Procedură : 2009/0072(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0077/2009

Texte depuse :

A7-0077/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/11/2009 - 6.1
CRE 26/11/2009 - 6.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2009)0094

RAPORT     *
PDF 354kWORD 719k
23.11.2009
PE 430.366v02-00 A7-0077/2009

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind Anul european al voluntariatului (2011)

(COM(2009)0254 – C7‑0054/2009 – 2009/0072(CNS))

Comisia pentru cultură și educație

Raportor pentru aviz: Marco Scurria

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forŢei de muncă Şi afaceri sociale
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind Anul european al voluntariatului (2011)

(COM(2009)0254 – C7‑0054/2009 – 2009/0072(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0254),

–   având în vedere articolul 308 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7–0054/2009),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație, avizul Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, precum și cel al Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0077/2009),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  consideră că valoarea de referință indicată în propunerea legislativă trebuie să fie compatibilă cu plafonul prevăzut la rubrica 3b din cadrul financiar multianual (CFM) 2007-2013 și subliniază faptul că valoarea anuală va fi decisă de autoritatea bugetară în cadrul procedurii bugetare anuale;

3.  subliniază faptul că finanțarea de noi activități nu ar trebui să pună în pericol programele existente sau orice alte inițiative;

4.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

5.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Considerentul -1(nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) Tratatul instituie cetățenia Uniunii, care o completează pe cea națională a statelor membre și constituie un element important pentru consolidarea și salvgardarea procesului de integrare europeană.

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul - 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a) Încurajarea unei cetățenii active este un element esențial pentru creșterea coeziunii și evoluția democrației, precum și pentru consolidarea rolului Europei la nivel mondial.

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Considerentul -1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1b) „Anul european al activităților de voluntariat care promovează cetățenia activă” va sublinia faptul că voluntariatul este o formă-cheie de expresie a cetățeniei active și a democrației, materializând valori europene precum solidaritatea și nediscriminarea și contribuind, astfel, la dezvoltarea armonioasă a societăților europene.

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comunitatea și statele membre vizează promovarea dezvoltării resurselor umane în vederea asigurării unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă și a combaterii excluziunii sociale.

(1) Comunitatea și statele membre vizează promovarea dezvoltării resurselor umane în vederea asigurării unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă și a combaterii excluziunii sociale prin adoptarea de măsuri care vizează îmbunătățirea cunoștințelor, dezvoltarea schimburilor de informații și de bune practici, promovarea abordărilor novatoare și evaluarea experiențelor.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Voluntariatul constituie o experiență de învățare neformală, care permite atât dobândirea de aptitudini și de competențe profesionale, cât și realizarea unei forme importante de participare civică activă. Acțiunile desfășurate de către voluntarii de toate vârstele sunt esențiale pentru promovarea democrației, unul din principiile fondatoare ale Uniunii Europene și contribuie la dezvoltarea resurselor umane și la coeziunea socială.

(3) Activitățile de voluntariat constituie o experiență valoroasă de învățare neformală, care permite dobândirea de aptitudini și de competențe profesionale și sociale, contribuie la solidaritate și constituie o formă importantă de participare civică activă. Voluntariatul promovează și încurajează parteneriatul și cetățenia activă, care materializează valori europene precum solidaritatea și nediscriminarea. Acțiunile desfășurate de voluntarii de toate vârstele sunt esențiale pentru dezvoltarea democrației și, în special, a celei participative, unul dintre principiile fondatoare ale Uniunii Europene, precum și pentru promovarea drepturilor omului în Uniunea Europeană și în afara acesteia. Activitățile de voluntariat pot contribui la dezvoltarea personală și la bunăstarea indivizilor, precum și la dezvoltarea armonioasă a societăților europene în ceea ce privește solidaritatea, integrarea socială și prosperitatea. Deși voluntariatul nu ar trebui să se substituie unei activități remunerate, cheltuielile suportate de voluntari ar trebui totuși rambursate în mod corespunzător.

 

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Termenul de „activități de voluntariat” se referă la toate formele de activitate de voluntariat, fie ele formale, neformale, informale sau legate de formarea profesională, pe care o persoană le exercită de bună voie, la liberă alegere, dând urmare propriilor motivații și care nu urmăresc un scop lucrativ. Activitățile respective aduc beneficii voluntarului, comunităților și societății în ansamblul ei. De asemenea, acestea reprezintă pentru persoane și asociații un mijloc de a veni în întâmpinarea nevoilor și preocupărilor umane, sociale sau de mediu, în special în cazul unor situații de urgență care pot implica societatea în ansamblul său. Astfel de activități sunt adesea efectuate în sprijinul unei organizații nonprofit sau al unei ințiative a comunității. Activitățile de voluntariat nu se substituie oportunităților profesionale și locurilor de muncă remunerată, ci aduc societății o plusvaloare prin scopurile lor sociale sau culturale.

Justificare

Se subliniază și se evidențiază rolul important jucat de formarea profesională în activitățile de voluntariat Formarea profesională îndeplinește un rol de o importanță determinantă în dezvoltarea personală și bunăstarea individuală, aducând o plusvaloare societății

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În societățile cu evoluție rapidă, este necesar să se asigure eficacitatea infrastructurilor de sprijin pentru voluntari, pentru a permite participare a unui număr cât mai mare de persoane la activitățile benevole. Prin urmare, este important să fie sprijinite învățarea reciprocă și schimbul de bune practici la nivel comunitar.

(4) În societățile cu evoluție rapidă, este necesar să se asigure un sprijin efectiv și să se aplice măsuri care să permită participarea unui număr cât mai mare de persoane la activitățile de voluntariat. Prin urmare, este important să fie sprijinite învățarea reciprocă și schimbul de bune practici la nivel comunitar, național, regional și local, între altele, prin crearea unor sisteme eficiente de cooperare și de dezvoltare a legăturilor reciproce între organizațiile de voluntari, în special prin crearea unui portal internet.

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Conferința interguvernamentală din 1997 a adoptat declarația 38 privind voluntariatul, anexată la actul final al Tratatului de la Amsterdam și a recunoscut contribuția importantă a activităților voluntare la dezvoltarea solidarității sociale.

(5) Conferința interguvernamentală din 1997 a adoptat declarația 38 privind voluntariatul, anexată la actul final al Tratatului de la Amsterdam și a recunoscut contribuția importantă a activităților voluntare la dezvoltarea solidarității sociale, precum și la promovarea voluntariatului inter-generații.

Justificare

Persoanele în vârstă trăiesc mai mult și sunt dispuse să facă activități de voluntariat, împărtășind din expertiza și experiența lor. În contextul provocărilor demografice cu care se confruntă UE, voluntariatul inter-generații va fi crucial în promovarea solidarității între generații.

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Voluntariatul este vizat de mai multe programe comunitare care promovează, în esență, mobilitatea voluntarilor, precum Serviciul European de Voluntariat din cadrul programului „Tineretul în acțiune”, programul pentru învățare de-a lungul vieții și programul „Europa pentru cetățeni”.

(12) Activitățile de voluntariat sunt vizate de mai multe programe și rețele comunitare care promovează, în esență, mobilitatea persoanelor de toate vârstele angajate în activitățile de voluntariat, precum Serviciul European de Voluntariat din cadrul programului „Tineretul în acțiune”, programul pentru învățare de-a lungul vieții și programul „Europa pentru cetățeni”. Având în vedere natura sa orizontală, voluntariatul va crea sinergii între programele respective.

Amendamentul  10

Propunere de decizie

Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Voluntariatul constituie un element esențial în încurajarea cetățeniei active, dezvoltarea societății civile și consolidarea solidarității.

Amendamentul  11

Propunere de decizie

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Există o mare varietate de activități voluntare în ansamblul Europei, care ar trebui păstrate și dezvoltate în continuare.

(13) Există o mare varietate și o tradiție îndelungată a activităților voluntare în ansamblul Europei, care ar trebui protejate și dezvoltate în continuare, printre altele prin crearea unei rețele transfrontaliere de asociații de voluntariat din diferitele state membre, care să ofere o platformă permanentă pentru schimbul de experiență și bune practici.

Amendamentul  12

Propunere de decizie

Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Anul european al voluntariatului ar trebui să ofere posibilitatea de a încuraja statele membre să creeze securitate juridică pentru voluntari în ceea ce privește statutul lor juridic.

Amendamentul  13

Propunere de decizie

Considerentul 13b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b) Uniunii Europene îi revine un rol important în promovarea, dezvoltarea și sprijinirea activităților de voluntariat pe întregul său teritoriu. Cu toate acestea, este important să se recunoască și să se respecte diversitatea voluntariatului în fiecare stat membru.

Amendamentul  14

Propunere de decizie

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Voluntariatul este susceptibil de a contribui la dezvoltarea armonioasă a societăților europene. Activitățile voluntare constituie o experiență bogată de învățare neformală care ameliorează capacitățile și competențele profesionale, contribuie la capacitatea de ocupare a forței de muncă și la spiritul de solidaritate, dezvoltă aptitudinile relaționale, facilitează integrarea în societate și încurajează participarea civică.

 

(14) Voluntariatul poate contribui la dezvoltarea armonioasă a societăților europene, prin promovarea incluziunii sociale și a bunăstării sociale, prin combaterea rasismului și a prejudecăților și prin contribuția la dialogul intercultural și interconfesional.

Justificare

Voluntariatul poate, de asemenea, juca un rol important, contribuind la bunăstarea socială, ajutând cetățenii să construiască legături și un sentiment de apartenență la comunitățile lor.

Amendamentul  15

Propunere de decizie

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Ar trebui să se permită fiecărei persoane să efectueze activități de voluntariat. Pentru a promova dezvoltarea și participarea personală, ar trebui să se permită într-o mai mare măsură solicitanților de azil, refugiaților și imigranților aflați în ședere legală să joace un rol în activitățile de voluntariat, în special în cazul în care aceștia nu pot ocupa un loc de muncă.

Justificare

Permițându-li-se solicitanților de azil să efectueze activități de voluntariat în așteptarea rezultatului procedurilor de azil, se creează posibilități de dezvoltare individuală și participare constructivă la viața societăților europene, atât în beneficiul societăților europene, cât și al legăturilor cu țara de origine.

Amendamentul  16

Propunere de decizie

Considerentul 14b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14b) Activitățile de voluntariat constituie o experiență valoroasă de învățare neformală, care ameliorează aptitudinile și competențele profesionale, contribuie la capacitatea de ocupare a forței de muncă prin facilitarea reintegrării pe piața muncii, dezvoltă aptitudinile sociale și contribuie la dezvoltarea personală și la bunăstarea individuală.

Justificare

Subliniază relevanța voluntariatului. Activitățile de voluntariat pot juca un rol important în dezvoltarea personală și bunăstarea individuală și contribuie la dezvoltarea unei solidarități europene.

Amendamentul  17

Propunere de decizie

Considerentul 14c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14c) Voluntariatul poate contribui la combaterea sărăciei și la succesul dezvoltării sociale și economice datorită acțiunilor întreprinse la nivelul Uniunii Europene și al țărilor terțe.

Justificare

Voluntariatul poate contribui la dezvoltare socială și economică dincolo de frontierele UE, având în vedere faptul că numeroși europeni efectuează activități de voluntariat în țări în curs de dezvoltare. Dintr-o perspectivă internațională, voluntariatul constituie o expresie a solidarității cu lumea aflată în curs de dezvoltare și o recunoaștere a interdependenței tuturor comunităților într-o lume tot mai globalizată, precum și a rolului care revine Europei în acest cadru.

