Procedure : 2009/0810(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0068/2009

Indgivne tekster :

A7-0068/2009

Forhandlinger :

PV 23/11/2009 - 18
CRE 23/11/2009 - 18

Afstemninger :

PV 24/11/2009 - 4.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


BETÆNKNING     *
PDF 163kWORD 72k
16.11.2009
PE 430.331v03-00 A7-0068/2009

om udkast til Rådets afgørelse om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser for Europols analysedatabase

(11947/2009 – C7-0108/2009 – 2009/0810(CNS))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser for Europols analysedatabase

(11947/2009 – C7-0108/2009 – 2009/0810(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Rådets tekst (11947/2009),

- der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(1) ("Europolafgørelsen"), særlig artikel 14, stk. 1, og artikel 59, stk. 1, litra b),

- der henviser til EU-traktatens artikel 39, stk. 1, og artikel 34, stk. 2, litra c), der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0108/2009),

- der henviser til forretningsordenens artikel 100 og 55,

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0068/2009),

1. forkaster Rådets tekst;

2. mener, uden at det berører den generelle støtte til Den Europæiske Politienhed (Europol), og under hensyn til Lissabontraktatens forestående ikrafttræden og dens virkninger for politisamarbejdet, at der ikke bør foretages ændringer af foranstaltningerne til gennemførelse af Europolafgørelsen, før foranstaltningerne kan vedtages inden for de nye retlige rammer, Lissabontraktaten opstiller;

3. opfordrer Rådet til at tage sit forslag tilbage;

4. opfordrer Kommissionen eller Rådet til at afgive en erklæring på plenarmødet om, at der seks måneder efter Lissabontraktatens ikrafttræden vil blive fremsat et forslag til en ny Europolafgørelse;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.


PROCEDURE

Titel

Gennemførelsesbestemmelser for Europols analysedatabase

Referencer

11947/2009 – C7-0108/2009 – 2009/0810(CNS)

Dato for høring af EP

24.7.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

14.9.2009

Ordfører

       Dato for valg

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

6.10.2009

 

 

Behandling i udvalg

5.11.2009

12.11.2009

 

 

Dato for vedtagelse

12.11.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Axel Voss, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexander Alvaro, Andrew Henry William Brons, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ramón Jáuregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Cecilia Wikström

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Algirdas Saudargas

Dato for indgivelse

16.11.2009

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik