Postopek : 2009/0060A(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0078/2009

Predložena besedila :

A7-0078/2009

Razprave :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Glasovanja :

PV 21/10/2010 - 7.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0379

POROČILO     ***I
PDF 587kWORD 229k
1.12.2009
PE 430.436v02-00 A7-0078/2009

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja ter o spremembah Uredbe (ES) št. 1889/2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu

(KOM(2009)0194 – C7‑0043/2009 – 2009/0060(COD))

Odbor za razvoj

Poročevalec: Gay Mitchell

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja ter o spremembah Uredbe (ES) št. 1889/2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu

(KOM(2009)0194 – C7‑0043/2009 – 2009/0060(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0194),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 179(1) ter prvega odstavka člena 181 Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0043/2009),

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za razvoj in mnenja Odbora za mednarodno trgovino (A7‑0000/2009),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  ugotavlja, da bo treba besedilo nekaterih določb predlagane uredbe, ki zadeva sprejetje izvedbenih ukrepov, sprejeti ob upoštevanju členov 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

o spremembah Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja ter o spremembah Uredbe (ES) št. 1889/2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu

o spremembah Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Navedba sklicevanj 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti člena 179(1) in člena 181(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti člena 179(1) Pogodbe,

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Pri izvajanju teh uredb so se pokazale nedoslednosti na področju izjeme od načela neupravičenosti do financiranja stroškov, povezanih z davki, carinami, prispevki in drugimi davčnimi obremenitvami, s strani Skupnosti. Glede na to se predlaga, da se spremenijo ustrezne določbe uredb (ES) št. 1905/2006 in (ES) št. 1889/2006, da bi se uskladili z ostalimi instrumenti.

(2) Pri izvajanju Uredbe (ES) št. 1905/2006 so se pokazale nedoslednosti na področju izjeme od načela neupravičenosti do financiranja stroškov, povezanih z davki, carinami, prispevki in drugimi davčnimi obremenitvami, s strani Skupnosti. Glede na to se predlaga, da se spremenijo ustrezne določbe te uredbe, da bi se uskladila z ostalimi instrumenti.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen -1 a (novo)

Uredba (ES) št. 1905/2006

Uvodna izjava 27

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Uvodna izjava 27 Uredbe (ES) št. 1905/2006 se nadomesti z naslednjim besedilom:

 

"(27) Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, bi bilo treba sprejeti skladno s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil4. Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejemanje strateških dokumentov in večletnih okvirnih programov. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

 

__________________________

4 UL L 184, 17.7.1999, str. 23. "

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen -1 b (novo)

Uredba (ES) št. 1905/2006

Člen 17 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V členu 17 Uredbe (ES) št. 1905/2006 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

 

"2. Komisija v okviru zneska iz Priloge IV določi najvišji znesek, ki bo na voljo vsaki državi pogodbenici Protokola o sladkorju za financiranje ukrepov iz odstavka 1 na podlagi potreb posamezne države, ki izhajajo zlasti iz posledic reforme sektorja sladkorja v zadevni državi in iz pomena sektorja sladkorja za gospodarstvo. Določitev meril za dodeljevanje temelji na podlagi podatkov iz tržnih let pred letom 2004.

Komisija [...] določi dodatna navodila v zvezi z razdelitvijo skupnega zneska upravičenim državam.

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 35(3a).“

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen -1 c (novo)

Uredba (ES) št. 1905/2006

Člen 21

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 21 Uredbe (ES) št. 1905/2006 se nadomesti z naslednjim besedilom:

 

"Strateške dokumente in večletne okvirne programe iz členov 19 in 20 ter njihove morebitne preglede, navedene v členu 19(2) in členu 20(1), kakor tudi spremljevalne ukrepe iz člena 17 sprejme Komisija [...].

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 35(3a).“

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 1905/2006

Člen 33 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a. V členu 33 Uredbe (ES) št. 1905/2006 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

 

"1. Komisija redno spremlja in pregleduje svoje programe ter ocenjuje rezultate izvajanja geografskih in tematskih politik in programov ter sektorskih politik, pa tudi učinkovitost načrtovanja programov z neodvisnimi zunanjimi ocenjevanji, kjer je to primerno, ter tako preveri, ali so bili cilji izpolnjeni, in izdela priporočila za izboljšanje prihodnjih dejavnosti. Ustrezno se bodo upoštevali predlogi Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov ali Sveta v zvezi z neodvisnim zunanjim ocenjevanjem. Posebna pozornost se posveti socialnemu sektorju in napredku pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja.“

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 b (novo)

Uredba (ES) št. 1905/2006

Člen 34 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1b. V členu 34 Uredbe (ES) št. 1905/2006 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

 

1. Komisija pregleda napredek pri izvajanju ukrepov, sprejetih v skladu s to uredbo, ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letno poročilo o izvajanju in rezultatih ter – kolikor je to mogoče – glavnih izidih in učinkih pomoči. Poročilo se prav tako predloži nacionalnim parlamentom, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 c (novo)

Uredba (ES) št. 1905/2006

Člen 35

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 35 Uredbe (ES) št. 1905/2006 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"1. Komisiji pomaga odbor.

 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa. Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je 30 dni.

 

3. V primeru sklicevanja na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 tega sklepa.

 

3a. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

 

4. Odbor sprejme svoj poslovnik.

 

5. Opazovalec EIB sodeluje pri delu odbora, kadar ta obravnava vprašanja, ki zadevajo to banko."

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 2

Uredba (ES) št. 1889/2006

Člen 13 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V členu 13 Uredbe (ES) št. 1889/2006 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

črtano

"6. Pomoč Skupnosti se načeloma ne uporablja za plačilo davkov, carin ali prispevkov v državah upravičenkah.“

 


OBRAZLOŽITEV

Komisija je v zakonodajnem predlogu za vmesni pregled instrumenta za razvojno sodelovanje (DCI) predlagala zgolj eno tehnično spremembo, ki bo omogočala, da se stroški, povezani z davki, carinami, prispevki in drugimi davčnimi obremenitvami, ki se nanašajo na financiranje ukrepov v okviru DCI v državah upravičenkah, financirajo iz proračuna DCI. Sprememba bo omogočala financiranje teh stroškov v izjemnih okoliščinah ter tako ustvarila večjo prožnost pri izvajanju programov in projektov, zato jo je treba odobriti.

Vendar je Komisija v svojem predlogu spremembe predlagala vložitev identičnih predlogov sprememb k Uredbi (ES) št. 1905/2006 (ki zadeva DCI) in Uredbi (ES) št. 1889/2006 (ki zadeva Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR)), ki pa spadata v pristojnost dveh različnih odborov Evropskega parlamenta. Zato je Parlament zahteval, da se predlog Komisije razdeli na dva različna zakonodajna predloga – en za vsak instrument financiranja –, in sklenil, da posreduje predlog dvema različnima odboroma: DCI odboru DEVE , EIDHR odboru AFET (DROI). Poročevalec zato predlaga prvi sklop treh predlogov sprememb, s katerimi se sklicevanje na Uredbo (ES) št. 1889/2006 črta.

Parlament je podrobno pregledal način izvajanja določb uredbe DCI vse od začetka veljave leta 2007. Parlament je pri izvajanju svoje nadzorne pravice v okviru postopka komitologije izpostavil številne težave in ugovore glede načina, na katerega je Komisija izvajala instrument, in glede razlage, ki jo je dala za nekatere osrednje določbe. Parlament vseeno ni našel večjih nepravilnosti glede določb instrumenta kot takega. Eno izmed glavnih skrbi Parlamenta, tj. težnja Komisije k financiranju, iz geografskih programov, neupravičenih ukrepov za uradno razvojno pomoč (ODA) v okviru mednarodno sprejetih meril odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, je Komisija pred kratkim odpravila, ko je na zahtevo Parlamenta predlagala oblikovanje nove pravne podlage za takšne ukrepe v okviru instrumenta za sodelovanje z industrializiranimi državami.

Drugi sklop dodatnih predlogov sprememb, ki jih predlaga poročevalec, torej ne zadeva bistva oziroma prednostnih nalog iz DCI – treba je opozoriti, da se bodo med tem parlamentarnim obdobjem začela pogajanja za instrument, ki bo nasledil DCI (ki preneha veljati ob koncu leta 2013) –, ampak okrepitev nadzorne pravice Parlamenta.

