RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2006 de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială

  01.12.2009 - (COM(2009)0194 – C7‑0043/2009 – 2009/0060A(COD)) - ***I

  Comisia pentru dezvoltare
  Raportor: Gay Mitchell


  Procedură : 2009/0060A(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0078/2009

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2006 de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială

  (COM(2009)0194 – C7‑0043/2009 – 2009/0060A(COD))

  (Procedura de codecizie: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0194),

  –   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 179 alineatul (1) și articolul 181 primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0043/2009),

  –   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare (A6-0078/2009),

  1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

  2.  ia act de faptul că formularea anumitor dispoziții din propunerea de regulament referitoare la adoptarea măsurilor de punere în aplicare va trebui să fie adaptată în lumina articolelor 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

  Amendamentul  1

  Propunere de regulament – act de modificare

  Titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2006 de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială

  de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare

  Amendamentul  2

  Propunere de regulament – act de modificare

  Referirea 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 179 alineatul (1) și articolul 181 primul paragraf,

  având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 179 alineatul (1),

  Amendamentul  3

  Propunere de regulament – act de modificare

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Punerea în aplicare a acestor regulamente a evidențiat existența unor incoerențe în materie de exceptare de la principiul neeligibilității cheltuielilor privind impozitele, taxele, drepturile și alte impuneri pentru finanțarea comunitară. În acest sens, se propune modificarea dispozițiilor relevante din Regulamentele (CE) nr. 1905/2006 și (CE) nr. 1889/2006 în vederea alinierii acestora la celelalte instrumente.

  (2) Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1905/2006 a evidențiat existența unor incoerențe în materie de exceptare de la principiul neeligibilității cheltuielilor privind impozitele, taxele, drepturile și alte impuneri pentru finanțarea comunitară. În acest sens, se propune modificarea dispozițiilor relevante din acest regulament în vederea alinierii acestuia la celelalte instrumente.

  Amendamentul  4

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul -1a (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 1905/2006

  Considerentul 27

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Considerentul 27 din Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 se înlocuiește cu următorul text:

   

  „(27) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei4. În special, Comisia ar trebui să fie abilitată să adopte documente de strategie și programe indicative plurianuale. Deoarece aceste măsuri au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

   

  __________________________

  4 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. ”

  Amendamentul  5

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul -1b (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 1905/2006

  Articolul 17 – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  La articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1905/2006, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

   

  „(2) În limitele sumei prevăzute la anexa IV, Comisia stabilește suma maximă disponibilă pentru fiecare țară semnatară a protocolului privind zahărul, pentru finanțarea acțiunilor prevăzute la alineatul (1), în funcție de nevoile fiecărei țări, luând în considerare, în special, impactul reformei din sectorul zahărului asupra țărilor în cauză și importanța sectorului zahărului în economie. Stabilirea criteriilor de alocare se bazează pe datele campaniilor anterioare anului 2004.

  Alte instrucțiuni privind alocarea sumei totale între beneficiarii protocolului privind zahărul sunt definite de Comisie [...].

  Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 35 alineatul (3a).

  Amendamentul  6

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul -1c (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 1905/2006

  Articolul 21

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 se înlocuiește cu următorul text:

   

  „Documentele de strategie și programele indicative plurianuale prevăzute la articolele 19 și 20, precum și examinările acestora prevăzute la articolul 19 alineatul (2) și la articolul 20 alineatul (1) al patrulea paragraf și măsurile adiacente prevăzute la articolul 17 se adoptă de Comisie [...].

  Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 35 alineatul (3a).

  Amendamentul  7

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 1a (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 1905/2006

  Articolul 33 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1a. La articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1905/2006, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

   

  „(1) Comisia urmărește și examinează periodic programele și evaluează rezultatele punerii în aplicare a politicilor și programelor geografice și tematice și a politicilor sectoriale, precum și eficiența programării, eventual prin intermediul unor evaluări externe independente, pentru a se asigura că obiectivele au fost atinse și pentru a fi în măsură să elaboreze recomandări în scopul îmbunătățirii acțiunilor viitoare. Propunerile făcute de Parlamentul European, de parlamentele naționale sau de Consiliu privind evaluările externe independente vor fi luate în seamă corespunzător. Se acordă o importanță specială sectoarelor sociale și progreselor înregistrate în scopul realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.”

  Amendamentul  8

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 1b (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 1905/2006

  Articolul 34 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1b. La articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 1905/2006, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

   

  „(1) Comisia examinează progresele înregistrate în punerea în aplicare a măsurilor adoptate în temeiul prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual privind punerea în aplicare și rezultatele și, pe cât posibil, principalele efecte și consecințe ale ajutorului. Raportul este transmis de asemenea parlamentelor naționale, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.”

  Amendamentul  9

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 1c (nou)

  Regulamentul (CE) nr. 1905/2006

  Articolul 35

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 se înlocuiește cu următorul text:

  „(1) Comisia este asistată de un comitet.

   

  (2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8. Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la treizeci de zile.

   

  (3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

   

  (3a) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4), precum și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8 din respectiva decizie.

   

  (4) Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

   

  (5) Un observator al BEI participă la lucrările comitetului, cu privire la chestiunile ce privesc instituția sa.”

  Amendamentul  10

  Propunere de regulament – act de modificare

  Articolul 2

  Regulamentul (CE) nr. 1889/2006

  Articolul 13 – alineatul 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  La articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1889/2006, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

  eliminat

  (6) Ajutorul Comunității nu se utilizează, în principiu, pentru plata impozitelor, a taxelor sau a drepturilor în țările beneficiare.

   

  EXPUNERE DE MOTIVE

  În propunerea sa legislativă pentru revizuirea la jumătatea perioadei a Instrumentului de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (ICD), Comisia propune numai un amendament tehnic, care permite finanțarea din bugetul ICD a cheltuielilor privind impozitele, taxele, drepturile și alte impuneri legate de finanțarea acțiunilor în cadrul ICD în țările beneficiare. Amendamentul va permite finanțarea acestor cheltuieli în cazuri excepționale, permițând astfel o mai mare flexibilitate în punerea în aplicare a programelor și proiectelor. Prin urmare, amendamentul ar trebui să fie bine-venit.

  Comisia a propus, totuși, în propunerea sa de modificare, să se introducă un amendament identic atât în cazul Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 (ICD), cât și în cazul Regulamentului (CE) nr. 1889/2006 (IEDDO), care intră în competența a două comisii diferite ale Parlamentului European. Parlamentul a solicitat, prin urmare, divizarea propunerii în două propuneri legislative diferite, una pentru fiecare instrument de finanțare, și a decis să transmită propunerea Comisiei către două comisii diferite: Comisiei DEVE în cazul ICD și Comisiei AFET (DROI) în cazul IEDDO. Raportorul propune, așadar, un prim set de trei amendamente prin care se elimină referirile la Regulamentul (CE) nr. 1889/2006.

  Parlamentul a urmărit îndeaproape modul în care dispozițiile Regulamentului ICD sunt puse în aplicare, din momentul în care acest instrument a intrat în vigoare în 2007. În exercitarea dreptului său de control în cadrul procedurii de comitologie, Parlamentul a evidențiat o serie de probleme și a ridicat anumite obiecții referitoare la modul în care Comisia a pus în aplicare instrumentul, precum și la interpretarea pe care aceasta a dat-o unora dintre dispozițiile fundamentale ale acestuia. Totuși, Parlamentul nu a identificat nicio disfuncționalitate majoră în ceea ce privește dispozițiile propriu-zise ale acestui instrument. Una dintre preocupările majore ale Parlamentului, referitoare la tendința Comisiei de a finanța în cadrul programelor geografice măsuri care nu sunt eligibile, în conformitate cu criteriile internațional acceptate ale CAD/OCDE, pentru acordarea de asistență oficială pentru dezvoltare (AOD), a primit recent un răspuns din partea Comisiei, când aceasta a propus, la solicitarea Parlamentului, crearea unui nou temei juridic pentru astfel de măsuri apelând la Instrumentul financiar pentru cooperarea cu țările industrializate.

  Al doilea set de amendamente suplimentare propuse de raportor nu privesc, așadar, conținutul dispozițiilor referitoare la ICD sau prioritățile acestuia – cu precizarea că, în cursul prezentului mandat parlamentar, vor începe negocierile pentru instrumentul care va înlocui ICD (care expiră la sfârșitul anului 2013) –, ci consolidarea dreptului de control al Parlamentului.

  Motivele care stau la baza acestui set de amendamente sunt două:

  1. În cele șase rezoluții în cadrul procedurii de comitologie pe care Parlamentul le-a adoptat de la intrarea în vigoare a ICD, acesta a semnalat 12 cazuri în care Comisia și-a depășit competențele de executare prin nerespectarea cerinței privind eligibilitatea pentru acordarea AOD. În fiecare caz, Parlamentul a solicitat Comisiei să își modifice proiectul de decizie și să îl armonizeze cu această cerință. Cu toate acestea, Comisia și-a adaptat sau retras proiectul de decizie numai în trei cazuri;

  2. Revizuirea Deciziei privind comitologia a avut loc în 2006 și cu această ocazie a fost introdusă procedura de reglementare cu control (PRC), care trebuie să fie aplicată măsurilor de punere în aplicare din cadrul actelor adoptate prin procedura de codecizie, cu condiția ca acestea să îndeplinească două criterii:

  -  măsurile trebuie să aibă un caracter general;

  -  măsurile trebuie să fie destinate să modifice elemente neesențiale ale regulamentului, ceea ce înseamnă eliminarea unora dintre aceste elemente neesențiale sau completarea instrumentului cu noi elemente neesențiale.

  Procedura PRC consolidează în mod semnificativ competențele Parlamentului: dreptul de veto al Parlamentului îi permite acestuia să blocheze un proiect de măsură față de care are obiecții și îi impune Comisiei să prezinte o propunere modificată.

  Este evident că documentele de strategie și programele indicative plurianuale adoptate în conformitate cu ICD îndeplinesc pe deplin criteriile de aplicare a PRC:

  -  au un caracter general, în sensul că privesc o întreagă regiune, țară sau domeniu tematic și au o perioadă de valabilitate lungă (7 ani pentru documentele de strategie, 3-4 ani pentru programele indicative plurianuale);

  -  acestea completează instrumentul prin definirea de domenii și obiective prioritare pentru asistența acordată unei regiuni sau țări sau într-un domeniu tematic.

  Drept consecință, procedura PRC trebuie aplicată proiectelor de măsuri de instituire a documentelor de strategie și a programelor indicative plurianuale. Pentru programele de acțiune anuale și măsurile speciale, aplicarea procedurii de gestionare, astfel cum este prevăzută în prezent în cadrul ICD (dreptul de control), nu va trebui să fie modificată, întrucât aceste măsuri au un domeniu de aplicare mai limitat.

  Deși decizia modificată privind comitologia prin care a fost introdusă procedura PRC datează din iulie 2006, această nouă procedură a devenit aplicabilă prea târziu pentru a fi luată în considerare în cadrul negocierilor tripartite privind ICD, care prezentau deja un grad ridicat de complexitate și care s-au desfășurat într-un interval de timp foarte limitat. Revizuirea la jumătatea perioadei a instrumentului oferă acum oportunitatea adecvată de a armoniza procedura de comitologie aplicabilă ICD cu decizia privind comitologia.

  Trebuie să reamintim că propunerea raportorului corespunde în totalitate poziției exprimate de Parlament în Rezoluția sa din 23 septembrie 2008 conținând Recomandări adresate Comisiei cu privire la adaptarea actelor legislative la noua decizie privind comitologia[1]. Această rezoluție include Regulamentul ICD printre actele legislative pentru care Parlamentul solicită Comisiei să prezinte propuneri legislative pentru alinierea la procedura PRC. Propunerea legislativă a Comisiei pentru revizuirea la jumătatea perioadei a ICD constituie o ocazie ideală de a pune în aplicare solicitarea Parlamentului și de a asigura faptul că acest instrument se conformează noilor cerințe privind comitologia.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006)

  Referințe

  COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD)

  Data prezentării la PE

  21.4.2009

  Comisia competentă în fond

         Data anunțului în plen

  DEVE

  17.9.2009

  Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

         Data anunțului în plen

  AFET

  17.9.2009

  INTA

  17.9.2009

   

   

  Avize care nu au fost emise

         Data deciziei

  AFET

  28.9.2009

  INTA

  10.11.2009

   

   

  Raportor(i)

         Data numirii

  Gay Mitchell

  6.10.2009

   

   

  Data adoptării

  23.11.2009

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Crețu, Véronique De Keyser, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Bart Staes, Patrizia Toia

  Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Pascale Gruny

  Data depunerii

  1.12.2009