JELENTÉS a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet, valamint a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  1.12.2009 - (COM(2009)0194 – C7‑0043/2009 – 2009/0060A(COD)) - ***I

  Fejlesztési Bizottság
  Előadó: Gay Mitchell


  Eljárás : 2009/0060A(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0078/2009
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0078/2009
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet, valamint a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2009)0194 – C7‑0043/2009 – 2009/0060A(COD))

  (Együttdöntési eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0194),

  –   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 179. cikkének (1) bekezdésére és 181. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0043/2009),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

  –   tekintettel a Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A7‑0078/2009),

  1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

  2.  megjegyzi, hogy a javasolt rendelet egyes – a végrehajtási intézkedések elfogadását érintő – rendelkezéseinek szövegét az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikke figyelembe vételével ki kell majd igazítani;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  Módosítás  1

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  Cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet, valamint a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról

  a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet módosításáról

  Módosítás  2

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 bevezető hivatkozás

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 179. cikke (1) bekezdésére, valamint 181. cikke első albekezdésére,

  tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 179. cikke (1) bekezdésére,

  Módosítás  3

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  2 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Az említett rendeletek végrehajtása során következetlenségek mutatkoztak az adókkal, vámokkal, illetékekkel és a közösségi finanszírozás egyéb adóterheivel kapcsolatos költségek támogathatóságának tilalmára vonatkozó elv alóli kivétel tekintetében. Ezt figyelembe véve javaslat született az 1905/2006/EK és az 1889/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseinek módosítására, hogy összehangolják azokat a többi eszközzel.

  (2) Az 1905/2006/EK rendelet végrehajtása során következetlenségek mutatkoztak az adókkal, vámokkal, illetékekkel és a közösségi finanszírozás egyéb adóterheivel kapcsolatos költségek támogathatóságának tilalmára vonatkozó elv alóli kivétel tekintetében. Ezt figyelembe véve javaslat született az említett rendelet vonatkozó rendelkezéseinek módosítására, hogy összehangolják azokat a többi eszközzel.

  Módosítás  4

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  -1 a cikk (új)

  1905/2006/EK rendelet

  27 preambulumbekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Az 1905/2006/EK rendelet (27) preambulumbekezdése helyébe a következő szöveg lép:

   

  „(27) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal4 összhangban kell elfogadni. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy stratégiai dokumentumokat és többéves indikatív programokat fogadjon el. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak, és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek új, nem alapvető fontosságú elemekkel való kiegészítésével történő módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

   

  __________________________

  4 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. ”

  Módosítás  5

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  -1 b cikk (új)

  1905/2006/EK rendelet

  17 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Az 1905/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

   

  „(2) A IV. mellékletben említett összegen belül a Bizottság megállapítja a cukorról szóló jegyzőkönyvet aláíró egyes országok számára az (1) bekezdésben említett intézkedések finanszírozására juttatható legmagasabb összeget, az egyes országok azon szükségletei alapján, amelyek különösen a cukorágazat reformjának az érintett ország cukorágazatában okozott hatásához és a cukorágazat gazdasági jelentőségéhez kapcsolódnak. Az elosztási kritériumok felmérése a 2004-et megelőző piaci bevételek adatain alapul.

  A teljes összegnek a kedvezményezettek közötti elosztására vonatkozó további utasításokat [...] a Bizottság állapítja meg.

  Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 35. cikk (3a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni.”

  Módosítás  6

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  -1 c cikk (új)

  1905/2006/EK rendelet

  21 cikk

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Az 1905/2006/EK rendelet 21. cikke helyébe a következő szöveg lép:

   

  „A 19. és 20. cikkben említett stratégiai dokumentumokat és többéves indikatív programokat, valamint azoknak a 19. cikk (2) bekezdésében és a 20. cikk (1) bekezdésében említett felülvizsgálatait, továbbá a 17. cikkben említett kísérő intézkedéseket a Bizottság fogadja el [...].

  Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 35. cikk (3a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni.”

  Módosítás  7

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 a cikk (új)

  1905/2006/EK rendelet

  33 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1a) Az 1905/2006/EK rendelet 33. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

   

  „(1) A Bizottság rendszeresen ellenőrzi és felülvizsgálja programjait, valamint – adott esetben független külső értékelések útján – értékelést készít a földrajzi és tematikus politikák és programok és az ágazati politikák végrehajtásának eredményeiről, valamint a programozás hatékonyságáról, annak érdekében, hogy bizonyosságot szerezzen arról, sikerült-e a célkitűzéseket elérni, és hogy lehetőség adódjék ajánlások megfogalmazására a jövőbeni műveletek javítása céljából. Az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek vagy a Tanács független külső értékelésekre vonatkozó javaslatait megfelelően figyelembe veszik. Különös figyelmet kell fordítani a szociális ágazatokra és a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása érdekében tett előrelépésre.”

  Módosítás  8

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 b cikk (új)

  1905/2006/EK rendelet

  34 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1b) Az 1905/2006/EK rendelet 34. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

   

  (1) A Bizottság megvizsgálja az e rendelet alapján hozott intézkedések végrehajtásában elért előrehaladást, és a támogatás végrehajtásáról és eredményeiről, valamint – lehetőség szerint – főbb következményeiről és hatásairól éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezt a jelentést a nemzeti parlamenteknek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának is meg kell küldeni.

  Módosítás  9

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 c cikk (új)

  1905/2006/EK rendelet

  35 cikk

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Az 1905/2006/EK rendelet 35. cikke helyébe a következő szöveg lép:

  „(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

   

  (2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire. Az említett határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott időtartam 30 nap.

   

  (3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire.

   

  (3a) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

   

  (4) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

   

  (5) Az EBB egy megfigyelője részt vesz a bizottságnak a Bankot érintő kérdésekkel kapcsolatos eljárásában.”

  Módosítás  10

  Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  2 cikk

  1889/2006/EK rendelet

  13 cikk – 6 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az 1889/2006/EK rendelet 13. cikkének (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

  törölve

  „(6) A közösségi támogatás elvben nem használható fel a kedvezményezett országban adók, vámok vagy más költségek fizetésére.”

   

  INDOKOLÁS

  A Bizottság a fejlesztési együttműködési eszköz (DCI) félidős értékelésére vonatkozó jogalkotási javaslatában csak egyetlen technikai jellegű módosításra tesz javaslatot, amely által lehetővé válik a kedvezményezett országokban a DCI keretében végrehajtott intézkedések finanszírozásához kapcsolódó adók, illetékek és egyéb díjak költségeinek a DCI költségvetéséből történő finanszírozása. A módosítás azáltal, hogy kivételes esetekben lehetővé teszi e költségek finanszírozását, nagyobb rugalmasságot biztosít a programok és projektek végrehajtása tekintetében. A módosítás ezért üdvözlendő.

  A Bizottság ugyanakkor módosító javaslatában azonos módosítás bevezetését javasolja az 1905/2006/EK rendelet (DCI-rendelet) és az 1889/2006/EK rendelet (EIDHR-rendelet) esetében, amelyek az Európai Parlament két különböző bizottságának hatáskörébe tartoznak. A Parlament ezért kérte, hogy a javaslatot bontsák fel két különböző jogalkotási javaslatra az egyes finanszírozási eszközök vonatkozásában, és úgy határozott, hogy a Bizottság javaslatát két különböző bizottsághoz utalja: a fejlesztési együttműködési eszköz tekintetében a Fejlesztési Bizottsághoz, a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze tekintetében pedig a Külügyi Bizottság Emberi Jogi Albizottságához. Az előadó ezért először is javaslatot tesz három módosításra, amelyek célja az 1889/2006/EK rendeletre történő hivatkozások törlése.

  A Parlament a DCI-rendelet rendelkezései végrehajtásának módját annak 2007-es hatálybalépése óta szorosan ellenőrzi. A Parlament a komitológiai eljárás szerinti ellenőrzési jogát gyakorolva számos problémára mutatott rá és kifogásokat tett az eszköz Bizottság általi végrehajtásával, illetve egyes alapvető rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban. A Parlament ugyanakkor összességében nem talált jelentősebb működési zavarokat az eszköz rendelkezései tekintetében. A Parlament egyik legfőbb aggálya az volt, hogy a Bizottság a földrajzi programok keretében hajlandó olyan intézkedések támogatására, amelyek az OECD/DAC nemzetközileg elfogadott kritériumai szerint nem támogathatóak hivatalos fejlesztéstámogatásként (ODA); ezt a helyzetet a Bizottság a közelmúltban orvosolta, amikor a Parlament kérésére javaslatot tett egy új jogalap megteremtésére ezen intézkedések vonatkozásában, az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszköze keretében.

  Az előadó által javasolt további módosítások második része ezért nem a DCI lényegét vagy annak prioritásait érinti – emlékeztetni kell arra, hogy ebben a parlamenti ciklusban kezdődnek meg a tárgyalások a (2013 végén lejáró) DCI helyébe lépő eszközről –, hanem a Parlament ellenőrzési jogának erősítésére irányul.

  Ennek két oka van:

  1. A komitológiai eljárás keretében a DCI hatálybalépése óta elfogadott hat állásfoglalásában a Parlament 12 olyan esetre hívta fel a figyelmet, amelyben a Bizottság átlépte végrehajtási hatásköreit azáltal, hogy nem tartotta tiszteletben a hivatalos fejlesztéstámogatásra vonatkozó támogathatósági követelményt. A Parlament minden egyes esetben kérte a Bizottságot, hogy módosítsa határozattervezetét, és hozza összhangba e követelménnyel. A Bizottság azonban csak három esetben igazította ki vagy vonta vissza határozattervezetét;

  2. A komitológiai határozat felülvizsgálatára 2006-ban került sor, és az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás bevezetését eredményezte, amelyet alkalmazni kell az együttdöntési eljárás körébe tartozó jogi aktusok keretében hozott azon végrehajtási intézkedések esetében, amelyek megfelelnek az alábbi két feltételnek:

  -  az intézkedéseknek általános hatályúaknak kell lenniük;

  -  az intézkedéseknek a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására kell irányulniuk, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

  Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás jelentősen erősíti a Parlament hatásköreit: a Parlament vétójoga lehetővé teszi az ellenzett határozattervezet blokkolását, és megkívánja, hogy a Bizottság módosított javaslatot nyújtson be.

  Egyértelmű, hogy a DCI keretében kidolgozott stratégiai dokumentumok és többéves indikatív programok megfelelnek az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazási feltételeinek:

  -  általános hatályúak, mivel egy teljes régióra, országra vagy témakörre vonatkoznak, és hosszú ideig hatályosak (a stratégiai dokumentumok 7 évig, a többéves indikatív programok 3–4 évig);

  -  egy eszköz kiegészítésére irányulnak, a valamely régió, ország vagy tematikus terület számára nyújtott támogatás prioritási területeinek és céljainak meghatározása által.

  Ennek következtében a stratégiai dokumentumok és többéves indikatív programok létrehozására irányuló intézkedéstervezetek esetében az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást kell alkalmazni. Az éves cselekvési programok és a különleges intézkedések esetében a DCI-rendeletben jelenleg előírt irányítóbizottsági eljárás (ellenőrzési jog) továbbra is alkalmazható lenne, mivel ezen intézkedések hatálya korlátozottabb.

  Bár az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást bevezető módosított komitológiai határozat 2006 júliusában kelt, ahhoz túl késő volt, hogy az új eljárást figyelembe vegyék a DCI-ről folytatott háromoldalú tárgyalásokon, amelyek már igen összetettek voltak, és rendkívül feszített ütemben folytak. Az eszköz félidős értékelése most megfelelő lehetőséget kínál arra, hogy a DCI-rendeletben foglalt komitológiai eljárást összhangba hozzuk a komitológiai határozattal.

  Emlékeztetni kell arra, hogy az előadó javaslata teljes mértékben összhangban áll a Parlament 2008. szeptember 23-i, a Bizottságnak címzett ajánlásokkal a jogszabályoknak az új komitológiai határozathoz való hozzáigazításáról szóló állásfoglalásában[1] kifejtett álláspontjával. Ez az állásfoglalás a DCI-rendeletet azon jogi aktusok közé sorolja, amelyek tekintetében a Parlament kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő jogalkotási javaslatokat az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz való hozzáigazításra. A Bizottságnak a DCI félidős értékelésére vonatkozó jogalkotási javaslata ideális alkalom a Parlament kérésének teljesítésére és annak biztosítására, hogy az eszköz megfeleljen az új komitológiai követelményeknek.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze (az 1905/2006/EK rendelet módosítása)

  Hivatkozások

  COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  21.4.2009

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  DEVE

  17.9.2009

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  AFET

  17.9.2009

  INTA

  17.9.2009

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  AFET

  28.9.2009

  INTA

  10.11.2009

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Gay Mitchell

  6.10.2009

   

   

  Az elfogadás dátuma

  23.11.2009

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Bart Staes, Patrizia Toia

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Pascale Gruny

  Benyújtás dátuma

  1.12.2009