Ziņojums - A7-0001/2010Ziņojums
A7-0001/2010

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu dažu rūpniecības ražojumu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos

4.1.2010 - (COM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS)) - *

Reģionālās attīstības komiteja
Referente: Danuta Maria Hübner
(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 46. panta 2. punkts)


Procedūra : 2009/0125(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0001/2010
Iesniegtie teksti :
A7-0001/2010
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu dažu rūpniecības ražojumu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos

(COM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0370),

–   ņemot vērā EK līguma 299. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7‑0222/2009),

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. panta 1. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 46. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A7‑0001/2010),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju atbilstīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa uzsākt saskaņošanas procedūru, kas paredzēta 1975. gada 4. marta Kopīgajā deklarācijā, ja Padome ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

5.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt savu nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Lai investoriem pavērtu ilgtermiņa perspektīvu un uzņēmējiem dotu iespēju sasniegt tādu rūpnieciskās un komerciālās darbības līmeni, kas stabilizē attiecīgo reģionu sociālekonomisko vidi, ir lietderīgi pilnībā atlikt kopīgā muitas tarifa nodokļus dažām precēm uz 10 gadiem no 2010. gada 1. janvāra.

(5) Lai investoriem pavērtu ilgtermiņa perspektīvu un uzņēmējiem dotu iespēju sasniegt tādu rūpnieciskās un komerciālās darbības līmeni, kas stabilizē attiecīgo reģionu sociālekonomisko vidi, ir lietderīgi pilnībā atlikt kopīgā muitas tarifa nodokļus dažām precēm laikposmā no 2010. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

No 2010. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim pilnībā atliek kopīgā muitas tarifa nodokļu piemērošanu I pielikumā norādīto gatavo ražojumu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos izmantošanai lauksaimniecībā, rūpniecībā vai komerciālām vajadzībām.

No 2010. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. decembrim pilnībā atliek kopīgā muitas tarifa nodokļu piemērošanu I pielikumā norādīto gatavo ražojumu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos izmantošanai lauksaimniecībā, rūpniecībā vai komerciālām vajadzībām.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

2. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

No 2010. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim pilnībā atliek kopīgā muitas tarifa nodokļu piemērošanu tādu izejmateriālu, rezerves daļu un komponentu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos, kuri norādīti II pielikumā un kurus izmanto lauksaimniecības vajadzībām, rūpnieciskai pārveidošanai vai tehniskajai apkopei Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos.

No 2010. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. decembrim pilnībā atliek kopīgā muitas tarifa nodokļu piemērošanu tādu izejmateriālu, rezerves daļu un komponentu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos, kuri norādīti II pielikumā un kurus izmanto lauksaimniecības vajadzībām, rūpnieciskai pārveidošanai vai tehniskajai apkopei Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

To piemēro no 2010. gada 1. februāra.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

II Pielikums – Tabula

Komisijas ierosinātais teksts

KN kods

KN kods

KN kods

KN kods

3102

40

10

7318

22

00

8415

90

00

8529

10

39

3105

20

10

7320

20

89

8421

23

00

8529

10

80

4008

29

00

7323

99

99

8421

29

00

8529

10

95

4009

42

00

7324

90

00

8421

31

00

8529

90

65

4010

12

00

7326

90

98

8421

99

00

8529

90

97

4015

90

00

7412

20

00

8440

90

00

8531

90

85

4016

93

00

7415

21

00

8442

40

00

8539

31

90

4016

99

97

7415

29

00

8450

90

00

8543

70

90

5401

10

90

7415

33

00

8451

90

00

8544

20

00

5407

42

00

7419

91

00

8452

90

00

8544

42

90

5407

72

00

7606

11

91

8478

90

00

8544

49

93

5601

21

90

7606

11

93

8481

20

10

9005

90

00

5608

 

 

7606

11

99

8481

30

99

9011

90

90

5806

32

90

7616

10

00

8481

40

 

9014

90

00

5806

32

90

7907

00

 

8481

80

99

9015

90

00

5901

90

00

8207

90

99

8482

10

90

9024

90

00

5905

00

90

8302

42

00

8482

80

00

9029

20

31

6217

90

00

8302

49

00

8483

40

90

9209

91

00

6406

20

90

8308

90

00

8483

60

80

9209

92

00

7303

00

90

8406

90

90

8484

10

00

9209

94

00

7315

12

00

8409

91

00

8503

00

99

9506

70

90

7315

89

00

8409

99

00

8509

90

00

 

 

 

7318

14

91

8411

99

00

8511

80

00

 

 

 

7318

15

69

8412

90

40

8511

90

00

 

 

 

7318

15

90

8413

30

80

8513

90

00

 

 

 

7318

16

91

8413

70

89

8514

90

00

 

 

 

7318

19

00

8414

90

00

8529

10

31

 

 

 

Grozījums

KN kods

KN kods

KN kods

KN kods

3102

40

10

7613

00

00

8442

40

00

8509

90

00

3105

20

10

7616

10

00

8443

 

 

8511

80

00

4008

29

00

7907

00

 

8444

00

 

8511

90

00

4009

42

00

8202

 

 

8445

 

 

8513

90

00

4010

12

00

8203

 

 

8446

 

 

8514

 

 

4015

90

00

8204

 

 

8447

 

 

8515

 

 

4016

93

00

8205

 

 

8448

 

 

8517

 

 

4016

99

97

8207

 

 

8450

 

 

8526

 

 

5401

10

90

8208[1]

 

 

8451

 

 

8529

10

31

5407

42

00

8209

00

 

8452

 

 

8529

10

95

5407

72

00

8210

00

00

8453

 

 

8529

90

20

5601

21

90

8302

42

00

8456

 

 

8529

90

65

5608

 

 

8302

49

00

8457

 

 

8529

90

97

5806

32

90

8303

00

 

8458

 

 

8531

90

85

5901

90

00

8304

00

00

8459

 

 

8537

10

99

5905

00

90

8307

90

00

8460

 

 

8539

31

90

6217

90

00

8308

90

00

8461

 

 

8543

 

 

6406

20

90

8402

 

 

8462

 

 

8544

 

 

6804

 

 

8403

 

 

8463

 

 

9005

90

00

7303

00

90

8404

 

 

8464

 

 

9010

 

 

7308

 

 

8405

 

 

8465

 

 

9011

 

 

7309

00

 

8406

 

 

8466

 

 

9012

 

 

7310[2]

 

 

8407

 

 

8467

 

 

9014

90

00

7315

12

00

8408

 

 

8468

 

 

9015

90

00

7318

14

91

8409

 

 

8469

00

 

9016

00

 

7318

15

69

 

 

 

8470

 

 

9017

 

 

7315

12

00

 

90

40

8471

 

 

9018

 

 

7318

15

90

 

 

 

8472

 

 

9024

 

 

7318

16

91

 

 

 

8474

 

 

9025

 

 

7318

19

00

 

 

 

8475

 

 

9026

 

 

7318

22

00

 

 

 

8477

 

 

9027

 

 

7320

20

89

 

 

 

8478

 

 

9028

 

 

7322

 

 

 

 

 

8480

 

 

9029

20

31

7323

99

99

 

 

 

8481

20

10

9030

 

 

7324

90

00

 

 

 

8481

30

99

9031

 

 

7326

90

98

 

 

 

8481

40

 

9032

 

 

7412

20

00

 

 

 

8481

80

99

9033

00

00

7415

21

00

 

 

 

8482

10

90

9209

91

00

7415

29

00

 

 

 

8482

80

00

9209

92

00

7415

33

00

 

 

 

8483

40

90

9209

94

00

7419

91

00

 

 

 

8483

60

80

9406

00

 

7606

11

91

 

 

 

8484

10

00

9506

70

90

7606

11

93

 

 

 

8486

 

 

 

 

 

7606

11

99

 

 

 

8501

 

 

 

 

 

7610

 

 

 

 

 

8503

00

 

 

 

 

7611

00

00

 

 

 

8504

40

84

 

 

 

7612

 

 

 

 

 

8508

 

 

 

 

 

  • [1]  (Izņemot 8208 40 00).
  • [2]  (Izņemot 7310 21).

PASKAIDROJUMS

Eiropas Komisija paskaidrojuma rakstā informē Padomi un Parlamentu par to, ka Madeiras un Azoru salu reģionālās varas iestādes ir lūgušas uz laiku pārtraukt kopējā muitas tarifa nodokļu piemērošanu, lai palielinātu vietējo uzņēmēju konkurētspēju un stabilizētu nodarbinātību šajos ES attālākajos reģionos.

Lai nodrošinātu to, ka importētās preces — gan izejmateriāli, gan galaprodukti — nekropļo konkurenci, tās pakļaus kontrolei, kas ļaus garantēt to, ka šo salu vietējie uzņēmumi pirms šādu preču brīvas pārdošanas uzņēmumiem, kas atrodas citās ES daļās, vismaz divus gadus tās izmanto paši.

Attiecīgo pasākumu ietekmi nav iespējams novērtēt, jo tie ir neatņemama daļa no šo salu īpašajām problēmām pielāgotu pasākumu kopuma. Tomēr šie pasākumi ietekmēs ES pašu resursus/ ieņēmumus — saskaņā ar Eiropas Komisijas aprēķiniem šo ieņēmumu ikgadējais samazinājums laikposmā no 2010. līdz 2019. gadam būtu 0,12.

Šīs ierosinātās pārtraukšanas ietekme būs jūtama tikai attiecīgajos reģionos, un tā ļaus vietējiem MVU un lauksaimniekiem veikt ieguldījumus un radīt jaunas darbavietas šajā ES attālākajā reģionā. Pašreizējās krīzes apstākļos īpaši pasākumi, lai stimulētu ekonomisko aktivitāti un stabilizētu nodarbinātību vidēji ilgā laikposmā, varētu labi saskanēt ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu un pasākumiem, kas nepieciešami, lai risinātu ES attālāko reģionu īpašās problēmas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, referents ierosina Komisijas priekšlikumu pieņemt bez grozījumiem.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanas pagaidu atlikšana dažu rūpniecības ražojumu importam Madeirā un Azoru salās

Atsauces

COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

14.10.2009

Atbildīgā komiteja

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

19.10.2009

Komitejas, kurām lūgts sniegtatzinumu

 

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

19.10.2009

IMCO

19.10.2009

 

 

Atzinumu nav sniegusi

  Lēmuma datums

BUDG

21.10.2009

IMCO

14.9.2009

 

 

Referents(-i)

  Iecelšanas datums

Danuta Maria Hübner

4.11.2009

 

 

Vienkāršota procedūra – lēmuma datums

3.12.2009

Pieņemšanas datums

30.12.2009