Procedūra : 2009/0810(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0068/2009

Pateikti tekstai :

A7-0068/2009

Debatai :

PV 23/11/2009 - 18
CRE 23/11/2009 - 18

Balsavimas :

PV 24/11/2009 - 4.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PRANEŠIMAS     *
PDF 161kWORD 73k
16.11.2009
PE 430.331v03-00 A7-0068/2009

dėl Tarybos sprendimo dėl Europolo analizei skirtoms darbo byloms taikomų įgyvendinimo taisyklių priėmimo projekto

(11947/2009 – C7‑0108/2009 – 2009/0810(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europolo analizei skirtoms darbo byloms taikomų įgyvendinimo taisyklių priėmimo projekto

(11947/2009 – C7‑0108/2009 – 2009/0810(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos pasiūlymą (11947/2009),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo(1) (toliau – sprendimas dėl Europolo), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį ir į 59 straipsnio 1 dalies b punktą,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį ir į 34 straipsnio 2 dalies c punktą, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0108/2009),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 ir 55 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A7‑0000/2009),

1.  atmeta Tarybos pasiūlymą;

2.  mano, kad, nepaisant bendros paramos Europos policijos biurui (Europolui) ir atsižvelgiant į netrukus įsigaliosiančią Lisabonos sutartį bei į jos poveikį policijos bendradarbiavimui, neturėtų būti iš dalies keičiamos sprendimo dėl Europolo įgyvendinimo priemonės, kol jos nepatvirtintos remiantis nauju, pagal Lisabonos sutartį numatytu, teisiniu pagrindu;

3.  ragina Tarybą atšaukti savo pasiūlymą;

4.  ragina Komisiją ir Tarybą plenariniame posėdyje paskelbti pareiškimą apie pasiūlymą dėl naujo sprendimo dėl Europolo, kuris turi būti pateiktas per šešis mėnesius nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo dienos;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

     OL L 121, 2009 5 15, p. 37.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europolo analizei skirtoms darbo byloms taikomos įgyvendinimo taisyklės

Nuorodos

11947/2009 – C7-0108/2009 – 2009/0810(CNS)

Konsultacijos su EP data

24.7.2009

Atsakingas komitetas

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

14.9.2009

Pranešėjas(-ai)

Paskyrimo data

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

6.10.2009

 

 

Svarstymas komitete

5.11.2009

12.11.2009

 

 

Priėmimo data

12.11.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Axel Voss, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexander Alvaro, Andrew Henry William Brons, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ramón Jáuregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Cecilia Wikström

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Algirdas Saudargas

Pateikimo data

16.11.2009

Teisinė informacija - Privatumo politika