Postopek : 2009/0810(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0068/2009

Predložena besedila :

A7-0068/2009

Razprave :

PV 23/11/2009 - 18
CRE 23/11/2009 - 18

Glasovanja :

PV 24/11/2009 - 4.7
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


POROČILO     *
PDF 158kWORD 73k
16.11.2009
PE 430.331v03-00 A7-0068/2009

o osnutku Sklepa Sveta o sprejetju izvedbenih pravil za analitične delovne datoteke Europola

(11947/2009 – C7‑0108/2009 – 2009/0810(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku Sklepa Sveta o sprejetju izvedbenih pravil za analitične delovne datoteke Europola

(11947/2009 – C7‑0108/2009 – 2009/0810(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju besedila Sveta (11947/2009),

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)(1) („Sklep o Europolu“), zlasti členov 14(1) in 59(1)(b),

–   ob upoštevanju členov 39(1) in 34(2)(c) Pogodbe EU, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0108/2009),

–   ob upoštevanju členov 100 in 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7‑0068/2009),

1.  zavrne besedilo Sveta;

2.  meni, da ukrepov, s katerimi se izvaja sklep o Evropskemu policijskemu uradu (Europolu), ne bi smeli spreminjati, dokler jih ni mogoče sprejeti v skladu z novim pravnim okvirom, ki ga določa Lizbonska pogodba, pri čemer to ne vpliva na splošno podporo Europolu, upošteva pa se bližnja uveljavitev Lizbonske pogodbe in njen vpliv na policijsko sodelovanje;

3.  poziva Svet, naj umakne svoj predlog;

4.  poziva Komisijo ali Svet, naj za plenarno zasedanje pripravita izjavo o predlogu novega sklepa o Europolu, ki se predloži šest mesecev po uveljavitvi Lizbonske pogodbe;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 121, 15. 5. 2009, str. 37.


POSTOPEK

Naslov

Izvedbena pravila za Europolove delovne datoteke za analizo

Referenčni dokumenti

11947/2009 – C7-0108/2009 – 2009/0810(CNS)

Datum posvetovanja z EP

24.7.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

14.9.2009

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

6.10.2009

 

 

Obravnava v odboru

5.11.2009

12.11.2009

 

 

Datum sprejetja

12.11.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Axel Voss, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Andrew Henry William Brons, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ramón Jáuregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Cecilia Wikström

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Algirdas Saudargas

Datum predložitve

16.11.2009

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov