Procedură : 2009/0810(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0068/2009

Texte depuse :

A7-0068/2009

Dezbateri :

PV 23/11/2009 - 18
CRE 23/11/2009 - 18

Voturi :

PV 24/11/2009 - 4.7
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


RAPORT     *
PDF 159kWORD 76k
16.11.2009
PE 430.331v03-00 A7-0068/2009

referitor la proiectul de decizie a Consiliului de adoptare a normelor de punere în aplicare privind fişierele de lucru pentru analiză ale Europol

(11947/2009 – C7‑0108/2009 – 2009/0810(CNS))

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la proiectul de decizie a Consiliului de adoptare a normelor de punere în aplicare privind fişierele de lucru pentru analiză ale Europol

(11947/2009 – C7‑0108/2009 – 2009/0810(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere textul Consiliului (11947/2009),

–   având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înfiinţarea Oficiului European de Poliţie (Europol)(1) ( „Decizia Europol”), în special articolul 14 alineatul (1) şi articolul 59 alineatul (1) litera (b),

–   având în vedere articolul 39 alineatul (1) şi articolul 34 alineatul (2) litera (c) din Tratatul UE, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C7-0108/2009),

–   având în vedere articolele 100 şi 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0068/2009),

1.  respinge textul Consiliului;

2.  consideră că, fără a aduce atingere sprijinului global pentru Oficiului European de Poliţie (Europol) şi având în vedere iminenta intrare în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi efectele sale asupra cooperării poliţieneşti, nu ar trebui modificate măsurile de punere în aplicare a Deciziei Europol până când astfel de măsuri vor putea fi adoptate în conformitate cu noul cadru juridic stabilit în Tratatul de la Lisabona;

3.  invită Consiliul să îşi retragă propunerea;

4.  invită Comisia sau Consiliul să facă o declaraţie în plen referitoare la o propunere pentru o nouă Decizie Europol care să fie prezentată la şase luni de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona;

5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1)

   JO L 121, 15.5.2009, p. 37.


PROCEDURĂ

Titlu

Normele de punere în aplicare privind fişierele de lucru pentru analiză ale Europol

Referinţe

11947/2009 – C7-0108/2009 – 2009/0810(CNS)

Data consultării PE

24.7.2009

Comisia competentă în fond:

Data anunţului în plen

LIBE

14.9.2009

Raportor(i)

Data numirii

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

6.10.2009

 

 

Examinare în comisie

5.11.2009

12.11.2009

 

 

Data adoptării

12.11.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

2

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Axel Voss, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Alexander Alvaro, Andrew Henry William Brons, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ramón Jáuregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Cecilia Wikström

Membri supleanţi [articolul 187 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Algirdas Saudargas

Data depunerii

16.11.2009

Aviz juridic - Politica de confidențialitate