Amendamentul  18

Propunere de decizie

Considerentul 14d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14d) În cadrul strategiei de responsabilitate socială a întreprinderilor, angajatorii ar putea sprijini și încuraja activitățile de voluntariat.

Amendamentul  19

Propunere de decizie

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) În ciuda acestora, potențialul voluntariatului nu este încă pe deplin realizat. Un An european al voluntariatului va oferi ocazia de a demonstra, într-un context european, că voluntariatul sporește participarea civică. Acesta va contribui la întărirea sentimentului de apartenență și de devotament al cetățenilor față de societate la toate nivelurile –local, regional, național și european.

(15) În ciuda acestora, potențialul voluntariatului nu este încă pe deplin realizat. Mai mult decât atât, la nivel european, nu a fost încă recunoscută oficial activitatea depusă de persoanele care efectuează activități de voluntariat în timpul liber. Prin urmare, un An european al voluntariatului va oferi ocazia de a demonstra, într-un context european, că voluntariatul sporește participarea civică. Acesta poate contribui la întărirea, în rândul cetățenilor, a sentimentului de apartenență și de devotament față de societate la toate nivelurile – local, regional, național și european – și la încurajarea statelor membre în ceea ce privește combaterea discriminării și acordarea rezidenților străini, inclusiv solicitanților de azil, în fiecare stat membru, a permisiunii de a lucra ca voluntari pentru organizații nonprofit sau de a exercita activități neremunerate.

Amendamentul  20

Propunere de decizie

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Statele membre ar trebui încurajate să reducă la minimum constrângerile birocratice care împiedică voluntarii să-și exercite activitățile benevole.

Amendamentul  21

Propunere de decizie

Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Anul European al voluntariatului ar trebui să evidențieze rolul-cheie pe care îl joacă activitățile de voluntariat, reamintind totodată statelor membre că acestea nu ar trebui folosite nici pentru a satisface nevoile de bază asigurate în mod normal de serviciile de asistență socială, nici ca un substitut pentru acțiunile ce intră în sarcina autorităților publice.

Justificare

Este necesar ca autoritățile publice să nu se poată folosi de munca pe bază de voluntariat pentru a înlocui, la un cost inferior, atribuții care ar trebui îndeplinite în principiu de serviciile și administrațiile autorităților respective.

Amendamentul  22

Propunere de decizie

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Anul 2011 va marca cea de-a zecea aniversare a Anului Internațional al Voluntarilor Națiunilor Unite, în 2001.

(16) 5 decembrie este Ziua Internațională a Voluntarilor, iar anul 2011 va marca cea de a zecea aniversare a Anului Internațional al Voluntarilor Națiunilor Unite, organizat în 2001.

Amendamentul  23

Propunere de decizie

Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Pe lângă rolul său social, voluntariatul are o valoare economică și contribuie în mod semnificativ la sectorul economic.

Justificare

Cel puțin 31 de țări, ca, de exemplu, SUA, Canada, Republica Cehă, Belgia, folosesc deja Îndrumarul ONU. Acesta este recunoscut ca un instrument statistic precis pentru măsurarea contribuției sectorului nonprofit la PIB (între 5 și 8% din PIB).

Amendamentul  24

Propunere de decizie

Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b) Voluntariatul joacă un rol important în protecția mediului și protecția civilă, iar contribuția sa trebuie să fie recunoscută și sprijinită în fiecare sector, în special în noile democrații din UE.

Amendamentul  25

Propunere de decizie

Considerentul 16c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16c) Prin recunoașterea voluntariatului drept activitate adecvată care permite dobândirea de competențe și aptitudini, de exemplu, prin intermediul YOUTHPASS asociat cu EUROPASS, se garantează că voluntariatul nu este considerat drept o alternativă la pregătirea formală, ci drept o formă complementară acesteia, și se va facilita, în plus, mobilitatea voluntarilor.

Amendamentul 26

Propunere de decizie

Considerentul 16d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16d) Recunoașterea contribuției perioadei de voluntariat drept contribuție echivalentă finanțării (aport în natură) pentru proiectele europene și naționale ar constitui o recunoaștere concretă a valorii efortului de voluntariat și ar ajuta organizațiile de voluntariat în desfășurarea activităților lor.

Justificare

Pentru numeroase grupuri de voluntari, necesitatea colectării de fonduri pentru a putea participa la activități de voluntariat constituie o adevărată problemă. Acest lucru creează un obstacol pentru voluntari și, în anumite cazuri, pentru societățile de la care se așteaptă o contribuție. Utilizarea perioadei de voluntariat drept contribuție echivalentă finanțării în proiectele UE și naționale ar facilita în mare măsură activitatea multor voluntari.

Amendamentul  27

Propunere de decizie

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Anul 2011 este desemnat „Anul european al voluntariatului” (denumit în continuare „Anul european”).

Anul 2011 este desemnat „Anul european al activităților de voluntariat care promovează cetățenia activă” (denumit în continuare „Anul european”).

 

(Această modificare se aplică întregului text . Adoptarea sa va necesita operarea unor modificări corespunzătoare în restul textului.)

Amendamentul  28

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Scopul general al Anului european este acela de a încuraja și sprijini - îndeosebi prin schimburile de experiență și de bune practici - eforturile depuse de statele membre, de autoritățile locale și regionale și de societatea civilă pentru a crea condiții favorabile voluntariatului în Uniunea Europeană.

Scopul general al Anului european este de a încuraja și sprijini - îndeosebi prin schimburile de experiență și de bune practici și prin promovarea abordărilor novatoare și a evaluării experiențelor - eforturile depuse de Uniunea Europeană, statele membre, autoritățile locale și regionale și societatea civilă pentru a crea la nivelul societății civile condiții favorabile voluntariatului în Uniunea Europeană, precum și pentru a crește vizibilitatea și a promova importanța activităților de voluntariat în Uniunea Europeană..

Amendamentul  29

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Eforturile în favoarea creării unui mediu propice voluntariatului în UE – pentru a instaura voluntariatul ca făcând parte din promovarea participării civice și a activităților interpersonale într-un context comunitar;

1. Eforturile în favoarea creării unui mediu propice voluntariatului în UE – pentru a instaura voluntariatul ca făcând parte din promovarea participării civice, a parteneriatului și a activităților interpersonale într-un context comunitar;

Justificare

Anul european al voluntariatului trebuie să reafirme noțiunea esențială de parteneriat, într-o perspectivă de colaborare permanentă între toate nivelurile administrative și organizațiile de voluntari.

Amendamentul  30

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Abilitarea organizațiilor de voluntari și ameliorarea calității voluntariatului – pentru a facilita voluntariatul și a încuraja activitatea în rețea, mobilitatea, cooperarea și sinergiile între organizațiile de voluntari și alte sectoare într-un context comunitar;

2. Abilitarea organizațiilor de voluntari în ceea ce privește obiectivele, prioritățile și autonomia lor și ameliorarea calității voluntariatului – pentru a promova voluntariatul și accesul organizațiilor de voluntari la finanțări suficiente și durabile, încurajând activitatea în rețea, mobilitatea, cooperarea și sinergiile între organizațiile de voluntari și alte sectoare nelucrative într-un context comunitar; încurajând inițiativele în situațiile de urgență umană și de mediu, atât în ceea ce privește prevenirea, cât și gestionarea acestora, și educând voluntarii în mod corespunzător pentru soluționarea și abordarea eficientă a cazurilor de urgență, precum și conferind activității de voluntariat un caracter permanent. Obligația organizațiilor de voluntariat de a se îngriji de voluntarii lor ar trebui stipulată prin lege și ar trebui să includă protecția corespunzătoare prin asigurări, măsuri privind sănătatea și siguranța și formare profesională.

Amendamentul  31

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Recompensarea și recunoașterea activităților de voluntariat – pentru a încuraja stimularea adecvată a cetățenilor, societăților și organizațiilor de promovare a voluntariatului și a dobândi o recunoaștere mai sistematică a voluntariatului, la nivel comunitar și în statele membre, de către responsabili politici, organizații ale societății civile și angajatori pentru aptitudinile și competențele câștigate prin intermediul voluntariatului.

3. Recompensarea și recunoașterea activităților de voluntariat – pentru a încuraja stimularea adecvată a cetățenilor, societăților și organizațiilor de promovare a voluntariatului, printre altele, printr-o acoperire corespunzătoare a voluntarilor în materie sănătate și siguranță sub forma unei asigurări împotriva accidentelor și de răspundere civilă de-a lungul perioadelor de voluntariat, recunoașterea concretă a aptitudinilor dobândite sub forma validării experienței acumulate și recunoașterea echivalărilor în cadrul formării și al inserției profesionale, și a dobândi o recunoaștere mai sistematică a voluntariatului, la nivel comunitar și în statele membre, de către responsabili politici, organizații ale societății civile și angajatori pentru aptitudinile și competențele câștigate prin intermediul voluntariatului;

Amendamentul  32

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Încurajarea solidarității internaționale și europene prin promovarea păcii, a cooperării între nord și sud și a protecției mediului, precum și recunoașterea economiei sociale bazate pe solidaritate prin intermediul voluntariatului.

Justificare

Dat fiind că promovarea voluntariatului reflectă o voință de a consolida coeziunea socială la nivel local și european și chiar la nivel internațional, aceasta trebuie să încurajeze solidaritatea dintre națiuni și persoane.

Amendamentul  33

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Sensibilizarea cu privire la valoarea și importanța voluntariatului – pentru a spori sensibilizarea generală cu privire la importanța voluntariatului ca o expresie a participării civice care contribuie la preocupările comune ale tuturor statelor membre, astfel cum sunt dezvoltarea armonioasă a societății și coeziunea economică.

4. Sensibilizarea cu privire la valoarea și importanța voluntariatului – pentru a spori sensibilizarea generală cu privire la importanța voluntariatului ca o expresie a participării civice care contribuie la preocupările comune ale tuturor statelor membre, astfel cum sunt dezvoltarea armonioasă a societății și coeziunea economică și socială, și pentru a promova activitățile de voluntariat pentru a le spori atractivitatea în ochii cetățenilor, dându-le astfel posibilitatea de a se implica în activități civice.

Amendamentul  34

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Elaborarea unei Cărți albe privind voluntariatul: promovarea unui mediu favorabil voluntariatului în UE.

Amendamentul  35

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 4b (nou){}

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b. Promovarea recunoașterii succesului cunoscut de voluntariat atât în statele membre, cât și între acestea, pentru a garanta facilitatea difuzării strategiilor fructuoase de voluntariat în toată Uniunea Europeană.

Justificare

Un element esențial al Anului european al voluntariatului ar trebui să îl constituie asigurarea posibilității de a reproduce reușitele voluntariatului în toate zonele și țările Uniunii Europene.

Amendamentul  36

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Măsurile care trebuie luate pentru a se atinge obiectivele stabilite la articolul 2 includ următoarele inițiative realizate la nivel comunitar, național, regional sau local, legate de obiectivele Anului european:

(1) Măsurile care trebuie luate pentru a se atinge obiectivele stabilite la articolul 2 includ următoarele inițiative realizate la nivel comunitar, național, regional sau local, legate de obiectivele Anului european:

• schimburi de experiență și de bune practici;

• schimburi de experiență și de bune practici, îndeosebi prin intermediul sistemelor eficiente de cooperare și de dezvoltare a legăturilor reciproce între organizațiile de voluntari;

• difuzarea rezultatelor studiilor și lucrărilor de cercetare în domeniu

 

conferințe, manifestări și inițiative care să promoveze dezbateri și să sensibilizeze opinia publică cu privire la importanța și la valoarea voluntariatului și să omagieze eforturile depuse de voluntari;

• conferințe, manifestări și inițiative care să promoveze dialogul, abordările novatoare și evaluarea experiențelor; sensibilizarea opiniei publice cu privire la importanța și la valoarea voluntariatului și stimularea rețelelor transnaționale în vederea unor dezbateri susținute;

• campanii de informare și promovare pentru a difuza mesajele-cheie.

