MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille

  4.1.2010 - (KOM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS)) - *

  Aluekehitysvaliokunta
  Esittelijä: Danuta Maria Hübner
  (Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohta)


  Menettely : 2009/0125(CNS)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0001/2010
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0001/2010
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille

  (KOM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

  (Erityinen lainsäätämisjärjestys – Kuuleminen)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0370),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0222/2009),

  –   ottaa huomioon komission Euroopan parlamentille ja neuvostolle antaman tiedonannon "Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin" (KOM(2009)0665),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan 1 kohdan,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 2 kohdan,

  –   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7‑0001/2010),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

  2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

  3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

  4.  vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

  5.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

  6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille.

  Tarkistus  1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Jotta investoijille annettaisiin pitkän aikavälin näkymiä ja mahdollistettaisiin se, että talouden toimijat toteuttavat riittävästi näiden alueiden taloudellista ja sosiaalista ympäristöä vakauttavia teollisia ja kaupallisia toimia, on aiheellista suspendoida kokonaan eräiden tavaroiden yhteisön tullitariffin tullit 10 vuodeksi 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen.

  5. Jotta investoijille annettaisiin pitkän aikavälin näkymiä ja mahdollistettaisiin se, että talouden toimijat toteuttavat riittävästi näiden alueiden taloudellista ja sosiaalista ympäristöä vakauttavia teollisia ja kaupallisia toimia, on aiheellista suspendoida kokonaan eräiden tavaroiden yhteisön tullitariffin tullit 1 päivän helmikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2019 väliseksi ajaksi.

  Tarkistus  2

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Suspendoidaan kokonaan yhteisön tullitariffin tullit 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2019 väliseksi ajaksi Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille maatalouskäyttöön taikka kaupallisen tai teolliseen käyttöön tuotavilta liitteessä I luetelluilta valmiilta tuotteilta.

  Suspendoidaan kokonaan yhteisön tullitariffin tullit 1 päivän helmikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2019 väliseksi ajaksi Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille maatalouskäyttöön taikka kaupallisen tai teolliseen käyttöön tuotavilta liitteessä I luetelluilta valmiilta tuotteilta.

  Tarkistus  3

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Suspendoidaan kokonaan 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2019 väliseksi ajaksi Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille suuntautuvassa tuonnissa kannettavat yhteisön tullitariffin tullit liitteessä II luetelluilta raaka-aineilta, osilta ja komponenteilta, jotka käytetään maataloustarkoituksiin taikka teolliseen jalostukseen tai ylläpitoon Madeiran ja Azoreiden autonomisilla alueilla.

  Suspendoidaan kokonaan 1 päivän helmikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2019 väliseksi ajaksi Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille suuntautuvassa tuonnissa kannettavat yhteisön tullitariffin tullit liitteessä II luetelluilta raaka-aineilta, osilta ja komponenteilta, jotka käytetään maataloustarkoituksiin taikka teolliseen jalostukseen tai ylläpitoon Madeiran ja Azoreiden autonomisilla alueilla.

  Tarkistus  4

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

  Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2010.

  Tarkistus  5

  Ehdotus asetukseksi

  LIITE II – taulukko

  Komission teksti

  CN-koodi

  CN-koodi

  CN-koodi

  CN-koodi

  3102

  40

  10

  7318

  22

  00

  8415

  90

  00

  8529

  10

  39

  3105

  20

  10

  7320

  20

  89

  8421

  23

  00

  8529

  10

  80

  4008

  29

  00

  7323

  99

  99

  8421

  29

  00

  8529

  10

  95

  4009

  42

  00

  7324

  90

  00

  8421

  31

  00

  8529

  90

  65

  4010

  12

  00

  7326

  90

  98

  8421

  99

  00

  8529

  90

  97

  4015

  90

  00

  7412

  20

  00

  8440

  90

  00

  8531

  90

  85

  4016

  93

  00

  7415

  21

  00

  8442

  40

  00

  8539

  31

  90

  4016

  99

  97

  7415

  29

  00

  8450

  90

  00

  8543

  70

  90

  5401

  10

  90

  7415

  33

  00

  8451

  90

  00

  8544

  20

  00

  5407

  42

  00

  7419

  91

  00

  8452

  90

  00

  8544

  42

  90

  5407

  72

  00

  7606

  11

  91

  8478

  90

  00

  8544

  49

  93

  5601

  21

  90

  7606

  11

  93

  8481

  20

  10

  9005

  90

  00

  5608

   

