Procedura : 2009/0125(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0001/2010

Teksty złożone :

A7-0001/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 20/01/2010 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0002

SPRAWOZDANIE     *
PDF 177kWORD 234k
4.1.2010
PE 430.601v02-00 A7-0001/2010

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady czasowo zawieszającego cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Madery i Azorów

(COM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

Komisja Rozwoju Regionalnego

Sprawozdawca: Danuta Maria Hübner

(Procedura uproszczona – art. 46 ust. 2 Regulaminu)

ERRATY/ADDENDA
POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady czasowo zawieszającego cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Madery i Azorów

(COM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

(specjalna procedura ustawodawcza – procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0370),

–   uwzględniając art. 299 ust. 2 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0222/2009),

–   uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–   uwzględniając art. 349 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 i 46 ust. 2 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0001/2010),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.  występuje o rozpoczęcie postępowania porozumiewawczego przewidzianego we wspólnej deklaracji z dnia 4 marca 1975 r., jeżeli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu;

5.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

6.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania swego stanowiska Radzie oraz Komisji, jak również parlamentom państw członkowskich.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W celu zapewnienia inwestorom długoterminowych perspektyw i umożliwienia podmiotom gospodarczym osiągnięcia poziomu działalności przemysłowej i handlowej, który przyczyniłby się do stabilizacji środowiska ekonomiczno-społecznego zainteresowanych regionów, należy całkowicie zawiesić cła Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre towary na okres 10 lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r.

(5) W celu zapewnienia inwestorom długoterminowych perspektyw i umożliwienia podmiotom gospodarczym osiągnięcia poziomu działalności przemysłowej i handlowej, który przyczyniłby się do stabilizacji środowiska ekonomiczno-społecznego zainteresowanych regionów, należy całkowicie zawiesić cła Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre towary począwszy od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zawiesza się całkowicie cła Wspólnej Taryfy Celnej obowiązujące przy przywozie do regionów autonomicznych Madery i Azorów wyrobów gotowych przeznaczonych do użytku w rolnictwie oraz w celach handlowych i przemysłowych, wymienionych w załączniku I.

Od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zawiesza się całkowicie cła Wspólnej Taryfy Celnej obowiązujące przy przywozie do regionów autonomicznych Madery i Azorów wyrobów gotowych przeznaczonych do użytku w rolnictwie oraz w celach handlowych i przemysłowych, wymienionych w załączniku I.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zawiesza się całkowicie cła Wspólnej Taryfy Celnej obowiązujące przy przywozie surowców, części i składników wymienionych w załączniku II i wykorzystywanych do celów rolniczych oraz do przetwarzania przemysłowego i konserwacji w regionach autonomicznych Madery i Azorów.

Od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zawiesza się całkowicie cła Wspólnej Taryfy Celnej obowiązujące przy przywozie surowców, części i składników wymienionych w załączniku II i wykorzystywanych do celów rolniczych oraz do przetwarzania przemysłowego i konserwacji w regionach autonomicznych Madery i Azorów.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lutego 2010 r.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Kod CN

Kod CN

Kod CN

Kod CN

3102

40

10

7318

22

00

8415

90

00

8529

10

39

3105

20

10

7320

20

89

8421

23

00

8529

10

80

4008

29

00

7323

99

99

8421

29

00

8529

10

95

4009

42

00

7324

90

00

8421

31

00

8529

90

65

4010

12

00

7326

90

98

8421

99

00

8529

90

97

4015

90

00

7412

20

00

8440

90

00

8531

90

85

4016

93

00

7415

21

00

8442

40

00

8539

31

90

4016

99

97

7415

29

00

8450

90

00

8543

70

90

5401

10

90

7415

33

00

8451

90

00

8544

20

00

5407

42

00

7419

91

00

8452

90

00

8544

42

90

5407

72

00

7606

11

91

8478

90

00

8544

49

93

5601

21

90

7606

11

93

8481

20

10

9005

90

00

5608

 

 

7606

11

99

8481

30

99

9011

90

90

5806

32

90

7616

10

00

8481

40

 

9014

90

00

5806

32

90

7907

00

 

8481

80

99

9015

90

00

5901

90

00

8207

90

99

8482

10

90

9024

90

00

5905

00

90

8302

42

00

8482

80

00

9029

20

31

6217

90

00

8302

49

00

8483

40

90

9209

91

00

6406

20

90

8308

90

00

8483

60

80

9209

92

00

7303

00

90

8406

90

90

8484

10

00

9209

94

00

7315

12

00

8409

91

00

8503

00

99

9506

70

90

7315

89

00

8409

99

00

8509

90

00

 

 

 

7318

14

91

8411

99

00

8511

80

00

 

 

 

7318

15

69

8412

90

40

8511

90

00

 

 

 

7318

15

90

8413

30

80

8513

90

00

 

 

 

7318

16

91

8413

70

89

8514

90

00

 

 

 

7318

19

00

8414

90

00

8529

10

31

 

 

 

Poprawka

Kod CN

Kod CN

Kod CN

Kod CN

3102

40

10

7613

00

00

8442

40

00

8509

90

00

3105

20

10

7616

10

00

8443

 

 

8511

80

00

4008

29

00

7907

00

 

8444

00

 

8511

90

00

4009

42

00

8202

 

 

8445

 

 

8513

90

00

4010

12

00

8203

 

 

8446

 

 

8514

 

 

4015

90

00

8204

 

 

8447

 

 

8515

 

 

4016

93

00

8205

 

 

8448

 

 

8517

 

 

4016

99

97

8207

 

 

8450

 

 

8526

 

 

5401

10

90

8208(1)

 

 

8451

 

 

8529

10

31

5407

42

00

8209

00

 

8452

 

 

8529

10

95

5407

72

00

8210

00

00

8453

 

 

8529

90

20

5601

21

90

8302

42

00

8456

 

 

8529

90

65

5608

 

 

8302

49

00

8457

 

 

8529

90

97

5806

32

90

8303

00

 

8458

 

 

8531

90

85

5901

90

00

8304

00

00

8459

 

 

8537

10

99

5905

00

90

8307

90

00

8460

 

 

8539

31

90

6217

90

00

8308

90

00

8461

 

 

8543

 

 

6406

20

90

8402

 

 

8462

 

 

8544

 

 

6804

 

 

8403

 

 

8463

 

 

9005

90

00

7303

00

90

8404

 

 

8464

 

 

9010

 

 

7308

 

 

8405

 

 

8465

 

 

9011

 

 

7309

00

 

8406

 

 

8466

 

 

9012

 

 

7310(2)

 

 

8407

 

 

8467

 

 

9014

90

00

7315

12

00

8408

 

 

8468

 

 

9015

90

00

7318

14

91

8409

 

 

8469

00

 

9016

00

 

7318

15

69

 

 

 

8470

 

 

9017

 

 

7315

12

00

 

90

40

8471

 

 

9018

 

 

7318

15

90

 

 

 

8472

 

 

9024

 

 

7318

16

91

 

 

 

8474

 

 

9025

 

 

7318

19

00

 

 

 

8475

 

 

9026

 

 

7318

22

00

 

 

 

8477

 

 

9027

 

 

7320

20

89

 

 

 

8478

 

 

9028

 

 

7322

 

 

 

 

 

8480

 

 

9029

20

31

7323

99

99

 

 

 

8481

20

10

9030

 

 

7324

90

00

 

 

 

8481

30

99

9031

 

 

7326

90

98

 

 

 

8481

40

 

9032

 

 

7412

20

00

 

 

 

8481

80

99

9033

00

00

7415

21

00

 

 

 

8482

10

90

9209

91

00

7415

29

00

 

 

 

8482

80

00

9209

92

00

7415

33

00

 

 

 

8483

40

90

9209

94

00

7419

91

00

 

 

 

8483

60

80

9406

00

 

7606

11

91

 

 

 

8484

10

00

9506

70

90

7606

11

93

 

 

 

8486

 

 

 

 

 

7606

11

99

 

 

 

8501

 

 

 

 

 

7610

 

 

 

 

 

8503

00

 

 

 

 

7611

00

00

 

 

 

8504

40

84

 

 

 

7612

 

 

 

 

 

8508

 

 

 

 

 

(1)

(Wyłączając 8208 40 00).

(2)

(Wyłączając 7310 21).


UZASADNIENIE

W uzasadnieniu do wniosku Komisja Europejska informuje Radę i Parlament, że władze regionalne Madery i Azorów złożyły wniosek o tymczasowe zawieszenie ceł Wspólnej Taryfy Celnej, aby poprawić konkurencyjność lokalnych podmiotów gospodarczych oraz ustabilizować zatrudnienie w tych regionach peryferyjnych Unii Europejskiej.

Aby zagwarantować, że podlegające przywozowi towary - surowce, części lub gotowe produkty - nie spowodują zakłóceń konkurencji, będą one podlegać kontrolom gwarantującym ich wykorzystanie przez lokalne przedsiębiorstwa na wyspach przez okres co najmniej dwóch lat, zanim będą mogły być swobodnie odsprzedane przedsiębiorstwom zlokalizowanym w innych rejonach Unii Europejskiej.

Ocena wpływu tych środków nie jest możliwa, jako że stanowią one nieodłączną część szeregu środków przystosowanych do rozwiązywania konkretnych problemów, z jakimi borykają się te wyspy. Jednak środki te będą miały wpływ na zasoby/dochody własne Unii, które – według szacunków Komisji Europejskiej – wynosić będą -0,12 rocznie przez okres 2010-2019.

Jest rzeczą oczywistą, że skutki proponowanego zawieszenia ograniczać się będą do regionów będących przedmiotem niniejszego dokumentu oraz że omawiany zabieg pomoże lokalnym MŚP oraz rolnikom inwestować oraz tworzyć miejsca pracy w tym peryferyjnym regionie Unii Europejskiej. W czasach obecnego spadku koniunktury konieczność podjęcia konkretnych środków stymulujących działalność gospodarczą oraz stabilizujących zatrudnienie w średniej perspektywie czasowej idzie w parze z europejskim programem odnowy gospodarczej oraz środkami wymaganymi do rozwiązywania specyficznych problemów, z jakimi borykają się peryferyjne regiony Unii Europejskiej.

W związku z powyższym sprawozdawca proponuje zatwierdzenie wniosku Komisji bez poprawek.


PROCEDURA

Tytuł

Czasowe zawieszenie cła autonomicznego Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Madery i Azorów

Odsyłacze

COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

Data konsultacji z PE

14.10.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

19.10.2009

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

19.10.2009

IMCO

19.10.2009

 

 

Opinia niewydana

Data decyzji

BUDG

21.10.2009

IMCO

14.9.2009

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Danuta Maria Hübner

4.11.2009

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji Data przyjęcia

3.12.2009

Data przyjęcia

30.12.2009

 

 

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności