MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille

4.1.2010 - (KOM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS)) - *

Aluekehitysvaliokunta
Esittelijä: Danuta Maria Hübner
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohta)


Menettely : 2009/0125(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0001/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0001/2010
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille

(KOM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0370),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0222/2009),

–   ottaa huomioon komission Euroopan parlamentille ja neuvostolle antaman tiedonannon "Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin" (KOM(2009)0665),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7‑0001/2010),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

5.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

5. Jotta investoijille annettaisiin pitkän aikavälin näkymiä ja mahdollistettaisiin se, että talouden toimijat toteuttavat riittävästi näiden alueiden taloudellista ja sosiaalista ympäristöä vakauttavia teollisia ja kaupallisia toimia, on aiheellista suspendoida kokonaan eräiden tavaroiden yhteisön tullitariffin tullit 10 vuodeksi 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen.

5. Jotta investoijille annettaisiin pitkän aikavälin näkymiä ja mahdollistettaisiin se, että talouden toimijat toteuttavat riittävästi näiden alueiden taloudellista ja sosiaalista ympäristöä vakauttavia teollisia ja kaupallisia toimia, on aiheellista suspendoida kokonaan eräiden tavaroiden yhteisön tullitariffin tullit 1 päivän helmikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2019 väliseksi ajaksi.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Suspendoidaan kokonaan yhteisön tullitariffin tullit 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2019 väliseksi ajaksi Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille maatalouskäyttöön taikka kaupallisen tai teolliseen käyttöön tuotavilta liitteessä I luetelluilta valmiilta tuotteilta.

Suspendoidaan kokonaan yhteisön tullitariffin tullit 1 päivän helmikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2019 väliseksi ajaksi Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille maatalouskäyttöön taikka kaupallisen tai teolliseen käyttöön tuotavilta liitteessä I luetelluilta valmiilta tuotteilta.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

2 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Suspendoidaan kokonaan 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2019 väliseksi ajaksi Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille suuntautuvassa tuonnissa kannettavat yhteisön tullitariffin tullit liitteessä II luetelluilta raaka-aineilta, osilta ja komponenteilta, jotka käytetään maataloustarkoituksiin taikka teolliseen jalostukseen tai ylläpitoon Madeiran ja Azoreiden autonomisilla alueilla.

Suspendoidaan kokonaan 1 päivän helmikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2019 väliseksi ajaksi Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille suuntautuvassa tuonnissa kannettavat yhteisön tullitariffin tullit liitteessä II luetelluilta raaka-aineilta, osilta ja komponenteilta, jotka käytetään maataloustarkoituksiin taikka teolliseen jalostukseen tai ylläpitoon Madeiran ja Azoreiden autonomisilla alueilla.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2010.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

LIITE II – taulukko

Komission teksti

CN-koodi

CN-koodi

CN-koodi

CN-koodi

3102

40

10

7318

22

00

8415

90

00

8529

10

39

3105

20

10

7320

20

89

8421

23

00

8529

10

80

4008

29

00

7323

99

99

8421

29

00

8529

10

95

4009

42

00

7324

90

00

8421

31

00

8529

90

65

4010

12

00

7326

90

98

8421

99

00

8529

90

97

4015

90

00

7412

20

00

8440

90

00

8531

90

85

4016

93

00

7415

21

00

8442

40

00

8539

31

90

4016

99

97

7415

29

00

8450

90

00

8543

70

90

5401

10

90

7415

33

00

8451

90

00

8544

20

00

5407

42

00

7419

91

00

8452

90

00

8544

42

90

5407

72

00

7606

11

91

8478

90

00

8544

49

93

5601

21

90

7606

11

93

8481

20

10

9005

90

00

5608

 

 

7606

11

99

8481

30

99

9011

90

90

5806

32

90

7616

10

00

8481

40

 

9014

90

00

5806

32

90

7907

00

 

8481

80

99

9015

90

00

5901

90

00

8207

90

99

8482

10

90

9024

90

00

5905

00

90

8302

42

00

8482

80

00

9029

20

31

6217

90

00

8302

49

00

8483

40

90

9209

91

00

6406

20

90

8308

90

00

8483

60

80

9209

92

00

7303

00

90

8406

90

90

8484

10

00

9209

94

00

7315

12

00

8409

91

00

8503

00

99

9506

70

90

7315

89

00

8409

99

00

8509

90

00

 

 

 

7318

14

91

8411

99

00

8511

80

00

 

 

 

7318

15

69

8412

90

40

8511

90

00

 

 

 

7318

15

90

8413

30

80

8513

90

00

 

 

 

7318

16

91

8413

70

89

8514

90

00

 

 

 

7318

19

00

8414

90

00

8529

10

31

 

 

 

Tarkistus

CN-koodi

CN-koodi

CN-koodi

CN-koodi

3102

40

10

7613

00

00

8442

40

00

8509

90

00

3105

20

10

7616

10

00

8443

 

 

8511

80

00

4008

29

00

7907

00

 

8444

00

 

8511

90

00

4009

42

00

8202

 

 

8445

 

 

8513

90

00

4010

12

00

8203

 

 

8446

 

 

8514

 

 

4015

90

00

8204

 

 

8447

 

 

8515

 

 

4016

93

00

8205

 

 

8448

 

 

8517

 

 

4016

99

97

8207

 

 

8450

 

 

8526

 

 

5401

10

90

8208[1]

 

 

8451

 

 

8529

10

31

5407

42

00

8209

00

 

8452

 

 

8529

10

95

5407

72

00

8210

00

00

8453

 

 

8529

90

20

5601

21

90

8302

42

00

8456

 

 

8529

90

65

5608

 

 

8302

49

00

8457

 

 

8529

90

97

5806

32

90

8303

00

 

8458

 

 

8531

90

85

5901

90

00

8304

00

00

8459

 

 

8537

10

99

5905

00

90

8307

90

00

8460

 

 

8539

31

90

6217

90

00

8308

90

00

8461

 

 

8543

 

 

6406

20

90

8402

 

 

8462

 

 

8544

 

 

6804

 

 

8403

 

 

8463

 

 

9005

90

00

7303

00

90

8404

 

 

8464

 

 

9010

 

 

7308

 

 

8405

 

 

8465

 

 

9011

 

 

7309

00

 

8406

 

 

8466

 

 

9012

 

 

7310[2]

 

 

8407

 

 

8467

 

 

9014

90

00

7315

12

00

8408

 

 

8468

 

 

9015

90

00

7318

14

91

8409

 

 

8469

00

 

9016

00

 

7318

15

69

 

 

 

8470

 

 

9017

 

 

7315

12

00

 

90

40

8471

 

 

9018

 

 

7318

15

90

 

 

 

8472

 

 

9024

 

 

7318

16

91

 

 

 

8474

 

 

9025

 

 

7318

19

00

 

 

 

8475

 

 

9026

 

 

7318

22

00

 

 

 

8477

 

 

9027

 

 

7320

20

89

 

 

 

8478

 

 

9028

 

 

7322

 

 

 

 

 

8480

 

 

9029

20

31

7323

99

99

 

 

 

8481

20

10

9030

 

 

7324

90

00

 

 

 

8481

30

99

9031

 

 

7326

90

98

 

 

 

8481

40

 

9032

 

 

7412

20

00

 

 

 

8481

80

99

9033

00

00

7415

21

00

 

 

 

8482

10

90

9209

91

00

7415

29

00

 

 

 

8482

80

00

9209

92

00

7415

33

00

 

 

 

8483

40

90

9209

94

00

7419

91

00

 

 

 

8483

60

80

9406

00

 

7606

11

91

 

 

 

8484

10

00

9506

70

90

7606

11

93

 

 

 

8486

 

 

 

 

 

7606

11

99

 

 

 

8501

 

 

 

 

 

7610

 

 

 

 

 

8503

00

 

 

 

 

7611

00

00

 

 

 

8504

40

84

 

 

 

7612

 

 

 

 

 

8508

 

 

 

 

 

  • [1]  (Lukuun ottamatta 8208 40 00).
  • [2]  (Lukuun ottamatta 7310 21).

PERUSTELUT

Euroopan komissio ilmoittaa perusteluissaan neuvostolle ja parlamentille, että Madeiran ja Azoreiden alueviranomaiset ovat hakeneet yhteisen tullitariffin tullien tilapäistä suspensiota, jotta paikallisten talouden toimijoiden kilpailukyky paranisi ja työllisyys vakaantuisi näillä unionin syrjäisimmillä alueilla.

Sen takaamiseksi, etteivät maahantuodut tavarat − olivatpa ne raaka-aineita, osia tai valmiita tuotteita − vääristä kilpailua, valvotaan, että paikalliset yritykset käyttävät tavaroita saarilla vähintään kahden vuoden ajan ennen kuin ne voidaan myydä vapaasti muualla Euroopan yhteisön alueella sijaitseville yrityksille.

Mainittujen toimien vaikutusta on mahdotonta arvioida, koska ne ovat olennainen osa saarten erityisongelmiin mukautettujen toimenpiteiden sarjaa. Toimenpiteet vaikuttavat kuitenkin unionin omista varoista saataviin tuloihin, joiden Euroopan komissio arvioi pienentyvän 0,12 miljoonalla vuodessa ajanjaksolla 2010−2019.

On selvää, että ehdotettu suspensio rajoittuu vain asianomaisiin alueisiin ja auttaa pk-yrityksiä ja maanviljelijöitä sijoittamaan ja luomaan työpaikkoja tällä unionin syrjäisimmällä alueella. Nykyisen taloudellisen taantuman aikana voidaan katsoa, että tarve toteuttaa erityistoimenpiteitä taloudellisen toiminnan edistämiseksi ja työllisyyden vakaannuttamiseksi keskipitkällä aikavälillä sopii hyvin Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan sekä toimenpiteisiin, joita tarvitaan unionin syrjäisimpien alueiden erityisongelmien ratkaisemiseksi.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä ehdottaa, että komission ehdotus hyväksytään ilman tarkistuksia.

ASIANKÄSITTELY

Otsikko

Yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäinen suspendointi eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Madeiralle ja Azoreille

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

14.10.2009

Asiasta vastaava valiokunta

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

19.10.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

19.10.2009

IMCO

19.10.2009

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

  Päätös tehty (pvä)

BUDG

21.10.2009

IMCO

14.9.2009

 

 

Esittelijä(t)

  Nimitetty (pvä)

Danuta Maria Hübner

4.11.2009

 

 

Simplified procedure - date of decision

3.12.2009

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

30.12.2009