SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1889/2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete

  1.12.2009 - (KOM(2009)0194 – C7‑0043/2009 – 2009/0060A(COD)) - ***I

  Výbor pre rozvoj
  Spravodajca: Gay Mitchell


  Postup : 2009/0060A(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0078/2009

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1889/2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete

  (KOM(2009)0194 – C7‑0043/2009 – 2009/0060A(COD))

  (Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0194),

  –   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 179 ods. 1 a 181 prvý odsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0043/2009),

  –   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A7‑0078/2009),

  1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

  2.  konštatuje, že znenie niektorých ustanovení tohto návrhu nariadenia týkajúce sa vykonávacích opatrení bude nutné upraviť so zreteľom na články 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Názov

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1889/2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete

  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Citácia 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 179 ods. 1 a článok 181 prvý pododsek,

  so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 179 ods. 1,

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (2) Z implementácie týchto nariadení vyplynul nesúlad, pokiaľ ide o výnimku zo zásady neoprávnenosti daní, ciel a iných daňových poplatkov na financovanie ES. Z tohto dôvodu sa navrhuje zmeniť a doplniť príslušné ustanovenia nariadení (ES) č. 1905/2006 a (ES) č. 1889/2006 na účely ich zosúladenia s ostatnými nástrojmi.

  (2) Z implementácie nariadenia (ES) č. 1905/2006 vyplynul nesúlad, pokiaľ ide o výnimku zo zásady neoprávnenosti daní, ciel a iných daňových poplatkov na financovanie ES. Z tohto dôvodu sa navrhuje zmeniť a doplniť príslušné ustanovenia tohto nariadenia na účely jeho zosúladenia s ostatnými nástrojmi.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok -1a (nový)

  Nariadenie (ES) č. 1905/2006

  Odôvodnenie 27

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Odôvodnenie 27 nariadenia (ES) č. 1905/2006 sa nahrádza takto:

   

  „(27) Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu 4. Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijímanie strategických dokumentov a viacročných orientačných programov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolu ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

   

  __________________________

  4 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. "

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok -1b (nový)

  Nariadenie (ES) č. 1905/2006

  Článok 17 – odsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1905/2006 sa nahrádza takto:

   

  „2. V rámci sumy uvedenej v prílohe IV Komisia stanoví maximálnu sumu dostupnú každej krajine protokolu o cukre na financovanie činností uvedených v odseku 1 na základe potrieb každej krajiny súvisiacich najmä s dosahom reformy v sektore cukru v dotknutej krajine a s významom sektora cukru pre jej hospodárstvo. Stanovenie kritérií prideľovania sa zakladá na údajoch o úrode pred rokom 2004.

  Ďalšie pokyny pre rozdelenie celkovej sumy medzi prijímateľov stanoví Komisia [...].

  Tieto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 35 ods. 3a.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok -1c (nový)

  Nariadenie (ES) č. 1905/2006

  Článok 21

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 21 nariadenia (ES) č. 1905/2006 sa nahrádza takto:

   

  „Strategické plány a viacročné orientačné programy uvedené v článkoch 19 a 20, ako aj ich revízie uvedené v článku 19 ods. 2 a v článku 20 ods. 1, ako aj sprievodné opatrenia uvedené v článku 17 prijíma Komisia [...].

  Tieto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 35 ods. 3a.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1a (nový)

  Nariadenie (ES) č. 1905/2006

  Článok 33 – odsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1a. Článok 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1905/2006 sa nahrádza takto:

   

  „1. Komisia pravidelne monitoruje a reviduje svoje programy a hodnotí výsledky vykonávania geografických a tematických politík a programov, ako aj odvetvových politík a účinnosť plánovania, v prípade potreby prostredníctvom nezávislých vonkajších hodnotení, aby sa uistila, či splnili ciele, a aby mohla sformulovať odporúčania na účely skvalitnenia budúcich operácií. Náležite sa zohľadnia návrhy Európskeho parlamentu, národných parlamentov alebo Rady na nezávislé vonkajšie hodnotenie. Osobitná pozornosť sa venuje sociálnym sektorom a pokroku v dosahovaní RCM.“

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1b (nový)

  Nariadenie (ES) č. 1905/2006

  Článok 34 – odsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1b. Článok 34 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1905/2006 sa nahrádza takto:

   

  1. Komisia preskúma pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení prijatých podľa tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o vykonávaní a výsledkoch a podľa možnosti hlavných výsledkoch a dosahu pomoci. Túto správu predloží aj národným parlamentom, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1c (nový)

  Nariadenie (ES) č. 1905/2006

  Článok 35

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 35 nariadenia (ES) č. 1905/2006 sa nahrádza takto:

   

  „1. Komisii pomáha výbor.

