ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови

  4.1.2010 - (COM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS)) - *

  Комисия по регионално развитие
  Докладчик: Danuta Maria Hübner
  (Опростена процедура – член 46, параграф 2 от Правилника)


  Процедура : 2009/0125(CNS)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0001/2010
  Внесени текстове :
  A7-0001/2010
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Съвета за временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови

  (COM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

  (Специална законодателна процедура – консултация)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0370),

  –   като взе предвид член 299, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0222/2009),

  –   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

  –   като взе предвид член 349, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС,

  –   като взе предвид членове 55 и 46, параграф 2 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7‑0001/2010),

  1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

  2.  отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 Договора за ЕО;

  3.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

  4.  призовава за откриване на процедурата по съгласуване, предвидена в общата декларация от 4 март 1975 г., в случай че Съветът възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента;

  5.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

  6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на парламентите на държавите-членки.

  Изменение    1

  Предложение за регламент

  Съображение 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5. За да се осигури дългосрочна перспектива за инвеститорите и да се позволи на икономическите субекти да достигнат до такова ниво на промишлена и търговска дейност, което да стабилизира икономическата и социалната среда в засегнатите региони, е целесъобразно за период от 10 години, считано от 1 януари 2010 г, да бъдат суспендирани напълно митата от Общата митническа тарифа за някои промишлени продукти.

  (5) За да се осигури дългосрочна перспектива за инвеститорите и да се позволи на икономическите субекти да достигнат до такова ниво на промишлена и търговска дейност, което да стабилизира икономическата и социалната среда в засегнатите региони, е целесъобразно за период от 1 февруари 2010 г. до 31 декември 2019 г., да бъдат суспендирани напълно митата от Общата митническа тарифа за някои промишлени продукти.

  Изменение  2

  Предложение за регламент

  Член 1 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  От 1 януари 2010 г. до 31 декември 2019 г. митата от Общата митническа тарифа, приложими при внос в автономните области Мадейра и Азорските острови на готови продукти за селскостопанска, търговска или промишлена употреба, изброени в приложение I, се суспендират напълно.

  От 1 февруари 2010 г. до 31 декември 2019 г. митата от Общата митническа тарифа, приложими при внос в автономните области Мадейра и Азорските острови на готови продукти за селскостопанска, търговска или промишлена употреба, изброени в приложение I, се суспендират напълно.

  Изменение  3

  Предложение за регламент

  Член 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  От 1 януари 2010 г. до 31 декември 2019 г. митата от Общата митническа тарифа, приложими при внос в автономните области Мадейра и Азорските острови на суровини, части и компоненти, изброени в приложение II и употребявани за селскостопански цели, промишлена преработка или поддръжка в автономните области Мадейра и Азорските острови, се суспендират напълно.

  От 1 февруари 2010 г. до 31 декември 2019 г. митата от Общата митническа тарифа, приложими при внос в автономните области Мадейра и Азорските острови на суровини, части и компоненти, изброени в приложение II и употребявани за селскостопански цели, промишлена преработка или поддръжка в автономните области Мадейра и Азорските острови, се суспендират напълно.

  Изменение  4

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Той се прилага от 1 януари 2010 г.

  Той се прилага от 1 февруари 2010 г.

  Изменение  5

  Предложение за регламент

  Приложение II – таблица

  Текст, предложен от Комисията

  Код по КН

  Код по КН

  Код по КН

  Код по КН

  3102

  40

  10

  7318

  22

  00

  8415

  90

  00

  8529

  10

  39

  3105

  20

  10

  7320

  20

  89

  8421

  23

  00

  8529

  10

  80

  4008

  29

  00

  7323

  99

  99

  8421

  29

  00

  8529

  10

  95

  4009

  42

  00

  7324

  90

  00

  8421

  31

  00

  8529

  90

  65

  4010

  12

  00

  7326

  90

  98

  8421

  99

  00

  8529

  90

  97

  4015

  90

  00

  7412

  20

  00

  8440

  90

  00

  8531

  90

  85

  4016

  93

  00

  7415

  21

  00

  8442

  40

  00

  8539

  31

  90

  4016

  99

  97

  7415

  29

  00

  8450

  90

  00

  8543

  70

  90

  5401

  10

  90

  7415

  33

  00

  8451

  90

  00

  8544

  20

  00

  5407

  42

  00

  7419

  91

  00

  8452

  90

  00

  8544

  42

  90

  5407

  72

  00

  7606

  11

  91

  8478

  90

  00

  8544

  49

  93

  5601

  21

  90

  7606

  11

  93

  8481

  20

  10

  9005

  90

  00

  5608

   

   

  7606

  11

  99

  8481

  30

  99

  9011

  90

  90

  5806

  32

  90

  7616

  10

  00

  8481

  40

   

  9014

  90

  00

  5806

  32

  90

  7907

  00

   

  8481

  80

  99

  9015

  90

  00

  5901

  90

  00

  8207

  90

  99

  8482

  10

  90

  9024

  90

  00

  5905

  00

  90

  8302

  42

  00

  8482

  80

  00

  9029

  20

  31

  6217

  90

  00

  8302

  49

  00

  8483

  40

  90

  9209

  91

  00

  6406

  20

  90

  8308

  90

  00

  8483

  60

  80

  9209

  92

  00

  7303

  00

  90

  8406

  90

  90

  8484

  10

  00

  9209

  94

  00

  7315

  12

  00

  8409

  91

  00

  8503

  00

  99

  9506

  70

  90

  7315

  89

  00

  8409

  99

  00

  8509

  90

  00

   

   

   

  7318

  14

  91

  8411

  99

  00

  8511

  80

  00

   

   

   

  7318

  15

  69

  8412

  90

  40

  8511

  90

  00

   

   

   

  7318

  15

  90

  8413

  30

  80

  8513

  90

  00

   

   

   

  7318

  16

  91

  8413

  70

  89

  8514

  90

  00

   

   

   

  7318

  19

  00

  8414

  90

  00

  8529

  10

  31

   

   

   

  Изменение

  Код по КН

  Код по КН

  Код по КН

  Код по КН

  3102

  40

  10

  7613

  00

  00

  8442

  40

  00

  8509

  90

  00

  3105

  20

  10

  7616

  10

  00

  8443

   

   

  8511

  80

  00

  4008

  29

  00

  7907

  00

   

  8444

  00

   

  8511

  90

  00

  4009

  42

  00

  8202

   

   

  8445

   

   

  8513

  90

  00

  4010

  12

  00

  8203

   

   

  8446

   

   

  8514

   

   

  4015

  90

  00

  8204

   

   

  8447

   

   

  8515

   

   

  4016

  93

  00

  8205

   

   

  8448

   

   

  8517

   

   

  4016

  99

  97

  8207

   

   

  8450

   

   

  8526

   

   

  5401

  10

  90

  8208[1]

   

   

  8451

   

   

  8529

  10

  31

  5407

  42

  00

  8209

  00

   

  8452

   

   

  8529

  10

  95

  5407

  72

  00

  8210

  00

  00

  8453

   

   

  8529

  90

  20

  5601

  21

  90

  8302

  42

  00

  8456

   

   

  8529

  90

  65

  5608

   

   

  8302

  49

  00

  8457

   

   

  8529

  90

  97

  5806

  32

  90

  8303

  00

   

  8458

   

   

  8531

  90

  85

  5901

  90

  00

  8304

  00

  00

  8459

   

   

  8537

  10

  99

  5905

  00

  90

  8307

  90

  00

  8460

   

   

  8539

  31

  90

  6217

  90

  00

  8308

  90

  00

  8461

   

   

  8543

   

   

  6406

  20

  90

  8402

   

   

  8462

   

   

  8544

   

   

  6804

   

   

  8403

   

   

  8463

   

   

  9005

  90

  00

  7303

  00

  90

  8404

   

   

  8464

   

   

  9010

   

   

  7308

   

   

  8405

   

   

  8465

   

   

  9011

   

   

  7309

  00

   

  8406

   

   

  8466

   

   

  9012

   

   

  7310[2]

   

   

  8407

   

   

  8467

   

   

  9014

  90

  00

  7315

  12

  00

  8408

   

   

  8468

   

   

  9015

  90

  00

  7318

  14

  91

  8409

   

   

  8469

  00

   

  9016

  00

   

  7318

  15

  69

   

   

   

  8470

   

   

  9017

   

   

  7315

  12

  00

   

  90

  40

  8471

   

   

  9018

   

   

  7318

  15

  90

   

   

   

  8472

   

   

  9024

   

   

  7318

  16

  91

   

   

   

  8474

   

   

  9025

   

   

  7318

  19

  00

   

   

   

  8475

   

   

  9026

   

   

  7318

  22

  00

   

   

   

  8477

   

   

  9027

   

   

  7320

  20

  89

   

   

   

  8478

   

   

  9028

   

   

  7322

   

   

   

   

   

  8480

   

   

  9029

  20

  31

  7323

  99

  99

   

   

   

  8481

  20

  10

  9030

   

   

  7324

  90

  00

   

   

   

  8481

  30

  99

  9031

   

   

  7326

  90

  98

   

   

   

  8481

  40

   

  9032

   

   

  7412

  20

  00

   

   

   

  8481

  80

  99

  9033

  00

  00

  7415

  21

  00

   

   

   

  8482

  10

  90

  9209

  91

  00

  7415

  29

  00

   

   

   

  8482

  80

  00

  9209

  92

  00

  7415

  33

  00

   

   

   

  8483

  40

  90

  9209

  94

  00

  7419

  91

  00

   

   

   

  8483

  60

  80

  9406

  00

   

  7606

  11

  91

   

   

   

  8484

  10

  00

  9506

  70

  90

  7606

  11

  93

   

   

   

  8486

   

   

   

   

   

  7606

  11

  99

   

   

   

  8501

   

   

   

   

   

  7610

   

   

   

   

   

  8503

  00

   

   

   

   

  7611

  00

  00

   

   

   

  8504

  40

  84

   

   

   

  7612

   

   

   

   

   

  8508

   

   

   

   

   

  • [1]  (Като се изключи 8208 40 00).
  • [2]  (Като се изключи 7310 21).

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  В своя обяснителен меморандум Европейската комисия уведомява Съвета и Парламента, че регионалните органи на Мадейра и Азорските острови са поискали разрешение за временно суспендиране на митата от Общата митническа тарифа с цел укрепване на конкурентната позиция на местните икономически субекти и осигуряване на по-стабилна заетост в тези най-отдалечени региони на Съюза.

  С цел да се гарантира, че внасяните стоки, независимо дали става дума за суровини, части или крайни продукти, не нарушават условията на конкуренция, ще се осъществява контрол, така че те да се използват от местни дружества на островите най-малко две години, преди да могат да бъдат свободно продавани на дружества, разположени в други части на Съюза.

  Не е възможно да се оцени въздействието на тези мерки, тъй като те са неделима част от поредица от мерки, съобразени със специфичните проблеми на тези острови. Мерките ще се отразят обаче на собствените ресурси/приходи на Съюза, като Европейската комисия оценява въздействието им на –0,12 годишно за периода 2010–2019 г.

  Определено резултатът от предложеното суспендиране ще касае само съответните региони и ще подпомогне местните МСП и земеделски стопани да инвестират и създават работни места в този от най-отдалечените региони на Съюза. В условията на настоящия икономически спад необходимостта от предприемането на специфични мерки за стимулиране на икономическата активност и стабилизиране на заетостта в средносрочен план може да се разглежда като съответстваща на Европейския план за икономическо възстановяване и на мерките, необходими за преодоляване на особените проблеми на най-отдалечените региони на Съюза.

  Предвид горното докладчикът предлага предложението на Комисията да бъде прието без изменения.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови

  Позовавания

  COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

  Дата на консултация с ЕП

  14.10.2009 г.

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  REGI

  19.10.2009 г.

  Подпомагаща(и) комисия (и)

         Дата на обявяване в заседание

  BUDG

  19.10.2009 г.

  IMCO

  19.10.2009 г.

   

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  BUDG

  21.10.2009 г.

  IMCO

  14.9.2009 г.

   

   

  Докладчик по становище

         Дата на назначаване

  Danuta Maria Hübner

  4.11.2009 г.

   

   

  Опростена процедура – дата на решението

  3.12.2009 г.

  Дата на приемане

  30.12.2009 г.