Förfarande : 2009/0125(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0001/2010

Ingivna texter :

A7-0001/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/01/2010 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0002

BETÄNKANDE     *
PDF 165kWORD 371k
4.1.2010
PE 430.601v02-00 A7-0001/2010

om förslaget till rådets förordning om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna

(KOM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

Utskottet för regional utveckling

Föredragande: Danuta Maria Hübner

(Förenklat förfarande – artikel 46.2 i arbetsordningen)

ERRATA/ADDENDA
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna

(KOM(2009)0370 – C7‑0222/2009 – 2009/0125(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande - samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0370),

–   med beaktande av artikel 299.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7‑0222/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artikel 349.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artiklarna 55 och 46.2 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7‑0001/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 293.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet enligt den gemensamma förklaringen av den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

5.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) I syfte att ge investerare mer långsiktiga perspektiv och ge ekonomiska aktörer möjlighet att uppnå en verksamhetsnivå som stabiliserar de berörda regionernas ekonomiska och sociala klimat är det lämpligt att till fullo upphäva den gemensamma tulltaxan för vissa varor under en tioårsperiod med början den 1 januari 2010.

(5) I syfte att ge investerare mer långsiktiga perspektiv och ge ekonomiska aktörer möjlighet att uppnå en verksamhetsnivå som stabiliserar de berörda regionernas ekonomiska och sociala klimat är det lämpligt att till fullo upphäva den gemensamma tulltaxan för vissa varor under en period med början den 1 februari 2010 och fram till och med den 31 december 2019.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2019 ska de tullar enligt Gemensamma tulltaxan som är tillämpliga på import till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna av färdiga varor för användning inom jordbruk, handel och industri som är förtecknade i bilaga I upphävas helt.

Från och med den 1 februari 2010 till och med den 31 december 2019 ska de tullar enligt Gemensamma tulltaxan som är tillämpliga på import till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna av färdiga varor för användning inom jordbruk, handel och industri som är förtecknade i bilaga I upphävas helt.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2019 ska de tullar enligt Gemensamma tulltaxan som är tillämpliga på import till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna av råvaror, delar och komponenter som är förtecknade i bilaga II och avsedda att användas inom jordbruket eller för industriell bearbetning eller underhåll i de autonoma regionerna Madeira eller Azorerna upphävas helt.

Från och med den 1 februari 2010 till och med den 31 december 2019 ska de tullar enligt Gemensamma tulltaxan som är tillämpliga på import till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna av råvaror, delar och komponenter som är förtecknade i bilaga II och avsedda att användas inom jordbruket eller för industriell bearbetning eller underhåll i de autonoma regionerna Madeira eller Azorerna upphävas helt.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 9 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Den ska tillämpas från och med den 1 februari 2010.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Bilaga II – tabell

Kommissionens förslag

KN-nummer

KN-nr

KN-nr

KN-nr

3102

40

10

7318

22

00

8415

90

00

8529

10

39

3105

20

10

7320

20

89

8421

23

00

8529

10

80

4008

29

00

7323

99

99

8421

29

00

8529

10

95

4009

42

00

7324

90

00

8421

31

00

8529

90

65

4010

12

00

7326

90

98

8421

99

00

8529

90

97

4015

90

00

7412

20

00

8440

90

00

8531

90

85

4016

93

00

7415

21

00

8442

40

00

8539

31

90

4016

99

97

7415

29

00

8450

90

00

8543

70

90

5401

10

90

7415

33

00

8451

90

00

8544

20

00

5407

42

00

7419

91

00

8452

90

00

8544

42

90

5407

72

00

7606

11

91

8478

90

00

8544

49

93

5601

21

90

7606

11

93

8481

20

10

9005

90

00

5608

 

 

7606

11

99

8481

30

99

9011

90

90

5806

32

90

7616

10

00

8481

40

 

9014

90

00

5806

32

90

7907

00

 

8481

80

99

9015

90

00

5901

90

00

8207

90

99

8482

10

90

9024

90

00

5905

00

90

8302

42

00

8482

80

00

9029

20

31

6217

90

00

8302

49

00

8483

40

90

9209

91

00

6406

20

90

8308

90

00

8483

60

80

9209

92

00

7303

00

90

8406

90

90

8484

10

00

9209

94

00

7315

12

00

8409

91

00

8503

00

99

9506

70

90

7315

89

00

8409

99

00

8509

90

00

 

 

 

7318

14

91

8411

99

00

8511

80

00

 

 

 

7318

15

69

8412

90

40

8511

90

00

 

 

 

7318

15

90

8413

30

80

8513

90

00

 

 

 

7318

16

91

8413

70

89

8514

90

00

 

 

 

7318

19

00

8414

90

00

8529

10

31

 

 

 

Parlamentets ändringsförslag

KN-nummer

KN-nr

KN-nr

KN-nr

3102

40

10

7613

00

00

8442

40

00

8509

90

00

3105

20

10

7616

10

00

8443

 

 

8511

80

00

4008

29

00

7907

00

 

8444

00

 

8511

90

00

4009

42

00

8202

 

 

8445

 

 

8513

90

00

4010

12

00

8203

 

 

8446

 

 

8514

 

 

4015

90

00

8204

 

 

8447

 

 

8515

 

 

4016

93

00

8205

 

 

8448

 

 

8517

 

 

4016

99

97

8207

 

 

8450

 

 

8526

 

 

5401

10

90

8208(1)

 

 

8451

 

 

8529

10

31

5407

42

00

8209

00

 

8452

 

 

8529

10

95

5407

72

00

8210

00

00

8453

 

 

8529

90

20

5601

21

90

8302

42

00

8456

 

 

8529

90

65

5608

 

 

8302

49

00

8457

 

 

8529

90

97

5806

32

90

8303

00

 

8458

 

 

8531

90

85

5901

90

00

8304

00

00

8459

 

 

8537

10

99

5905

00

90

8307

90

00

8460

 

 

8539

31

90

6217

90

00

8308

90

00

8461

 

 

8543

 

 

6406

20

90

8402

 

 

8462

 

 

8544

 

 

6804

 

 

8403

 

 

8463

 

 

9005

90

00

7303

00

90

8404

 

 

8464

 

 

9010

 

 

7308

 

 

8405

 

 

8465

 

 

9011

 

 

7309

00

 

8406

 

 

8466

 

 

9012

 

 

7310(2)

 

 

8407

 

 

8467

 

 

9014

90

00

7315

12

00

8408

 

 

8468

 

 

9015

90

00

7318

14

91

8409

 

 

8469

00

 

9016

00

 

7318

15

69

 

 

 

8470

 

 

9017

 

 

7315

12

00

 

90

40

8471

 

 

9018

 

 

7318

15

90

 

 

 

8472

 

 

9024

 

 

7318

16

91

 

 

 

8474

 

 

9025

 

 

7318

19

00

 

 

 

8475

 

 

9026

 

 

7318

22

00

 

 

 

8477

 

 

9027

 

 

7320

20

89

 

 

 

8478

 

 

9028

 

 

7322

 

 

 

 

 

8480

 

 

9029

20

31

7323

99

99

 

 

 

8481

20

10

9030

 

 

7324

90

00

 

 

 

8481

30

99

9031

 

 

7326

90

98

 

 

 

8481

40

 

9032

 

 

7412

20

00

 

 

 

8481

80

99

9033

00

00

7415

21

00

 

 

 

8482

10

90

9209

91

00

7415

29

00

 

 

 

8482

80

00

9209

92

00

7415

33

00

 

 

 

8483

40

90

9209

94

00

7419

91

00

 

 

 

8483

60

80

9406

00

 

7606

11

91

 

 

 

8484

10

00

9506

70

90

7606

11

93

 

 

 

8486

 

 

 

 

 

7606

11

99

 

 

 

8501

 

 

 

 

 

7610

 

 

 

 

 

8503

00

 

 

 

 

7611

00

00

 

 

 

8504

40

84

 

 

 

7612

 

 

 

 

 

8508

 

 

 

 

 

(1)

med undantag av 8208 40 00

(2)

med undantag av 7310 21


MOTIVERING

Kommissionen informerar rådet och parlamentet i sin motivering om att de regionala myndigheterna i Madeira och Azorerna har begärt ett tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för att öka de lokala ekonomiska aktörernas konkurrenskraft och främja en säkrare sysselsättning på dessa öar i unionens yttersta randområden.

För att garantera att importerade varor, oavsett om det handlar om råvaror eller färdiga varor, inte snedvrider konkurrensen, kommer man att kontrollera att de används av lokala företag på öarna under en period på minst två år innan de får säljas fritt till andra företag som är etablerade i andra delar av EU.

Det är omöjligt att utvärdera konsekvenserna av dessa åtgärder eftersom de ingår i en rad åtgärder som utformats för dessa öars specifika problem. Åtgärderna kommer dock att inverka på unionens egna medel/inkomster, som kommissionen beräknat till -0,12/år för perioden 2010–2019.

Konsekvenserna av det föreslagna upphävandet kommer att begränsas till de berörda regionerna och kommer att hjälpa de lokala små och medelstora företagen och jordbrukarna att investera och skapa sysselsättning i dessa yttersta randområden. I den nuvarande ekonomiska konjunkturnedgången kan behovet av att vidta specifika åtgärder för att stimulera näringslivet och främja en säkrare sysselsättning på medellång sikt anses överensstämma med den europeiska ekonomiska återhämtningsplanen och de åtgärder som krävs för att hantera de särskilda problemen i unionens yttersta randområden.

Med hänsyn till ovanstående föreslår föredraganden att kommissionens förslag antas utan ändringar.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna

Referensnummer

KOM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

14.10.2009

Ansvarigt utskott

               Tillkännagivande i kammaren

REGI

19.10.2009

Rådgivande utskott

               Tillkännagivande i kammaren

BUDG

19.10.2009

IMCO

19.10.2009

 

 

Inget yttrande avges

               Beslut

BUDG

21.10.2009

IMCO

14.9.2009

 

 

Föredragande

               Utnämning

Danuta Maria Hübner

4.11.2009

 

 

Förenklat förfarande – beslut

3.12.2009

Antagande

30.12.2009

 

 

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy