BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1672/2006/EF om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet – Progress

10.11.2009 - (COM(2009)0340 – C7‑0052/2009 – 2009/0091(COD)) - ***I

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Rådgivende ordfører: Kinga Göncz


Procedure : 2009/0091(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0049/2009
Indgivne tekster :
A7-0049/2009
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1672/2006/EF om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet – Progress

(KOM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0340),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 13, stk. 2, artikel 129 og artikel 137, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0052/2009),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A7-0049/2009),

1.  forkaster Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Kommissionen til at tage sit forslag tilbage og sammen med Parlamentet træffe forberedelser til forelæggelse af et nyt;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

BEGRUNDELSE

Baggrund

PROGRESS-programmet dækker perioden 2007-2013 og fungerer som retsgrundlag for forskellige fællesskabsudgifter. I dette program indgår fire specifikke EF-handlingsprogrammer, som støtter gennemførelsen af den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden (bekæmpelse af forskelsbehandling, social integration, beskæftigelse og kønsligestilling) samt en række budgetposter, der vedrører arbejdsvilkår.

I henhold til bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale af 2006 er der afsat et yderligere beløb på 114 mio. EUR (løbende priser) til Progress-programmet. Europa-Parlamentet har anmodet om denne forhøjelse.

Den 4. marts 2009 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om fremdrift i den europæiske genopretning, hvori der blev skitseret en række punkter, som skulle hjælpe medlemsstaterne med at udforme og gennemføre effektive beskæftigelsespolitikker (KOM(2009)0114). På Det Europæiske Råds forårsmøde blev der fastsat tre centrale prioriteringer: opretholdelse af beskæftigelsen, jobskabelse og fremme af mobilitet, forbedring af kompetencer og matchning med arbejdsmarkedets behov samt øget adgang til beskæftigelse. På beskæftigelsestopmødet den 7. maj 2009 blev der derudover udvekslet synspunkter om disse prioriteringer.

Den 3. juni 2009 vedtog Kommissionen en meddelelse om den fælles forpligtelse til at løfte beskæftigelsen (KOM(209)0257) med det formål at styrke samarbejdet mellem EU, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter i EU om de tre centrale prioriteringer fastsat på forårsmødet. I denne meddelelse oplyste Kommissionen, at den ville fremlægge et forslag til en ny mikrofinansieringsfacilitet til fordel beskæftigelse, som skulle finansieres (med 100 mio. EUR) over det eksisterende budget (uden at Progress blev omtalt) og ville kunne få en multiplikatoreffekt på over 500 mio. EUR som led i et fælles initiativ sammen med internationale finansinstitutioner, navnlig EIB-gruppen.

Kommissionens forslag

Der er behov for at ændre afgørelse nr. 1672/2006/EF for at omfordele en del af Progress-budgettet til den europæiske mikrofinanseringsfacilitet. Det foreslås at afsætte 100 mio. EUR til denne facilitet.

Kommissionen påpeger, at denne omfordeling vil kræve, at Progress fokuserer på en mere effektiv drift, en mere strategisk planlægning og mere målrettede aktiviteter. Forslaget vil også kræve endnu større tværfaglighed på en række politikområder og bedre sammenkædning med andre EU-instrumenter, f.eks. et tværnationalt samarbejde inden for Den Europæiske Socialfond eller støtte til dialogen mellem arbejdsmarkedets parter. Det vil øge effektiviteten og konsekvensen i EU's indsats til støtte for EU's målsætninger og prioriteringer inden for beskæftigelse og social solidaritet.

Parlamentets holdning

På mødet den 3. september 2009 stemte Udvalget om Beskæftigelse om sin udtalelse om 2010-budgettet. Det vedtog et ændringsforslag om at oprette en særskilt budgetpost for den europæiske mikrofinansieringsfacilitet. Den finansielle og økonomiske krise er nu ved at udvikle sig til en beskæftigelsesmæssig og social krise, og ordføreren mener derfor, at en omfordeling af midler fra Progress sender de forkerte signaler, eftersom Progress tager sigte på de mest sårbare grupper. Under de nuværende omstændigheder er det medlemsstaternes og EU's fælles ansvar at gennemføre Progress-programmet på en effektiv måde. Af denne grund er det nødvendigt at forkaste Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1672/2006/EF om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet – Progress.

Forslaget til afgørelse om oprettelse af en EU-mikrofinansieringsfacilitet (KOM(2009)0333) indeholder forslag til en alternativ måde at finansiere denne facilitet på.

UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET (5.11.2009)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1672/2006/EF om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet – Progress
(KOM(2009)0340 – C7‑0052/2009 – 2009/0091(COD))

Ordfører: Alain Lamassoure

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har foreslået, at der oprettes et nyt finansielt instrument: En EU-mikrofinansieringsfacilitet til fordel for beskæftigelse og social integration for at give de arbejdsløse en mulighed for et nyt afsæt og åbne iværksættervejen for nogle af EU's dårligst stillede grupper.

Kommissionen har foreslået en finansieringsramme på 100 mio. EUR over fire år (fra 2010 til 2013), der skal stilles til rådighed ved at omallokere dette beløb fra Progress-programmet.

I denne forbindelse og for at foretage de nødvendige finansielle reguleringer har Kommissionen foreslået at ændre Progress-programmets retsgrundlag og reducere Progress-programmets finansieringsramme med 100 mio. EUR i overensstemmelse hermed.

Ordføreren minder om, at Progress-programmets finansieringsramme i henhold til den interinstitutionelle aftale fra 2006 er blevet forhøjet med 100 mio. EUR (løbende priser) efter anmodning fra Europa-Parlamentet, efter vanskelige forhandlinger med Rådet.

Progress-programmet til fordel for beskæftigelse og social integration blev etableret for at støtte gennemførelsen af EU's mål inden for beskæftigelse, sociale anliggender og lige muligheder i henhold til den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden samt for at bidrage til gennemførelsen af EU's Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse.

I denne henseende forventer ordføreren en fuldstændig gennemførelse af begge programmer.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet, men bemærker, at Progress-programmets finansieringsramme er blevet reduceret.

Fra et budgetmæssigt synspunkt vil ordføreren gerne understrege, at den kvalitative og kvantitative vurdering af Progress-programmet i det tredje år efter gennemførelsen er forholdsvis god. Den gennemsnitlige gennemførelsesprocent for de seneste to et halvt år har været over 80 % i forpligtelses- og betalingsbevillinger. Til trods for et par områder, hvor der er konstateret et behov for forbedringer, har evalueringen af programmet i de årlige præstations- og overvågningsrapporter for 2007 og 2008 været positive.

På den anden side har Budgetudvalget i forbindelse med budgetproceduren for 2010 givet klart udtryk for, at det mener, at det nye finansielle instrument skal finansieres gennem eksterne midler, en ændring af nomenklaturer og anvendelse af margenen. Ordføreren minder om princippet om, at nye programmer ikke bør finansieres gennem en begrænsning af de eksisterende prioriterede områder. Europa-Parlamentet har brugt margenen under udgiftsområde 1a for at afsætte tilstrækkelige midler til det nye instrument.

Med henblik herpå er der blevet oprettet to nye budgetposter: 04 04 15 til driftsudgifter og 04 01 04 11 til administrative udgifter. Der er blevet opført et beløb på 37,5 mio. EUR til EU-mikrofinansieringsfaciliteten og 0,25 mio. EUR til budgetposten for administrative udgifter. Begge er opført i reserven. Disse reserver kan frigøres, når retsgrundlaget er blevet vedtaget.

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at overveje de synspunkter, der fremføres i dette udkast til udtalelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1a. minder om, at det årlige beløb vil blive fastsat i forbindelse med den årlige budgetprocedure og om nødvendigt gennem anvendelse af i punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1] eller gennem andre foranstaltninger i henhold til den interinstitutionelle aftale;

 

Ændringsforslag  2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1b. mener ikke, at finansieringen af nye aktiviteter bør ske på bekostning af eksisterende programmer;

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af de fællesskabsaktiviteter, der er omhandlet i denne afgørelse, er for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, fastlagt til 643 250 000 EUR."

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af de fællesskabsaktiviteter, der er omhandlet i denne afgørelse, er for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, fastlagt til 743 250 000 EUR."

PROCEDURE

Titel

Fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet – Progress

Referencer

KOM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.7.2009

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Alain Lamassoure

21.10.2009

 

 

Dato for vedtagelse

5.11.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Maria Da Graça Carvalho, Giovanni La Via

  • [1]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

PROCEDURE

Titel

Fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet – Progress

Referencer

KOM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD)

Dato for høring af EP

2.7.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

14.7.2009

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.7.2009

FEMM

14.7.2009

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

FEMM

1.9.2009

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Kinga Göncz

2.9.2009

 

 

Behandling i udvalg

29.9.2009

4.11.2009

 

 

Dato for vedtagelse

5.11.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Edit Bauer, Mara Bizzotto, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Georges Bach, Udo Bullmann, Jürgen Creutzmann, Kinga Göncz, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Peter van Dalen

Dato for indgivelse

10.11.2009