Διαδικασία : 2009/0810(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0068/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0068/2009

Συζήτηση :

PV 23/11/2009 - 18
CRE 23/11/2009 - 18

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2009 - 4.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 170kWORD 78k
16.11.2009
PE 430.331v03-00 A7-0068/2009

σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έκδοση εκτελεστικών κανόνων για τα αρχεία δεδομένων εργασίας προς ανάλυση της Ευρωπόλ

(11947/2009 – C7‑0108/2009 – 2009/0810(CNS))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έκδοση εκτελεστικών κανόνων για τα αρχεία δεδομένων εργασίας προς ανάλυση της Ευρωπόλ

(11947/2009 – C7‑0108/2009 – 2009/0810(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το κείμενο του Συμβουλίου (11947/2009),

    έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(1) ("απόφαση Ευρωπόλ") και ιδίως τα άρθρα 14, παράγραφος 1 και 59, παράγραφος 1, στοιχείο β),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1 και το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0108/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7‑0068/2009),

1.  απορρίπτει το κείμενο του Συμβουλίου·

2.  θεωρεί ότι, με κάθε επιφύλαξη της γενικής υποστήριξης προς την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) και λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας και τον αντίκτυπό της στην αστυνομική συνεργασία, δεν θα πρέπει να υπάρξουν τροποποιήσεις στα μέτρα εφαρμογής της απόφασης Ευρωπόλ, έως ότου να καταστεί δυνατή η έγκριση των μέτρων αυτών εντός του νέου νομικού πλαισίου που προβλέπει η Συνθήκη της Λισσαβώνας·

3.  καλεί το Συμβούλιο να αποσύρει την πρότασή του·

4.  καλεί την Επιτροπή ή το Συμβούλιο να προβούν σε δήλωση ενώπιον της ολομέλειας σχετικά με πρόταση για νέα απόφαση Ευρωπόλ που θα υποβληθεί έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σελ. 37.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Εκτελεστικές διατάξεις σχετικές με τα αρχεία δεδομένων εργασίας προς ανάλυση της Ευρωπόλ

Έγγραφα αναφοράς

11947/2009 – C7-0108/2009 – 2009/0810(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

24.7.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

14.9.2009

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

6.10.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.11.2009

12.11.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.11.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Γεώργιος Παπανικολάου, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Axel Voss, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Andrew Henry William Brons, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ramón Jáuregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Cecilia Wikström

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Algirdas Saudargas

Ημερομηνία κατάθεσης

16.11.2009

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου