Förfarande : 2009/0810(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0068/2009

Ingivna texter :

A7-0068/2009

Debatter :

PV 23/11/2009 - 18
CRE 23/11/2009 - 18

Omröstningar :

PV 24/11/2009 - 4.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


BETÄNKANDE     *
PDF 151kWORD 68k
16.11.2009
PE 430.331v03-00 A7-0068/2009

om utkast till rådets beslut om antagande av tillämpningsföreskrifter för Europols analysregister

(11947/2009 – C7‑0108/2009 – 2009/0810(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkast till rådets beslut om antagande av tillämpningsföreskrifter för Europols analysregister

(11947/2009– C7‑0108/2009 – 2009/0810(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets text (11947/2009),

–   med beaktande av rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)(1) (Europolbeslutet), särskilt artiklarna 14.1 och 59.1 b,

–   med beaktande av artikel 39.1 och artikel 34.2, led c) i EU-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C7‑0108/2009),

–   med beaktande av artiklarna 100 och 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7‑0068/2009).

1.  Europaparlamentet förkastar rådets text.

2.  Utan att det påverkar det övergripande stödet till Europeiska polisbyrån (Europol), och med beaktande av att Lissabonfördraget träder i kraft inom kort och inverkar på polissamarbetet, anser Europaparlamentet att inga ändringar av åtgärderna för att genomföra Europolbeslutet bör göras förrän dessa åtgärder kan antas inom den rättsliga ram som Lissabonfördraget tillhandahåller.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet att dra tillbaka sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen eller rådet att avge en förklaring i kammaren om ett förslag till ett nytt beslut om Europol som ska läggas fram inom sex månader från ikraftträdandet av Lissabonfördraget.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1)

EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Tillämpningsföreskrifter för Europols analysregister

Referensnummer

11947/2009 – C7-0108/2009 – 2009/0810(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

24.7.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

14.9.2009

Föredragande

       Utnämning

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

6.10.2009

 

 

Behandling i utskott

5.11.2009

12.11.2009

 

 

Antagande

12.11.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Kinga Gál, Kinga Göncz, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Axel Voss, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alexander Alvaro, Andrew Henry William Brons, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ramón Jáuregui Atondo, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Cecilia Wikström

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Algirdas Saudargas

Ingivande

16.11.2009

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy