Procedūra : 2009/0810(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0068/2009

Iesniegtie teksti :

A7-0068/2009

Debates :

PV 23/11/2009 - 18
CRE 23/11/2009 - 18

Balsojumi :

PV 24/11/2009 - 4.7
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


ZIŅOJUMS     *
PDF 163kWORD 73k
16.11.2009
PE 430.331v03-00 A7-0068/2009

par projektu Padomes lēmumam, ar ko pieņem īstenošanas noteikumus par Eiropola analīzes darba datnēm

(11947/2009 – C7‑0108/2009 – 2009/0810(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam, ar ko pieņem īstenošanas noteikumus par Eiropola analīzes darba datnēm

(11947/2009 – C7‑0108/2009 – 2009/0810(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes iesniegto tekstu (11947/2009),

–   ņemot vērā 2009. gada 6. aprīļa Padomes Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)(1) (Eiropola izveides lēmums), un jo īpaši tā 14. panta 1. punktu un 59. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

–   ņemot vērā ES līguma 39. panta 1. punktu un 34. panta 2. punkta c) apakšpunktu, ar kuru saskaņā Padome ar to ir apspriedusies (C7–0108/2009),

–   ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un 55. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7–0000/2009),

1.  noraida Padomes tekstu;

2.  uzskata, ka, neskarot vispārējo atbalstu Eiropas Policijas birojam (Eiropolam) un ņemot vērā Lisabonas līguma nenovēršamo stāšanos spēkā un tā ietekmi uz policijas sadarbību, nevajadzētu izdarīt grozījumus pasākumos, ar kuriem īsteno Eiropola lēmumu, līdz šādus pasākumus var pieņemt saskaņā ar jauno tiesisko regulējumu, kā paredzēts Lisabonas līgumā;

3.  aicina Padomi atsaukt savu priekšlikumu;

4.  aicina Komisiju vai Padomi plenārsēdē nākt klajā ar deklarāciju par jauna Eiropola lēmuma priekšlikumu, kuru iesniedz sešu mēnešu laikā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā dienas;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Īstenošanas noteikumi par Eiropola analīzes darba datnēm

Atsauces

11947/2009 – C7-0108/2009 – 2009/0810(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

24.7.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

14.9.2009

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

6.10.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

5.11.2009

12.11.2009

 

 

Pieņemšanas datums

12.11.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

2

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Axel Voss, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexander Alvaro, Andrew Henry William Brons, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ramón Jáuregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Cecilia Wikström

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Algirdas Saudargas

Iesniegšanas datums

16.11.2009

Juridisks paziņojums - Privātuma politika