MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1717/2006 muuttamisesta

13.11.2009 - (KOM(2009)0195 – C7‑0042/2009 – 2009/0058(COD)) - ***I

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Franziska Katharina Brantner


Menettely : 2009/0058(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0066/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0066/2009
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1717/2006 muuttamisesta

(KOM(2009)0195 – C7‑0042/2009 – 2009/0058(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0195),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 179 artiklan 1 kohdan ja 181 a artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0042/2009),

–   ottaa huomioon tuomioistuimen 20. toukokuuta 2008 asiassa C‑91/05, komissio vastaan neuvosto, antaman tuomion, jolla kumotaan yhteisen toiminnan 2002/589/YUTP täytäntöönpanosta ja Euroopan unionin tuesta Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisölle pienaseita koskevan moratorion yhteydessä 2. joulukuuta 2004 tehty neuvoston päätös 2004/833/YUTP,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A7‑0066/2009),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 1717/2006

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2) Korvataan 4 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

2) Korvataan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"a) sellaisten lainvalvonta-, oikeus- ja muiden viranomaisten valmiuksien vahvistaminen, jotka osallistuvat terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen, ihmisten, huumausaineiden, tuliaseiden, pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä räjähteiden laiton kauppa mukaan luettuna, ja laittoman kaupan ja kauttakulun tehokkaaseen valvontaan.".

"a) sellaisten lainvalvonta-, oikeus- ja muiden viranomaisten valmiuksien vahvistaminen, jotka osallistuvat terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen, ihmisten, huumausaineiden, tuliaseiden, pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä räjähteiden laiton kauppa mukaan luettuna, ja laittoman kaupan ja kauttakulun tehokkaaseen valvontaan.".

Perustelu

Tarkistus on tekninen ja sillä pyritään korjaamaan ehdotuksessa huomioimatta jäänyt seikka. Komission tarkoituksena oli muuttaa neljästä alakohdasta ainoastaan ensimmäisen alakohdan sanamuotoa.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1717/2006

4 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

2 a) Lisätään 4 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"b a) kansalaisyhteiskunnan kehittäminen ja järjestäytyminen sekä sen osallistuminen poliittiseen prosessiin, mukaan lukien toimenpiteet naisten osallistumisen lisäämiseksi näihin prosesseihin sekä toimenpiteet, joilla edistetään riippumattomia, moniarvoisia ja ammattitaitoisia tiedotusvälineitä."

Perustelu

Sen lisäksi että kansalaisyhteiskuntaa olisi tuettava kriisitilanteissa, kuten alkuperäisen vakautusvälineen yhteydessä todetaan, sitä olisi tuettava pitkällä aikavälillä pyrittäessä luomaan vakaat edellytykset yhteistyölle kriisejä edeltävän ja kriisien jälkeisen valmiuksien kehittämisen alalla.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1717/2006

4 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

2 b) Lisätään 4 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"Tässä kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä voidaan tarvittaessa toteuttaa EU:n rauhanrakennuskumppanuuden avulla."

Perustelu

Vakautusvälineessä olisi viitattava EU:n rauhanrakennuskumppanuuteen, jonka komissio on perustanut kriisejä edeltävän ja kriisien jälkeisen valmiuksien kehittämisen alalla.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 1717/2006

24 artikla – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) 4 artiklan 3 kohdan mukaisten toimenpiteiden osuus rahoituspuitteisiin sisältyvistä varoista ei saa olla yli prosenttiyksikköä.".

c) 4 artiklan 3 kohdan mukaisten toimenpiteiden osuus rahoituspuitteisiin sisältyvistä varoista ei saa olla yli 10 prosenttiyksikköä edellyttäen, että lisäys on EU:n rauhanrakennuskumppanuuden meneillään olevan uudelleentarkastelun ja sisäisten resurssien mukainen."

Perustelu

Huolimatta siitä, että EU:lla on rauhanturvaamista ja konfliktien ratkaisemista koskevaa erityistä asiantuntemusta, investoinnit tähän suhteelliseen etuun ovat edelleen riittämättömiä. Kehitysyhteistyövaliokunta ehdottaa kriisejä edeltävän ja kriisien jälkeisen valmiuksien kehittämisen osuuden lisäämistä 5 prosenttiyksiköstä 10 prosenttiyksikköön.

PERUSTELUT

1.   Näkemyksiä muutettavasta asetuksesta

Ulkoasiainvaliokunta pitää myönteisenä komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1717/2006 muuttamisesta (KOM(2009)0195), koska se on osa EU:n ulkoisen taloudellisen avun laajempaa uudelleentarkastelua.

Ulkoasiainvaliokunta on yhtä mieltä siitä, että alkuperäisen asetuksen 3 artiklan 2 kohdan i alakohtaa ja 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tarkistettava, jotta asetus olisi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 20. toukokuuta 2008 antaman tuomion mukainen. Tuomioistuin katsoi tuomiossaan, että yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikassa voidaan toteuttaa toimia pienaseiden ja kevyiden aseiden leviämisen estämiseksi. Esittelijä kehottaa lisäksi puheenjohtajavaltiota laatimaan neuvoston puolesta yhdessä komission ja Euroopan parlamentin kanssa julkilausuman eurooppalaisesta yhteisymmärryksestä pienaseita ja kevyitä aseita koskevien EU:n toimien tukemiseksi, jossa otetaan huomioon kunkin toimielimen toimivaltuudet.

Koska alkuperäisen asetuksen 4 artiklan 1 kohdan piiriin kuuluvien toimien toteuttamiseen tarkoitetun rahoituksen enimmäismäärää on määrä nostaa seitsemästä prosentista kymmeneen, ulkoasiainvaliokunta katsoo myös, että komission on liitettävä ehdotukseen selkeämpi strategia (mukaan lukien komission ja neuvoston välinen työnjako Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisöä koskevassa asiassa antaman tuomion perusteella) sekä kertomukset Euroopan parlamentille tiettyyn tarkoitukseen varattujen varojen toteutuksesta ja suunniteltujen hankkeiden sisällöstä.

Ulkoasiainvaliokunta on yhtä mieltä myös 4 artiklan 3 kohdan mukaisten hankinta- ja tukisopimusten tarjousmenettelyn avaamisesta maailmanlaajuisesti.

Mietinnössä käsitellään muita näkökohtia, joihin komission ehdotuksessa ei ole puututtu. Mietinnössä ehdotetaan, että kansalaisyhteiskunta mainittaisiin erikseen alkuperäisen asetuksen 4 artiklassa tuen saajana pitkällä aikavälillä pyrittäessä luomaan vakaat edellytykset yhteistyölle kriisejä edeltävän ja kriisien jälkeisen valmiuksien kehittämisen alalla.

Lisäksi asetuksessa olisi viitattava komission perustamaan EU:n rauhanrakennuskumppanuuteen.

Ulkoasiainvaliokunta kannattaa kriisejä edeltävän ja kriisien jälkeisen valmiuksien kehittämisen osuuden lisäämistä 5 prosenttiyksiköstä 10 prosenttiyksikköön.

2.   Kanta Euroopan parlamentille tiedottamiseen ja parlamentin tiedonsaantioikeuteen

Komission vuosikertomus vakautusvälineen toteutuksesta vuonna 2008 sekä komission laatima ulkoisten toimien rahoitusvälineitä koskeva puolivälin arviointi antavat mahdollisuuden tarkistaa alkuperäistä asetusta, ja lisäksi ne tarjoavat hyvän tilaisuuden arvioida Euroopan parlamentin tiedonsaantioikeutta.

Tässä yhteydessä esittelijä antaa komissiolle tunnustusta alkuperäisen asetuksen 23 artiklassa tarkoitetun vuotuisen raportoinnin parantamisesta, hankkeiden eritelmät mukaan luettuina.

Raportointi avustustoimien sisällöstä 4 artiklan mukaisissa vakaissa olosuhteissa ei kuitenkaan ollut riittävää kaudella 2006–2009. Esittelijä kannustaa komissiota parantamaan kertomusten antamista Euroopan parlamentille erityisesti hankkeiden suunnittelusta, kehityksestä, toteutuksesta ja seurannasta.

Euroopan parlamentti saa kyllä komissiolta tietoja hyväksytyistä poikkeuksellisista avustustoimenpiteistä (6 artikla), joilla vastataan kriisitilanteisiin (3 artikla), mutta alkuperäisen asetuksen 6 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu kattavampi strateginen ja analyyttinen raportointi on puutteellista.

