ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1889/2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě

  1. 12. 2009 - (KOM(2009)0194 – C7‑0043/2009 – 2009/0060A(COD)) - ***I

  Výbor pro rozvoj
  Zpravodaj: Gay Mitchell


  Postup : 2009/0060A(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0078/2009

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1889/2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě

  (KOM(2009)0194 – C7‑0043/2009 – 2009/0060A(COD))

  (Postup spolurozhodování: první čtení)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0194),

  –   s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 179 odst. 1 a čl. 181 první odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0043/2009),

  –   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj a stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A7‑0078/2009),

  1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

  2.  bere na vědomí, že znění některých ustanovení navrhovaného nařízení, která se týkají přijetí prováděcích opatřeních bude muset být upraveno s ohledem na články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Nadpis

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1889/2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě

  kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci

  Pozměňovací návrh   2

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Právní východisko 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 179 odst. 1 a článek 181 první pododstavec této smlouvy,

  s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 179 odst. 1 této smlouvy,

  Pozměňovací návrh   3

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (2) Z provádění těchto nařízení vyplynul nesoulad, pokud jde o výjimku ze zásady nezpůsobilosti nákladů, jež souvisejí s daněmi, cly a dalšími poplatky, pro financování Společenstvím. Z tohoto důvodu se navrhuje změna příslušných ustanovení nařízení (ES) č. 1905/2006 a nařízení (ES) č. 1889/2006 za účelem jejich sladění s ostatními nástroji.

  (2) Z provádění nařízení (ES) č. 1905/2006 vyplynul nesoulad, pokud jde o výjimku ze zásady nezpůsobilosti nákladů, jež souvisejí s daněmi, cly a dalšími poplatky, pro financování Společenstvím. Z tohoto důvodu se navrhuje změna příslušných ustanovení tohoto nařízení za účelem jeho sladění s ostatními nástroji.

  Pozměňovací návrh   4

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Článek -1 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 1905/2006

  Bod odůvodnění 27

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Bod odůvodnění 27 nařízení (ES) č. 1905/2006 se nahrazuje tímto:

   

  „(27) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi4. Komise by zejména měla být zmocněna ke schvalování strategických dokumentů a víceletých orientačních programů. Jelikož mají tato opatření obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení prostřednictvím jeho doplnění o nové, jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

   

  __________________________

  4 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

  Pozměňovací návrh   5

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Článek -1 b (nový)

  Nařízení (ES) č. 1905/2006

  Čl. 17 – odst. 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 1905/2006 se nahrazuje tímto:

   

  „2. V rámci částky uvedené v příloze IV stanoví Komise maximální částku, jež bude jednotlivým zemím, jež jsou signatáři protokolu o cukru, k dispozici pro financování opatření uvedených v odstavci 1, a to na základě potřeb jednotlivých zemí, především v souvislosti s dopadem reformy odvětví cukru na dotyčnou zemi a s významem odvětví cukru pro její hospodářství. Posuzování kritérií pro přidělení částky bude vycházet z údajů za hospodářské roky před rokem 2004.

  Komise[...] stanoví další pokyny týkající se rozdělení celkové částky mezi příjemce. Tato opatření mají za úkol změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení prostřednictvím jeho doplnění. Přijímají se regulativním postupem s kontrolou podle čl. 35. odst. 3a.“

  Pozměňovací návrh   6

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Článek -1 c (nový)

  Nařízení (ES) č. 1905/2006

  Článek 21

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 21 nařízení (ES) č. 1905/2006 se nahrazuje tímto:

   

  „Strategické dokumenty a víceleté orientační programy podle článků 19 a 20 a veškeré jejich změny na základě přezkumu podle čl. 19 odst. 2 a čl. 20 odst. 1, jakož i doprovodná opatření podle článku 17 přijímá Komise [...].

