Ziņojums - A7-0001/2010Ziņojums
A7-0001/2010

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu dažu rūpniecības ražojumu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos

  4.1.2010 - (COM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS)) - *

  Reģionālās attīstības komiteja
  Referente: Danuta Maria Hübner
  (Vienkāršota procedūra — Reglamenta 46. panta 2. punkts)


  Procedūra : 2009/0125(CNS)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A7-0001/2010
  Iesniegtie teksti :
  A7-0001/2010
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu dažu rūpniecības ražojumu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos

  (COM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

  (Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0370),

  –   ņemot vērā EK līguma 299. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7‑0222/2009),

  –   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

  –   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. panta 1. pantu,

  –   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 46. panta 2. punktu,

  –   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A7‑0001/2010),

  1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

  2.  aicina Komisiju atbilstīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 293. panta 2. punktu;

  3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

  4.  prasa uzsākt saskaņošanas procedūru, kas paredzēta 1975. gada 4. marta Kopīgajā deklarācijā, ja Padome ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

  5.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

  6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt savu nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  Grozījums Nr.  1

  Regulas priekšlikums

  5. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5. Lai investoriem pavērtu ilgtermiņa perspektīvu un uzņēmējiem dotu iespēju sasniegt tādu rūpnieciskās un komerciālās darbības līmeni, kas stabilizē attiecīgo reģionu sociālekonomisko vidi, ir lietderīgi pilnībā atlikt kopīgā muitas tarifa nodokļus dažām precēm uz 10 gadiem no 2010. gada 1. janvāra.

  (5) Lai investoriem pavērtu ilgtermiņa perspektīvu un uzņēmējiem dotu iespēju sasniegt tādu rūpnieciskās un komerciālās darbības līmeni, kas stabilizē attiecīgo reģionu sociālekonomisko vidi, ir lietderīgi pilnībā atlikt kopīgā muitas tarifa nodokļus dažām precēm laikposmā no 2010. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. decembrim.

  Grozījums Nr.  2

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  No 2010. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim pilnībā atliek kopīgā muitas tarifa nodokļu piemērošanu I pielikumā norādīto gatavo ražojumu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos izmantošanai lauksaimniecībā, rūpniecībā vai komerciālām vajadzībām.

  No 2010. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. decembrim pilnībā atliek kopīgā muitas tarifa nodokļu piemērošanu I pielikumā norādīto gatavo ražojumu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos izmantošanai lauksaimniecībā, rūpniecībā vai komerciālām vajadzībām.

  Grozījums Nr.  3

  Regulas priekšlikums

  2. pants

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  No 2010. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim pilnībā atliek kopīgā muitas tarifa nodokļu piemērošanu tādu izejmateriālu, rezerves daļu un komponentu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos, kuri norādīti II pielikumā un kurus izmanto lauksaimniecības vajadzībām, rūpnieciskai pārveidošanai vai tehniskajai apkopei Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos.

  No 2010. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. decembrim pilnībā atliek kopīgā muitas tarifa nodokļu piemērošanu tādu izejmateriālu, rezerves daļu un komponentu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos, kuri norādīti II pielikumā un kurus izmanto lauksaimniecības vajadzībām, rūpnieciskai pārveidošanai vai tehniskajai apkopei Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos.

  Grozījums Nr.  4

  Regulas priekšlikums

  9. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  To piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

  To piemēro no 2010. gada 1. februāra.

  Grozījums Nr.  5

  Regulas priekšlikums

  II Pielikums – Tabula

  Komisijas ierosinātais teksts

  KN kods

  KN kods

  KN kods

  KN kods

  3102

  40

  10

  7318

  22

  00

  8415

  90

  00

  8529

  10

  39

  3105

  20

  10

  7320

  20

  89

  8421

  23

  00

  8529

  10

  80

  4008

  29

  00

  7323

  99

  99

  8421

  29

  00

  8529

  10

  95

  4009

  42

  00

  7324

  90

  00

  8421

  31

  00

  8529

  90

  65

  4010

  12

  00

  7326

  90

  98

  8421

  99

  00

  8529

  90

  97

  4015

  90

  00

  7412

  20

  00

  8440

  90

  00

  8531

  90

  85

  4016

  93

  00

  7415

  21

  00

  8442

  40

  00

  8539

  31

  90

  4016

  99

  97

  7415

  29

  00

  8450

  90

  00

  8543

  70

  90

  5401

  10

  90

  7415

  33

  00

  8451

  90

  00

  8544

  20

  00

  5407

  42

  00

  7419

  91

  00

  8452

  90

  00

  8544

  42

  90

  5407

  72

  00

  7606

  11

  91

  8478

  90

  00

  8544

  49

  93

  5601

  21

  90

  7606

  11

  93

  8481

  20

  10

  9005

  90

  00

  5608

   

   

  7606

  11

  99

  8481

  30

  99

  9011

  90

  90

  5806

  32

  90

  7616

  10

  00

  8481

  40

   

  9014

  90

  00

  5806

  32

  90

  7907

  00

   

  8481

  80

  99

  9015

  90

  00

  5901

  90

  00

  8207

  90

  99

  8482

  10

  90

  9024

  90

  00

  5905

  00

  90

  8302

  42

  00

  8482

  80

  00

  9029

  20

  31

  6217

  90

  00

  8302

  49

  00

  8483

  40

  90

  9209

  91

  00

  6406

  20

  90

  8308

  90

  00

  8483

  60

  80

  9209

  92

  00

  7303

  00

  90

  8406

  90

  90

  8484

  10

  00

  9209

  94

  00

  7315

  12

  00

  8409

  91

  00

  8503

  00

  99

  9506

  70

  90

  7315

  89

  00

  8409

  99

  00

  8509

  90

  00

   

   

   

  7318

  14

  91

  8411

  99

  00

  8511

  80

  00

   

   

   

  7318

  15

  69

  8412

  90

  40

  8511

  90

  00

   

   

   

  7318

  15

  90

  8413

  30

  80

  8513

  90

  00

   

   

   

  7318

  16

  91

  8413

  70

  89

  8514

  90

  00

   

   

   

  7318

  19

  00

  8414

  90

  00

  8529

  10

  31

   

   

   

  Grozījums

  KN kods

  KN kods

  KN kods

  KN kods

  3102

  40

  10

  7613

  00

  00

  8442

  40

  00

  8509

  90

  00

  3105

  20

  10

  7616

  10

  00

  8443

   

   

  8511

  80

  00

  4008

  29

  00

  7907

  00

   

  8444

  00

   

  8511

  90

  00

  4009

  42

  00

  8202

   

   

  8445

   

   

  8513

  90

  00

  4010

  12

  00

  8203

   

   

  8446

   

   

  8514

   

   

  4015

  90

  00

  8204

   

   

  8447

   

   

  8515

   

   

  4016

  93

  00

  8205

   

   

  8448

   

   

  8517

   

   

  4016

  99

  97

  8207

   

   

  8450

   

   

  8526

   

   

  5401

  10

  90

  8208[1]

   

   

  8451

   

   

  8529

  10

  31

  5407

  42

  00

  8209

  00

   

  8452

   

   

  8529

  10

  95

  5407

  72

  00

  8210

  00

  00

  8453

   

   

  8529

  90

  20

  5601

  21

  90

  8302

  42

  00

  8456

   

   

  8529

  90

  65

  5608

   

   

  8302

  49

  00

  8457

   

   

  8529

  90

  97

  5806

  32

  90

  8303

  00

   

  8458

   

   

  8531

  90

  85

  5901

  90

  00

  8304

  00

  00

  8459

   

   

  8537

  10

  99

  5905

  00

  90

  8307

  90

  00

  8460

   

   

  8539

  31

  90

  6217

  90

  00

  8308

  90

  00

  8461

   

   

  8543

   

   

  6406

  20

  90

  8402

   

   

  8462

   

   

  8544

   

   

  6804

   

   

  8403

   

   

  8463

   

   

  9005

  90

  00

  7303

  00

  90

  8404

   

   

  8464

   

   

  9010

   

   

  7308

   

   

  8405

   

   

  8465

   

   

  9011

   

   

  7309

  00

   

  8406

   

   

  8466

   

   

  9012

   

   

  7310[2]

   

   

  8407

   

   

  8467

   

   

  9014

  90

  00

  7315

  12

  00

  8408

   

   

  8468

   

   

  9015

  90

  00

  7318

  14

  91

  8409

   

   

  8469

  00

   

  9016

  00

   

  7318

  15

  69

   

   

   

  8470

   

   

  9017

   

   

  7315

  12

  00

   

  90

  40

  8471

   

   

  9018

   

   

  7318

  15

  90

   

   

   

  8472

   

   

  9024

   

   

  7318

  16

  91

   

   

   

  8474

   

   

  9025

   

   

  7318

  19

  00

   

   

   

  8475

   

   

  9026

   

   

  7318

  22

  00

   

   

   

  8477

   

   

  9027

   

   

  7320

  20

  89

   

   

   

  8478

   

   

  9028

   

   

  7322

   

   

   

   

   

  8480

   

   

  9029

  20

  31

  7323

  99

  99

   

   

   

  8481

  20

  10

  9030

   

   

  7324

  90

  00

   

   

   

  8481

  30

  99

  9031

   

   

  7326

  90

  98

   

   

   

  8481

  40

   

  9032

   

   

  7412

  20

  00

   

   

   

  8481

  80

  99

  9033

  00

  00

  7415

  21

  00

   

   

   

  8482

  10

  90

  9209

  91

  00

  7415

  29

  00

   

   

   

  8482

  80

  00

  9209

  92

  00

  7415

  33

  00

   

   

   

  8483

  40

  90

  9209

  94

  00

  7419

  91

  00

   

   

   

  8483

  60

  80

  9406

  00

   

  7606

  11

  91

   

   

   

  8484

  10

  00

  9506

  70

  90

  7606

  11

  93

   

   

   

  8486

   

   

   

   

   

  7606

  11

  99

   

   

   

  8501

   

   

   

   

   

  7610

   

   

   

   

   

  8503

  00

   

   

   

   

  7611

  00

  00

   

   

   

  8504

  40

  84

   

   

   

  7612

   

   

   

   

   

  8508

   

   

   

   

   

  • [1]  (Izņemot 8208 40 00).
  • [2]  (Izņemot 7310 21).

  PASKAIDROJUMS

  Eiropas Komisija paskaidrojuma rakstā informē Padomi un Parlamentu par to, ka Madeiras un Azoru salu reģionālās varas iestādes ir lūgušas uz laiku pārtraukt kopējā muitas tarifa nodokļu piemērošanu, lai palielinātu vietējo uzņēmēju konkurētspēju un stabilizētu nodarbinātību šajos ES attālākajos reģionos.

  Lai nodrošinātu to, ka importētās preces — gan izejmateriāli, gan galaprodukti — nekropļo konkurenci, tās pakļaus kontrolei, kas ļaus garantēt to, ka šo salu vietējie uzņēmumi pirms šādu preču brīvas pārdošanas uzņēmumiem, kas atrodas citās ES daļās, vismaz divus gadus tās izmanto paši.

  Attiecīgo pasākumu ietekmi nav iespējams novērtēt, jo tie ir neatņemama daļa no šo salu īpašajām problēmām pielāgotu pasākumu kopuma. Tomēr šie pasākumi ietekmēs ES pašu resursus/ ieņēmumus — saskaņā ar Eiropas Komisijas aprēķiniem šo ieņēmumu ikgadējais samazinājums laikposmā no 2010. līdz 2019. gadam būtu 0,12.

  Šīs ierosinātās pārtraukšanas ietekme būs jūtama tikai attiecīgajos reģionos, un tā ļaus vietējiem MVU un lauksaimniekiem veikt ieguldījumus un radīt jaunas darbavietas šajā ES attālākajā reģionā. Pašreizējās krīzes apstākļos īpaši pasākumi, lai stimulētu ekonomisko aktivitāti un stabilizētu nodarbinātību vidēji ilgā laikposmā, varētu labi saskanēt ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu un pasākumiem, kas nepieciešami, lai risinātu ES attālāko reģionu īpašās problēmas.

  Ņemot vērā iepriekš minēto, referents ierosina Komisijas priekšlikumu pieņemt bez grozījumiem.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanas pagaidu atlikšana dažu rūpniecības ražojumu importam Madeirā un Azoru salās

  Atsauces

  COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

  Datums, kad notika apspriešanās ar EP

  14.10.2009

  Atbildīgā komiteja

    Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  REGI

  19.10.2009

  Komitejas, kurām lūgts sniegtatzinumu

   

    Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  BUDG

  19.10.2009

  IMCO

  19.10.2009

   

   

  Atzinumu nav sniegusi

    Lēmuma datums

  BUDG

  21.10.2009

  IMCO

  14.9.2009

   

   

  Referents(-i)

    Iecelšanas datums

  Danuta Maria Hübner

  4.11.2009

   

   

  Vienkāršota procedūra – lēmuma datums

  3.12.2009

  Pieņemšanas datums

  30.12.2009