ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στις αυτόνομες περιοχές της Μαδέρας και των Αζορών

4.1.2010 - (COM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS)) - *

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner
(Απλοποιημένη διαδικασία - άρθρο 46, παράγραφος 2, του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2009/0125(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0001/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0001/2010
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στις αυτόνομες περιοχές της Μαδέρας και των Αζορών

(COM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0370),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0222/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 349, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 και το άρθρο 46, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7‑0001/2010),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Για να ανοίξουν μακροπρόθεσμες προοπτικές για τους επενδυτές και να παρασχεθεί η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να αυξήσουν τις βιομηχανικές και εμπορικές τους δραστηριότητες σε επίπεδο που να σταθεροποιεί το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον των εν λόγω περιοχών, είναι σκόπιμο να ανασταλούν πλήρως οι δασμοί του κοινού δασμολογίου που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα για περίοδο δέκα ετών, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2010.

(5) Για να ανοίξουν μακροπρόθεσμες προοπτικές για τους επενδυτές και να παρασχεθεί η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να αυξήσουν τις βιομηχανικές και εμπορικές τους δραστηριότητες σε επίπεδο που να σταθεροποιεί το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον των εν λόγω περιοχών, είναι σκόπιμο να ανασταλούν πλήρως οι δασμοί του κοινού δασμολογίου που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα για την περίοδο από 1ης Φεβρουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2019.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, αναστέλλονται πλήρως οι δασμοί του κοινού δασμολογίου που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή, στις αυτόνομες περιοχές της Μαδέρας και των Αζορών, των τελικών προϊόντων, του παραρτήματος Ι, που προορίζονται για γεωργική, εμπορική ή βιομηχανική χρήση.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, αναστέλλονται πλήρως οι δασμοί του κοινού δασμολογίου που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή, στις αυτόνομες περιοχές της Μαδέρας και των Αζορών, των τελικών προϊόντων, του παραρτήματος Ι, που προορίζονται για γεωργική, εμπορική ή βιομηχανική χρήση.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 αναστέλλονται πλήρως οι δασμοί του κοινού δασμολογίου που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή, στις αυτόνομες περιοχές της Μαδέρας και των Αζορών, πρώτων υλών, ανταλλακτικών και συστατικών μερών, του παραρτήματος ΙΙ, που προορίζονται για γεωργική χρήση, για βιομηχανική μεταποίηση ή συντήρηση στις εν λόγω περιοχές.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 αναστέλλονται πλήρως οι δασμοί του κοινού δασμολογίου που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή, στις αυτόνομες περιοχές της Μαδέρας και των Αζορών, πρώτων υλών, ανταλλακτικών και συστατικών μερών, του παραρτήματος ΙΙ, που προορίζονται για γεωργική χρήση, για βιομηχανική μεταποίηση ή συντήρηση στις εν λόγω περιοχές.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2010.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός ΣΟ

3102

40

10

7318

22

00

8415

90

00

8529

10

39

3105

20

10

7320

20

89

8421

23

00

8529

10

80

4008

29

00

7323

99

99

8421

29

00

8529

10

95

4009

42

00

7324

90

00

8421

31

00

8529

90

65

4010

12

00

7326

90

98

8421

99

00

8529

90

97

4015

90

00

7412

20

00

8440

90

00

8531

90

85

4016

93

00

7415

21

00

8442

40

00

8539

31

90

4016

99

97

7415

29

00

8450

90

00

8543

70

90

5401

10

90

7415

33

00

8451

90

00

8544

20

00

5407

42

00

7419

91

00

8452

90

00

8544

42

90

5407

72

00

7606

11

91

8478

90

00

8544

49

93

5601

21

90

7606

11

93

8481

20

10

9005

90

00

5608

 

 

7606

11

99

8481

30

99

9011

90

90

5806

32

90

7616

10

00

8481

40

 

9014

90

00

5806

32

90

7907

00

 

8481

80

99

9015

90

00

5901

90

00

8207

90

99

8482

10

90

9024

90

00

5905

00

90

8302

42

00

8482

80

00

9029

20

31

6217

90

00

8302

49

00

8483

40

90

9209

91

00

6406

20

90

8308

90

00

8483

60

80

9209

92

00

7303

00

90

8406

90

90

8484

10

00

9209

94

00

7315

12

00

8409

91

00

8503

00

99

9506

70

90

7315

89

00

8409

99

00

8509

90

00

 

 

 

7318

14

91

8411

99

00

8511

80

00

 

 

 

7318

15

69

8412

90

40

8511

90

00

 

 

 

7318

15

90

8413

30

80

8513

90

00

 

 

 

7318

16

91

8413

70

89

8514

90

00

 

 

 

7318

19

00

8414

90

00

8529

10

31

 

 

 

Τροπολογία

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός ΣΟ

3102

40

10

7613

00

00

8442

40

00

8509

90

00

3105

20

10

7616

10

00

8443

 

 

8511

80

00

4008

29

00

7907

00

 

8444

00

 

8511

90

00

4009

42

00

8202

 

 

8445

 

 

8513

90

00

4010

12

00

8203

 

 

8446

 

 

8514

 

 

4015

90

00

8204

 

 

8447

 

 

8515

 

 

4016

93

00

8205

 

 

8448

 

 

8517

 

 

4016

99

97

8207

 

 

8450

 

 

8526

 

 

5401

10

90

8208[1]

 

 

8451

 

 

8529

10

31

5407

42

00

8209

00

 

8452

 

 

8529

10

95

5407

72

00

8210

00

00

8453

 

 

8529

90

20

5601

21

90

8302

42

00

8456

 

 

8529

90

65

5608

 

 

8302

49

00

8457

 

 

8529

90

97

5806

32

90

8303

00

 

8458

 

 

8531

90

85

5901

90

00

8304

00

00

8459

 

 

8537

10

99

5905

00

90

8307

90

00

8460

 

 

8539

31

90

6217

90

00

8308

90

00

8461

 

 

8543

 

 

6406

20

90

8402

 

 

8462

 

 

8544

 

 

6804

 

 

8403

 

 

8463

 

 

9005

90

00

7303

00

90

8404

 

 

8464

 

 

9010

 

 

7308

 

 

8405

 

 

8465

 

 

9011

 

 

7309

00

 

8406

 

 

8466

 

 

9012

 

 

7310[2]

 

 

8407

 

 

8467

 

 

9014

90

00

7315

12

00

8408

 

 

8468

 

 

9015

90

00

7318

14

91

8409

 

 

8469

00

 

9016

00

 

7318

15

69

 

 

 

8470

 

 

9017

 

 

7315

12

00

 

90

40

8471

 

 

9018

 

 

7318

15

90

 

 

 

8472

 

 

9024

 

 

7318

16

91

 

 

 

8474

 

 

9025

 

 

7318

19

00

 

 

 

8475

 

 

9026

 

 

7318

22

00

 

 

 

8477

 

 

9027

 

 

7320

20

89

 

 

 

8478

 

 

9028

 

 

7322

 

 

 

 

 

8480

 

 

9029

20

31

7323

99

99

 

 

 

8481

20

10

9030

 

 

7324

90

00

 

 

 

8481

30

99

9031

 

 

7326

90

98

 

 

 

8481

40

 

9032

 

 

7412

20

00

 

 

 

8481

80

99

9033

00

00

7415

21

00

 

 

 

8482

10

90

9209

91

00

7415

29

00

 

 

 

8482

80

00

9209

92

00

7415

33

00

 

 

 

8483

40

90

9209

94

00

7419

91

00

 

 

 

8483

60

80

9406

00

 

7606

11

91

 

 

 

8484

10

00

9506

70

90

7606

11

93

 

 

 

8486

 

 

 

 

 

7606

11

99

 

 

 

8501

 

 

 

 

 

7610

 

 

 

 

 

8503

00

 

 

 

 

7611

00

00

 

 

 

8504

40

84

 

 

 

7612

 

 

 

 

 

8508

 

 

 

 

 

  • [1]  (Εξαιρουμένου του 8208 40 00).
  • [2]  (Εξαιρουμένου του 7310 21).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην αιτιολογική της έκθεση η Επιτροπή πληροφορεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ότι οι περιφερειακές αρχές της Μαδέρας και των Αζορών ζήτησαν την προσωρινή αναστολή των δασμών του κοινού δασμολογίου για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των τοπικών οικονομικών φορέων και, με τον τρόπο αυτό, να διασφαλίσουν σταθερότερη απασχόληση σε αυτές τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης.

Για να εξασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα αγαθά, -πρώτες ύλες , ανταλλακτικά ή τελικά προϊόντα- δεν θα επιφέρουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, θα διενεργούνται έλεγχοι για να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούνται από τις τοπικές επιχειρήσεις των νησιών για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών πριν πωληθούν ελεύθερα σε άλλες επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο υπόλοιπο έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών των μέτρων δεν είναι δυνατή δεδομένου ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός συνόλου μέτρων προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα προβλήματα των νησιών. Εντούτοις, τα μέτρα θα έχουν επιπτώσεις στα έσοδα από ιδίους πόρους της Ένωσης, τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής, θα υποστούν απώλεια 0,12 ετησίως για την περίοδο 2010-2019.

Βεβαίως οι επιπτώσεις της προτεινόμενης αναστολής των δασμών θα περιορισθούν στις εν λόγω περιοχές και θα βοηθήσουν τις τοπικές ΜΜΕ και τους γεωργούς να κάνουν επενδύσεις και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στην απομακρυσμένη αυτή περιφέρεια της Ένωσης. Στο πλαίσιο της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, οι προσπάθειες λήψης συγκεκριμένων μέτρων τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας και σταθεροποίησης της απασχόλησης μεσοπρόθεσμα, συνάδουν με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας και τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης.

Ενόψει των παραπάνω παρατηρήσεων, η εισηγήτρια προτείνει να εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροποποιήσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στις αυτόνομες περιοχές της Μαδέρας και των Αζορών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

14.10.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομηνία. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

19.10.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

19.10.2009

IMCO

19.10.2009

 

 

Αποφάσισε να μην γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία απόφασης

BUDG

21.10.2009

IMCO

14.9.2009

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Danuta Maria Hübner

4.11.2009

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - ημερομηνία απόφασης

3.12.2009

Ημερομηνία έγκρισης

30.12.2009