  Tato opatření mají za úkol změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení prostřednictvím jeho doplnění. Přijímají se regulativním postupem s kontrolou podle čl. 35. odst. 3a.“

  Pozměňovací návrh   7

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Článek 1 a (nový)

  Nařízení (ES) č. 1905/2006

  Čl. 33 – odst. 1

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a. Čl. 33 odst. 1 nařízení (ES) č. 1905/2006 se nahrazuje tímto:

  „1. Komise pravidelně sleduje a přezkoumává své programy a vyhodnocuje výsledky provádění zeměpisných a tematických politik a programů a odvětvových politik a efektivnost programování, ve vhodných případech prostřednictvím nezávislých externích hodnocení, aby se přesvědčila, zda jsou cíle plněny, a aby mohla sestavit doporučení pro zlepšení dalších operací. Návrhy Evropského parlamentu, vnitrostátních parlamentů a Rady na nezávislá vnější hodnocení budou řádně zohledněny. Zvláštní pozornost je věnována sociálním odvětvím a pokroku dosaženému při plnění rozvojových cílů tisíciletí.“

  Pozměňovací návrh   8

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Článek 1 b (nový)

  Nařízení (ES) č. 1905/2006

  Čl. 34 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1b. Čl. 34 odst. 1 nařízení (ES) č. 1905/2006 se nahrazuje tímto:

   

  1. Komise posoudí pokrok dosažený při provádění opatření přijatých podle tohoto nařízení a předloží Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu obsahující informace o provádění, výsledcích a pokud možno o hlavních výsledcích a dopadu pomoci. Tato zpráva se předkládá rovněž vnitrostátním parlamentům, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

  Pozměňovací návrh   9

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Článek 1 c (nový)

  Nařízení (ES) č. 1905/2006

  Článek 35

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Článek 35 nařízení (ES) č. 1905/2006 se nahrazuje tímto:

  „1. Komisi je nápomocen výbor.

   

  2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 uvedeného rozhodnutí je 30 dní.

   

  3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

   

  3a. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

   

  4. Výbor přijme svůj jednací řád.

   

  5. Jednání výboru o otázkách týkajících se EIB se účastní její pozorovatel.“

  Pozměňovací návrh   10

  Návrh nařízení – pozměňující akt

  Článek 2

  Nařízení (ES) č. 1889/2006

  Čl. 13 – odst. 6

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  V článku 13 nařízení (ES) č. 1889/2006 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

  vypouští se

  „6. Pomoc Společenství se zpravidla nepoužije k placení daní, cel nebo poplatků v zemích, které jsou příjemci pomoci.“

   

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Komise ve svém legislativním návrhu na přezkum nástroje rozvojové spolupráce (NRS) v polovině období navrhuje pouze jednu technickou změnu, která umožňuje, aby náklady související s daněmi, cly a dalšími poplatky, které souvisí s financováním v rámci NRS v zemích, které jsou příjemci pomoci, byly financovány z rozpočtu NRS. Tato změna umožní financování těchto nákladů za výjimečných okolností, čímž zvětší flexibilitu při provádění programů a projektů. Tato změna by tudíž měla být uvítána.

  Komise však ve svém pozměňovacím návrhu navrhuje provést stejnou změnu jak v nařízení (ES) č.1905/2006 (NRS), tak v nařízení (ES) č.1889/2006 (EIDHR), která v rámci Evropského parlamentu spadají do kompetence dvou různých výborů. Parlament tedy požádal, aby byl návrh rozdělen do dvou různých legislativních návrhů, tj. pro každý finanční nástroj jeden návrh, a rozhodl se předložit návrh Komise dvěma různým výborům: návrh týkající se NRS výboru DEVE a návrh týkající se EIDHR výboru AFET (DROI). Zpravodaj proto předkládá návrh prvního souboru pozměňovacích návrhů, které vypouští odkazy na nařízení (ES) č. 1889/2006.

  Parlament podrobně přezkoumal, jakým způsobem jsou ustanovení NRS prováděna od doby, kdy vstoupila v platnost, tj. od roku 2007. Při uplatňování svého práva na kontrolu v rámci postupu projednávání ve výborech Parlament upozornil na řadu problémů a vyjádřil námitky ohledně způsobu, jakým Komise nástroj uplatňovala, a k jejímu výkladu některých klíčových ustanovení tohoto nástroje. Parlament však nenašel žádné zásadní nesrovnalosti v ustanoveních nástroje jako takového. Jedna z největších obav Parlamentu, a to tendence Komise financovat v rámci geografických programů opatření, která podle mezinárodně uznávaných kritérií OECD/DAC nesplňují podmínky pro oficiální rozvojovou pomoc (ODA), byla nedávno vyřešena Komisí, která na žádost Parlamentu podala návrh na vytvoření nového právního základu pro opatření v rámci nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi.

  Druhý soubor dalších pozměňovacích návrhů předložených zpravodajem se tudíž netýká podstaty nebo priorit obsažených v NRS, nýbrž posílení práva Parlamentu na kontrolu. Je třeba zmínit, že během tohoto volebního období začnou jednání ohledně nástroje, který nahradí NRS, jehož platnost skončí na konci roku 2013.

  Existují pro to dva důvody:

  1. Od té doby, co vstoupil v platnost NRS, Parlament přijal šest usnesení v rámci postupu projednávání ve výborech, v nichž upozornil na 12 případů, ve kterých Komise překročila své prováděcí pravomoci, když nerespektovala požadavek splnění kritérií pro oficiální rozvojovou pomoc. Ve všech těchto případech Parlament požádal Komisi, aby změnila návrh svého rozhodnutí a uvedla ho v soulad s tímto požadavkem. Přesto Komise návrh svého rozhodnutí změnila nebo stáhla pouze ve třech případech.

  2. Přezkum rozhodnutí o projednávání ve výborech byl proveden v roce 2006 a zavedl regulativní postup s kontrolou, který musí být použit při provádění opatření v rámci spolurozhodování, která splňují dvě kritéria:

  –  musí se jednat o opatření obecného významu;

  –  předmětem těchto opatření musí být změna jiných než podstatných prvků nařízení, např. zrušením některých těchto prvků nebo doplněním nástroje o nové, jiné než podstatné prvky.

  významně posiluje pravomoci Parlamentu: právo veta umožňuje Parlamentu blokovat návrh opatření, ke kterému má výhrady, a požádat Komisi o předložení pozměněného návrhu.

  Je jasné, že strategické dokumenty a víceleté orientační programy v rámci NRS zcela splňují kritéria pro použití :

  –  jsou obecného významu, tzn. týkají se celé oblasti, státu nebo tématu a mají dlouhodobou působnost (strategické dokumenty 7 let a víceleté orientační programy 3 až 4 roky);

  –  doplňují nástroj o definice prioritních oblastí a cílů pomoci poskytnuté nějaké oblasti nebo státu nebo v určité tématické oblasti.

  musí být v důsledku toho použit v návrhu opatření zřizujícího strategické dokumenty a víceleté orientační programy. Pokud jde o roční akční programy a zvláštní opatření, použití řídícího postupu, jak je v současné době stanoveno v NRS (právo na kontrolu), by se měnit nemuselo, neboť tato opatření mají omezenější rozsah.

  I když pozměněné rozhodnutí o projednávání ve výborech zavádějící pochází z července 2006, tento nový postup přišel příliš pozdě na to, aby mohl být brán v úvahu při trojstranných jednáních o NRS, která již tak byla velmi složitá a vedena v extrémní časové tísni. Přezkum nástroje v polovině období nyní poskytuje vhodnou příležitost sladit postup projednávání ve výborech NRS, používaný pro rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech.

  Je třeba připomenout, že návrh zpravodaje zcela odpovídá stanovisku, které Parlament uvedl ve svém usnesení ze dne 23. září 2008 s doporučeními pro Komisi, která se týkají přizpůsobení právních aktů novému rozhodnutí o projednávání ve výborech[1]. Toto usnesení zahrnuje nařízení NRS mezi právní akty, u nichž Parlament žádá Komisi o poskytnutí legislativních návrhů v zájmu přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou. Legislativní návrh Komise na přezkum NRS v polovině období představuje ideální příležitost k realizaci požadavku Parlamentu a k zajištění toho, aby nástroj splňoval nové požadavky, spojené s postupem projednávání ve výborech.

  • [1]  P6_TA (2008)0424

  POSTUP

  Název

  Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (změna nařízení (ES) č. 1905/2006)

  Referenční údaje

  KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD)

  Datum predložení EP

  21.4.2009

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  DEVE

  17.9.2009

  Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  AFET

  17.9.2009

  INTA

  17.9.2009

   

   

  Nezaujaté stanovisko

         Datum rozhodnutí

  AFET

  28.9.2009

  INTA

  10.11.2009

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Gay Mitchell

  6.10.2009

   

   

  Datum přijetí

  23.11.2009

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Bart Staes, Patrizia Toia

  Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Pascale Gruny

  Datum předložení

  1.12.2009