• campanii de informare și promovare pentru a difuza mesajele-cheie, printre altele, prin utilizarea noilor mijloace de informare și a internetului și crearea unui portal european în acest scop;

 

• crearea unei baze de date europene a actorilor, organizațiilor și altor părți implicate într-un anumit sector al voluntariatului, care să integreze atât proiectele finalizate, cât și pe cele în curs, precum și inițiativele viitoare în vederea unei îmbunătățirii colaborării în rețea și a comunicării dintre aceștia;

 

• promovarea utilizării perioadei de voluntariat drept contribuție echivalentă finanțării în cadrul proiectelor europene.

Amendamentul  37

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că organismul mai sus menționat asociază în mod corespunzător o gamă largă de părți interesate la nivel național, regional și local.

Fiecare stat membru se asigură că organismul susmenționat asociază în mod corespunzător o gamă largă de părți interesate la nivel național, regional și local, în special la elaborarea programelor naționale de lucru și a acțiunii sau acțiunilor naționale pe întreaga durată a punerii în practică a Anului european. Fondurile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor Anului se acordă organizațiilor societății civile direct implicate în activitățile și munca de voluntariat. În cadrul fiecărui program național, trebuie acordată o atenție deosebită simplificării procedurilor administrative, în special prin facilitarea accesului la finanțări al asociațiilor mici cu resurse limitate.

Justificare

Pentru a fi utilizate într-un mod optim, fondurile ar trebui acordate în mod direct de organismul național de coordonare organizațiilor care lucrează cu voluntari și desfășoară activități de voluntariat.

Amendamentul  38

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor sunt asociate la activitățile organizate în cadrul Anului european.

Statele membre, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor se vor asocia îndeaproape la activitățile organizate în scopul realizării plusvalorii generate de un schimb de bune practici la nivel comunitar, inclusiv între instituțiile UE.

Amendamentul  39

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Bugetul alocat punerii în aplicare a prezentei decizii pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011 este de 6 000 000 EUR.

(1) Bugetul alocat punerii în aplicare a prezentei decizii pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011 este de 10 000 000 EUR.

Amendamentul 40

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Creditele anuale sunt autorizate de către autoritatea bugetară, în limitele cadrului financiar.

(2) Creditele anuale sunt autorizate de către autoritatea bugetară, în limitele cadrului financiar, fără a submina finanțarea altor programe sau activități de la rubrica 3b.

Amendamentul  41

Propunere de decizie

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În contextul Anului european, Comisia poate coopera cu organizațiile internaționale interesate, în special cu Națiunile Unite și cu Consiliul Europei, urmărind să asigure vizibilitatea participării UE.

În contextul Anului european, Comisia poate coopera cu organizațiile internaționale interesate, în special cu Națiunile Unite și cu Consiliul Europei, urmărind să asigure vizibilitatea participării UE și, de asemenea, poate lua măsuri pentru a încuraja alte organizații internaționale să consolideze dimensiunea voluntariatului la nivel mondial. În cooperare cu aceste organizații, Comisia promovează programe de voluntariat internațional având drept obiectiv încurajarea schimbului de bune practici în materie de voluntariat în țări terțe.

Amendamentul 42

Propunere de decizie

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia, împreună cu statele membre, se asigură că măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt compatibile cu celelalte acțiuni și inițiative comunitare, naționale și regionale care contribuie la realizarea obiectivelor Anului european.

Comisia, împreună cu statele membre, se asigură că măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt compatibile și complementare cu celelalte programe și acțiuni comunitare, precum și cu acțiunile și inițiativele naționale și regionale care contribuie la realizarea obiectivelor Anului european.

Amendamentul  43

Propunere de decizie

Anexă – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Acțiuni de informare și promovare care includ:

1. Acțiuni de informare și promovare care includ:

• evenimente de mare răsunet și forumuri pentru schimburi de experiențe și de bune practici;

• evenimente de mare răsunet și forumuri pentru schimburi de experiențe și de bune practici care să acorde prioritate programelor de înfrățire și de mobilitate cu participarea organizațiilor sau organismelor europene active în sectorul voluntariatului, a reprezentanților asociațiilor de angajatori și ai sindicatelor, a Parlamentului European, Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor;

• concurs cu sau fără premii;

 

• cooperarea cu sectorul privat, cu organismele de radiodifuziune și cu alte organisme de informare în masă ca parteneri pentru difuzarea informațiilor privind Anul european al voluntariatului;

• cooperarea cu sectorul privat, cu organismele de radiodifuziune și cu alte organisme de informare în masă ca parteneri pentru difuzarea informațiilor privind activitățile de voluntariat și Anul european;

• elaborarea unor mijloace de comunicare și a unor instrumente pentru mass-media care să fie disponibile pe întreg teritoriul comunitar pentru a stimula interesul publicului;

• elaborarea unor mijloace de comunicare și a unor instrumente pentru mass-media care să fie disponibile pe întreg teritoriul comunitar pentru a stimula interesul publicului;

• măsuri destinate difuzării rezultatelor și sporirii vizibilității programelor, acțiunilor și inițiativelor comunitare, care contribuie la realizarea obiectivelor Anului european al voluntariatului;

• măsuri destinate difuzării rezultatelor și sporirii vizibilității programelor, acțiunilor și inițiativelor comunitare, care contribuie la realizarea obiectivelor Anului european;

• înființarea unui site internet de informații privind Europa, cuprinzând un portal rezervat promotorilor de proiecte în domeniul voluntariatului, pentru a-i ghida prin diferitele programe și inițiative comunitare.

• înființarea unui site internet de informații privind Europa, cuprinzând un portal rezervat promotorilor de proiecte în domeniul voluntariatului, pentru a-i ghida prin diferitele programe și inițiative comunitare, care să reprezinte o platformă permanentă de cooperare interactivă între diferitele părți interesate;

 

• măsuri de îmbunătățire a vizibilității aportului activităților de voluntariat la venitul național și a impactului acestora asupra societății, prin includerea voluntariatului în calitate de categorie specifică în statisticile Eurostat, prin crearea unor situații financiare-satelit pentru organizațiile nonprofit și includerea muncii de voluntariat în situațiile financiare respective, precum și prin sărbătorirea, la data de 5 decembrie a fiecărui an, a Zilei internaționale a voluntarilor, recunoscută de Organizația Națiunilor Unite încă din 1985.

Amendamentul  44

Propunere de decizie

Anexă – partea A – punctul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

- sondaje și studii la nivel comunitar destinate evaluării și informării privind pregătirea, eficiența, impactul și monitorizarea pe termen lung a Anului european al voluntariatului.

- sondaje și studii la nivel comunitar destinate evaluării și informării privind pregătirea, eficiența și impactul Anului european, precum și creării unei baze pentru monitorizarea pe termen lung a acestuia și a urmărilor sale.

Amendamentul  45

Propunere de decizie

Anexă – partea C – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare organism național de coordonare va depune o cerere unică de finanțare comunitară. Respectiva cerere de finanțare va cuprinde o descriere a programului de lucru al coordonatorului sau a acțiunii de promovare a Anului european pentru care se solicită finanțarea. Cererea de subvenționare va fi însoțită de un buget detaliat, care prezintă costurile totale ale inițiativelor sau ale programului de lucru propus, precum și valoarea și sursele de cofinanțare. Subvenția comunitară poate acoperi până la 80% din costurile totale.

Fiecare organism național de coordonare va depune o cerere unică de finanțare comunitară. Respectiva cerere de finanțare va cuprinde o descriere - întocmită în urma consultării permanente cu organizațiile de voluntari - a priorităților organismului de coordonare și a programului său de lucru sau a acțiunii (acțiunilor) pentru care se solicită finanțarea și va promova Anul european. Cererea de subvenționare va fi însoțită de un buget detaliat, care prezintă costurile totale ale acțiunii (acțiunilor) sau ale programului de lucru propus, precum și valoarea și sursele de cofinanțare. Subvenția comunitară poate acoperi până la 80% din costurile totale. Ar trebui să se acorde posibilitatea de a aduce contribuții în natură în statele membre în care cadrul legislativ permite acest lucru.

Justificare

Posibilitatea de a aduce contribuții în natură ar trebui acordată organizațiilor beneficiare din statele membre în care cadrul legislativ permite acest lucru, pentru a le ajuta să obțină finanțări.

Amendamentul  46

Propunere de decizie

Anexă – partea C – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia va determina sumele indicative disponibile pentru finanțarea fiecărui coordonator național și data limită de depunere a cererilor. Criteriile vor ține seama de numărul de locuitori și de costul vieții, precum și de suma fixă alocată fiecărui stat membru pentru a garanta un volum minim de activități.

Comisia va determina sumele indicative disponibile pentru finanțarea fiecărui organism național de coordonare și data limită de depunere a cererilor. Criteriile vor ține seama de numărul de locuitori și de costul vieții, precum și de suma fixă alocată fiecărui stat membru pentru a garanta un volum minim de activități.

Amendamentul  47

Propunere de decizie

Anexă – partea C – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programele de lucru/acțiunile vor cuprinde:

Programele de lucru/acțiunile vor cuprinde:

(a) reuniuni și evenimente în legătură cu obiectivele Anului european, inclusiv evenimente la nivel național pentru inaugurarea și promovarea Anului european, pentru crearea unui efect catalizator și furnizarea de spații deschise dezbaterilor asupra inițiativelor concrete;

(a) reuniuni și evenimente în legătură cu obiectivele Anului european, inclusiv evenimente la nivel național pentru inaugurarea și promovarea Anului european, pentru crearea unui efect catalizator și furnizarea de spații deschise dezbaterilor asupra inițiativelor concrete;

(b) seminarii de învățare reciprocă la nivel național, regional și local;

(b) Conferințe și seminarii tematice la nivel național, regional și local, care să permită îmbogățirea cunoștințelor și schimbul de bune practici între actorii cu obiect de activitate echivalent;

(c) campanii de informare, de sensibilizare și de promovare la nivel național, regional și local, cuprinzând organizarea de festivități de premiere și de concursuri;

(c) campanii de informare, activități de cercetare și studii tematice, campanii de sensibilizare și de promovare la nivel național, regional și local;

(d) cooperarea cu mijloacele de informare în masă.

(d) cooperarea cu sectorul privat și cu cel nestatal, precum și cu mijloacele de informare în masă, în difuzarea informațiilor referitoare la Anul european și în realizarea acțiunilor direcționate către un dialog pe termen lung pe tema aspectelor legate de voluntariat și formare profesională destinate voluntarilor pentru a asigura durabilitatea activităților chiar și după sfârșitul Anului european al voluntariatului 2011.


EXPUNERE DE MOTIVE

Principiul de bază

Voluntariatul este un element constitutiv esențial al societăților noastre democratice și pluraliste, ca expresie a sprijinului și angajamentului activ. Sfera voluntariatului cuprinde diferite forme de activități voluntare formale și neformale realizate din voința, alegerea și motivația liberă a unei persoane, fără intenția de câștig financiar. Impactul său asupra societăților noastre este considerabil. Voluntarii sunt activi în domeniul social și educațional, în sprijinul protecției mediului și al cooperării pentru dezvoltare, în activitățile culturale, la nivel local sau în misiuni în afara țării de origine. Inițiativa de a institui un An european al voluntariatului este salutară pentru a omagia și promova angajamentul voluntarilor și al organizațiilor care lucrează cu voluntari, precum și pentru a contribui la soluționarea problemelor cu care se confruntă voluntarii, cum ar fi scăderea numărului acestora sau renunțarea la angajamente pe termen lung în favoarea unor proiecte pe termen scurt.

Ideea principală a Anului european este de a sensibiliza opinia publică cu privire la o temă sau o cauză și de a implica actorii interesați într-o multitudine de evenimente la nivel european și în statele membre. Prin urmare, această propunere de decizie legislativă instituie, în principal, un cadru operațional prin care să poată fi realizate activitățile legate de Anul european, în special în ceea ce privește alocarea bugetului. Astfel, scopul propunerii nu este nicidecum elaborarea unor dispoziții legale privind voluntariatul, voluntarii, organizațiile care lucrează cu voluntari, sau rolul lor social, respectiv diversele condiții juridice și financiare, care variază considerabil de la un stat membru la altul.

Într-o declarație din 2008, Parlamentul a solicitat crearea unui An european al voluntariatului(1). Comisia a prezentat o propunere în iunie 2009. În bugetul pentru 2010, Comisia a planificat o acțiune pregătitoare, menită să faciliteze concretizarea propriu-zisă a Anului.

Temeiul juridic și procedura

Comisia își bazează inițiativa pe articolul 308 din TEC. Acest articol prevede aplicarea procedurii de consultare, conform căreia Consiliul trebuie să aștepte avizul Parlamentului - pozitiv sau negativ, cu sau fără amendamente - înainte de a putea adopta actul prin unanimitate. În cazul de față, situația este influențată în foarte mare măsură de așteptarea intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în urma căreia procedura nu ar mai fi cea de consultare, ci de aviz conform (noul articol 352 TFUE). În cadrul procedurii de aviz conform, Parlamentul trebuie să aprobe propunerea pentru ca aceasta să poată fi adoptată de Consiliu (prin unanimitate). Dacă parlamentul votează împotriva propunerii, actul nu se adoptă.

Alegerea temeiului juridic nu a fost clară, în special pentru că, până acum, mulți „Ani europeni” au fost adoptați prin codecizie. După ce a luat la cunoștință opinia Serviciului juridic al Parlamentului, după discuții în comisie și în urma unei prime întrevederi cu Președinția suedeză, raportorul înclină să accepte articolul 308 ca temei juridic pentru acest act și să accepte, de asemenea, pentru moment, procedura de consultare. Principalul motiv este că orice alt articol din tratat ar restrânge inevitabil sfera acestei acțiuni, în sensul că voluntariatul nu ar putea fi abordat sub toate aspectele, ci s-ar limita, de exemplu, la domeniul educației. Or, acest lucru nu poate fi în interesul Parlamentului.

Obiective, structura de implementare și bugetul

În acest stadiu, bugetul este de 6 milioane EUR. Pentru finanțarea unor activități suplimentare pot fi folosite alte programe UE. Bugetul pentru acțiunea pregătitoare 2010 este de 2 milioane EUR, însă nu există nici o legătură formală între cele două.

Prezenta propunere trebuie să îndeplinească patru obiective:

1.  Crearea unui mediu care să favorizeze activitățile de voluntariat.

2.  Creșterea calității activităților de voluntariat prin acordarea mai multor posibilități organizatorilor acestora.

3.  Recunoașterea activităților de voluntariat.

4.  Creșterea gradului de conștientizare a importanței activităților de voluntariat.

Pentru atingerea acestor obiective, trebuie luate o serie de inițiative:

§ schimburi de experiență și de bune practici;

§ studii și cercetare;

§ conferințe, manifestări care să promoveze dezbaterile și să crească gradul de conștientizare

§ campanii de informare și de promovare.

Aceste inițiative trebuie să se desfășoare atât la nivel european, cât și în statele membre (la nivel național, regional și local).

Pentru a implica statele membre și a coordona activitățile acestora cu cele de la nivelul UE, fiecare stat membru trebuie să desemneze un organism național de coordonare. Acest organism național de coordonare trebuie să elaboreze un program de activitate sau un plan de acțiune. El beneficiază de cofinanțare UE în funcție de populația statului membru, de costul vieții și de programul de activitate. Cofinanțarea inițiativelor naționale poate ajunge până la 80% din costul total. Acesta este procentul maxim permis de Regulamentul financiar al UE.

Amendamentele sugerate de raportor:

Bugetul (articolul 7)

Suma de 6 milioane EUR nu este suficientă pentru a atinge obiectivele fixate (de exemplu, bugetul Anului european 2010 al luptei împotriva sărăciei și incluziunii sociale se ridică la 17 milioane EUR). Faptul că alte programe ar putea fi utilizate pentru a finanța anumite acțiuni riscă să priveze aceste programe de mijloace care ar putea fi folosite în alt mod. De aceea, este necesară o mărire a bugetului la 10 milioane EUR pentru a spori impactul Anului european.

Obiectivele (articolul 2)

Trebuie pus în evidență faptul că Anul european este menit să crească gradul de conștientizare a importanței voluntariatului pentru societățile europene. De asemenea, scopul creșterii atractivității activităților de voluntariat pentru persoanele eventual interesate trebuie să fie mai explicit.

Inițiativele (articolul 3)

Raportorul consideră că difuzarea studiilor nu este o prioritate, dat fiind în special faptul că un important studiu privind voluntariatul va fi publicat de către Comisie la sfârșitul anului 2009. Fondurile respective ar trebuie utilizate în schimb pentru crearea unei baze de date pentru voluntari și organizațiile de voluntariat, care să fie interactivă și accesibilă tuturor și să rămână și după încheierea Anului european ca referință pentru persoanele și organizațiile interesate din întreaga UE.

Rolul organismului național de coordonare și definirea inițiativelor naționale (articolul 4, anexa)

UE va cofinanța inițiativele naționale. În schimb, este de așteptat ca statele membre să urmeze obiectivele stabilite în prezenta decizie. Până acum, definirea inițiativelor în statele membre este mai degrabă vagă, de aceea ar trebuie ameliorate prevederile anexei, adăugând reguli mai clare cu privire la activitățile din statele membre care pot beneficia de cofinanțare.

Organismul național de coordonare va fi responsabil de canalizarea fondurilor UE către inițiativele naționale și de coordonarea acestora din urmă. Acesta trebuie să prezinte Comisiei un program de activitate. Programul de activitate trebuie evaluat corespunzător înainte de a decide suma finală acordată. De asemenea, trebuie verificat faptul că organismul național cooperează cu actorii relevanți încă din faza planificării. În plus, trebuie pus accentul pe rapoarte, în special pentru că nu se prevede pentru moment o procedură de comitologie.

Rata maximă de cofinanțare (anexă)

Cofinanțarea activităților naționale din partea UE poate atinge maximum 80%, în conformitate cu normele financiare ale UE. Se pot realiza mai multe acțiuni în măsura în care crește partea de finanțare non-UE. De aceea, raportorul propune limitarea finanțării UE pentru inițiativele naționale la 65%.

Titlul și considerentele

Serviciul juridic al Parlamentului a atras atenția asupra faptului că justificarea utilizării articolului 308 necesită argumente suplimentare; În plus, propunerea trebuie să țină seama în mai mare măsură de competențele conferite UE prin tratate. De aceea se propun o serie de amendamente care modifică titlul și unele considerente.

(1)

Declarația scrisă 0030/2008 din 15 iulie 2008.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (17.11.2009)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind Anul european al voluntariatului (2011)

(COM(2009)0254 – C7‑0054/2009 – 2009/0072(CNS))

Raportoare pentru aviz: Barbara Matera

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei

Propunerea Comisiei se referă la desemnarea anului 2011 drept „Anul european al voluntariatului”. Scopul său este acela de a încuraja și sprijini - prin schimburile de experiență și de bune practici, comunicare și măsuri de sensibilizare - eforturile depuse de statele membre, de autoritățile locale și regionale și de societatea civilă pentru a crea condiții favorabile voluntariatului în Europa.

Anul european al voluntariatului ar trebui pus în aplicare în strânsă cooperare cu statele membre, instituțiile UE și cu organizațiile societății civile la diferite niveluri. O coordonare la nivel comunitar ar adăuga o dimensiune europeană și ar contribui la sporirea impactului Anului european al voluntariatului în termeni de sensibilizare, de vizibilitate și de schimburi transnaționale de idei și de bune practici.

Această propunere este în concordanță cu declarația Parlamentului European din 15 iulie 2008 prin care se solicită desemnarea anului 2011 drept Anul european al voluntariatului (Declarația scrisă nr. 30/2008) și cu Rezoluția Parlamentului European din 22 aprilie 2008 privind contribuția activității de voluntariat la coeziunea economică și socială.

Aspecte bugetare

Comisia a propus alocarea sumei de 6 000 000 EUR în credite de angajament și credite de plată pentru Anul european al voluntariatului în cadrul bugetului 2011.

Pentru a putea desfășura activitățile de pregătire, Comisia a propus în PPB 2010 o acțiune pregătitoare: Anul european al voluntariatului (2011). O nouă linie bugetară 15 06 11 a fost creată în acest scop, cu 2 milioane EUR în credite de angajament și 1,2 milioane EUR în credite de plată. Parlamentul European a aprobat în primă lectură această acțiune pregătitoare și a mărit sumele cu 1 milion EUR, atât pentru creditele de angajament, cât și pentru creditele de plată. Suma totală a creditelor este în prezent de 3 milioane EUR în credite de angajament și 2,2 milioane EUR în credite de plată pentru bugetul 2010.

În cadrul bugetului UE, voluntariatul este sprijinit, de asemenea, prin mai multe programe comunitare, cum ar fi „Tineret în Acțiune” (Serviciul european de voluntariat), Programul de învățare pe tot parcursul vieții, programul „Europa pentru cetățeni”, în special prin promovarea mobilității voluntarilor. Organizațiile active în acest sector primesc, de asemenea, sprijinul UE în domeniul ajutorului umanitar, al politicii de dezvoltare, al drepturilor omului, al sănătății, al mediului și al protecției consumatorilor. Cu toate acestea, punerea în aplicare a acestor acțiuni necesită mai curând o abordare sectorială și/sau tematică.

Anul european al voluntariatului ar trebui să creeze oportunitatea de a coordona mai bine implementarea acțiunilor de voluntariat sprijinite de diversele programe comunitare. Schimbul de experiență și de bune practici la nivelul UE ar îmbunătăți astfel considerabil vizibilitatea și impactul general al acestora.

Deși sprijină această propunere, raportoarea pentru aviz dorește să reamintească faptul că marja rubricii 3b este foarte limitată, iar finanțarea de noi activități nu ar trebui să creeze dificultăți pentru implementarea programelor existente în cadrul rubricii 3b. De aceea, raportoarea pentru aviz subliniază faptul că această realitate ar trebui să fie luată în considerare în mod corespunzător la revizuirea cadrului financiar multianual 2007-2013.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1a. consideră că valoarea de referință indicată în propunerea legislativă trebuie să fie compatibilă cu plafonul prevăzut la rubrica 3b din cadrul financiar multianual (CFM) 2007-2013 și subliniază faptul că valoarea anuală va fi decisă de autoritatea bugetară în cadrul procedurii bugetare anuale;

Amendamentul  2

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1b. subliniază faptul că finanțarea de noi activități nu ar trebui să pună în pericol programele existente sau orice alte inițiative;

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Bugetul alocat punerii în aplicare a prezentei decizii pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011 este de 6 000 000 EUR.

