Menettely : 2009/0810(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0068/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0068/2009

Keskustelut :

PV 23/11/2009 - 18
CRE 23/11/2009 - 18

Äänestykset :

PV 24/11/2009 - 4.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


MIETINTÖ     *
PDF 149kWORD 68k
16.11.2009
PE 430.331v03-00 A7-0068/2009

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Europolin analyysitietokantoja koskevien täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä

(11947/2009 – C7‑0108/2009 – 2009/0810(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Europolin analyysitietokantoja koskevien täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä

(11947/2009 – C7‑0108/2009 – 2009/0810(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston tekstin (11947/2009),

–   ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2009 Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2009/371/YOS(1) (Europol-päätös) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan ja 59 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan ja 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0108/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0068/2009),

1.  hylkää neuvoston tekstin;

2.  katsoo Euroopan poliisivirastolle (Europol) annettavaa yleistä tukea rajoittamatta sekä Lissabonin sopimuksen lähestyvä voimaantulo ja sen vaikutukset poliisiyhteistyöhön huomioon ottaen, että Europol-päätöksen täytäntöönpanoa koskevia säädöksiä ei pitäisi muuttaa ennen kuin tällaiset säädökset voidaan hyväksyä Lissabonin sopimuksessa määriteltyjen uusien oikeudellisten puitteiden mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa peruuttamaan ehdotuksensa;

4.  kehottaa komissiota tai neuvostoa antamaan täysistunnossa julkilausuman uutta Europol-päätöstä koskevasta ehdotuksesta, joka on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa Lissabonin sopimuksen voimaantulopäivämäärästä;

5.  Kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Europolin analyysitietokantoja koskevat soveltamissäännökset

Viiteasiakirjat

11947/2009 – C7-0108/2009 – 2009/0810(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

24.7.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

14.9.2009

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

6.10.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

5.11.2009

12.11.2009

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.11.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Axel Voss, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alexander Alvaro, Andrew Henry William Brons, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ramón Jáuregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Cecilia Wikström

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Algirdas Saudargas

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.11.2009

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö