Betänkande - A7-0001/2010Betänkande
A7-0001/2010

  BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna

  4.1.2010 - (KOM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS)) - *

  Utskottet för regional utveckling
  Föredragande: Danuta Maria Hübner
  (Förenklat förfarande – artikel 46.2 i arbetsordningen)


  Förfarande : 2009/0125(CNS)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0001/2010
  Ingivna texter :
  A7-0001/2010
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till rådets förordning om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna

  (KOM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

  (Särskilt lagstiftningsförfarande - samråd)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0370),

  –   med beaktande av artikel 299.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7‑0222/2009),

  –   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

  –   med beaktande av artikel 349.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –   med beaktande av artiklarna 55 och 46.2 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7‑0001/2010).

  1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 293.2 i EG-fördraget.

  3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

  4.  Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet enligt den gemensamma förklaringen av den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

  5.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

  6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag  1

  Förslag till förordning

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5) I syfte att ge investerare mer långsiktiga perspektiv och ge ekonomiska aktörer möjlighet att uppnå en verksamhetsnivå som stabiliserar de berörda regionernas ekonomiska och sociala klimat är det lämpligt att till fullo upphäva den gemensamma tulltaxan för vissa varor under en tioårsperiod med början den 1 januari 2010.

  (5) I syfte att ge investerare mer långsiktiga perspektiv och ge ekonomiska aktörer möjlighet att uppnå en verksamhetsnivå som stabiliserar de berörda regionernas ekonomiska och sociala klimat är det lämpligt att till fullo upphäva den gemensamma tulltaxan för vissa varor under en period med början den 1 februari 2010 och fram till och med den 31 december 2019.

  Ändringsförslag  2

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2019 ska de tullar enligt Gemensamma tulltaxan som är tillämpliga på import till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna av färdiga varor för användning inom jordbruk, handel och industri som är förtecknade i bilaga I upphävas helt.

  Från och med den 1 februari 2010 till och med den 31 december 2019 ska de tullar enligt Gemensamma tulltaxan som är tillämpliga på import till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna av färdiga varor för användning inom jordbruk, handel och industri som är förtecknade i bilaga I upphävas helt.

  Ändringsförslag  3

  Förslag till förordning

  Artikel 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2019 ska de tullar enligt Gemensamma tulltaxan som är tillämpliga på import till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna av råvaror, delar och komponenter som är förtecknade i bilaga II och avsedda att användas inom jordbruket eller för industriell bearbetning eller underhåll i de autonoma regionerna Madeira eller Azorerna upphävas helt.

  Från och med den 1 februari 2010 till och med den 31 december 2019 ska de tullar enligt Gemensamma tulltaxan som är tillämpliga på import till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna av råvaror, delar och komponenter som är förtecknade i bilaga II och avsedda att användas inom jordbruket eller för industriell bearbetning eller underhåll i de autonoma regionerna Madeira eller Azorerna upphävas helt.

  Ändringsförslag  4

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

  Den ska tillämpas från och med den 1 februari 2010.

  Ändringsförslag  5

  Förslag till förordning

  Bilaga II – tabell

  Kommissionens förslag

  KN-nummer

  KN-nr

  KN-nr

  KN-nr

  3102

  40

  10

  7318

  22

  00

  8415

  90

  00

  8529

  10

  39

  3105

  20

  10

  7320

  20

  89

  8421

  23

  00

  8529

  10

  80

  4008

  29

  00

  7323

  99

  99

  8421

  29

  00

  8529

  10

  95

  4009

  42

  00

  7324

  90

  00

  8421

  31

  00

  8529

  90

  65

  4010

  12

  00

  7326

  90

  98

  8421

  99

  00

  8529

  90

  97

  4015

  90

  00

  7412

  20

  00

  8440

  90

  00

  8531

  90

  85

  4016

  93

  00

  7415

  21

  00

  8442

  40

  00

  8539

  31

  90

  4016

  99

  97

  7415

  29

  00

  8450

  90

  00

  8543

  70

  90

  5401

  10

  90

  7415

  33

  00

  8451

  90

  00

  8544

  20

  00

  5407

  42

  00

  7419

  91

  00

  8452

  90

  00

  8544

  42

  90

  5407

  72

  00

  7606

  11

  91

  8478

  90

  00

  8544

  49

  93

  5601

  21

  90

  7606

  11

  93

  8481

  20

  10

  9005

  90

  00

  5608

   

   

  7606

  11

  99

  8481

  30

  99

  9011

  90

  90

  5806

  32

  90

  7616

  10

  00

  8481

  40

   

  9014

  90

  00

  5806

  32

  90

  7907

  00

   

  8481

  80

  99

  9015

  90

  00

  5901

  90

  00

  8207

  90

  99

  8482

  10

  90

  9024

  90

  00

  5905

  00

  90

  8302

  42

  00

  8482

  80

  00

  9029

  20

  31

  6217

  90

  00

  8302

  49

  00

  8483

  40

  90

  9209

  91

  00

  6406

  20

  90

  8308

  90

  00

  8483

  60

  80

  9209

  92

  00

  7303

  00

  90

  8406

  90

  90

  8484

  10

  00

  9209

  94

  00

  7315

  12

  00

  8409

  91

  00

  8503

  00

  99

  9506

  70

  90

  7315

  89

  00

  8409

  99

  00

  8509

  90

  00

   

   

   

  7318

  14

  91

  8411

  99

  00

  8511

  80

  00

   

   

   

  7318

  15

  69

  8412

  90

  40

  8511

  90

  00

   

   

   

  7318

  15

  90

  8413

  30

  80

  8513

  90

  00

   

   

   

  7318

  16

  91

  8413

  70

  89

  8514

  90

  00

   

   

   

  7318

  19

  00

  8414

  90

  00

  8529

  10

  31

   

   

   

  Parlamentets ändringsförslag

  KN-nummer

  KN-nr

  KN-nr

  KN-nr

  3102

  40

  10

  7613

  00

  00

  8442

  40

  00

  8509

  90

  00

  3105

  20

  10

  7616

  10

  00

  8443

   

   

  8511

  80

  00

  4008

  29

  00

  7907

  00

   

  8444

  00

   

  8511

  90

  00

  4009

  42

  00

  8202

   

   

  8445

   

   

  8513

  90

  00

  4010

  12

  00

  8203

   

   

  8446

   

   

  8514

   

   

  4015

  90

  00

  8204

   

   

  8447

   

   

  8515

   

   

  4016

  93

  00

  8205

   

   

  8448

   

   

  8517

   

   

  4016

  99

  97

  8207

   

   

  8450

   

   

  8526

   

   

  5401

  10

  90

  8208[1]

   

   

  8451

   

   

  8529

  10

  31

  5407

  42

  00

  8209

  00

   

  8452

   

   

  8529

  10

  95

  5407

  72

  00

  8210

  00

  00

  8453

   

   

  8529

  90

  20

  5601

  21

  90

  8302

  42

  00

  8456

   

   

  8529

  90

  65

  5608

   

   

  8302

  49

  00

  8457

   

   

  8529

  90

  97

  5806

  32

  90

  8303

  00

   

  8458

   

   

  8531

  90

  85

  5901

  90

  00

  8304

  00

  00

  8459

   

   

  8537

  10

  99

  5905

  00

  90

  8307

  90

  00

  8460

   

   

  8539

  31

  90

  6217

  90

  00

  8308

  90

  00

  8461

   

   

  8543

   

   

  6406

  20

  90

  8402

   

   

  8462

   

   

  8544

   

   

  6804

   

   

  8403

   

   

  8463

   

   

  9005

  90

  00

  7303

  00

  90

  8404

   

   

  8464

   

   

  9010

   

   

  7308

   

   

  8405

   

   

  8465

   

   

  9011

   

   

  7309

  00

   

  8406

   

   

  8466

   

   

  9012

   

   

  7310[2]

   

   

  8407

   

   

  8467

   

   

  9014

  90

  00

  7315

  12

  00

  8408

   

   

  8468

   

   

  9015

  90

  00

  7318

  14

  91

  8409

   

   

  8469

  00

   

  9016

  00

   

  7318

  15

  69

   

   

   

  8470

   

   

  9017

   

   

  7315

  12

  00

   

  90

  40

  8471

   

   

  9018

   

   

  7318

  15

  90

   

   

   

  8472

   

   

  9024

   

   

  7318

  16

  91

   

   

   

  8474

   

   

  9025

   

   

  7318

  19

  00

   

   

   

  8475

   

   

  9026

   

   

  7318

  22

  00

   

   

   

  8477

   

   

  9027

   

   

  7320

  20

  89

   

   

   

  8478

   

   

  9028

   

   

  7322

   

   

   

   

   

  8480

   

   

  9029

  20

  31

  7323

  99

  99

   

   

   

  8481

  20

  10

  9030

   

   

  7324

  90

  00

   

   

   

  8481

  30

  99

  9031

   

   

  7326

  90

  98

   

   

   

  8481

  40

   

  9032

   

   

  7412

  20

  00

   

   

   

  8481

  80

  99

  9033

  00

  00

  7415

  21

  00

   

   

   

  8482

  10

  90

  9209

  91

  00

  7415

  29

  00

   

   

   

  8482

  80

  00

  9209

  92

  00

  7415

  33

  00

   

   

   

  8483

  40

  90

  9209

  94

  00

  7419

  91

  00

   

   

   

  8483

  60

  80

  9406

  00

   

  7606

  11

  91

   

   

   

  8484

  10

  00

  9506

  70

  90

  7606

  11

  93

   

   

   

  8486

   

   

   

   

   

  7606

  11

  99

   

   

   

  8501

   

   

   

   

   

  7610

   

   

   

   

   

  8503

  00

   

   

   

   

  7611

  00

  00

   

   

   

  8504

  40

  84

   

   

   

  7612

   

   

   

   

   

  8508

   

   

   

   

   

  • [1]  med undantag av 8208 40 00
  • [2]  med undantag av 7310 21

  MOTIVERING

  Kommissionen informerar rådet och parlamentet i sin motivering om att de regionala myndigheterna i Madeira och Azorerna har begärt ett tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för att öka de lokala ekonomiska aktörernas konkurrenskraft och främja en säkrare sysselsättning på dessa öar i unionens yttersta randområden.

  För att garantera att importerade varor, oavsett om det handlar om råvaror eller färdiga varor, inte snedvrider konkurrensen, kommer man att kontrollera att de används av lokala företag på öarna under en period på minst två år innan de får säljas fritt till andra företag som är etablerade i andra delar av EU.

  Det är omöjligt att utvärdera konsekvenserna av dessa åtgärder eftersom de ingår i en rad åtgärder som utformats för dessa öars specifika problem. Åtgärderna kommer dock att inverka på unionens egna medel/inkomster, som kommissionen beräknat till -0,12/år för perioden 2010–2019.

  Konsekvenserna av det föreslagna upphävandet kommer att begränsas till de berörda regionerna och kommer att hjälpa de lokala små och medelstora företagen och jordbrukarna att investera och skapa sysselsättning i dessa yttersta randområden. I den nuvarande ekonomiska konjunkturnedgången kan behovet av att vidta specifika åtgärder för att stimulera näringslivet och främja en säkrare sysselsättning på medellång sikt anses överensstämma med den europeiska ekonomiska återhämtningsplanen och de åtgärder som krävs för att hantera de särskilda problemen i unionens yttersta randområden.

  Med hänsyn till ovanstående föreslår föredraganden att kommissionens förslag antas utan ändringar.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna

  Referensnummer

  KOM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

  Begäran om samråd med parlamentet

  14.10.2009

  Ansvarigt utskott

                 Tillkännagivande i kammaren

  REGI

  19.10.2009

  Rådgivande utskott

                 Tillkännagivande i kammaren

  BUDG

  19.10.2009

  IMCO

  19.10.2009

   

   

  Inget yttrande avges

                 Beslut

  BUDG

  21.10.2009

  IMCO

  14.9.2009

   

   

  Föredragande

                 Utnämning

  Danuta Maria Hübner

  4.11.2009

   

   

  Förenklat förfarande – beslut

  3.12.2009

  Antagande

  30.12.2009