POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1672/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost – Progress

10. 11. 2009 - (KOM(2009)0340 – C7‑0052/2009 – 2009/0091(COD)) - ***I

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Poročevalka: Kinga Göncz


Postopek : 2009/0091(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0049/2009
Predložena besedila :
A7-0049/2009
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1672/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost – Progress

(KOM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0340),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 13(2), 129 in 137(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7‑0052/2009),

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenja Odbora za proračun (A7‑0049/2009),

1.  zavrne predlog Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj predlog umakne in skupaj s Parlamentom sprejme ustrezne ukrepe, da bi vložila nov predlog;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Program Progress pokriva obdobje od 2007 do 2013, služi pa kot pravna podlaga za različna področja porabe Skupnosti. Program združuje štiri posebne programe dejavnosti Skupnosti, ki pomagajo uresničevati socialno politiko (nediskriminacija, socialno vključevanje, zaposlovanje in enakost med spoloma), pa tudi številne proračunske vrstice, ki zadevajo delovne razmere.

Pod pogoji medinstitucionalnega sporazuma iz leta 2006 je bilo programu Progress dodeljenih dodatnih 114 milijonov EUR (trenutne cene). Dodatna sredstva je zahteval Evropski parlament.

Komisija je 4. marca 2009 objavila sporočilo (Spodbujanje okrevanja evropskega gospodarstva) v katerem je poudarila številne točke, ki državam članicam pomagajo oblikovati in izvajati učinkovite politike zaposlovanja (KOM(2009)0114). Na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta so bile določene tri ključne prednostne naloge: ohranjanje zaposlenosti, ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje mobilnosti; nadgrajevanje znanja in spretnosti ter usklajevanje s potrebami na trgu dela; ter povečanje dostopa do zaposlitve. Na evropskem vrhu o zaposlovanju 7. maja 2009 je bila omogočena izmenjava mnenj o teh prednostnih nalogah.

Komisija je 3. junija 2009 sprejela sporočilo o skupni zavezi za zaposlovanje (KOM(2009)0257), katerega cilj je okrepitev sodelovanja med Evropsko unijo in državami članicami ter med socialnimi partnerji EU pri treh ključnih prednostnih nalogah, ki so bile sprejete na spomladanskem zasedanju Sveta. V tem poročilu je Komisija napovedala, da bo pripravila predlog za nov mikrofinančni instrument za zaposlovanje, ki bi se financiral (100 milijonov EUR) iz obstoječega proračuna (program Progress ni omenjen) v okviru skupne pobude z mednarodnimi finančnimi institucijami, zlasti s skupino EIB, ta znesek pa bi se lahko zvišal na več kot 500 milijonov EUR.

Predlog Komisije

Sprememba Sklepa št. 1672/2006/ES je potrebna, da bi del proračuna programa Progress prerazporedili za evropski mikrofinančni instrument. Predlaga se, da bi v ta namen bilo prerazporejenih 100 milijonov EUR.

Komisija navaja, da bo za prerazporeditev potrebno učinkovitejše delovanje, bolj strateško načrtovanje in bolj osredotočene dejavnosti programa. Predlog bo zahteval tudi nadaljnje spodbujanje sodelovanja med področji politike in povezav z drugimi instrumenti EU, kot sta čeznacionalno sodelovanje pod okriljem Evropskega socialnega sklada ali podpora za socialni dialog. Povečali se bosta učinkovitost in skladnost ukrepov EU v podporo ciljem in prednostnim nalogam EU na področjih zaposlovanja in socialne solidarnosti.

Stališče Parlamenta

Na seji Odbora za zaposlovanje 3. septembra 2009 je Parlament glasoval o svojem mnenju glede proračuna za leto 2010. Odbor je sprejel predlog spremembe, s katerim se je odprla nova proračunska vrstica za evropski mikrofinančni instrument. Finančna in gospodarska kriza se sedaj spreminja v krizo zaposlovanja in socialno krizo, zato poročevalka meni, da prerazporeditev denarja iz programa Progress daje napačen vtis, saj je ta program osredinjen na najbolj ranljive skupine prebivalstva. Države članice in EU so skupno odgovorne za učinkovito izvajanje programa Progress v sedanjih okoliščinah. Zato je treba zavrniti predlog Komisije o spremembi Sklepa št. 1672/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost.

V poročilu o evropskem mikrofinančnem instrumentu (KOM(2009)0333) je predstavljen drugačen način financiranja instrumenta.

MNENJE Odbora za proračun (5. 11. 2009)

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1672/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost – Progress
(KOM(2009)0340 – C7‑0052/2009 – 2009/0091(COD))

Pripravljavec mnenja: Alain Lamassoure.