   

  2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8. Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia je 30 dní.

   

  3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

   

  3a. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až ods. 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

   

  4. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

   

  5. Pozorovateľ z EIB sa zúčastňuje rokovaní výboru o otázkach, ktoré sa týkajú banky.“

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 2

  Nariadenie (ES) č. 1889/2006

  Článok 13 – odsek 6

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  V článku 13 nariadenia (ES) č. 1889/2006 sa druhý odsek nahrádza takto:

  vypúšťa sa

  "6. Pomoc Spoločenstva sa v zásade nevyužíva na platbu daní, ciel ani poplatkov v prijímajúcich krajinách.“

   

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Vo svojom legislatívnom návrhu na preskúmanie nástroja financovania rozvojovej spolupráce (NRS) v polovici obdobia Komisia navrhuje iba jednu technickú zmenu a doplnenie, ktorá umožní financovanie nákladov spojených s daňami, clom a ostatnými poplatkami týkajúcimi sa financovania činností v rámci NRS v prijímajúcich krajinách z rozpočtu NRS. Zmena a doplnenie umožní za výnimočných podmienok financovať tieto náklady a tým zabezpečí väčšiu pružnosť pri vykonávaní programov a projektov. Preto by sa mala táto zmena a doplnenie privítať.

  Komisia však vo svojom návrhu na zmenu a doplnenie navrhla zaviesť identickú zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 1905/2006 (NRS) i nariadenia (ES) č. 1889/2006 (ENDĽP), ktoré v rámci Európskeho parlamentu patria do právomoci dvoch odlišných výborov. Parlament preto požiadal, aby bol návrh rozdelený do dvoch odlišných legislatívnych návrhov – jeden pre každý nástroj financovania – a rozhodol sa postúpiť návrh Komisie dvom odlišným výborom: výboru DEVE pre NRS a výboru AFET (DROI) pre ENDĽP. Spravodajca preto navrhuje prvú skupinu troch pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s vypustením odkazov na nariadenie (ES) č. 1889/2006.

  Parlament podrobne preskúmal spôsob, akým sa ustanovenia NRS vykonávajú od jeho nadobudnutia účinnosti v roku 2007. Pri výkone svojho práva kontroly v rámci komitologického postupu Parlament upozornil na viacero problémov a vyslovil viacero výhrad týkajúcich sa spôsobu, akým Komisia vykonávala tento nástroj, a výkladu, ktorý Komisia niektorým jeho kľúčovým ustanoveniam dala. Parlament však nenašiel žiadne závažné disfunkcie v ustanoveniach samotného nástroja. Jednu z hlavných obáv Parlamentu, a to tendenciu Komisie financovať v rámci geografických programov opatrenia, ktoré nespĺňajú medzinárodne prijaté kritériá OECD/DAC oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA), nedávno vyriešila Komisia, keď na žiadosť Parlamentu navrhla vytvoriť nový právny základ pre takéto opatrenia v rámci nástroja spolupráce s industrializovanými krajinami.

  Druhá skupina dodatočných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predložených spravodajcom sa preto netýka podstaty alebo priorít obsiahnutých v NRS – nemalo by sa zabúdať, že počas tohto volebného obdobia sa začnú rokovania o nástroji, ktorý bude nasledovať po NRS (účinnosť NRS sa skončí na konci roku 2013) –, ale posilnenia práva Parlamentu na kontrolu.

  Má to dva dôvody:

  1. V šiestich uzneseniach v rámci komitologického postupu, ktoré Parlament prijal od nadobudnutia účinnosti NRS, poukázal na 12 prípadov, v ktorých Komisia prekročila svoje vykonávacie právomoci nerešpektovaním požiadavky na splnenie kritérií ODA. V každom prípade Parlament požiadal Komisiu, aby zmenila svoj návrh rozhodnutia a uviedla ho do súladu s touto požiadavkou. Len v troch prípadoch však Komisia svoj návrh rozhodnutia skutočne prispôsobila alebo ho vzala späť.

