Procedure : 2009/0119(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0075/2009

Ingediende teksten :

A7-0075/2009

Debatten :

Stemmingen :

PV 26/11/2009 - 6.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2009)0096

VERSLAG     *
PDF 150kWORD 66k
23.11.2009
PE 430.263v02-00 A7-0075/2009

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening door de Europese Gemeenschap van het "Referentiekader voor het Internationaal Partnerschap voor samenwerking inzake Energie-efficiëntie" (IPEEC) en het "Memorandum inzake het onderbrengen van het secretariaat van het Internationaal Partnerschap voor samenwerking inzake Energie-efficiëntie bij het Internationaal Energieagentschap"

(COM(2009)0438 – C7‑0219/2009 – 2009/0119(CNS))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Herbert Reul

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 46, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening door de Europese Gemeenschap van het "Referentiekader voor het Internationaal Partnerschap voor samenwerking inzake Energie-efficiëntie" (IPEEC) en het "Memorandum inzake het onderbrengen van het secretariaat van het Internationaal Partnerschap voor samenwerking inzake Energie-efficiëntie bij het Internationaal Energieagentschap"

(COM(2009)0438 – C7‑0219/2009 – 2009/0119(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2009)0438),

–   gelet op artikel 175, lid 1, artikel 300, lid 3, eerste alinea, en artikel 300, lid 3, eerste alinea, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7‑0219/2009),

–   gelet op artikel 55, artikel 90, lid 8, en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7‑0075/2009),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de ondertekening van het referentiekader en het memorandum;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Internationaal Energieagentschap.


PROCEDURE

Titel

Mandaat voor het internationaal partnerschap voor samenwerking inzake energie-efficiëntie (PEEC) en het memorandum inzake het onderbrengen van het secretariaat van het internationaal partnerschap voor samenwerking inzake energie-efficiëntie bij het internationaal energieagentschap

Document- en procedurenummers

COM(2009)0438 – C7-0219/2009 – 2009/0119(CNS)

Datum raadpleging EP

13.10.2009

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ITRE

19.10.2009

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

BUDG

19.10.2009

ENVI

19.10.2009

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

21.10.2009

ENVI

30.9.2009

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Herbert Reul

5.10.2009

 

 

Datum goedkeuring

23.11.2009

 

 

 

Datum indiening

23.11.2009

Juridische mededeling - Privacybeleid