Menetlus : 2009/0119(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0075/2009

Esitatud tekstid :

A7-0075/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 26/11/2009 - 6.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0096

RAPORT     *
PDF 144kWORD 64k
23.11.2009
PE 430.263v02-00 A7-0075/2009

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus dokumentide „Rahvusvahelise energiatõhususalase koostööpartnerluse (IPEEC) pädevusraamistik” ja „Memorandum rahvusvahelise energiatõhususalase koostööpartnerluse sekretariaadi asumise kohta Rahvusvahelise Energiaagentuuri juures” allakirjutamise kohta Euroopa Ühenduse poolt

(KOM(2009)0438 – C7‑0219/2009 – 2009/0119(CNS))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Herbert Reul

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 46 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus dokumentide „Rahvusvahelise energiatõhususalase koostööpartnerluse (IPEEC) pädevusraamistik” ja „Memorandum rahvusvahelise energiatõhususalase koostööpartnerluse sekretariaadi asumise kohta Rahvusvahelise Energiaagentuuri juures” allakirjutamise kohta Euroopa Ühenduse poolt

(KOM(2009)0438 – C7‑0219/2009 – 2009/0119(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2009)0438);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 175 lõiget 1, artikli 300 lõike 2 esimest lõiku ning artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0219/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55, artikli 90 lõiget 8 ja artikli 46 lõiget 1;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A7‑0075/2009),

1.  kiidab pädevusraamistiku ja memorandumi allakirjutamise heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Rahvusvahelisele Energiaagentuurile.


MENETLUS

Pealkiri

Rahvusvahelise energiatõhususalase koostööpartnerluse (IPEEC) pädevusraamistik ja memorandum rahvusvahelise energiatõhususalase koostööpartnerluse sekretariaadi asumise kohta Rahvusvahelise Energiaagentuuri juures

Viited

KOM(2009)0438 – C7-0219/2009 – 2009/0119(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

13.10.2009

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

19.10.2009

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

19.10.2009

ENVI

19.10.2009

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

21.10.2009

ENVI

30.9.2009

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Herbert Reul

5.10.2009

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.11.2009

 

 

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika