POROČILO o predlogu Uredbe Sveta o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov v avtonomni regiji Madeira in Azori

4.1.2010 - (COM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS)) - *

Odbor za regionalni razvoj
Poročevalka: Danuta Maria Hübner
(Poenostavljeni postopek – člen 46(2) Poslovnika)


Postopek : 2009/0125(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0001/2010
Predložena besedila :
A7-0001/2010
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov v avtonomni regiji Madeira in Azori

(COM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2009)0370),

–   ob upoštevanju člena 299(2) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7‑0222/2009),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja (COM(2009)0665),

–   ob upoštevanju člena 349(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju členov 55 in 46(2) svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A7‑0001/2010),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj v skladu s členom 293(2) Pogodbe ES ustrezno spremeni svoj predlog;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.  poziva k sprožitvi usklajevanega postopka na podlagi skupne izjave z dne 4. marca 1975, če namerava Svet odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

5.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter parlamentom držav članic.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Da se investitorjem zagotovi dolgoročna perspektiva, gospodarskim subjektom pa omogoči takšna raven industrijskih in trgovinskih dejavnosti, ki bo stabilizirala gospodarsko in socialno okolje v zadevnih regijah, je ustrezno, da se za 10 let popolnoma opustijo dajatve skupne carinske tarife za nekatero blago z začetkom od 1. januarja 2010.

(5) Da se investitorjem zagotovi dolgoročna perspektiva, gospodarskim subjektom pa omogoči takšna raven industrijskih in trgovinskih dejavnosti, ki bo stabilizirala gospodarsko in socialno okolje v zadevnih regijah, je ustrezno, da se popolnoma opustijo dajatve skupne carinske tarife za nekatero blago od 1. februarja 2010 do 31. decembra 2019.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2019 se dajatve skupne carinske tarife, ki se uporabljajo pri uvozu končnega blaga iz Priloge I za kmetijsko, trgovinsko ali industrijsko uporabo v avtonomni regiji Madeira in Azori , v celoti opustijo.

Od 1. februarja 2010 do 31. decembra 2019 se dajatve skupne carinske tarife, ki se uporabljajo pri uvozu končnega blaga iz Priloge I za kmetijsko, trgovinsko ali industrijsko uporabo v avtonomni regiji Madeira in Azori, v celoti opustijo.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2019 se dajatve skupne carinske tarife, ki veljajo za uvoz surovin, delov in komponent iz Priloge II za kmetijsko, trgovinsko ali industrijsko uporabo v avtonomni regiji Madeira in Azori, v celoti opustijo.

Od 1. februarja 2010 do 31. decembra 2019 se dajatve skupne carinske tarife, ki veljajo za uvoz surovin, delov in komponent iz Priloge II za kmetijsko, trgovinsko ali industrijsko uporabo v avtonomni regiji Madeira in Azori, v celoti opustijo.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se od 1. januarja 2010.

Uporablja se od 1. februarja 2010.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Priloga II – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Oznaka KN

Oznaka KN

Oznaka KN

Oznaka KN

3102

40

10

7318

22

00

8415

90

00

8529

10

39

3105

20

10

7320

20

89

8421

23

00

8529

10

80

4008

29

00

7323

99

99

8421

29

00

8529

10

95

4009

42

00

7324

90

00

8421

31

00

8529

90

65

4010

12

00

7326

90

98

8421

99

00

8529

90

97

4015

90

00

7412

20

00

8440

90

00

8531

90

85

4016

93

00

7415

21

00

8442

40

00

8539

31

90

4016

99

97

7415

29

00

8450

90

00

8543

70

90

5401

10

90

7415

33

00

8451

90

00

8544

20

00

5407

42

00

7419

91

00

8452

90

00

8544

42

90

5407

72

00

7606

11

91

8478

90

00

8544

49

93

5601

21

90

7606

11

93

8481

20

10

9005

90

00

5608

 

 

7606

11

99

8481

30

99

9011

90

90

5806

32

90

7616

10

00

8481

40

 

9014

90

00

5806

32

90

7907

00

 

8481

80

99

9015

90

00

5901

90

00

8207

90

99

8482

10

90

9024

90

00

5905

00

90

8302

42

00

8482

80

00

9029

20

31

6217

90

00

8302

49

00

8483

40

90

9209

91

00

6406

20

90

8308

90

00

8483

60

80

9209

92

00

7303

00

90

8406

90

90

8484

10

00

9209

94

00

7315

12

00

8409

91

00

8503

00

99

9506

70

90

7315

89

00

8409

99

00

8509

90

00

 

 

 

7318

14

91

8411

99

00

8511

80

00

 

 

 

7318

15

69

8412

90

40

8511

90

00

 

 

 

7318

15

90

8413

30

80

8513

90

00

 

 

 

7318

16

91

8413

70

89

8514

90

00

 

 

 

7318

19

00

8414

90

00

8529

10

31

 

 

 

Predlog spremembe

Oznaka KN

Oznaka KN

Oznaka KN

Oznaka KN

3102

40

10

7613

00

00

8442

40

00

8509

90

00

3105

20

10

7616

10

00

8443

 

 

8511

80

00

4008

29

00

7907

00

 

8444

00

 

8511

90

00

4009

42

00

8202

 

 

8445

 

 

8513

90

00

4010

12

00

8203

 

 

8446

 

 

8514

 

 

4015

90

00

8204

 

 

8447

 

 

8515

 

 

4016

93

00

8205

 

 

8448

 

 

8517

 

 

4016

99

97

8207

 

 

8450

 

 

8526

 

 

5401

10

90

8208[1]

 

 

8451

 

 

8529

10

31

5407

42

00

8209

00

 

8452

 

 

8529

10

95

5407

72

00

8210

00

00

8453

 

 

8529

90

20

5601

21

90

8302

42

00

8456

 

 

8529

90

65

5608

 

 

8302

49

00

8457

 

 

8529

90

97

5806

32

90

8303

00

 

8458

 

 

8531

90

85

5901

90

00

8304

00

00

8459

 

 

8537

10

99

5905

00

90

8307

90

00

8460

 

 

8539

31

90

6217

90

00

8308

90

00

8461

 

 

8543

 

 

6406

20

90

8402

 

 

8462

 

 

8544

 

 

6804

 

 

8403

 

 

8463

 

 

9005

90

00

7303

00

90

8404

 

 

8464

 

 

9010

 

 

7308

 

 

8405

 

 

8465

 

 

9011

 

 

7309

00

 

8406

 

 

8466

 

 

9012

 

 

7310[2]

 

 

8407

 

 

8467

 

 

9014

90

00

7315

12

00

8408

 

 

8468

 

 

9015

90

00

7318

14

91

8409

 

 

8469

00

 

9016

00

 

7318

15

69

 

 

 

8470

 

 

9017

 

 

7315

12

00

 

90

40

8471

 

 

9018

 

 

7318

15

90

 

 

 

8472

 

 

9024

 

 

7318

16

91

 

 

 

8474

 

 

9025

 

 

7318

19

00

 

 

 

8475

 

 

9026

 

 

7318

22

00

 

 

 

8477

 

 

9027

 

 

7320

20

89

 

 

 

8478

 

 

9028

 

 

7322

 

 

 

 

 

8480

 

 

9029

20

31

7323

99

99

 

 

 

8481

20

10

9030

 

 

7324

90

00

 

 

 

8481

30

99

9031

 

 

7326

90

98

 

 

 

8481

40

 

9032

 

 

7412

20

00

 

 

 

8481

80

99

9033

00

00

7415

21

00

 

 

 

8482

10

90

9209

91

00

7415

29

00

 

 

 

8482

80

00

9209

92

00

7415

33

00

 

 

 

8483

40

90

9209

94

00

7419

91

00

 

 

 

8483

60

80

9406

00

 

7606

11

91

 

 

 

8484

10

00

9506

70

90

7606

11

93

 

 

 

8486

 

 

 

 

 

7606

11

99

 

 

 

8501

 

 

 

 

 

7610

 

 

 

 

 

8503

00

 

 

 

 

7611

00

00

 

 

 

8504

40

84

 

 

 

7612

 

 

 

 

 

8508

 

 

 

 

 

  • [1]  (Excluding 8208 40 00).
  • [2]  (Excluding 7310 21).

OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija v obrazložitvenem memorandumu Svet in Parlament obvešča, da so regionalni organi Madeire in Azorov zaprosili za začasno opustitev dajatev skupne carinske tarife, s čimer bi okrepili konkurenčni položaj lokalnih gospodarskih subjektov in ustalili zaposlenost v teh najbolj oddaljenih regijah.

Da zaradi uvoženega blaga, pa naj bodo to surovine, deli ali končni izdelki, ne bi prišlo do izkrivljanja konkurence, bo zanj veljal nadzor, s čimer bi zagotovili, da bodo to blago vsaj dve leti uporabljale lokalne družbe na otokih, preden jih bodo lahko prosto prodale družbam s sedežem drugje v Uniji.

Učinka teh ukrepov ni mogoče oceniti, saj so sestavni del vrste ukrepov, prilagojenih specifičnim problemom teh otokov. Vendar bodo ukrepi vplivali na lastna sredstva/prihodke Unije, kar bo po ocenah Evropske komisije znašalo -0,12/leto za obdobje 2010–2019.

Seveda bodo učinki predlagane opustitve omejeni na ti regiji ter bodo v pomoč lokalnim malim in srednjim podjetjem ter kmetom pri naložbah in ustvarjanju novih delovnih mest v tej najbolj oddaljeni regiji Unije. V sedanji gospodarski recesiji se zdi, da se potreba po uvedbi specifičnih ukrepov za spodbujanje gospodarske dejavnosti in srednjeročnem stabiliziranju zaposlenosti dobro ujema z evropskim načrtom za oživitev gospodarstva ter ukrepi, potrebnimi za reševanje specifičnih problemov najbolj oddaljenih regij v Uniji.

Glede na povedano, poročevalka predlaga, da se predlog Komisije sprejme brez sprememb.

POSTOPEK

Naslov

Začasna opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov v avtonomni regiji Madeira in Azori

Referenčni dokumenti

COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

Datum posvetovanja z EP

14.10.2009

Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

REGI

19.10.2009

Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

19.10.2009

IMCO

19.10.2009

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja

  Datum sklepa

BUDG

21.10.2009

IMCO

14.9.2009

 

 

Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

Danuta Maria Hübner

4.11.2009

 

 

Poenostavljeni postopek – datum sklepa

3.12.2009

Datum sprejetja

30.12.2009