Procedura : 2009/0810(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0068/2009

Teksty złożone :

A7-0068/2009

Debaty :

PV 23/11/2009 - 18
CRE 23/11/2009 - 18

Głosowanie :

PV 24/11/2009 - 4.7
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


SPRAWOZDANIE     *
PDF 168kWORD 73k
16.11.2009
PE 430.331v03-00 A7-0068/2009

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

(11947/2009 – C7‑0108/2009 – 2009/0810(CNS))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

(11947/2009 – C7‑0108/2009 – 2009/0810(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając tekst Rady (11947/2009),

–   uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol)(1) (dalej zwaną „decyzją o Europolu”), w szczególności jej art. 14 ust. 1 i art. 59 ust. 1 lit. b),

–   uwzględniając art. 39 ust. 1 oraz art. 34 ust. 2 lit. c) traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7–0108/2009),

–   uwzględniając art. 100 oraz art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0068/2009),

1.  odrzuca tekst Rady;

2.  jest zdania, że bez względu na ogólne poparcie dla Europejskiego Urzędu Policji (Europolu) i z uwagi na rychłe wejście w życie traktatu lizbońskiego oraz jego skutki dla współpracy policyjnej nie należy wprowadzać żadnych zmian do środków wdrażających decyzję o Europolu, dopóki środki te nie będą mogły zostać przyjęte w nowych ramach prawnych przewidzianych w traktacie lizbońskim;

3.  zwraca się do Rady o wycofanie wniosku;

4.  zwraca się do Komisji lub Rady o wydanie na posiedzeniu plenarnym oświadczenia w sprawie wniosku dotyczącego nowej decyzji o Europolu, który zostanie przedłożony w ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia w życie traktatu lizbońskiego;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.


PROCEDURA

Tytuł

Przepisy wykonawcze dotyczące plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol

Odsyłacze

11947/2009 – C7-0108/2009 – 2009/0810(CNS)

Data konsultacji z PE

24.7.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

14.9.2009

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

6.10.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

5.11.2009

12.11.2009

 

 

Data przyjęcia

12.11.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Axel Voss, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Andrew Henry William Brons, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ramón Jáuregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Cecilia Wikström

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Algirdas Saudargas

Data złożenia

16.11.2009

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności