VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot instelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld

  1.12.2009 - (COM(2009)0194 – C7‑0043/2009 – 2009/0060A(COD)) - ***I

  Commissie ontwikkelingssamenwerking
  Rapporteur: Gay Mitchell


  Procedure : 2009/0060A(COD)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A7-0078/2009
  Ingediende teksten :
  A7-0078/2009
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot instelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld

  (COM(2009)0194 – C7‑0043/2009 – 2009/0060A(COD))

  (Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

  Het Europees Parlement,

  –   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0194),

  –   gelet op artikel 251, lid 2, en de artikelen 179, lid 1, en 181, eerste alinea, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0043/2009),

  –   gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

  –   gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A7‑0078/2009),

  1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

  2.  merkt op dat de formulering van sommige bepalingen van de voorgestelde verordening betreffende de goedkeuring van uitvoeringsmaatregelen aangepast zullen moeten worden in het licht van de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

  3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  Amendement  1

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Titel

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot instelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld

  tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking

  Amendement  2

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Eerste visum

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 179, lid 1, en artikel 181, eerste alinea,

  Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 179, lid 1,

  Amendement  3

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Overweging 2

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (2) Bij de tenuitvoerlegging van deze verordeningen zijn incoherenties gebleken wat betreft de uitzondering op het beginsel dat de kosten die voortvloeien uit belastingen, heffingen, rechten en andere fiscale lasten niet in aanmerking komen voor communautaire financiering. Daarom wordt voorgesteld de desbetreffende bepalingen van de verordeningen (EG) nr. 1905/2006 en (EG) nr. 1889/2006 te wijzigen en met de andere instrumenten in overeenstemming te brengen.

  (2) Bij de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 zijn incoherenties gebleken wat betreft de uitzondering op het beginsel dat de kosten die voortvloeien uit belastingen, heffingen, rechten en andere fiscale lasten niet in aanmerking komen voor communautaire financiering. Daarom wordt voorgesteld de desbetreffende bepalingen van die verordening te wijzigen en met de andere instrumenten in overeenstemming te brengen.

  Amendement  4

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel -1 bis (nieuw)

  Verordening (EG) nr. 1905/2006

  Overweging 27

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  In Verordening (EG) nr. 1905/2006 wordt artikel 27 vervangen door:

   

  "(27) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden4. De Commissie moet met name worden gemachtigd strategiedocumenten en indicatieve meerjarenprogramma's goed te keuren. Daar het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze verordening door haar aan te vullen met nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten zij worden vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG vastgestelde regelgevingsprocedure met toetsing.

   

  __________________________

  4 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23."

  Amendement  5

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel -1 ter (nieuw)

  Verordening (EG) nr. 1905/2006

  Artikel 17 – lid 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  In artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1905/2006 wordt lid 2 vervangen door:

   

  "2. Binnen het in bijlage IV genoemde bedrag stelt de Commissie het maximumbedrag vast dat aan elk land van het suikerprotocol ter beschikking wordt gesteld voor het financieren van de maatregelen bedoeld in lid 1; daarbij wordt uitgegaan van de behoeften van het land, wat betreft met name het effect van de hervorming van de suikersector en het belang van de suikersector voor de economie. De toewijzingscriteria worden vastgesteld aan de hand van de gegevens over de verkoopseizoenen vóór 2004.

  Verdere instructies over de toewijzing van het totale bedrag onder de begunstigden zullen door de Commissie worden vastgesteld [...].

  Deze maatregelen zijn bedoeld om niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen, onder meer door deze aan te vullen, Zij worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 35, lid 3 bis, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing."

  Amendement  6

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel -1 quater (nieuw)

  Verordening (EG) nr. 1905/2006

  Artikel 21

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  In Verordening (EG) nr. 1905/2006 wordt artikel 21 vervangen door:

   

  "De in de artikelen 19 en 20 bedoelde strategiedocumenten en indicatieve meerjarenprogramma's, en de evaluaties daarvan, bedoeld in artikel 19, lid 2, en artikel 20, lid 1, alsmede de in artikel 17 bedoelde begeleidende maatregelen, worden door de Commissie goedgekeurd.

  Deze maatregelen zijn bedoeld om niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen, onder meer door deze aan te vullen, Zij worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 35, lid 3 bis, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing."

  Amendement  7

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 bis (nieuw)

  Verordening (EG) nr. 1905/2006

  Artikel 33 – lid 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1 bis. In verordening (EG) nr. 1905/2006 wordt artikel 33 lid 1 vervangen door:

   

  "1. De Commissie onderwerpt haar programma's geregeld aan toezicht en evaluatie, en zij onderwerpt de resultaten van de toepassing van de geografische en thematische beleidslijnen en programma's en het sectoraal beleid en de doeltreffendheid van de programmering, eventueel door middel van externe onafhankelijke evaluaties, geregeld aan een beoordeling, om na te gaan of de doelstellingen zijn verwezenlijkt en om aanbevelingen voor verbeteringen in toekomstige maatregelen te kunnen doen. Voorstellen van het Europees Parlement, de nationale parlementen of de Raad voor externe onafhankelijke evaluaties worden naar behoren in rekening genomen. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de sociale sectoren en aan de geboekte vooruitgang met betrekking tot de Millennium-doelstellingen voor Ontwikkeling."

  Amendement  8

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 ter (nieuw)

  Verordening (EG) nr. 1905/2006

  Artikel 34 – lid 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1 ter. Artikel 34 van Verordening (EG) nr. 1905/2006 vervangen door de volgende tekst:

   

  "1. De Commissie onderzoekt de vooruitgang bij de uitvoering van de maatregelen die krachtens deze verordening zijn genomen en legt het Europees Parlement en de Raad een jaarverslag over de uitvoering en de resultaten en, voor zover mogelijk, de voornaamste resultaten en effecten van de hulp voor. Dit verslag wordt ook aan de nationale parlementen, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's toegezonden."

  Amendement  9

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 1 quater (nieuw)

  Verordening (EG) nr. 1905/2006

  Artikel 35

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  In Verordening (EG) nr. 1905/2006 wordt artikel 35 vervangen door:

   

  "1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

   

  2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit. De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op 30 dagen.

   

  3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

   

  3 bis. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4 en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

   

  4. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

   

  5. Een waarnemer van de EIB neemt deel aan de werkzaamheden van het comité voor wat betreft kwesties die betrekking hebben op de Bank."

  Amendement 10

  Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

  Artikel 2

  Verordening (EG) nr. 1889/2006

  Artikel 13 – lid 6

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  In artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1889/2006 wordt lid 6 vervangen door:

  Schrappen

  "6. Communautaire steun wordt in beginsel niet aangewend voor het betalen van belastingen, heffingen of rechten in de begunstigde landen.”

   

  TOELICHTING

  In haar wetgevingsvoorstel voor de halftijdse evaluatie van het Instrument voor Ontwikkelingshulp (DCI), stelt de Commissie alleen een technisch amendement voor dat het mogelijk maakt de kosten die samenhangen met belastingen, invoerrechten en andere heffingen in verband met acties uit hoofde van het DCI te financieren uit het DCI-budget. Het amendement opent de mogelijkheid om onder uitzonderlijke omstandigheden deze kosten uit het DCI-budget te financieren, waardoor er een grotere flexibiliteit tot stand wordt gebracht bij de uitvoering van de programma's en projecten. Dit amendement moet derhalve worden toegejuicht.

  In haar wijzigingsvoorstel stelde de Commissie evenwel voor om identieke amendementen in te voeren op zowel verordening (EG) nr. 1905/2006 (Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, DCI) en verordening (EG) nr. 1889/2006 ( Europees instrument voor democratie en mensenrechten, EIDHR), die tot het werkgebied van twee verschillende commissies binnen het Europees Parlement behoren. Het Parlement heeft daarom erom verzocht het voorstel te splitsen in twee verschillende wetgevingsvoorstellen, één voor alk financieringsinstrument, en het besloot het voorstel van de Commissie naar twee verschillende commissies door te verwijzen. DEVE voor het DCI, AFET (DROI) voor het EIDHR. Uw rapporteur stelt daarom een eerste set van drie amendementen voor, waarin de verwijzingen naar verordening (EG) nr. 1889/2006 worden geschrapt.

  Het Parlement heeft scherp toezicht gehouden op de wijze waarop de bepalingen van het DCI werden uitgevoerd sinds de inwerkingtreding ervan in 2007. Bij de uitoefening van zijn recht op toezicht in het kader van de comitéprocedure heeft het Parlement een aantal problemen aan de orde gesteld en bezwaren geopperd ten aanzien van de wijze waarop de Commissie uitvoering heeft gegeven aan het instrument, en de interpretatie die zij gegeven heeft aan enkele belangrijke bepalingen ervan. Het Parlement heeft evenwel geen belangrijke disfunctionaliteiten vastgesteld in de bepalingen van het instrument als zodanig. Een van de belangrijkste punten van bezorgdheid van het Parlement betreft de neiging van de Commissie om uit hoofde van de geografische programma's maatregelen te financieren die daarvoor niet in aanmerking komen volgens de internationaal geaccepteerde criteria van de OESO en de DAC, in het kader van de Officiële ontwikkelingshulp (ODA). Dit probleem werd onlangs opgelost toen de Commissie, op verzoek van het Parlement, de invoering voorstelde van een nieuwe rechtsgrondslag voor deze maatregelen, en wel in het kader van het Instrument voor samenwerking met geïndustrialiseerde landen.

  Het tweede stel aanvullende amendementen dat door uw rapporteur wordt voorgesteld raakt daarom niet de kern van de prioriteiten voor het DIC, maar betreft een versterking van het controlerecht van het Parlement. In dit verband moet worden herinnerd aan het feit dat tijdens het huidige parlementaire mandaat de onderhandelingen van start zullen gaan voor het opvolgingsinstrument voor het DCI (dat eind 2013 zal verlopen).

  Daarvoor zijn er twee redenen:

  1. In de zes resoluties in het kader van de comitéprocedure die het Parlement sinds de inwerkingtreding van het DCI heeft goedgekeurd, heeft het gewezen op 12 gevallen waarin de Commissie haar uitvoeringsbevoegdheden heeft overtreden door niet te letten op de eis van compatibiliteit met de ODA-criteria. In elk van deze gevallen heeft het Parlement de Commissie verzocht haar ontwerpbesluit te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met deze vereiste. De Commissie heeft evenwel slechts in drie gevallen haar ontwerpbesluit aangepast of ingetrokken.

  2. De herziening van het besluit inzake de comitéprocedure vond in 2006 plaats en bij die gelegenheid werd de regelgevende procedure met toetsing (RPS) ingevoerd, die toegepast moet worden bij de uitvoering van maatregelen op grond van besluiten die volgens de medebeslissingsprocedure zijn goedgekeurd en die aan onderstaande twee criteria voldoen:

  -  de maatregelen moeten van algemene aard zijn,

  -  de maatregelen zijn bedoeld om sommige niet-essentiële onderdelen te wijzigen, bijvoorbeeld door sommige van die onderdelen te schrappen of door het besluit aan te vullen met nieuwe niet-essentiële onderdelen.

  De RPS-procedure betekent een aanzienlijke versterking van de bevoegdheden van het Parlement: Het vetorecht biedt het Parlement de mogelijkheid om een ontwerpbesluit waartegen het bezwaar maakt tegen te houden, en de Commissie is in dat geval gedwongen een gewijzigd voorstel in te dienen.

  Het is duidelijk dat de strategiedocumenten en de indicatieve meerjarenprogramma's (MIP's) in het kader van het DCI volledig beantwoorden aan de toepassingscriteria voor de RPS-procedure.

  -  zij zijn van algemene aard, in de zin dat zij betrekking hebben op een gehele regio, een geheel land of een bepaald thematisch gebied en een lange reikwijdte in de tijd hebben (7 jaren voor de strategiedocumenten, 3 tot 4 jaar voor de MIP's).

  -  zij vormen een aanvulling op het instrument door gebieden vast te stellen die prioriteit moeten krijgen bij de verlening van steun aan een regio of een land of een thematisch gebied.

  Dat betekent dat de RPS-procedure moet worden toegepast ten aanzien van ontwerpmaatregelen waarbij strategiedocumenten en MIP's worden opgesteld. Voor jaarlijkse actieprogramma's en speciale maatregelen hoeft het verzoek om toepassing van de beheersprocedure, zoals die thans in de CDI is vastgelegd, niet te worden gewijzigd, aangezien deze maatregelen een meer beperkte reikwijdte hebben.

  Het gewijzigde besluit in het kader van de comitéprocedure, strekkende tot invoering van de RPS-procedure, dateert van juli 2006, maar de nieuwe procedure kwam te laat om in overweging te worden genomen bij het driepartijenoverleg over het DCI, die al buitengewoon gecompliceerd waren en onder extreme tijdsdruk plaatsvonden. De halftijdse evaluatie van het instrument biedt nu een goede gelegenheid om de comitéprocedure voor het DCI in overeenstemming te brengen met de algemene comitéprocedure.

  Er zij op gewezen dat het voorstel van uw rapporteur volledig in overeenstemming is met het standpunt dat het Parlement tot uitdrukking had gebracht in zijn resolutie van 23 september 2008, waarin aanbevelingen aan de Commissie werden gedaan om de wetsteksten in overeenstemming te brengen met het besluit inzake de nieuwe comitéprocedure[1]. In deze resolutie wordt de DCI-verordening onder de wetteksten begrepen waarvoor het Parlement de Commissie verzocht heeft ze in overeenstemming te brengen met de RPS-procedure. Het wetgevingsvoorstel van de Commissie voor de halftijdse evaluatie van het DCI vormt een ideale gelegenheid om meer kracht bij te zetten aan dit verzoek van het Parlement en om ervoor te zorgen dat het instrument in overeenstemming is met de eisen van de nieuwe comitéprocedure.

  PROCEDURE

  Titel

  Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006)

  Document- en procedurenummers

  COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD)

  Datum indiening bij EP

  21.4.2009

  Commissie ten principale

         Datum bekendmaking

  DEVE

  17.9.2009

  Medeadviserende commissie(s)

         Datum bekendmaking

  AFET

  17.9.2009

  INTA

  17.9.2009

   

   

  Geen advies

         Datum besluit

  AFET

  28.9.2009

  INTA

  10.11.2009

   

   

  Rapporteur(s)

         Datum benoeming

  Gay Mitchell

  6.10.2009

   

   

  Datum goedkeuring

  23.11.2009

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

  Bart Staes, Patrizia Toia

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

  Pascale Gruny

  Datum indiening

  1.12.2009