Procedure : 2009/0125(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0001/2010

Indgivne tekster :

A7-0001/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/01/2010 - 6.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0002

BETÆNKNING     *
PDF 171kWORD 202k
4.1.2010
PE 430.601v02-00 A7-0001/2010

om forslag til Rådets forordning om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for import af visse industriprodukter til de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne

(KOM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Danuta Maria Hübner

           (Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 46, stk. 2)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for import af visse industriprodukter til de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne

(KOM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure - høring)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0370),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 299, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0222/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 349, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 46, stk. 2,

–   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7‑0001/2010),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 293, stk. 2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5.) For at investorer kan investere på lang sigt, og erhvervsdrivende kan drive industri- og handelsaktiviteter i et omfang, der stabiliserer det økonomiske og sociale miljø i de pågældende regioner, bør den fælles toldtarifs toldsatser for visse produkter suspenderes fuldstændigt for en tiårig periode fra den 1. januar 2010.

(5) For at investorer kan investere på lang sigt, og erhvervsdrivende kan drive industri- og handelsaktiviteter i et omfang, der stabiliserer det økonomiske og sociale miljø i de pågældende regioner, bør den fælles toldtarifs toldsatser for visse produkter suspenderes fuldstændigt for en periode, der begynder den 1. februar 2010 og slutter den 31. december 2019.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fra 1. januar 2010 til 31. december 2019 suspenderes den fælles toldtarifs toldsatser for import til de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne af de i bilag I anførte produkter til landbrugsmæssig, kommerciel eller industriel anvendelse fuldstændigt.

Fra 1. februar 2010 til 31. december 2019 suspenderes den fælles toldtarifs toldsatser for import til de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne af de i bilag I anførte produkter til landbrugsmæssig, kommerciel eller industriel anvendelse fuldstændigt.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fra 1. januar 2010 til 31. december 2019 suspenderes den fælles toldtarifs toldsatser for import til de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne af de i bilag II anførte råmaterialer, dele og komponenter, der skal anvendes til landbrugsformål og industriel forarbejdning eller vedligeholdelse i de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne, fuldstændigt.

Fra 1. februar 2010 til 31. december 2019 suspenderes den fælles toldtarifs toldsatser for import til de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne af de i bilag II anførte råmaterialer, dele og komponenter, der skal anvendes til landbrugsformål og industriel forarbejdning eller vedligeholdelse i de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne, fuldstændigt.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. januar 2010.

Den anvendes fra den 1. februar 2010.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Bilag II – tabel

Kommissionens forslag

KN-kode

KN-kode

KN-kode

KN-kode

3102

40

10

7318

22

00

8415

90

00

8529

10

39

3105

20

10

7320

20

89

8421

23

00

8529

10

80

4008

29

00

7323

99

99

8421

29

00

8529

10

95

4009

42

00

7324

90

00

8421

31

00

8529

90

65

4010

12

00

7326

90

98

8421

99

00

8529

90

97

4015

90

00

7412

20

00

8440

90

00

8531

90

85

4016

93

00

7415

21

00

8442

40

00

8539

31

90

4016

99

97

7415

29

00

8450

90

00

8543

70

90

5401

10

90

7415

33

00

8451

90

00

8544

20

00

5407

42

00

7419

91

00

8452

90

00

8544

42

90

5407

72

00

7606

11

91

8478

90

00

8544

49

93

5601

21

90

7606

11

93

8481

20

10

9005

90

00

5608

 

 

7606

11

99

8481

30

99

9011

90

90

5806

32

90

7616

10

00

8481

40

 

9014

90

00

5806

32

90

7907

00

 

8481

80

99

9015

90

00

5901

90

00

8207

90

99

8482

10

90

9024

90

00

5905

00

90

8302

42

00

8482

80

00

9029

20

31

6217

90

00

8302

49

00

8483

40

90

9209

91

00

6406

20

90

8308

90

00

8483

60

80

9209

92

00

7303

00

90

8406

90

90

8484

10

00

9209

94

00

7315

12

00

8409

91

00

8503

00

99

9506

70

90

7315

89

00

8409

99

00

8509

90

00

 

 

 

7318

14

91

8411

99

00

8511

80

00

 

 

 

7318

15

69

8412

90

40

8511

90

00

 

 

 

7318

15

90

8413

30

80

8513

90

00

 

 

 

7318

16

91

8413

70

89

8514

90

00

 

 

 

7318

19

00

8414

90

00

8529

10

31

 

 

 

Ændringsforslag

KN-kode

KN-kode

KN-kode

KN-kode

3102

40

10

7613

00

00

8442

40

00

8509

90

00

3105

20

10

7616

10

00

8443

 

 

8511

80

00

4008

29

00

7907

00

 

8444

00

 

8511

90

00

4009

42

00

8202

 

 

8445

 

 

8513

90

00

4010

12

00

8203

 

 

8446

 

 

8514

 

 

4015

90

00

8204

 

 

8447

 

 

8515

 

 

4016

93

00

8205

 

 

8448

 

 

8517

 

 

4016

99

97

8207

 

 

8450

 

 

8526

 

 

5401

10

90

8208(1)

 

 

8451

 

 

8529

10

31

5407

42

00

8209

00

 

8452

 

 

8529

10

95

5407

72

00

8210

00

00

8453

 

 

8529

90

20

5601

21

90

8302

42

00

8456

 

 

8529

90

65

5608

 

 

8302

49

00

8457

 

 

8529

90

97

5806

32

90

8303

00

 

8458

 

 

8531

90

85

5901

90

00

8304

00

00

8459

 

 

8537

10

99

5905

00

90

8307

90

00

8460

 

 

8539

31

90

6217

90

00

8308

90

00

8461

 

 

8543

 

 

6406

20

90

8402

 

 

8462

 

 

8544

 

 

6804

 

 

8403

 

 

8463

 

 

9005

90

00

7303

00

90

8404

 

 

8464

 

 

9010

 

 

7308

 

 

8405

 

 

8465

 

 

9011

 

 

7309

00

 

8406

 

 

8466

 

 

9012

 

 

7310(2)

 

 

8407

 

 

8467

 

 

9014

90

00

7315

12

00

8408

 

 

8468

 

 

9015

90

00

7318

14

91

8409

 

 

8469

00

 

9016

00

 

7318

15

69

 

 

 

8470

 

 

9017

 

 

7315

12

00

 

90

40

8471

 

 

9018

 

 

7318

15

90

 

 

 

8472

 

 

9024

 

 

7318

16

91

 

 

 

8474

 

 

9025

 

 

7318

19

00

 

 

 

8475

 

 

9026

 

 

7318

22

00

 

 

 

8477

 

 

9027

 

 

7320

20

89

 

 

 

8478

 

 

9028

 

 

7322

 

 

 

 

 

8480

 

 

9029

20

31

7323

99

99

 

 

 

8481

20

10

9030

 

 

7324

90

00

 

 

 

8481

30

99

9031

 

 

7326

90

98

 

 

 

8481

40

 

9032

 

 

7412

20

00

 

 

 

8481

80

99

9033

00

00

7415

21

00

 

 

 

8482

10

90

9209

91

00

7415

29

00

 

 

 

8482

80

00

9209

92

00

7415

33

00

 

 

 

8483

40

90

9209

94

00

7419

91

00

 

 

 

8483

60

80

9406

00

 

7606

11

91

 

 

 

8484

10

00

9506

70

90

7606

11

93

 

 

 

8486

 

 

 

 

 

7606

11

99

 

 

 

8501

 

 

 

 

 

7610

 

 

 

 

 

8503

00

 

 

 

 

7611

00

00

 

 

 

8504

40

84

 

 

 

7612

 

 

 

 

 

8508

 

 

 

 

 

(1)

(Undtagen 8208 40 00).

(2)

(Undtagen 7310 21).


BEGRUNDELSE

Kommissionen oplyser i sin begrundelse til Rådet og Parlamentet, at de regionale myndigheder på Madeira og Azorerne har anmodet om en midlertidig suspension af satserne i den fælles toldtarif med henblik på at styrke det lokale erhvervslivs konkurrenceevne og stabilisere beskæftigelsessituationen på øerne, der udgør EU's mest afsidesliggende regioner.

For at sikre at importerede varer, hvad enten der er tale om råvarer eller bearbejdede produkter, ikke forvrider konkurrencen, vil der blive ført kontrol med, at de anvendes af lokale virksomheder på øerne i mindst to år, før de frit kan sælges til virksomheder andre steder i EU.

Virkningerne af disse tiltag kan ikke vurderes, idet de udgør en integreret del af en række tiltag, der har til formål at håndtere disse øers specifikke problemer. Tiltagene vil derimod have en klar indvirkning på EU's egne midler/indtægter, som ifølge Kommissionens overslag vil være på -0,12 pr. år i perioden 2010-2019.

Virkningerne ved den foreslåede suspension vil tydeligvis blive begrænset til de pågældende regioner og vil hjælpe lokale små og mellemstore virksomheder og landbrugere med at foretage investeringer og skabe arbejdspladser i dette afsidesliggende område. Under den nuværende økonomiske afmatning kan nødvendigheden af at træffe specifikke foranstaltninger for at stimulere den økonomiske aktivitet og stabilisere beskæftigelsen på mellemlang sigt harmonere godt med den europæiske økonomiske genopretningsplan og de foranstaltninger, der er nødvendige for at imødekomme de særlige problemer i de meget afsides beliggende regioner i EU.

På baggrund af disse betragtninger foreslår ordføreren, at Kommissionens forslag vedtages uden ændringer.


PROCEDURE

Titel

Midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for import af visse industriprodukter til de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne

Referencer

KOM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

Dato for høring af EP

14.10.2009

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

19.10.2009

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

19.10.2009

IMCO

19.10.2009

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

BUDG

21.10.2009

IMCO

14.9.2009

 

 

Ordfører

Dato for valg

Danuta Maria Hübner

4.11.2009

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

3.12.2009

Dato for vedtagelse

30.12.2009

 

 

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik