Procedūra : 2009/0119(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0075/2009

Iesniegtie teksti :

A7-0075/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 26/11/2009 - 6.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2009)0096

ZIŅOJUMS     *
PDF 158kWORD 68k
23.11.2009
PE 430.263v02-00 A7-0075/2009

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, ka Eiropas Kopiena paraksta „Statūtus Starptautiskajai partnerībai sadarbībai energoefektivitātes jomā (IPEEC)” un „Memorandu par to, ka sekretariātu Starptautiskajai partnerībai sadarbībai energoefektivitātes jomā veidos Starptautiskās enerģētikas aģentūras paspārnē”

(COM(2009)0438 – C7‑0219/2009 – 2009/0119(CNS))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Herbert Reul

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 46. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, ka Eiropas Kopiena paraksta „Statūtus Starptautiskajai partnerībai sadarbībai energoefektivitātes jomā (IPEEC)” un „Memorandu par to, ka sekretariātu Starptautiskajai partnerībai sadarbībai energoefektivitātes jomā veidos Starptautiskās enerģētikas aģentūras paspārnē”

(COM(2009)0438 – C7‑0219/2009 – 2009/0119(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2009)0438),

–   ņemot vērā EK līguma 175. panta 1. punktu, 300. panta 2. punkta pirmo daļu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7‑0219/2009),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 90. panta 8. punktu un 46. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A7‑0075/2009),

1.  apstiprina statūtu un memoranda parakstīšanu;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Starptautiskajai enerģētikas aģentūrai.


PROCEDŪRA

Virsraksts

”Statūti Starptautiskajai partnerībai sadarbībai energoefektivitātes jomā (IPEEC)” un “Memorands par to, ka sekretariātu Starptautiskajai partnerībai sadarbībai energoefektivitātes jomā veidos Starptautiskās enerģētikas aģentūras paspārnē”

Atsauces

COM(2009)0438 – C7-0219/2009 – 2009/0119(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

13.10.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

19.10.2009

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

19.10.2009

ENVI

19.10.2009

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

21.10.2009

ENVI

30.9.2009

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Herbert Reul

5.10.2009

 

 

Pieņemšanas datums

23.11.2009

 

 

 

Iesniegšanas datums

23.11.2009

Juridisks paziņojums - Privātuma politika