(1) Bugetul alocat punerii în aplicare a prezentei decizii pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011 este de 8 000 000 EUR.

Justificare

Resursele bugetare alocate de către Comisie pentru îndeplinirea obiectivelor înscrise în propunerea de desemnare a anului 2011 drept Anul european al voluntariatului sunt inadecvate (17 milioane EUR au fost alocate pentru Anul european al luptei împotriva sărăciei și incluziunii sociale). Argumentul conform căruia alte programe pot fi utilizate pentru finanțarea măsurilor poate fi susținut în orice sector. De aceea, astfel de resurse limitate nu sunt suficiente. Finanțarea ar trebui mărită la 10 milioane EUR pentru a spori impactul și eficacitatea acestui an.

Amendamentul 4

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Creditele anuale sunt autorizate de către autoritatea bugetară, în limitele cadrului financiar.

(2) Creditele anuale sunt autorizate de către autoritatea bugetară, în limitele cadrului financiar, fără a submina finanțarea altor programe sau activități de la rubrica 3b.

Amendamentul 5

Propunere de decizie

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia, împreună cu statele membre, se asigură că măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt compatibile cu celelalte acțiuni și inițiative comunitare, naționale și regionale care contribuie la realizarea obiectivelor Anului european.

Comisia, împreună cu statele membre, se asigură că măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt compatibile și complementare cu celelalte programe și acțiuni comunitare, acțiuni și inițiative naționale și regionale care contribuie la realizarea obiectivelor Anului european.

PROCEDURĂ

Titlu

Anul european al voluntariatului (2011)

Referințe

COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS)

Comisia competentă în fond

CULT

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

14.7.2009

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Barbara Matera

21.10.2009

 

 

Examinare în comisie

4.11.2009

16.11.2009

 

 

Data adoptării

16.11.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján

Membri supleanți prezenți la votul final

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Giovanni La Via, Derek Vaughan

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Cecilia Wikström


AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forŢei de muncă Şi afaceri sociale (5.11.2009)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind Anul european al voluntariatului (2011)

(COM(2009)0254 – C7‑0054/2009 – 2009/0072/CNS))

Raportor pentru aviz: Marian Harkin

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Aproximativ 100 de milioane de cetățeni din UE sunt implicați în activități de voluntariat. Anul european al voluntariatului 2011 va fi o oportunitate pentru UE și pentru statele membre de a recunoaște, facilita, sprijini și sărbători voluntariatul. Voluntariatul este desfășurat de o persoană pe baza dorinței, a alegerii și a motivației personale și nu are în vedere obținerea unui câștig financiar. Activitățile de voluntariat nu ar trebui să înlocuiască oportunitățile profesionale plătite, însă acestea sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunități și pentru societate în întregul ei.

2. Toate sectoarele și persoanele de toate vârstele pot alege să facă voluntariat, așa cum a fost subliniat în raportul demografic al Comisiei din 2008: „Satisfacerea nevoilor sociale într-o societate în curs de îmbătrânire”. Voluntariatul poate sprijini un proiect specific sau poate fi realizat cu regularitate. Voluntariatul poate implica participarea efectivă sau poate fi realizat sub formă de transfer de cunoștințe sau expertiză pe internet. Statele membre trebuie să recunoască potențialul imens și diversitatea activității de voluntariat și trebuie să utilizeze oportunitățile prezentate până în 2011 ca o ocazie favorabilă de a schimba informații și bune practici și de a utiliza aceste instrumente pentru a sprijini acțiunile de voluntariat, precum și pentru a crea o infrastructură propice de voluntariat pentru toți cetățenii care doresc să desfășoare activități de voluntariat.

3. Este important să se depună toate eforturile pentru a angaja pe deplin voluntarii și pentru a asigura obținerea unor sinergii maxime între programele UE existente (de exemplu, Europa pentru cetățeni, Tineret în acțiune și Programul pentru învățare de-a lungul vieții) și acțiunile întreprinse în 2011. Este important să se promoveze sinergii între „anii” anteriori și cei ulteriori, cum ar fi, de exemplu, 2010 - Anul european al luptei împotriva sărăciei și a excluderii sociale și anul 2012 (în stadiu de propunere) - Anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații. O legătură suplimentară cu Jocurile olimpice speciale din Grecia din 2011 ar spori și mai mult vizibilitatea și recunoașterea voluntariatului.

Cu toate acestea, având în vedere că acțiunea propusă de Comisie este limitată, se pot lua câteva măsuri practice pentru a îmbunătăți rezultatele din 2011:

a. Încurajarea fiecărui stat membru, în special noile democrații din statele membre UE, să adune date privind instituțiile de voluntariat/non-profit. 6 state membre au implementat deja Îndrumarul ONU privind instituțiile non-profit și s-a ajuns la un acord care vizează introducerea unui manual OIM în colaborare cu Universitatea John Hopkins privind cuantificarea activităților de voluntariat. Acestea reprezintă două instrumente foarte valoroase pentru măsurarea valorii economice a voluntariatului și pentru asigurarea unor date comparative din diferite state membre referitoare la sfera, anvergura și distribuția activităților de voluntariat.

b. Promovarea utilizării perioadei de voluntariat drept contribuție echivalentă finanțării în toate proiectele UE și încurajarea statelor membre să procedeze la fel în cazul proiectelor naționale.

c. Asigurarea participării sectorului de voluntariat/comunitar în consultări, în procesul decizional și în gestionarea ulterioară a fondurilor structurale, de coeziune și de dezvoltare rurală. Principiul parteneriatului înscris în orientările strategice comunitare nu este întotdeauna aplicat, iar Comisia Europeană are responsabilitatea de a se asigura că propriile sale politici și proceduri sunt puse aplicare.

amendamente

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comunitatea și statele membre vizează promovarea dezvoltării resurselor umane în vederea asigurării unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă și a combaterii excluziunii sociale.

(1) Comunitatea și statele membre vizează promovarea dezvoltării resurselor umane în vederea asigurării unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă și a combaterii excluziunii sociale prin adoptarea de măsuri care vizează îmbunătățirea cunoștințelor, dezvoltarea schimburilor de informații și de bune practici, promovarea abordărilor inovatoare și evaluarea experiențelor.

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Voluntariatul constituie o experiență de învățare neformală, care permite atât dobândirea de aptitudini și de competențe profesionale, cât și realizarea unei forme importante de participare civică activă. Acțiunile desfășurate de către voluntarii de toate vârstele sunt esențiale pentru promovarea democrației, unul din principiile fondatoare ale Uniunii Europene și contribuie la dezvoltarea resurselor umane și la coeziunea socială.

(3) Voluntariatul promovează și încurajează parteneriatul și cetățenia activă, care pun în aplicare valori europene precum solidaritatea și nediscriminarea. Acțiunile desfășurate de voluntarii de toate vârstele sunt cruciale pentru dezvoltarea democrației - în special democrația participativă, unul dintre principiile fondatoare ale Uniunii Europene.

Justificare

Adevărata democrație înglobează democrația reprezentativă (politicienii) și democrația participativă (cetățenii care influențează prin participare și acțiune).

Amendamentul subliniază rolul-cheie jucat de voluntariat în mediul social actual. Cetățenii care iau parte în mod activ la construirea societăților europene ar trebui sprijiniți în activitatea lor. Voluntariatul reprezintă un element-cheie în actualul context social.

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Angajarea activă în activitățile de voluntariat, în special într-o perioadă de criză economică și de creștere a șomajului, oferă sprijin concret cetățenilor, pentru a evita marginalizarea și pentru a facilita integrarea socială și integrarea pe piața muncii.

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În societățile cu evoluție rapidă, este necesar să se asigure eficacitatea infrastructurilor de sprijin pentru voluntari, pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de persoane la activitățile benevole. Prin urmare, este important să fie sprijinite învățarea reciprocă și schimbul de bune practici la nivel comunitar.

(4) În societățile cu evoluție rapidă, este necesar să se asigure eficacitatea infrastructurilor de sprijin pentru voluntari, pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de persoane la activitățile benevole. De asemenea, este important să fie sprijinite și facilitate învățarea reciprocă și schimbul de bune practici la nivel comunitar.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Conferința interguvernamentală din 1997 a adoptat declarația 38 privind voluntariatul, anexată la actul final al Tratatului de la Amsterdam și a recunoscut contribuția importantă a activităților voluntare la dezvoltarea solidarității sociale.

(5) Conferința interguvernamentală din 1997 a adoptat declarația 38 privind voluntariatul, anexată la actul final al Tratatului de la Amsterdam și a recunoscut contribuția importantă a activităților voluntare la dezvoltarea solidarității sociale, precum și la promovarea voluntariatului inter-generații.

Justificare

Persoanele în vârstă trăiesc mai mult și sunt dispuse să facă activități de voluntariat, împărtășind din expertiza și experiența lor. În contextul provocărilor demografice cu care se confruntă UE, voluntariatul inter-generații va fi crucial în promovarea solidarității între generații.

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Voluntariatul este vizat de mai multe programe comunitare care promovează, în esență, mobilitatea voluntarilor, precum Serviciul European de Voluntariat din cadrul programului „Tineretul în acțiune”, programul pentru învățare de-a lungul vieții și programul „Europa pentru cetățeni”.

(12) Voluntariatul este vizat de mai multe programe comunitare care promovează, în esență, mobilitatea voluntarilor, precum Serviciul European de Voluntariat din cadrul programului „Tineretul în acțiune”, programul pentru învățare de-a lungul vieții și programul „Europa pentru cetățeni”. Având în vedere natura sa orizontală, voluntariatul va crea sinergii între programele menționate mai sus.

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Există o mare varietate de activități voluntare în ansamblul Europei, care ar trebui păstrate și dezvoltate în continuare.

eliminat

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) UE joacă un rol important în promovarea, dezvoltarea și sprijinirea activităților de voluntariat în întreaga UE. Cu toate acestea, este important să se recunoască și să se respecte diversitatea voluntariatului în statele membre individuale.

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Considerentul 13b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b) Anul european al voluntariatului ar trebui să ofere o oportunitate de a încuraja statele membre să creeze siguranță juridică pentru voluntari în ceea ce privește statutul lor juridic și condițiile de muncă pe baza definițiilor voluntariatului ale ONU și OIM.

Amendamentul  10

Propunere de decizie

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Voluntariatul este susceptibil de a contribui la dezvoltarea armonioasă a societăților europene. Activitățile voluntare constituie o experiență bogată de învățare neformală care ameliorează capacitățile și competențele profesionale, contribuie la capacitatea de ocupare a forței de muncă și la spiritul de solidaritate, dezvoltă aptitudinile relaționale, facilitează integrarea în societate și încurajează participarea civică.

 

(14) Voluntariatul este susceptibil de a contribui la dezvoltarea armonioasă a societăților europene, prin promovarea incluziunii sociale și a bunăstării sociale, prin combaterea rasismului și a prejudecăților și prin contribuția la dialogul intercultural și inter-religios.

Justificare

Voluntariatul poate, de asemenea, juca un rol important contribuind la bunăstarea socială, ajutând cetățenii să construiască legături și un sentiment de apartenență în cadrul comunităților lor.

Amendamentul  11

Propunere de decizie

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Activitățile de voluntariat constituie o experiență bogată de învățare neformală care ameliorează capacitățile și competențele profesionale, contribuie la capacitatea de ocupare a forței de muncă prin facilitarea reintegrării pe piața muncii, dezvoltă aptitudinile relaționale și contribuie la dezvoltarea personală și la bunăstarea persoanelor.

Justificare

Subliniază relevanța voluntariatului. Activitățile de voluntariat pot juca un rol important în dezvoltarea personală și bunăstarea cetățenilor, contribuind la dezvoltarea mediului european în termeni de solidaritate.

Amendamentul  12

Propunere de decizie

Considerentul 14b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14b) Activitățile de voluntariat nu trebuie să înlocuiască locurile de muncă plătite, însă aduc o valoare adăugată și îmbunătățesc calitatea vieții. Respectând acest lucru, activitățile de voluntariat nu ar trebui nici să substituie responsabilitatea autorităților publice în privința serviciilor universale, nici să fie folosite în mod greșit ca o modalitate de a răspunde nevoilor de bază ale sectorului serviciilor sociale.

Amendamentul  13

Propunere de decizie

Considerentul 14c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14c) În cadrul strategiei de responsabilitate socială a întreprinderilor, angajatorii ar putea sprijini și încuraja activitățile de voluntariat.

Amendamentul  14

Propunere de decizie

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) În ciuda acestora, potențialul voluntariatului nu este încă pe deplin realizat. Un An european al voluntariatului va oferi ocazia de a demonstra, într-un context european, că voluntariatul sporește participarea civică. Acesta va contribui la întărirea sentimentului de apartenență și de devotament al cetățenilor față de societate la toate nivelurile –local, regional, național și european.

(15) În ciuda acestora, potențialul voluntariatului nu este încă pe deplin realizat. Un An european al voluntariatului va oferi ocazia de a demonstra, într-un context european, că voluntariatul sporește participarea civică. Acesta poate contribui la întărirea printre cetățeni a sentimentului de apartenență și de devotament față de societate la toate nivelurile – local, regional, național și european și la încurajarea statelor membre să ofere posibilitatea rezidenților străini în fiecare stat membru să lucreze ca voluntari pentru organizații non-profit sau să presteze activități neremunerate.

Justificare

Întrucât voluntariatul are ca obiectiv consolidarea coeziunii sociale în Europa, acesta trebuie să permită combaterea tuturor formelor de discriminare și, deci, să fie accesibil tuturor rezidenților din toate statele membre, inclusiv cetățenilor țărilor terțe și ai țărilor care nu sunt partenere ale Uniunii Europene.

Amendamentul  15

Propunere de decizie

Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Pentru a consolida potențialul voluntariatului, statele membre ar putea lua în considerare promovarea unor măsuri care au ca rezultat recunoașterea activității de voluntariat la calcularea pensiilor.

Justificare

Pe baza experienței cu serviciul de voluntariat (Freiwilliges Soziales Jahr) din Germania, de exemplu, acest lucru s-a dovedit a fi un instrument eficient și necesar.

Amendamentul  16

Propunere de decizie

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Anul 2011 va marca cea de-a zecea aniversare a Anului Internațional al Voluntarilor Națiunilor Unite, în 2001.

(16) Anul 2011 va marca cea de-a zecea aniversare a Anului Internațional al Voluntarilor Națiunilor Unite, an declarat în 2001 și va coincide, de asemenea, cu Jocurile olimpice speciale de vară de la Atena din 2011. Având în vedere rolul crucial al voluntarilor în sprijinirea Jocurilor olimpice speciale, există o reală oportunitate pentru a crea sinergii în această privință.

Amendamentul  17

Propunere de decizie

Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Voluntariatul joacă un rol important în protecția mediului și protecția civilă, iar contribuția sa trebuie să fie recunoscută și sprijinită în fiecare sector, în special în noile democrații din UE.

Amendamentul  18

Propunere de decizie

Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b) Recunoașterea voluntariatului drept activitate adecvată prin care se însușesc competențe și abilități, de exemplu, prin YOUTHPASS asociat cu EUROPASS, va asigura faptul că voluntariatul nu este considerat drept o alternativă la pregătirea formală, ci o formă complementară acesteia, facilitând, în plus, mobilitatea voluntarilor.

Amendamentul  19

Propunere de decizie

Considerentul 16c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16c) Pe lângă rolul său social, voluntariatul are o valoare economică și aduce o contribuție semnificativă economiei.

Justificare

Deja peste 31 de țări folosesc Îndrumarul ONU, de exemplu SUA, Canada, Republica Cehă, Belgia etc. Acesta este recunoscut ca un instrument statistic corect de măsurare a contribuției aduse de sectorul non-profit la PIB (între 5 și 8% din PIB).

Amendamentul  20

Propunere de decizie

Considerentul 16d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16d) Voluntariatul joacă un rol vital în menținerea stabilității și a coeziunii societăților și aduce o contribuție economică semnificativă într-o perioadă de criză economică, sprijinind reintegrarea cetățenilor pe piața muncii.

Amendamentul  21

Propunere de decizie

Considerentul 16e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16e) Recunoașterea contribuției perioadei de voluntariat drept contribuție echivalentă finanțării (contribuții în natură) pentru proiectele europene și naționale ar fi o recunoaștere concretă a valorii efortului de voluntariat și ar ajuta organizațiile de voluntariat în desfășurarea activităților lor.

Justificare

O adevărată problemă pentru multe grupuri de voluntariat este nevoia de a aduna fonduri pentru a se putea implica în activități de voluntariat. Acest lucru creează o barieră pentru voluntari și, în anumite cazuri, pentru societățile de la care se așteaptă o contribuție. Utilizarea timpului de voluntariat drept contribuție echivalentă finanțării în proiectele UE și naționale ar facilita în mare măsură activitatea multor voluntari.

Amendamentul  22

Propunere de decizie

Articolul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Scopul general al Anului european este acela de a încuraja și sprijini - îndeosebi prin schimburile de experiență și de bune practici - eforturile depuse de statele membre, de autoritățile locale și regionale și de societatea civilă pentru a crea condiții favorabile voluntariatului în Uniunea Europeană.

Scopul general al Anului european este acela de a încuraja și sprijini - îndeosebi prin schimburile de experiență și de bune practici și prin promovarea abordărilor inovatoare și a evaluării experiențelor - eforturile depuse de Uniunea Europeană, de statele membre, de autoritățile locale și regionale și de societatea civilă pentru a crea la nivelul societății civile condiții favorabile voluntariatului în Uniunea Europeană.

Amendamentul  23

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Recompensarea și recunoașterea activităților de voluntariat – pentru a încuraja stimularea adecvată a cetățenilor, societăților și organizațiilor de promovare a voluntariatului și a dobândi o recunoaștere mai sistematică a voluntariatului, la nivel comunitar și în statele membre, de către responsabili politici, organizații ale societății civile și angajatori pentru aptitudinile și competențele câștigate prin intermediul voluntariatului.

3. Recompensarea și recunoașterea activităților de voluntariat – pentru a încuraja stimularea adecvată a cetățenilor, societăților și organizațiilor de promovare a voluntariatului, inclusiv prin asigurarea adecvată a voluntarilor în materie de sănătate, asigurarea împotriva accidentelor și în materie de responsabilitate civilă pe parcursul activităților de voluntariat conform obiceiurilor și tradițiilor naționale, și pentru a dobândi o recunoaștere mai sistematică a voluntariatului la nivel comunitar și în statele membre, de către responsabili politici, organizații ale societății civile și angajatori pentru aptitudinile și competențele câștigate prin intermediul voluntariatului. Activitățile certificate realizate în trecut pentru organizații de voluntariat pot fi, de asemenea, luate în considerare drept aspecte pozitive ale carierei în sectorul public.

Justificare

Acest amendament insistă asupra necesității ca și sectorul public, în afară de persoanele individuale, sectorul privat și societatea civilă, să consolideze instrumentele politice pentru persoanele care lucrează în activități de voluntariat, demonstrând astfel transparență și deschidere față de problemele și nevoile persoanelor cu dificultăți. Astfel, sectorul public ar putea dispune de personal mai apropiat față de oamenii obișnuiți și de problemele lor, și nu doar absolvenți de învățământ superior.

Amendamentul  24

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Încurajarea solidarității internaționale și europene prin promovarea păcii, a cooperării între nord și sud și a protecției mediului, precum și recunoașterea economiei sociale bazate pe solidaritate prin intermediul voluntariatului.

Justificare

Având în vedere faptul că promovarea voluntariatului reflectă o voință de a consolida coeziunea socială atât la nivel local și european, precum și la nivel internațional, aceasta trebuie să încurajeze solidaritatea dintre popoare și cetățeni.

Amendamentul  25

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Sensibilizarea cu privire la valoarea și importanța voluntariatului – pentru a spori sensibilizarea generală cu privire la importanța voluntariatului ca o expresie a participării civice care contribuie la preocupările comune ale tuturor statelor membre, astfel cum sunt dezvoltarea armonioasă a societății și coeziunea economică.

4. Sensibilizarea cu privire la valoarea și importanța voluntariatului – pentru a spori sensibilizarea generală cu privire la importanța voluntariatului ca o expresie a participării civice care contribuie la preocupările comune ale tuturor statelor membre, astfel cum sunt dezvoltarea armonioasă a societății, coeziunea economică și integrarea interculturală, interetnică, precum și dialogul inter-religios și integrarea socială.

Amendamentul  26

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

· conferințe, manifestări și inițiative care să promoveze dezbateri și să sensibilizeze opinia publică cu privire la importanța și la valoarea voluntariatului și să omagieze eforturile depuse de voluntari;

· conferințe, manifestări și inițiative care să promoveze dezbateri, abordări inovatoare și evaluarea experiențelor; sensibilizarea opiniei publice cu privire la importanța și la valoarea voluntariatului și să omagieze eforturile depuse de voluntari;

Amendamentul  27

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

· promovarea utilizării perioadei de voluntariat drept contribuție echivalentă finanțării în proiectele europene;

Amendamentul  28

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Bugetul alocat punerii în aplicare a prezentei decizii pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011 este de 6 000 000 EUR.

(1) Bugetul alocat punerii în aplicare a prezentei decizii pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011 este de 12 000 000 EUR.

PROCEDURĂ

Titlu

Anul european al voluntariatului (2011)

Referințe

COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS)

Comisia competentă în fond

CULT

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

EMPL

17.9.2009

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Marian Harkin

21.7.2009

 

 

Examinare în comisie

4.11.2009

 

 

 

Data adoptării

5.11.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Edit Bauer, Mara Bizzotto, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Vincenzo Iovine, Danuta Jazłowiecka, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Udo Bullmann, Silvia Costa, Jürgen Creutzmann, Kinga Göncz, Joe Higgins, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Andres Perello Rodriguez, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (5.11.2009)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind Anul european al voluntariatului (2011)

(COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

Raportor: Karima Delli

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia Europeană a decis să desemneze anul 2011 drept Anul european al voluntariatului. Actuala propunere de decizie a Comisiei ține seama de declarația Parlamentului European din 2 septembrie 2008 privind decizia de a declara anul 2011 drept „Anul european al voluntariatului”. Propunerea va urmări, în general, să încurajeze și să sprijine schimburile de experiență și de bune practici, precum și eforturile depuse de statele membre, de autoritățile locale și regionale și de societatea civilă pentru a crea condiții favorabile voluntariatului în Uniunea Europeană.

Comisia dorește să vadă în voluntariat expresia activă a unei participări civice care să vină în sprijinul consolidării valorilor noastre europene comune: voluntariatul trebuie să permită încurajarea valorilor fundamentale cum ar fi cetățenia, solidaritatea, apărarea binelui comun sau nediscriminarea. Acesta joacă un rol important în sectoare diverse și variate cum ar fi educația, tineretul, cultura, sportul, mediul, sănătatea, asistența socială, protecția consumatorilor, ajutorul umanitar, politica de dezvoltare, cercetarea, egalitatea de șanse și relațiile externe. Voluntariatul poate contribui și la dezvoltarea armonioasă a societăților noastre.

Articolul 2 al propunerii de decizie enumeră patru obiective. Măsurile concrete care trebuie luate pentru atingerea obiectivelor respective sunt precizate la articolul 3 și cuprind inițiative organizate la nivel comunitar, național, regional sau local.

Comisia mai propune să aloce anului european al voluntariatului 2011 un buget de 6 milioane EUR și 2 milioane EUR pentru desfășurarea activităților pregătitoare, în cadrul proiectului preliminar de buget 2010.

Acest an european al voluntariatului trebuie să dea, de asemenea, ocazia să se afirme sau să se reafirme anumite principii esențiale care nu apar sau nu sunt suficient de bine definite în textul propus de Comisie.

Prin amendamentele pe care vi le propunem, dorim:

· să clarificăm statutul juridic al voluntariatului;

· să garantăm protejarea corespunzătoare a voluntarilor în ceea ce privește siguranța la locul de muncă, precum și sănătatea și protecția socială a acestora;

· să facilităm validarea experienței acumulate și recunoașterea echivalărilor în perspectiva programelor de formare și căutării de locuri de muncă;

· să permitem exonerarea de TVA a organizațiilor de voluntari pentru a încuraja cât mai multe organizații nonprofit să recurgă la voluntariat;

· să facilităm accesul organizațiilor de voluntariat la finanțări adecvate și sustenabile, fără a le impune demersuri administrative prea greoaie, menținând, în același timp, controlul necesar asupra cheltuielii banului public și nepermițând ca voluntariatul să poată depăși o anumită durată în timp;

· să combatem toate formele de discriminare;

· să favorizăm voluntariatul în calitate de instrument de promovare a păcii, de colaborare între nord și sud, de protejare a mediului, precum și de dezvoltare și de recunoaștere a economiei sociale și solidare;

· să acționăm în parteneriat constant cu organizațiile de voluntari și să creăm un cadru instituțional stabil pentru participarea acestor organizații la dezbaterile publice. Comisia trebuie să ia măsurile administrative și instituționale necesare pentru a garanta respectarea și aplicarea principiului parteneriatului menționat în orientările strategice comunitare în materie de coeziune și de dezvoltare rurală;

· să se prevadă un buget suficient pentru a permite reușita anului european al voluntariatului, 2011;

· să se includă voluntariatul ca o categorie specifică în statisticile Eurostat, să se producă regulat situații financiare-satelit ale instituțiilor fără scop lucrativ și să includă în statistici munca de voluntariat neplătită.

De asemenea, este important să nu ne mulțumim cu doar un singur an. Astfel, trebuie să urmărim atingerea unor obiective comune pentru activitățile de voluntariat și după 2011, anul european al voluntariatului. În rezoluția sa din 22 aprilie 2008 privind contribuția activității de voluntariat la coeziunea economică și socială, Parlamentul European a recomandat deja măsurile care ar trebui luate de Uniunea Europeană, de statele membre și de autoritățile locale și regionale, în conformitate cu competențele care le revin.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Voluntariatul constituie o experiență de învățare neformală, care permite atât dobândirea de aptitudini și de competențe profesionale, cât și realizarea unei forme importante de participare civică activă. Acțiunile desfășurate de către voluntarii de toate vârstele sunt esențiale pentru promovarea democrației, unul din principiile fondatoare ale Uniunii Europene și contribuie la dezvoltarea resurselor umane și la coeziunea socială.

(3) Voluntariatul constituie o experiență de învățare informală, care permite atât dobândirea de aptitudini și de competențe profesionale, cât și realizarea unei forme importante de participare civică activă. Acțiunile desfășurate de către voluntarii de toate vârstele sunt esențiale pentru promovarea democrației, unul din principiile fondatoare ale Uniunii Europene și contribuie la dezvoltarea resurselor umane și la coeziunea socială. Deși voluntariatul nu ar trebui să se substituie unei activități salariate, totuși cheltuielile suportate de voluntari ar trebui rambursate în mod corespunzător.

Justificare

Munca voluntară, înțeleasă în sensul că este exercitată sub egida unei organizații non-profit, nu trebuie să se poată substitui cu ușurință unei activități salariate. Este necesar ca întreprinderile să nu se poată folosi de munca pe bază de voluntariat pentru a executa, la un cost mai mic, sarcini care ar trebui îndeplinite în principiu de către salariații acestora. De altfel, organizațiile de voluntari trebuie să se angajeze să acopere costurile voluntarilor lor în cadrul misiunii acestora (masă, eventual cazare etc.).

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În societățile cu evoluție rapidă, este necesar să se asigure eficacitatea infrastructurilor de sprijin pentru voluntari, pentru a permite participare a unui număr cât mai mare de persoane la activitățile benevole. Prin urmare, este important să fie sprijinite învățarea reciprocă și schimbul de bune practici la nivel comunitar.

(4) În societățile cu evoluție rapidă, este necesar să se asigure eficacitatea infrastructurilor de sprijin pentru voluntari, pentru a permite participare a unui număr cât mai mare de persoane la activitățile benevole. Prin urmare, este important să fie sprijinite învățarea reciprocă și schimbul de bune practici la nivel comunitar, național, regional și local, printre altele prin instituirea unor sisteme eficiente de cooperare și stabilire de contacte între organizațiile de voluntariat.

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) În Cartea sa albă privind sportul din 11 iulie 2007 (COM(2007)0391, Comisia a subliniat că organizațiile de voluntari implicate în activități sportive prestează de multe ori servicii de educație informală care trebuie recunoscute și încurajate. Sportul oferă, de asemenea, posibilități atractive pentru implicarea și angajamentul tinerilor în societate și poate avea un efect benefic în contracararea sedentarismului.

Justificare

Sportul, în special la nivel de bază, este una dintre principalele tipuri de activități de voluntariat din UE. În consecință, ar trebui să se acorde recunoașterea cuvenită rolului sportului în promovarea voluntariatului și să i dea prioritate în Cartea Albă a Comisiei privind sportul.

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Voluntariatul este un element esențial pentru promovarea unei atitudini cetățenești active, pentru dezvoltarea societății civile și consolidarea solidarității.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Există o mare varietate de activități voluntare în ansamblul Europei, care ar trebui păstrate și dezvoltate în continuare.

(13) Există o mare varietate de activități voluntare în ansamblul Europei, care ar trebui păstrate și dezvoltate în continuare, printre altele prin crearea unei rețele transfrontaliere de asociații de voluntariat din diferitele state membre, care să ofere o platformă permanentă pentru schimbul de experiență și bune practici.

Justificare

Crearea unor rețele transfrontaliere permanente în domeniul voluntariatului ar putea fi una dintre moștenirile de durată ale Anului European.

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) În ciuda acestora, potențialul voluntariatului nu este încă pe deplin realizat. Un An european al voluntariatului va oferi ocazia de a demonstra, într-un context european, că voluntariatul sporește participarea civică. Acesta va contribui la întărirea sentimentului de apartenență și de devotament al cetățenilor față de societate la toate nivelurile –local, regional, național și european.

(15) În ciuda acestora, potențialul voluntariatului nu este încă pe deplin realizat. Un An european al voluntariatului va oferi ocazia de a demonstra, într-un context european, că voluntariatul sporește participarea civică. Acesta poate contribui la întărirea în rândul cetățenilor a sentimentului de apartenență și de devotament față de societate la toate nivelurile –local, regional, național și european - și la combaterea discriminărilor astfel încât, în fiecare stat membru, rezidenții străini, inclusiv cei al căror statut nu le permite să desfășoare activități plătite, să poată deveni voluntari plătiți sau benevoli pentru organizațiile fără scop lucrativ. Acest lucru va facilita la rândul său interacțiunea dintre cetățenii europeni și cetățenii străini care trăiesc în comunitățile acestora într-un cadru oficial și constructiv, ajutând la prevenirea răspândirii xenofobiei.

Justificare

Dacă voluntariatul are ca obiectiv consolidarea coeziunii sociale în Europa, trebuie să permită combaterea discriminării și, prin urmare, să fie accesibil tuturor rezidenților din toate statele membre, inclusiv cetățenii țărilor terțe care nu sunt partenere ale Uniunii Europene. Schimburile pozitive dintre cetățenii UE și cetățenii din țări terțe care trăiesc în statele membre UE vor ajuta la contracararea răspândirii rasismului în cadrul comunităților respective și vor promova solidaritatea între cetățenii europeni și non-europeni.

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Anul European al voluntariatului ar trebui să evidențieze rolul cheie pe care îl joacă activitățile de voluntariat, reamintind, totodată, statelor membre că acestea nu ar trebui folosite nici pentru a satisface nevoile de bază asigurate în mod normal de serviciile de securitate socială, nici ca un substitut pentru acțiunile ce intră în sarcina autorităților publice.

Justificare

Este necesar ca autoritățile publice să nu se poată folosi de munca pe bază de voluntariat pentru a înlocui, pentru un cost mai mic, atribuții care ar trebui îndeplinite în principiu de către serviciile și administrațiile autorităților respective.

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Eforturile în favoarea creării unui mediu propice voluntariatului în UE – pentru a instaura voluntariatul ca făcând parte din promovarea participării civice și a activităților interpersonale într-un context comunitar;

1. Eforturile în favoarea creării unui mediu propice voluntariatului în UE – pentru a instaura voluntariatul ca făcând parte din promovarea participării civice, a parteneriatului și a activităților interpersonale într-un context comunitar;

Justificare

Anul european al voluntariatului trebuie să reafirme noțiunea esențială de parteneriat, într-o perspectivă de colaborare permanentă între toate nivelurile administrative și organizațiile de voluntari.

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Abilitarea organizațiilor de voluntari și ameliorarea calității voluntariatului – pentru a facilita voluntariatul și a încuraja activitatea în rețea, mobilitatea, cooperarea și sinergiile între organizațiile de voluntari și alte sectoare într-un context comunitar;

2. Abilitarea organizațiilor de voluntari și ameliorarea calității voluntariatului – pentru a promova voluntariatul și accesul acestuia la finanțare suficientă și durabilă, încurajând activitatea în rețea, mobilitatea, cooperarea și sinergiile între organizațiile de voluntari și alte sectoare nelucrative într-un context comunitar, și prin acordarea unui statut permanent activității de voluntariat. Obligația organizațiilor de voluntariat de a se îngriji de voluntarii lor ar trebui stipulată prin lege și ar trebui să includă protecția corespunzătoare prin asigurări, măsuri privind sănătatea și siguranța și formare profesională.

Justificare

Pentru a da organizațiilor de voluntari mijloacele necesare pentru a acționa, trebuie să li se permită accesul la finanțări care trebuie garantate în timp și care să aibă un aspect durabil. De asemenea, trebuie reafirmat caracterul nelucrativ al activității de voluntariat și trebuie subliniat că aceasta trebuie să se înscrie într-un parcurs, pentru a constitui un adevărat proiect profesional, sau chiar de viață.

Amendamentul  10

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Recompensarea și recunoașterea activităților de voluntariat – pentru a încuraja stimularea adecvată a cetățenilor, societăților și organizațiilor de promovare a voluntariatului și a dobândi o recunoaștere mai sistematică a voluntariatului, la nivel comunitar și în statele membre, de către responsabili politici, organizații ale societății civile și angajatori pentru aptitudinile și competențele câștigate prin intermediul voluntariatului.