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je predlagala vzpostavitev novega finančnega instrumenta: Evropskega mikrofinančnega instrumenta za zaposlovanje in socialno vključenost, da bi tako brezposelnim dala možnost za nov začetek in nekaterim najbolj prikrajšanim skupinam v Evropi odprla pot v podjetništvo.

Komisija je predlagala finančna sredstva v višini 100 milijonov EUR za obdobje štirih let (od leta 2010 do leta 2013), ki bi morala biti na razpolago s prerazporeditvijo tega zneska iz programa Progress.

Glede na to in zaradi potrebnih finančnih prilagoditev je Komisija predlagala spremembo pravne podlage programa Progress z zmanjšanjem finančnih sredstev tega programa za 100 milijonov EUR.

Pripravljavec mnenja želi opozoriti, da so bila, v skladu z medinstitucionalnim sporazumom iz leta 2006, finančna sredstva programa Progress povečana za 100 milijonov EUR (v sedanjih cenah) na zahtevo Evropskega parlamenta po zahtevnih pogajanjih s Svetom.

Program Progress za zaposlovanje in socialno solidarnost je bil vzpostavljen v podporo uresničevanju ciljev Evropske unije na področju zaposlovanja, socialnih zadev in enakih možnosti, kot je določeno v socialni agendi, kot tudi za prispevanje k dosežkom Lizbonske strategije EU za rast in delovna mesta.

V zvezi s tem pripravljavec mnenja pričakuje celovito izvajanje obeh programov.

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije za oblikovanje makrofinančnega instrumenta za zaposlovanje in socialno vključenost, vendar ugotavlja zmanjšanje finančnih sredstev za program Progress.

S proračunskega vidika pripravljavec mnenja želi poudariti, da je kakovostna in količinska presoja programa Progress v njegovem tretjem letu izvajanja dokaj dobra. Povprečna stopnja izvajanja v zadnjih dveh letih in pol presega 80 %, tako za odobritve kot za plačila. Kljub nekaj področjem, ki zahtevajo izboljšave, pa je bila ocena programa v letnih poročilih o izvajanju in spremljanju za leti 2007 in 2008 pozitivna.

Na drugi strani pa je, v okviru proračunskega postopka za leto 2010, Odbor za proračun jasno izrazil svoje mnenje o financiranju novega finančnega instrumenta z zunanjimi sredstvi, s spremembo nomenklature in z uporabo rezerve. Pripravljavec mnenja opozarja na načelo, da se novih programov ne sme financirati na račun zmanjšanja obstoječih prednostnih nalog. Evropski parlament je uporabil rezervo iz razdelka 1a za dodelitev primernih sredstev novemu instrumentu.

V ta namen sta bili oblikovani dve novi proračunski vrstici: 04 04 15 za odhodke iz poslovanja in 04 01 04 11 za upravne odhodke. Za evropski makrofinančni instrument je bilo dodeljenih 37,5 milijona EUR, za proračunsko vrstico za upravne odhodke pa 0,25 milijona EUR, pri čemer sta oba zneska uvrščena v rezervo. Te rezerve bodo sproščene, ko bo sprejeta pravna podlaga.

Odbor za proračun poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da sprejme stališča, izražena v tem osnutku mnenja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1a. meni, da se bo o letnem znesku odločalo v okviru letnega proračunskega postopka, po potrebi tudi z uporabo točke 37 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Evropsko komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[1], ali drugih sredstev, ki jih predvideva medinstitucionalni sporazum;

 

Predlog spremembe  2

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1b. meni, da se s financiranjem novih dejavnosti ne bi smelo ogroziti obstoječih programov;

Predlog spremembe  3

Predlog sklepa

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje dejavnosti Skupnosti iz tega sklepa za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013 znašajo 643 250 000 EUR.“

1. Finančna sredstva za izvajanje dejavnosti Skupnosti iz tega sklepa za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013 znašajo 743.250.000 EUR.

POSTOPEK

Naslov

Program Skupnosti za zaposlovanje in družbeno solidarnost – Progress

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD)

Pristojni odbor

EMPL

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

14.7.2009

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Alain Lamassoure.

21.10.2009

 

 

Datum sprejetja

5.11.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Da Graça Carvalho, Giovanni La Via

  • [1]  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

POSTOPEK

Naslov

Program Skupnosti za zaposlovanje in družbeno solidarnost - Progress

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD)

Datum predložitve EP

2.7.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

14.7.2009

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

14.7.2009

FEMM

14.7.2009

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

FEMM

1.9.2009

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Kinga Göncz

2.9.2009

 

 

Obravnava v odboru

29.9.2009

4.11.2009

 

 

Datum sprejetja

5.11.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Edit Bauer, Mara Bizzotto, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Udo Bullmann, Jürgen Creutzmann, Kinga Göncz, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Peter van Dalen

Datum predložitve

10.11.2009