SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress

10.11.2009 - (COM(2009)0340 – C7‑0052/2009 – 2009/0091(COD)) - ***I

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawca: Kinga Göncz


Procedura : 2009/0091(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0049/2009
Teksty złożone :
A7-0049/2009
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress

(COM(2009)0340 – C7‑0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0340),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 13 ust. 2, art. 129 oraz art. 137 ust. 2 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7‑0052/2009),

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Budżetowej (A7‑0049/2009),

1.  odrzuca wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o wycofanie wniosku oraz o rozpoczęcie wraz z Parlamentem odpowiednich działań mających na celu przedstawienie nowego wniosku;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Program Progress obejmuje okres od roku 2007 do 2013 i służy jako podstawa prawna różnych wspólnotowych wydatków. Obejmuje on cztery szczegółowe wspólnotowe programy działania wspierające wdrażanie programu polityki społecznej (przeciwdziałanie dyskryminacji, integracja społeczna, zatrudnienie i równość płci), a także wiele linii budżetowych związanych z warunkami pracy.

Zgodnie z postanowieniami porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2006 r., program Progress otrzymał dodatkową kwotę w wysokości 114 mln EUR (ceny bieżące). Zwiększenia środków domagał się Parlament Europejski.

W dniu 4 marca 2009 r. Komisja opublikowała komunikat („Realizacja europejskiego planu naprawy”), który określał szereg punktów mających ułatwić państwom członkowskim opracowanie i wdrożenie skutecznej polityki zatrudnienia (COM(2009)0114). Podczas wiosennego szczytu Rady określono trzy najważniejsze priorytety: utrzymanie zatrudnienia, tworzenie miejsc pracy i promowanie mobilności, podnoszenie kwalifikacji i dostosowywanie się do potrzeb rynku pracy oraz zwiększanie dostępu do zatrudnienia. Na szczycie w sprawie zatrudnienia, który odbył się 7 maja 2009 r., odbyła się wymiana poglądów poświęcona tym priorytetom.

Dnia 3 czerwca 2009 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie wspólnego zobowiązania na rzecz zatrudnienia (COM(2009)0257), którego celem jest zacieśnienie współpracy między Unią Europejską i państwami członkowskimi, a także pomiędzy partnerami społecznymi UE w zakresie trzech podstawowych priorytetów określonych podczas wiosennego szczytu. W komunikacie tym Komisja poinformowała, że wystąpi z wnioskiem w sprawie nowego instrumentu mikrofinansowego na rzecz zatrudnienia, który byłby sfinansowany (100 mln EUR) z obecnego budżetu (nie wspominając o programie Progress) i mogłoby wygenerować ponad 500 mln EUR w ramach wspólnej inicjatywy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, w szczególności grupą EBI.

Wniosek Komisji

Zmiana decyzji nr 1672/2006/WE jest konieczna do przesunięcia części budżetu programu Progress do europejskiego instrumentu mikrofinansowego. Przedmiotem wniosku jest przesunięcie kwoty 100 mln EUR na rzecz instrumentu.

Komisja stwierdza, że przesunięcie będzie się wiązać z koniecznością zapewnienia większej skuteczności działania programu Progress, bardziej strategicznego planowania i lepszego ukierunkowania prowadzonej w jego ramach działalności. Wnioskowane rozwiązanie wymagać będzie również dalszego wspierania przekrojowego ujęcia różnych dziedzin polityki oraz powiązań z innymi instrumentami UE, takimi jak współpraca transnarodowa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub wsparcie dialogu społecznego. Zwiększy to skuteczność i spójność działań UE wspomagających cele i priorytety UE w dziedzinie zatrudnienia i solidarności społecznej.

Stanowisko Parlamentu

Podczas posiedzenia komisji EMPL w dniu 3 września 2009 r. głosowano nad jej opinią w sprawie budżetu na rok 2010. Komisja przyjęła poprawkę, która otwiera odrębną linię budżetową dla europejskiego instrumentu mikrofinansowego. Kryzys finansowy i gospodarczy przekształca się obecnie w kryzys społeczny i kryzys zatrudnienia, w związku z czym sprawozdawca jest zdania, że przesunięcie pieniędzy z programu Progress wysyła zły sygnał, gdyż Progress jest skierowany właśnie do najbardziej narażonych grup. Państwa członkowskie i UE wspólnie odpowiadają za skuteczne wdrożenie programu Progress w obecnej sytuacji. W związku z tym wniosek Komisji w sprawie zmiany decyzji nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej należy odrzucić.

W sprawozdaniu w sprawie europejskiego instrumentu mikrofinansowego (COM(2009)0333) przedstawiono alternatywny sposób finansowania instrumentu.

OPINIA Komisji Budżetowej (5.11.2009)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress
(COM(2009)0340 – C7‑0052/2009 – 2009/0091(COD))

Sprawozdawca: Alain Lamassoure

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja zaproponowała ustanowienie nowego instrumentu finansowego: europejskiego instrumentu mikrofinansowego na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego w celu umożliwienia bezrobotnym nowego startu i wspierania przedsiębiorczości wśród europejskich grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Komisja zaproponowała wsparcie finansowe w wysokości 100 mln euro przez okres czterech lat (2010 - 2013), które powinno stać się dostępne w drodze przesunięcia tej kwoty z programu Progress.

W związku z tym, a także w celu dokonania niezbędnych wyrównań finansowych, Komisja zaproponowała zmodyfikowanie podstawy prawnej programu Progress, aby odpowiednio uszczuplić jego ramy finansowe o kwotę 100 mln euro.

Sprawozdawca pragnie przypomnieć, że zgodnie z warunkami porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2006 r. ramy finansowe programu Progress zostały rozszerzone o kwotę 100 mln euro (w cenach bieżących) na wniosek Parlamentu Europejskiego w wyniku negocjacji z Radą.

Progress, wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej, został stworzony w celu wspierania realizacji celów Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia, spraw socjalnych oraz równych szans określonych w agendzie społecznej, a także jako przyczynek do realizacji lizbońskiej strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

W związku z tym sprawozdawca oczekuje pełnej realizacji obu programów.

Choć sprawozdawca odnosi się przychylnie do wniosku Komisji dotyczącego utworzenia instrumentu mikrofinansowego na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego, zwraca on jednak uwagę na obniżenie zasobów finansowych programu Progress.

Z budżetowego punktu widzenia pragnie on podkreślić, że ocena jakościowa i ilościowa programu w trzecim roku jego realizacji jest raczej pozytywna. Średni stopień realizacji w przeciągu ostatnich dwóch i pół roku wyniósł powyżej 80% pod względem zobowiązań i płatności. Choć wyróżniono szereg dziedzin, które powinny ulec poprawie, ocena programu przedstawiona w rocznych sprawozdaniach z wyników i nadzoru za lata 2007 i 2008 jest pozytywna.

Z drugiej zaś strony, w kontekście procedury budżetowej na rok 2010, Komisja Budżetowa w sposób jasny wyraziła opinię o sfinansowaniu nowego instrumentu finansowego ze środków zewnętrznych, poprzez stosowną zmianę nazewnictwa i przy wykorzystaniu marginesu. Sprawozdawca przypomina zasadę, że nowe programy nie powinny być finansowane w drodze ograniczania ustalonych już priorytetów. Parlament Europejski wykorzystał margines działu 1a, aby przydzielić odpowiednie środki finansowe dla nowego instrumentu.

W tym celu utworzono dwie nowe linie budżetowe: 04 04 15 na wydatki operacyjne i 04 01 04 11 na wydatki administracyjne. Przewidziano kwotę 37,5 mln euro dla europejskiego instrumentu mikrofinansowego oraz kwotę 0,25 mln euro dla pozycji budżetowej poświęconej wydatkom administracyjnym, obie kwoty zostały umieszczone w rezerwie. Rezerwy te mogą zostać uwolnione po przyjęciu podstawy prawnej.

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie poglądów wyrażonych w niniejszym projekcie opinii.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1a. uważa, że decyzja w sprawie rocznej kwoty zostanie podjęta podczas rocznej procedury budżetowej, w tym w razie potrzeby z zastosowaniem pkt. 37 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.[1] lub też z zastosowaniem innych środków przewidzianych w tymże porozumieniu;

 

Poprawka  2

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1b. jest zdania, że finansowanie nowych działań nie może zagrażać istniejącym już programom;

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Koperta finansowa dla wdrażania działań wspólnotowych, o których mowa w niniejszej decyzji, w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 643.250.000 EUR.

1. Koperta finansowa dla wdrażania działań wspólnotowych, o których mowa w niniejszej decyzji, w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 743 250 000 EUR.

PROCEDURA

Tytuł

Wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej - Progress

Odsyłacze

COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

EMPL

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

14.7.2009

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania

Alain Lamassoure

21.10.2009

 

 

Data przyjęcia

5.11.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Angelika Werthmann

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Maria Da Graça Carvalho, Giovanni La Via

  • [1]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

PROCEDURA

Tytuł

Wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – Progress

Odsyłacze

COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD)

Data przedstawienia w PE

2.7.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

14.7.2009

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

14.7.2009

FEMM

14.7.2009

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

FEMM

1.9.2009

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Kinga Göncz

2.9.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.9.2009

4.11.2009

 

 

Data przyjęcia

5.11.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Mara Bizzotto, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Udo Bullmann, Jürgen Creutzmann, Kinga Göncz, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Peter van Dalen