Sen vuoksi esittelijä pyytää, että komissio vahvistaa Euroopan parlamentille kunnioittavansa vuonna 2006 vakautusvälineestä antamaansa julkilausumaa, joka koskee tietojen antamista hyvissä ajoin 3 artiklan mukaisista poikkeuksellisista avustustoimenpiteistä sekä siitä, ovatko 4 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksytyt toimet terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan alalla kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja humanitaarisen lainsäädännön mukaisia.

Esittelijä haluaa muistuttaa komissiota Euroopan parlamentin oikeudesta saada tietoa alkuperäisen asetuksen 22 artiklassa tarkoitetun komiteamenettelyn yhteydessä.

Lisäksi komissiota ja neuvostoa kehotetaan toimittamaan poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle lähetettävät kuukausittaiset tiedotteet myös Euroopan parlamentille. Tämä parannus olisi nykyisen puheenjohtajavaltion Ruotsin antaman avoimuuden parantamista koskevan julkilausuman mukainen.

3.   Kanta kriisejä edeltävään ja kriisien jälkeiseen valmiuksien kehittämiseen

Esittelijä katsoo, että komission olisi parannettava 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun EU:n rauhanrakennuskumppanuuden strategista suunnittelua ja lisättävä siihen käytettäviä varoja. Taloudellinen tuki olisi kohdistettava tasapainoisesti pieniin ja keskisuuriin sekä suuriin hankkeisiin. Komission olisi hyvä järjestää hallintohenkilöstöään uudelleen tämän artiklan mukaisiin toimenpiteisiin käytettävissä olevien talousarviovarojen asianmukaista käyttöä varten.

4.   Kanta vakautusvälineen toteuttamiseksi käytettävissä olevaan rahoituksen määrään

Vakautusvälineen toteuttamiseen tarkoitetut rahoituspuitteet (24 artikla) kaudelle 2007–2013 ovat 2,062 miljardia euroa.

Vakautusvälineeltä elintarvikerahoitusvälineelle ajalla 2010–2013 kohdennetut varat ovat kuitenkin pienentäneet tätä määrää 240 miljoonalla eurolla.

Esittelijä ehdottaa, että komissio esittää suunnitelman asetuksessa mainitun alkuperäisen määrän palauttamiseksi, jotta Euroopan unionilla olisi käytettävissään kaikki talousarvion otsakkeen 4 mukaiset määrärahat, kun se hoitaa kansainvälisiä tehtäviään Euroopan kansalaisten odottamalla tavalla.

Esittelijä muistuttaa komissiota yhteisön vakautusvälineen yhteydessä tekemistä sitoumuksista, joiden mukaisesti inhimilliselle ja taloudelliselle kehitykselle välttämättömät vakaat olosuhteet sekä ihmisoikeuksien, demokratian ja perusvapauksien edistäminen ovat edelleen etusijalla Euroopan unionin ulkoisessa toiminnassa. Hän vaatii tässä mielessä komissiota esittämään suunnitelman, joka koskee varojen käyttöönottoa kaikissa sellaisissa ulkoisen toiminnan hätäapuvälineissä tai -mekanismeissa, jotka on luotu vakautusvälineen ulkopuolella, jotta voidaan välttää vakautusvälineelle tarkoitettuihin varoihin turvautuminen.

Komissiota kehotetaan vielä korottamaan talousarviovarojen alhaisia maksuja lyhyellä aikavälillä siten, että varojen käyttöä ohjaa strateginen näkemys.

5.   Kanta EU:n välitysvalmiuksiin

Jotta EU voi toimia tehokkaasti siviilialan konfliktineston alalla, se tarvitsee välitystoimintaan kiireesti ammattimaisen välineen, jolla on vastaavat toiminnot kuin Yhdistyneiden Kansakuntien poliittisen asioiden osaston (DPA) välitystoiminnan tukiyksiköllä. Yksikkö tarjoaa rauhanturvaoperaatioille teknistä, taloudellista ja logistista tukea. Se vahvistaa alueellisten ja paikallisten järjestöjen välitysvalmiuksia ja vakiinnuttaa konfliktien hallintaa koskevaa tietämystä. Yksikön tukena on valmiusryhmä, joka koostuu siirtymäkauden oikeusjärjestelyihin, perustuslakikysymyksiin sekä vallan ja hyvinvoinnin jakautumiseen erikoistuvista välitystoiminnan asiantuntijoista.

Alkuperäisen asetuksen 3 ja 4 artikla muodostavat vakaan oikeusperustan, jonka mukaisesti EU:n alaisuuteen voidaan perustaa pysyvä välitystoiminnan tukiväline.

Tällä hetkellä komissiolla ja neuvostolla ei ole käytössään kriisitilanteiden välitystoimintaan erikoistunutta asiantuntijaryhmää. EU:n välittäjät tai EU:n tukemat välittäjät eivät saa logistista tukea tai asiantuntijatukea. Sen seurauksena EU:n operaatioita ja EU:n tukemia operaatioita koskevasta koulutuksesta puuttuu välitystoiminnasta saadun kokemuksen järjestelmällinen analyysi. Lisäksi on laadittava yleiset suuntaviivat EU:n välitystoiminnalle poliittisissa kriiseissä ja väkivaltaisissa konflikteissa.

Esittelijä katsoo, että suunnittelusta vastaavaa henkilöstöä olisi lisättävä, erityisesti ulkosuhdehallinnon perustamisen yhteydessä. Esittelijä pitää erityisen tärkeänä saada lisää tietoa siitä, mitä mieltä komissio on hallinnointivelvollisuuksien sisällyttämisestä vakautusvälineeseen.

6.   Kanta komission strategiseen suunnitteluun

Esittelijä katsoo, että komission on parannettava vakautusvälineen toteutuksen strategista suunnittelua. Komission olisi erityisesti esitettävä yksityiskohtaiset tiedot toteutusta varten valituista elimistä sekä esitettävä valintojen perustelut.

Komission on myös tarpeen hahmotella strategiansa YK:hon ja sen järjestöihin nähden. Esittelijä haluaisi tietää, mihin toimiin komissio suunnittelee ryhtyvänsä tämän yhteistyön lujittamiseksi.

Yhä on myös epäselvää, kuinka komissio aikoo järjestää aikaisemmasta toiminnasta saatujen kokemusten arviointijärjestelmän. Suunnitellaanko myös kumppanuuksia strategisesti?

Esittelijä kehottaa lisäksi lisäämään johdonmukaisuutta vakautusvälineen ulkopuolisten mekanismien kanssa, erityisesti EIDHR:n, aihekohtaisten ohjelmien sekä kehitysrahastojen kanssa.

Lopuksi esittelijä haluaisi vielä pyytää komissiota selittämään paremmin vakautusvälinettä varten valittavien tilanteiden ja hankkeiden priorisointiprosessia. Mitkä ovat komission valintaperusteet? Onko päätökset tehty poliittisten, näkyvyyteen liittyvien vai avuntarjoajien koordinointiin liittyvien seikkojen perusteella?

kehitysyhteistyövaliokunnaN LAUSUNTO (11.11.2009)

ulkoasiainvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1717/2006 muuttamisesta
(KOM(2009)0195 – C7‑0042/2009 – 2009/0058(COD))

Valmistelija: Eva Joly

LYHYET PERUSTELUT

Vakautusvälineen toteutuksen kautta on vahvistettu EU:n kykyä toimia kriisitilanteissa ja tilanteissa, joissa kriisi on puhkeamassa. Vakautusvälineellä pyritään käsittelemään tällaisia tilanteita ottaen huomioon EU:n horisontaaliset ja maantieteelliset tavoitteet niin, että näillä välineillä samanaikaisesti täydennetään yhteisön maantieteellistä politiikkaa sekä sen tavoitteita ja välineitä. Kehitysyhteistyön osalta tavoitteiden on vastattava päätavoitetta, joka on köyhyyden ja sen syiden vastainen taistelu.

Vallitsee laaja yksimielisyys siitä, ettei kehitystä voi tapahtua epävarmassa ympäristössä. Kansainvälinen yhteisymmärrys siitä, millaiset turvallisuuteen liittyvät toimet voidaan katsoa kehitysyhteistyöpolitiikan osaksi, on kuitenkin herkkä: OECD:n kehitysapukomitea on määrittänyt periaatteen, jonka mukaan sotilaalliseen alaan kuuluvat toimet jäävät virallisen kehitysavun määritelmän ulkopuolelle.

Toimet pienaseiden ja kevytaseiden leviämisen ja väärinkäytön estämiseksi jätettiin alun perin vakautusvälineen ulkopuolelle, koska asiaa käsiteltiin tuolloin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa[1]. Tuomioistuimen mukaan "toimenpiteen on kuitenkin tähän [kehitysyhteistyötä koskevaan yhteisön] politiikkaan kuuluakseen oltava sellainen, että sillä edistetään kyseisen politiikan mukaisten, taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen liittyvien tavoitteiden toteuttamista[2]", jotta taataan Euroopan tason kehitysyhteistyöpolitiikan yhteensopivuus OECD:n/kehitysapukomitean esittämän virallisen kehitysavun määritelmän kanssa.

Komission ehdotuksella, joka on osa ulkoisen toiminnan välineiden puolivälin tarkastelua, pyritään reagoimaan asiassa saavutettuun tulokseen ottamalla vakautusvälineeseen mukaan toimia, joilla vastustetaan pienaseiden ja kevytaseiden laitonta käyttöä ja saantia. Välineen oikeusperustan muodostavat yhdessä EY:n perustamissopimuksen 179 artikla ja EY:n perustamissopimuksen 181 a artikla, jotka koskevat kolmansien maiden kanssa toteutettavaa talouden, rahoitusalan ja teknisen alan yhteistyötä. Kaikki pienaseita ja kevytaseita koskevat toimet, jotka jäävät kehitysyhteistyön ulkopuolelle, voidaan siksi toteuttaa 181 a artiklan nojalla.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen kehitysyhteistyövaliokunta ei vastusta ehdotuksen sisältämiä tarkistuksia, jotka koskevat pienaseita ja kevytaseita.

Viime vuosina on käynyt yhä selvemmäksi, että rauhanturvaamiseen ja konfliktien ratkaisuun liittyvät siviilitoimet ovat keskeisessä osassa vakauttamisprosessin onnistumisen kannalta. Huolimatta siitä, että EU:lla on asiaa koskevaa erityistä asiantuntemusta, investoinnit tähän suhteelliseen etuun ovat edelleen riittämättömiä. Siksi kehitysyhteistyövaliokunta ehdottaa muutettavaksi 24 artiklan c kohtaa ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1717/2006 muuttamisesta, jotta kriisejä edeltävän ja kriisien jälkeisen valmiuksien kehittämisen osuutta voidaan lisätä 5 prosenttiyksiköstä 10 prosenttiyksikköön.

TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 1717/2006

24 artikla – c kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) 4 artiklan 3 kohdan mukaisten toimenpiteiden osuus rahoituspuitteisiin sisältyvistä varoista ei saa olla yli 5 prosenttiyksikköä.".

c) 4 artiklan 3 kohdan mukaisten toimenpiteiden osuus rahoituspuitteisiin sisältyvistä varoista ei saa olla yli 10 prosenttiyksikköä.".

Perustelu

Huolimatta siitä, että EU:lla on rauhanturvaamista ja konfliktien ratkaisemista koskevaa erityistä asiantuntemusta, investoinnit tähän suhteelliseen etuun ovat edelleen riittämättömiä. Kehitysyhteistyövaliokunta ehdottaa kriisejä edeltävän ja kriisien jälkeisen valmiuksien kehittämisen osuuden lisäämistä 5 prosenttiyksiköstä 10 prosenttiyksikköön.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Vakautusvälineen perustaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0195 – C7-0042/2009 – 2009/0058(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

AFET

Lausunnon antanut valiokunta

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE14.7.2009

 

Valmistelija

  Nimitetty (pvä)

Eva Joly1.9.2009

 

Valiokuntakäsittely

6.10.2009

 

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.11.2009

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, David-Maria Sassoli, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Harlem Désir, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Isabella Lövin, Miguel Angel Martínez Martínez, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Åsa Westlund

  • [1]  Asia C-91/05, yhteisen toiminnan 2002/589/YUTP täytäntöönpanosta ja Euroopan unionin tuesta Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisölle pienaseita koskevan moratorion yhteydessä 2.12.2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/833/YUTP kumoaminen.
  • [2]  Kohta 67, tuomio asiassa C-91/05, jossa mainitaan myös vastaavat asiaa C-268/94 koskevat kohdat 44, 60, 63 ja 73.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Vakautusvälineen muuttaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0195 – C7-0042/2009 – 2009/0058(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

21.4.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

14.7.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

14.7.2009

INTA

14.7.2009

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

INTA

1.9.2009

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Franziska Katharina Brantner

16.9.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

29.9.2009

4.11.2009

10.11.2009

 

Hyväksytty (pvä)

10.11.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Adrian Severin, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nikolaos Chountis, Göran Färm, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, Barbara Lochbihler, Emilio Menéndez del Valle, Vittorio Prodi, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Luis Yáñez-Barnuevo García

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

13.11.2009