ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови

4.1.2010 - (COM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS)) - *

Комисия по регионално развитие
Докладчик: Danuta Maria Hübner
(Опростена процедура – член 46, параграф 2 от Правилника)


Процедура : 2009/0125(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0001/2010
Внесени текстове :
A7-0001/2010
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови

(COM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0370),

–   като взе предвид член 299, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0222/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 349, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид членове 55 и 46, параграф 2 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7‑0001/2010),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 Договора за ЕО;

3.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава за откриване на процедурата по съгласуване, предвидена в общата декларация от 4 март 1975 г., в случай че Съветът възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента;

5.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на парламентите на държавите-членки.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. За да се осигури дългосрочна перспектива за инвеститорите и да се позволи на икономическите субекти да достигнат до такова ниво на промишлена и търговска дейност, което да стабилизира икономическата и социалната среда в засегнатите региони, е целесъобразно за период от 10 години, считано от 1 януари 2010 г, да бъдат суспендирани напълно митата от Общата митническа тарифа за някои промишлени продукти.

(5) За да се осигури дългосрочна перспектива за инвеститорите и да се позволи на икономическите субекти да достигнат до такова ниво на промишлена и търговска дейност, което да стабилизира икономическата и социалната среда в засегнатите региони, е целесъобразно за период от 1 февруари 2010 г. до 31 декември 2019 г., да бъдат суспендирани напълно митата от Общата митническа тарифа за някои промишлени продукти.

Изменение  2

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

От 1 януари 2010 г. до 31 декември 2019 г. митата от Общата митническа тарифа, приложими при внос в автономните области Мадейра и Азорските острови на готови продукти за селскостопанска, търговска или промишлена употреба, изброени в приложение I, се суспендират напълно.

От 1 февруари 2010 г. до 31 декември 2019 г. митата от Общата митническа тарифа, приложими при внос в автономните области Мадейра и Азорските острови на готови продукти за селскостопанска, търговска или промишлена употреба, изброени в приложение I, се суспендират напълно.

Изменение  3

Предложение за регламент

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

От 1 януари 2010 г. до 31 декември 2019 г. митата от Общата митническа тарифа, приложими при внос в автономните области Мадейра и Азорските острови на суровини, части и компоненти, изброени в приложение II и употребявани за селскостопански цели, промишлена преработка или поддръжка в автономните области Мадейра и Азорските острови, се суспендират напълно.

От 1 февруари 2010 г. до 31 декември 2019 г. митата от Общата митническа тарифа, приложими при внос в автономните области Мадейра и Азорските острови на суровини, части и компоненти, изброени в приложение II и употребявани за селскостопански цели, промишлена преработка или поддръжка в автономните области Мадейра и Азорските острови, се суспендират напълно.

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

Той се прилага от 1 февруари 2010 г.

Изменение  5

Предложение за регламент

Приложение II – таблица

Текст, предложен от Комисията

Код по КН

Код по КН

Код по КН

Код по КН

3102

40

10

7318

22

00

8415

90

00

8529

10

39

3105

20

10

7320

20

89

8421

23

00

8529

10

80

4008

29

00

7323

99

99

8421

29

00

8529

10

95

4009

42

00

7324

90

00

8421

31

00

8529

90

65

4010

12

00

7326

90

98

8421

99

00

8529

90

97

4015

90

00

7412

20

00

8440

90

00

8531

90

85

4016

93

00

7415

21

00

8442

40

00

8539

31

90

4016

99

97

7415

29

00

8450

90

00

8543

70

90

5401

10

90

7415

33

00

8451

90

00

8544

20

00

5407

42

00

7419

91

00

8452

90

00

8544

42

90

5407

72

00

7606

11

91

8478

90

00

8544

49

93

5601

21

90

7606

11

93

8481

20

10

9005

90

00

5608

 

 

7606

11

99

8481

30

99

9011

90

90

5806

32

90

7616

10

00

8481

40

 

9014

90

00

5806

32

90

7907

00

 

8481

80

99

9015

90

00

5901

90

00

8207

90

99

8482

10

90

9024

90

00

5905

00

90

8302

42

00

8482

80

00

9029

20

31

6217

90

00

8302

49

00

8483

40

90

9209

91

00

6406

20

90

8308

90

00

8483

60

80

9209

92

00

7303

00

90

8406

90

90

8484

10

00

9209

94

00

7315

12

00

8409

91

00

8503

00

99

9506

70

90

7315

89

00

8409

99

00

8509

90

00

 

 

 

7318

14

91

8411

99

00

8511

80

00

 

 

 

7318

15

69

8412

90

40

8511

90

00

 

 

 

7318

15

90

8413

30

80

8513

90

00

 

 

 

7318

16

91

8413

70

89

8514

90

00

 

 

 

7318

19

00

8414

90

00

8529

10

31

 

 

 

Изменение

Код по КН

Код по КН

Код по КН

Код по КН

3102

40

10

7613

00

00

8442

40

00

8509

90

00

3105

20

10

7616

10

00

8443

 

 

8511

80

00

4008

29

00

7907

00

 

8444

00

 

8511

90

00

4009

42

00

8202

 

 

8445

 

 

8513

90

00

4010

12

00

8203

 

 

8446

 

 

8514

 

 

4015

90

00

8204

 

 

8447

 

 

8515

 

 

4016

93

00

8205

 

 

8448

 

 

8517

 

 

4016

99

97

8207

 

 

8450

 

 

8526

 

 

5401

10

90

8208[1]

 

 

8451

 

 

8529

10

31

5407

42

00

8209

00

 

8452

 

 

8529

10

95

5407

72

00

8210

00

00

8453

 

 

8529

90

20

5601

21

90

8302

42

00

8456

 

 

8529

90

65

5608

 

 

8302

49

00

8457

 

 

8529

90

97

5806

32

90

8303

00

 

8458

 

 

8531

90

85

5901

90

00

8304

00

00

8459

 

 

8537

10

99

5905

00

90

8307

90

00

8460

 

 

8539

31

90

6217

90

00

8308

90

00

8461

 

 

8543

 

 

6406

20

90

8402

 

 

8462

 

 

8544

 

 

6804

 

 

8403

 

 

8463

 

 

9005

90

00

7303

00

90

8404

 

 

8464

 

 

9010

 

 

7308

 

 

8405

 

 

8465

 

 

9011

 

 

7309

00

 

8406

 

 

8466

 

 

9012

 

 

7310[2]

 

 

8407

 

 

8467

 

 

9014

90

00

7315

12

00

8408

 

 

8468

 

 

9015

90

00

7318

14

91

8409

 

 

8469

00

 

9016

00

 

7318

15

69

 

 

 

8470

 

 

9017

 

 

7315

12

00

 

90

40

8471

 

 

9018

 

 

7318

15

90

 

 

 

8472

 

 

9024

 

 

7318

16

91

 

 

 

8474

 

 

9025

 

 

7318

19

00

 

 

 

8475

 

 

9026

 

 

7318

22

00

 

 

 

8477

 

 

9027

 

 

7320

20

89

 

 

 

8478

 

 

9028

 

 

7322

 

 

 

 

 

8480

 

 

9029

20

31

7323

99

99

 

 

 

8481

20

10

9030

 

 

7324

90

00

 

 

 

8481

30

99

9031

 

 

7326

90

98

 

 

 

8481

40

 

9032

 

 

7412

20

00

 

 

 

8481

80

99

9033

00

00

7415

21

00

 

 

 

8482

10

90

9209

91

00

7415

29

00

 

 

 

8482

80

00

9209

92

00

7415

33

00

 

 

 

8483

40

90

9209

94

00

7419

91

00

 

 

 

8483

60

80

9406

00

 

7606

11

91

 

 

 

8484

10

00

9506

70

90

7606

11

93

 

 

 

8486

 

 

 

 

 

7606

11

99

 

 

 

8501

 

 

 

 

 

7610

 

 

 

 

 

8503

00

 

 

 

 

7611

00

00

 

 

 

8504

40

84

 

 

 

7612

 

 

 

 

 

8508

 

 

 

 

 

  • [1]  (Като се изключи 8208 40 00).
  • [2]  (Като се изключи 7310 21).

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В своя обяснителен меморандум Европейската комисия уведомява Съвета и Парламента, че регионалните органи на Мадейра и Азорските острови са поискали разрешение за временно суспендиране на митата от Общата митническа тарифа с цел укрепване на конкурентната позиция на местните икономически субекти и осигуряване на по-стабилна заетост в тези най-отдалечени региони на Съюза.

С цел да се гарантира, че внасяните стоки, независимо дали става дума за суровини, части или крайни продукти, не нарушават условията на конкуренция, ще се осъществява контрол, така че те да се използват от местни дружества на островите най-малко две години, преди да могат да бъдат свободно продавани на дружества, разположени в други части на Съюза.

Не е възможно да се оцени въздействието на тези мерки, тъй като те са неделима част от поредица от мерки, съобразени със специфичните проблеми на тези острови. Мерките ще се отразят обаче на собствените ресурси/приходи на Съюза, като Европейската комисия оценява въздействието им на –0,12 годишно за периода 2010–2019 г.

Определено резултатът от предложеното суспендиране ще касае само съответните региони и ще подпомогне местните МСП и земеделски стопани да инвестират и създават работни места в този от най-отдалечените региони на Съюза. В условията на настоящия икономически спад необходимостта от предприемането на специфични мерки за стимулиране на икономическата активност и стабилизиране на заетостта в средносрочен план може да се разглежда като съответстваща на Европейския план за икономическо възстановяване и на мерките, необходими за преодоляване на особените проблеми на най-отдалечените региони на Съюза.

Предвид горното докладчикът предлага предложението на Комисията да бъде прието без изменения.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови

Позовавания

COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

Дата на консултация с ЕП

14.10.2009 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

19.10.2009 г.

Подпомагаща(и) комисия (и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

19.10.2009 г.

IMCO

19.10.2009 г.

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

21.10.2009 г.

IMCO

14.9.2009 г.

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Danuta Maria Hübner

4.11.2009 г.

 

 

Опростена процедура – дата на решението

3.12.2009 г.

Дата на приемане

30.12.2009 г.