   

  7606

  11

  99

  8481

  30

  99

  9011

  90

  90

  5806

  32

  90

  7616

  10

  00

  8481

  40

   

  9014

  90

  00

  5806

  32

  90

  7907

  00

   

  8481

  80

  99

  9015

  90

  00

  5901

  90

  00

  8207

  90

  99

  8482

  10

  90

  9024

  90

  00

  5905

  00

  90

  8302

  42

  00

  8482

  80

  00

  9029

  20

  31

  6217

  90

  00

  8302

  49

  00

  8483

  40

  90

  9209

  91

  00

  6406

  20

  90

  8308

  90

  00

  8483

  60

  80

  9209

  92

  00

  7303

  00

  90

  8406

  90

  90

  8484

  10

  00

  9209

  94

  00

  7315

  12

  00

  8409

  91

  00

  8503

  00

  99

  9506

  70

  90

  7315

  89

  00

  8409

  99

  00

  8509

  90

  00

   

   

   

  7318

  14

  91

  8411

  99

  00

  8511

  80

  00

   

   

   

  7318

  15

  69

  8412

  90

  40

  8511

  90

  00

   

   

   

  7318

  15

  90

  8413

  30

  80

  8513

  90

  00

   

   

   

  7318

  16

  91

  8413

  70

  89

  8514

  90

  00

   

   

   

  7318

  19

  00

  8414

  90

  00

  8529

  10

  31

   

   

   

  Tarkistus

  CN-koodi

  CN-koodi

  CN-koodi

  CN-koodi

  3102

  40

  10

  7613

  00

  00

  8442

  40

  00

  8509

  90

  00

  3105

  20

  10

  7616

  10

  00

  8443

   

   

  8511

  80

  00

  4008

  29

  00

  7907

  00

   

  8444

  00

   

  8511

  90

  00

  4009

  42

  00

  8202

   

   

  8445

   

   

  8513

  90

  00

  4010

  12

  00

  8203

   

   

  8446

   

   

  8514

   

   

  4015

  90

  00

  8204

   

   

  8447

   

   

  8515

   

   

  4016

  93

  00

  8205

   

   

  8448

   

   

  8517

   

   

  4016

  99

  97

  8207

   

   

  8450

   

   

  8526

   

   

  5401

  10

  90

  8208[1]

   

   

  8451

   

   

  8529

  10

  31

  5407

  42

  00

  8209

  00

   

  8452

   

   

  8529

  10

  95

  5407

  72

  00

  8210

  00

  00

  8453

   

   

  8529

  90

  20

  5601

  21

  90

  8302

  42

  00

  8456

   

   

  8529

  90

  65

  5608

   

   

  8302

  49

  00

  8457

   

   

  8529

  90

  97

  5806

  32

  90

  8303

  00

   

  8458

   

   

  8531

  90

  85

  5901

  90

  00

  8304

  00

  00

  8459

   

   

  8537

  10

  99

  5905

  00

  90

  8307

  90

  00

  8460

   

   

  8539

  31

  90

  6217

  90

  00

  8308

  90

  00

  8461

   

   

  8543

   

   

  6406

  20

  90

  8402

   

   

  8462

   

   

  8544

   

   

  6804

   

   

  8403

   

   

  8463

   

   

  9005

  90

  00

  7303

  00

  90

  8404

   

   

  8464

   

   

  9010

   

   

  7308

   

   

  8405

   

   

  8465

   

   

  9011

   

   

  7309

  00

   

  8406

   

   

  8466

   

   

  9012

   

   

  7310[2]

   

   

  8407

   

   

  8467

   

   

  9014

  90

  00

  7315

  12

  00

  8408

   

   

  8468

   

   

  9015

  90

  00

  7318

  14

  91

  8409

   

   

  8469

  00

   

  9016

  00

   

  7318

  15

  69

   

   

   

  8470

   

   

  9017

   

   

  7315

  12

  00

   

  90

  40

  8471

   

   

  9018

   

   

  7318

  15

  90

   

   

   

  8472

   

   

  9024

   

   

  7318

  16

  91

   

   

   

  8474

   

   

  9025

   

   

  7318

  19

  00

   

   

   

  8475

   

   

  9026

   

   

  7318

  22

  00

   

   

   

  8477

   

   

  9027

   

   

  7320

  20

  89

   

   

   

  8478

   

   

  9028

   

   

  7322

   

   

   

   

   

  8480

   

   

  9029

  20

  31

  7323

  99

  99

   

   

   

  8481

  20

  10

  9030

   

   

  7324

  90

  00

   

   

   

  8481

  30

  99

  9031

   

   

  7326

  90

  98

   

   

   

  8481

  40

   

  9032

   

   

  7412

  20

  00

   

   

   

  8481

  80

  99

  9033

  00

  00

  7415

  21

  00

   

   

   

  8482

  10

  90

  9209

  91

  00

  7415

  29

  00

   

   

   

  8482

  80

  00

  9209

  92

  00

  7415

  33

  00

   

   

   

  8483

  40

  90

  9209

  94

  00

  7419

  91

  00

   

   

   

  8483

  60

  80

  9406

  00

   

  7606

  11

  91

   

   

   

  8484

  10

  00

  9506

  70

  90

  7606

  11

  93

   

   

   

  8486

   

   

   

   

   

  7606

  11

  99

   

   

   

  8501

   

   

   

   

   

  7610

   

   

   

   

   

  8503

  00

   

   

   

   

  7611

  00

  00

   

   

   

  8504

  40

  84

   

   

   

  7612

   

   

   

   

   

  8508

   

   

   

   

   

  • [1]  (Lukuun ottamatta 8208 40 00).
  • [2]  (Lukuun ottamatta 7310 21).

  PERUSTELUT

  Euroopan komissio ilmoittaa perusteluissaan neuvostolle ja parlamentille, että Madeiran ja Azoreiden alueviranomaiset ovat hakeneet yhteisen tullitariffin tullien tilapäistä suspensiota, jotta paikallisten talouden toimijoiden kilpailukyky paranisi ja työllisyys vakaantuisi näillä unionin syrjäisimmillä alueilla.

  Sen takaamiseksi, etteivät maahantuodut tavarat − olivatpa ne raaka-aineita, osia tai valmiita tuotteita − vääristä kilpailua, valvotaan, että paikalliset yritykset käyttävät tavaroita saarilla vähintään kahden vuoden ajan ennen kuin ne voidaan myydä vapaasti muualla Euroopan yhteisön alueella sijaitseville yrityksille.

  Mainittujen toimien vaikutusta on mahdotonta arvioida, koska ne ovat olennainen osa saarten erityisongelmiin mukautettujen toimenpiteiden sarjaa. Toimenpiteet vaikuttavat kuitenkin unionin omista varoista saataviin tuloihin, joiden Euroopan komissio arvioi pienentyvän 0,12 miljoonalla vuodessa ajanjaksolla 2010−2019.

  On selvää, että ehdotettu suspensio rajoittuu vain asianomaisiin alueisiin ja auttaa pk-yrityksiä ja maanviljelijöitä sijoittamaan ja luomaan työpaikkoja tällä unionin syrjäisimmällä alueella. Nykyisen taloudellisen taantuman aikana voidaan katsoa, että tarve toteuttaa erityistoimenpiteitä taloudellisen toiminnan edistämiseksi ja työllisyyden vakaannuttamiseksi keskipitkällä aikavälillä sopii hyvin Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan sekä toimenpiteisiin, joita tarvitaan unionin syrjäisimpien alueiden erityisongelmien ratkaisemiseksi.

  Edellä esitetyn perusteella esittelijä ehdottaa, että komission ehdotus hyväksytään ilman tarkistuksia.

  ASIANKÄSITTELY

  Otsikko

  Yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäinen suspendointi eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Madeiralle ja Azoreille

  Viiteasiakirjat

  KOM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

  EP:n kuuleminen (pvä)

  14.10.2009

  Asiasta vastaava valiokunta

    Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  REGI

  19.10.2009

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

    Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

  19.10.2009

  IMCO

  19.10.2009

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

    Päätös tehty (pvä)

  BUDG

  21.10.2009

  IMCO

  14.9.2009

   

   

  Esittelijä(t)

    Nimitetty (pvä)

  Danuta Maria Hübner

  4.11.2009

   

   

  Simplified procedure - date of decision

  3.12.2009

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  30.12.2009