  2. Revízia komitologického rozhodnutia sa uskutočnila v roku 2006 a zaviedla regulačný postup s kontrolou (RPS), ktorý sa musí uplatňovať na vykonávacie opatrenia v rámci aktov prijímaných spolurozhodovaním, ktoré spĺňajú dve kritériá:

  -  opatrenia musia mať všeobecnú pôsobnosť,

  -  cieľom týchto opatrení musí byť zmena nepodstatných prvkov nariadenia, t. j. zrušením niektorých z týchto prvkov alebo doplnením nástroja o nové nepodstatné prvky.

  Regulačný postup s kontrolou významne posilňuje právomoci Parlamentu. Právo veta umožňuje Parlamentu zablokovať návrh opatrenia, proti ktorému namieta, a vyžaduje od Komisie predloženie zmeneného a doplneného návrhu.

  Je jasné, že strategické dokumenty a viacročné orientačné programy (VOP) v rámci NRS sú plne v súlade s kritériami na uplatnenie regulačného postupu s kontrolou:

  -  majú všeobecnú pôsobnosť v tom zmysle, že sa týkajú celého regiónu, krajiny alebo tematickej oblasti, a majú dlhodobú pôsobnosť (7 rokov, pokiaľ ide o strategické dokumenty, 3 – 4 roky v prípade VOP),

  -  dopĺňajú nástroj vymedzením prioritných oblastí a cieľov pomoci určenej niektorému regiónu, krajine alebo tematickej oblasti.

  Preto sa regulačný postup s kontrolou musí uplatňovať na návrh opatrení, ktorými sa ustanovujú strategické dokumenty a VOP. Pre ročné akčné programy a osobitné opatrenia by sa uplatňovanie riadiaceho postupu, ako sa v súčasnosti predpokladá v nástroji financovania rozvojovej spolupráce (právo kontroly) nemuselo meniť, keďže tieto opatrenia majú obmedzenejšiu pôsobnosť.

  Hoci zmenené a doplnené komitologické rozhodnutie, ktorým sa zavádza regulačný postup s kontrolou, pochádza z júla 2006, tento nový postup prišiel príliš neskoro, aby za mohol vziať do úvahy pri trojstranných rokovaniach o nástroji financovania rozvojovej spolupráce, ktoré už boli v tom čase vysoko komplexné a uskutočňovali sa pod veľkým časovým tlakom. Preskúmanie nástroja v polovici obdobia teraz poskytuje príležitosť na uvedenie komitologického postupu NRS do súladu s komitologickým rozhodnutím.

  Treba pripomenúť, že návrh spravodajcu je plne v súlade s pozíciou, ktorú Parlament vyjadril vo svojom uznesení z 23. septembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o zosúladení právnych aktov s novým komitologickým rozhodnutím[1]. Toto uznesenie zaraďuje nariadenie o NRS k právnym aktom, pre ktoré Parlament žiada od Komisie, aby zabezpečila legislatívne návrhy na zosúladenie s regulačným postupom s kontrolou. Legislatívny návrh Komisie na preskúmanie nástroja financovania rozvojovej spolupráce v polovici obdobia je ideálnou príležitosťou, ako uviesť požiadavku Parlamentu do praxe a zabezpečiť, aby bol tento nástroj v súlade s novými komitologickými požiadavkami.

  POSTUP

  Názov

  Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (zmena nariadenia (ES) č. 1905/2006)

  Referenčné čísla

  KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD)

  Dátum predloženia v EP

  21.4.2009

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  DEVE

  17.9.2009

  Výbory požiadané o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  AFET

  17.9.2009

  INTA

  17.9.2009

   

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  AFET

  28.9.2009

  INTA

  10.11.2009

   

   

  Spravodajca

         dátum menovania

  Gay Mitchell

  6.10.2009

   

   

  Dátum prijatia

  23.11.2009

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Bart Staes, Patrizia Toia

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Pascale Gruny

  Dátum predloženia

  1.12.2009