3. Recompensarea și recunoașterea activităților de voluntariat – pentru a superviza stimularea adecvată a cetățenilor, societăților comerciale, asociațiilor sportive și organizațiilor de promovare a voluntariatului Pentru persoanele implicate, acest lucru presupune validarea experienței și recunoașterea echivalării pentru formare și angajare prin introducerea unui sistem de certificare paneuropeană a abilităților și competențelor dobândite prin voluntariat. Se va institui, astfel, o recunoaștere mai sistematică a voluntariatului, la nivel comunitar și în statele membre, de către responsabili politici, organizații ale societății civile și angajatori.

Justificare

Munca voluntarilor trebuie recunoscută prin validarea abilităților dobândite. Documentele de atestare a meritelor, recunoscute pe tot teritoriul Uniunii și însoțite de un sistem de notare bazat pe durata serviciului efectuat, pe nivelul responsabilităților exercitate și al competențelor necesare și dezvoltate în cadrul postului, vor permite celor care își consacră timpul voluntariatului să transforme această contribuție într-un atu pe care îl vor putea utiliza ulterior, atunci când vor căuta o muncă remunerată. Exceptarea organizațiilor de voluntari de la plata TVA va încuraja dezvoltarea practicii de voluntariat.

Trebuie să se acorde recunoașterea cuvenită rolului central pe care îl au organizațiile sportive locale din întreaga UE în încurajarea activităților de voluntariat.

Amendamentul  11

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Încurajarea solidarității internaționale și europene prin promovarea păcii, a cooperării între nord și sud și protejarea mediului prin intermediul voluntariatului.

Justificare

Dat fiind că promovarea voluntariatului se înscrie într-o voință de a consolida legăturile sociale atât la nivel local, cât și european, și chiar internațional, aceasta trebuie să favorizeze solidaritatea dintre popoare și persoane.

Amendamentul  12

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Sensibilizarea cu privire la valoarea și importanța voluntariatului – pentru a spori sensibilizarea generală cu privire la importanța voluntariatului ca o expresie a participării civice care contribuie la preocupările comune ale tuturor statelor membre, astfel cum sunt dezvoltarea armonioasă a societății și coeziunea economică.

4. Sensibilizarea cu privire la valoarea și importanța socială și economică a voluntariatului – pentru a spori sensibilizarea generală cu privire la importanța socială și economică a voluntariatului ca o expresie a participării civice care contribuie la preocupările comune ale tuturor statelor membre, astfel cum sunt dezvoltarea armonioasă a societății și coeziunea socială și economică, precum și la promovarea activităților de voluntariat pentru a le face mai atractive pentru cetățeni, dându-le astfel posibilitatea de a se implica în activități civice.

Justificare

În urma raportului din martie 2008 al Parlamentului European privind contribuția voluntariatului la coeziunea economică și socială, această activitate trebuie recunoscută ca fiind importantă atât la nivel social, cât și economic.

Amendamentul  13

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Celebrarea și promovarea diversității în rândul cetățenilor Uniunii Europene care se angajează în activități voluntare – pentru a contracara stereotipurile cele mai răspândite ale „voluntarilor”, cu scopul de a sensibiliza cu privire la diversitatea persoanelor care sunt angajate în activități de voluntariat pe teritoriul Europei și de a încuraja cetățenii din toate mediile, de toate rasele și de toate vârstele, indiferent de competențele și cunoștințele lor, să se implice în activități de voluntariat în comunitatea lor, precum și cu scopul de a promova voluntariatul ca activitate deschisă tuturor.

Justificare

Stereotipul întâlnit, de a asimila un „voluntar” cu o persoană de o anumită vârstă și de un anumit gen, împiedică mulți oameni să se vadă în postura de potențiali voluntari și să vină în întâmpinarea oportunităților de voluntariat din comunitățile în care trăiesc. Combaterea acestor stereotipuri și extinderea opiniei publice cu privire la ceea ce reprezintă activitățile de voluntariat și persoanele care desfășoară aceste activități ar trebui incluse printre obiectivele cheie ale Anului european al voluntariatului.

Amendamentul  14

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Măsurile care trebuie luate pentru a se atinge obiectivele stabilite la articolul 2 includ următoarele inițiative realizate la nivel comunitar, național, regional sau local, legate de obiectivele Anului european:

1. Măsurile care trebuie luate pentru a se atinge obiectivele stabilite la articolul 2 includ următoarele inițiative realizate la nivel comunitar, național, regional sau local, legate de obiectivele Anului european:

• schimburi de experiență și de bune practici;

• schimburi de experiență și de bune practici, în special prin intermediul sistemelor eficiente de cooperare și de dezvoltare a legăturilor reciproce între organizațiile de voluntari;

• difuzarea rezultatelor studiilor și lucrărilor de cercetare în domeniu

 

• conferințe, manifestări și inițiative care să promoveze dezbateri și să sensibilizeze opinia publică cu privire la importanța și la valoarea voluntariatului și să omagieze eforturile depuse de voluntari;

• conferințe, manifestări și inițiative care să promoveze dialogul și să sensibilizeze opinia publică cu privire la importanța și la valoarea voluntariatului și să consolideze rețelele transnaționale în vederea unor dezbateri active;

• campanii de informare și promovare pentru a difuza mesajele-cheie.

• campanii de informare și promovare pentru a difuza mesajele-cheie;

 

• înființarea unei baze de date europene a părților interesate și a organizațiilor implicate în activități voluntare;

 

valorificarea sinergiilor cu alte domenii de acțiune ale UE, ca, de exemplu, programul „Tineretul în acțiune”, Fondul Social European și sportul, pentru a promova cetățenia activă.

Justificare

Difuzarea studiilor nu ar trebui să fie o prioritate, cu atât mai mult cu cât Comisia se pregătește să publice un studiu important privind voluntariatul la sfârșitul anului 2009. În schimb, fondurile ar trebui să fie utilizate pentru crearea unei baze de date a voluntarilor și a organizațiilor de voluntari. Ar trebui să fie urmărite sinergii, acolo unde este posibil, cu alte inițiative și programe comunitare pentru ca Anul european să aibă un impact maxim.

Amendamentul  15

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Bugetul alocat punerii în aplicare a prezentei decizii pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011 este de 6 000 000 EUR.

1. Bugetul alocat punerii în aplicare a prezentei decizii pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011 este de 10 000 000 EUR.

Justificare

Suma de 6 milioane EUR nu este suficientă pentru atingerea obiectivelor (Anul european 2010 al combaterii sărăciei și al integrării sociale a avut un buget de 17 milioane EUR). În cazul în care s-ar face uz de posibilitatea de a finanța unele activități din alte programe, acestea din urmă vor fi lipsite de fonduri ce ar putea fi folosite în alte scopuri. De aceea, este necesară creșterea bugetului la 10 milioane EUR dacă se dorește ca Anul european să aibă un impact semnificativ.

Amendamentul  16

Propunere de decizie

Anexă – secțiunea A – punctul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

• evenimente de mare răsunet și forumuri pentru schimburi de experiențe și de bune practici;

• evenimente de mare răsunet și forumuri pentru schimburi de experiențe și de bune practici, care acordă prioritate înfrățirilor și programelor de mobilitate;

Justificare

Programele de înfrățire și de mobilitate ar putea constitui punctul central al Anului european, încurajând crearea de legături care ar putea fi utilizate ulterior drept bază pentru a asigura continuitatea acțiunilor întreprinse în cadrul Anului european.

Amendamentul  17

Propunere de decizie

Anexă – secțiunea A – punctul 1 – linuța 6a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

· măsuri pentru îmbunătățirea vizibilității aportului activităților de voluntariat la venitul național și a impactului acestora asupra societății, prin includerea voluntariatului ca o categorie specifică în statisticile Eurostat, prin crearea unor situații financiare-satelit pentru instituțiile fără scop lucrativ și includerea muncii de benevolat în situațiile financiare respective, precum și prin intermediul zilei de 5 decembrie a fiecărui an în calitate de zi internațională a voluntarilor, recunoscută de Organizația națiunilor Unite din 1985.

Justificare

În rezoluția sa privind contribuția benevolatului la coeziunea economică și socială, Parlamentul a recomandat deja să se includă voluntariatul ca o categorie specifică în statisticile Eurostat și să se producă regulat statistici-satelit ale instituțiilor fără scop lucrativ în care să se includă munca de benevolat. Ziua internațională a voluntarilor a ONU trebuie preluată de instituțiile europene.

Amendamentul  18

Propunere de decizie

Anexă – secțiunea C – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare organism național de coordonare va depune o cerere unică de finanțare comunitară. Respectiva cerere de finanțare va cuprinde o descriere a programului de lucru al coordonatorului sau a acțiunii de promovare a Anului european pentru care se solicită finanțarea. Cererea de subvenționare va fi însoțită de un buget detaliat, care prezintă costurile totale ale inițiativelor sau ale programului de lucru propus, precum și valoarea și sursele de cofinanțare. Subvenția comunitară poate acoperi până la 80% din costurile totale.

Fiecare organism național de coordonare va depune o cerere unică de finanțare comunitară. Respectiva cerere de finanțare va cuprinde o descriere – întocmită în urma consultării permanente cu organizațiile de voluntari – a programului de lucru al coordonatorului sau a acțiunii de promovare a Anului european pentru care se solicită finanțarea, stabilită în consultare permanentă cu organizațiile de voluntari . Cererea de subvenționare va fi însoțită de un buget detaliat, care prezintă costurile totale ale inițiativelor sau ale programului de lucru propus, precum și valoarea și sursele de cofinanțare. Subvenția comunitară poate acoperi până la 80% din costurile totale.

Justificare

Organizațiile de voluntari trebuie să fie participe cu drepturi depline la elaborarea fiecărui program, într-un spirit de parteneriat.

PROCEDURĂ

Titlu

Anul european al voluntariatului (2011)

Referințe

COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS)

Comisia competentă în fond:

CULT

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

REGI

14.7.2009

 

 

 

Raportor

Data numirii

Karima Delli

2.9.2009

 

 

Examinare în comisie

6.10.2009

 

 

 

Data adoptării

4.11.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boștinaru, Philip Bradbourn, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Elie Hoarau, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Erminia Mazzoni, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller,

Membri supleanți prezenți la votul final

Karima Delli, Ivars Godmanis, Andrey Kovatchev, Veronica Lope Fontagné, Marek Henryk Migalski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter, Sabine Verheyen


PROCEDURĂ

Titlu

Anul european al voluntariatului (2011)

Referințe

COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS)

Data consultării PE

6.7.2009

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

CULT

14.7.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

BUDG

14.7.2009

EMPL

17.9.2009

REGI

14.7.2009

LIBE

14.7.2009

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

LIBE

3.9.2009

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Marco Scurria

5.10.2009

 

 

Examinare în comisie

10.11.2009

23.11.2009

 

 

Data adoptării

23.11.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Maria Badia i Cutchet, Malika Benarab-Attou, Piotr Borys, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Emma Mcclarkin, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Pál Schmitt, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

Membri supleanți prezenți la votul final

Ivo Belet, Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Ramona Nicole Mănescu, Hans-Peter Martin, Iosif Matula, Jean-Luc Mélenchon, Georgios Papanikolaou, Monika Smolková, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Iva Zanicchi

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Marian Harkin

Data depunerii

24.11.2009

Aviz juridic - Politica de confidențialitate