Процедура : 2009/0810(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0068/2009

Внесени текстове :

A7-0068/2009

Разисквания :

PV 23/11/2009 - 18
CRE 23/11/2009 - 18

Гласувания :

PV 24/11/2009 - 4.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


ДОКЛАД     *
PDF 173kWORD 76k
16.11.2009
PE 430.331v03-00 A7-0068/2009

относно проект на решение на Съвета за приемане на правилата за прилагане към аналитичните работни досиета на Европол

(11947/2009 – C7‑0108/2009 – 2009/0810(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проект на решение на Съвета за приемане на правилата за прилагане към аналитичните работни досиета на Европол

(11947/2009 – C7‑0108/2009 – 2009/0810(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид текста на Съвета (11947/2009),

–   като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 година за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(1) ( „Решението за Европол“), и по-специално член 14, параграф 1 и член 59, параграф 1, буква б) от него,

–   като взе предвид член 39, параграф 1 и член 34, параграф 2, буква в) от Договора за ЕС, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7‑0108/2009),

–   като взе предвид членове 100 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7‑0068/2009),

1.  отхвърля текста на Съвета;

2.  счита, че без да се засяга цялостната подкрепа за Европейската полицейска служба (Европол) и като се взема предвид предстоящото влизане в сила на Договора от Лисабон и неговото въздействие върху полицейското сътрудничество, не следва да се изменят мерките за изпълнение на решението за Европол, докато не стане възможно приемането на такива мерки в съответствие с новата правна рамка, предвидена в Договора от Лисабон;

3.  приканва Съвета да оттегли своето предложение;

4.  призовава Комисията или Съвета да направи декларация на пленарно заседание относно предложение за ново решение за Европол, което да бъде представено шест месеца след датата на влизане в сила на Договора от Лисабон;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 121, 15.5.2009 г., стp. 37.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Правила за прилагане към аналитичните работни досиета на Европол

Позовавания

11947/2009 – C7-0108/2009 – 2009/0810(CNS)

Дата на консултация с ЕП

24.7.2009

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

14.9.2009

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

6.10.2009

 

 

Разглеждане в комисия

5.11.2009

12.11.2009

 

 

Дата на приемане

12.11.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Axel Voss, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Andrew Henry William Brons, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ramón Jáuregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Cecilia Wikström

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Algirdas Saudargas

Дата на внасяне

16.11.2009

Правна информация - Политика за поверителност