Za to obstajata dva razloga:

1. V šestih resolucijah, ki jih je Parlament sprejel v okviru postopka komitologije od začetka veljave DCI, je opozoril na 12 primerov, v katerih je Komisija prekoračila svoja izvedbena pooblastila z neupoštevanjem zahtev za upravičenost do uradne razvojne pomoči. V vsakem primeru je Parlament od Komisije zahteval, da spremeni svoj osnutek sklepa in ga uskladi s temi zahtevami. Samo v treh primerih je Komisija spremenila ali umaknila svoj osnutek sklepa;

2. Revizija sklepa o komitologiji je potekala leta 2006 in je uvedla regulativni postopek s pregledom, ki se mora uporabljati za izvedbene ukrepe v aktih, ki so predmet soodločanja in ki izpolnjujejo dve merili:

-  ukrepi so splošnega obsega;

-  ukrepi so bili sprejeti z namenom spremeniti nebistvene elemente uredbe, med drugim s črtanjem nekaterih navedenih elementov ali z dopolnitvijo instrumenta z dodajanjem novih nebistvenih elementov.

Regulativni postopek s pregledom znatno krepi moč Parlamenta: pravica do veta Parlamentu omogoča blokiranje osnutka ukrepa, ki mu nasprotuje, in od Komisije zahteva, da predloži spremenjeni predlog.

Jasno je, da strateški dokumenti in večletni okvirni programi v okviru DCI v celoti izpolnjujejo vsa merila za uporabo regulativnega postopka s pregledom:

-  so splošnega obsega, saj se nanašajo na celotno regijo, državo ali tematsko področje in imajo dolgoročni obseg (sedem let za strateške dokumente in tri oz. štiri leta za večletne okvirne programe);

-  dopolnjujejo instrument s tem, da opredeljujejo prednostna področja in cilje za pomoč, ki je bila namenjena regiji, državi ali tematskemu področju.

Posledično se mora regulativni postopek s pregledom uporabljati za osnutke ukrepov, ki določajo strateške dokumente in večletne okvirne programe. Za letne akcijske programe in posebne ukrepe uporabe postopka upravljanja, kot je trenutno predviden v DCI (nadzorna pravica), ne bo treba spremeniti, saj imajo ti ukrepi bolj omejeno področje uporabe.

Čeprav je spremenjeni sklep komitologije, ki vpeljuje regulativni postopek s pregledom, iz julija 2006, pa ta novi postopek prihaja prepozno, da bi se ga lahko upoštevalo pri tristranskih pogajanjih o DCI, ki so že tako bila zelo zapletena in so potekala pod ogromnim časovnim pritiskom. Vmesni pregled instrumenta sedaj nudi primerno priložnost za uskladitev postopka komitologije iz DCI s sklepom o komitologiji.

Treba je opozoriti, da je predlog poročevalca popolnoma v skladu s stališčem, ki ga je Parlament izrazil v svoji resoluciji z dne 23. septembra 2008 s priporočili Komisiji za prilagoditev pravnih aktov novemu sklepu o komitologiji(1). Ta resolucija vključuje uredbo DCI med pravnimi akti, za katere je Parlament pozval Komisijo, da pripravi zakonodajne predloge za prilagoditev z regulativnim postopkom s pregledom. Zakonodajni predlog Komisije za vmesni pregled uredbe DCI predstavlja idealno priložnost, da se zahtevo Parlamenta izvede v praksi in da se zagotovi skladnost instrumenta z novimi zahtevami komitologije.

(1)

P6_TA(2008)0424


POSTOPEK

Naslov

Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba uredbe (ES) št. 1905/2006)

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD)

Datum predložitve EP

21.4.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

17.9.2009

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

17.9.2009

INTA

17.9.2009

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

28.9.2009

INTA

10.11.2009

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Gay Mitchell

6.10.2009

 

 

Datum sprejetja

23.11.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Bart Staes, Patrizia Toia

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pascale Gruny

Datum predložitve

1.12.2009

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov