämmer i att det är nödvändigt att behandla frågan om bostäder till marginaliserade befolkningsgrupper i samband med ändringen av Eruf-förordningen. Eftersom de befintliga bestämmelserna inte kan omfatta marginaliserade befolkningsgrupper, som huvudsakligen bor på landsbygden i de nya medlemsstaterna, kommer den föreslagna ändringen att fylla en lucka i lagstiftningen och göra det lättare att agera för att åtgärda den dåliga bostadssituationen för dessa grupper.

Denna nya åtgärd är förenlig med subsidiaritetsprincipen genom att den utökar de nya medlemsstaternas möjligheter att tillhandahålla stöd till bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper. Medlemsstaterna kan då välja hur detta stöd bäst kan ges, samtidigt som det integrerade arbetet kvarstår som ett grundvillkor för insatserna.

Efter att ha deltagit i informella trepartssamtal med kommissionen och rådet där de båda försäkrade att de nya bestämmelserna ska tillämpas allmänt trots att de uttryckligen hänvisar till den romska befolkningen, ser föredraganden mycket positivt på den föreslagna ändringen till förordningen. I detta sammanhang välkomnar och betonar föredraganden tillägget att hänvisningen inte ska utesluta andra personer som lever under liknande socioekonomiska förhållanden. Föredraganden är införstådd med det faktum att romerna utgör den största marginaliserade befolkningsgruppen i Europa men betonar ändå att det även finns andra grupper, i synnerhet lagliga invandrare, som måste hanteras på ett lämpligt sätt eftersom migration och integration har blivit en vardagshändelse i vår globaliserade värld.

Europaparlamentets betänkande

Översynen av förordningen kommer att genomföras enligt medbeslutandeförfarandet, vilket innebär att parlamentet och rådet har lika stora rättigheter och befogenheter att ändra kommissionens förslag.

Även om en del av de gamla medlemsstaterna också har marginaliserade befolkningsgrupper på sina territorier, som skulle kunna få hjälp genom de befintliga bestämmelserna, har föredragande tagit hänsyn till att en stor majoritet av medlemsstaterna stödjer kommissionens förslag såsom det föreligger och har därför, och eftersom frågan kräver ett snabbt beslut, beslutat att behålla alla ändringar som rådet föreslår och inte föreslå några ytterligare ändringar eller tillägg till texten.

Föredraganden begär även att kommissionen ska ha gjort en utvärdering av hur bestämmelserna genomförs till slutet av 2010.

  • [1]  I sin ursprungliga form godkände förordningen visserligen ekonomiskt stöd till bostadsinsatser, inklusive energieffektivtetsåtgärder, men detta gällde endast de nya medlemsstaterna (EU-12).

ÄRENDETS GÅNG

Titel

ERUF: stödberättigande åtgärder avseende bostäder för marginaliserade grupper

Referensnummer

KOM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD)

Framläggande för parlamentet

17.7.2009

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

REGI

14.9.2009

Rådgivande utskott

      Tillkännagivande i kammaren

BUDG

14.9.2009

 

 

 

Inget yttrande avges

      Beslut

BUDG

21.10.2009

 

 

 

Föredragande

      Utnämning

Lambert van Nistelrooij

5.10.2009

 

 

Behandling i utskott

6.10.2009

 

 

 

Antagande

4.11.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jan Březina, Karima Delli, Ivars Godmanis, Andrey Kovatchev, Veronica Lope Fontagné, Marek Henryk Migalski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter, Sabine Verheyen

Ingivande

9.11.2009