BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger

29.1.2010 - (KOM(2009)0028 – C6‑0061/2009 – 2009/0007(CNS)) - *

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Theodor Dumitru Stolojan


Procedure : 2009/0007(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0002/2010

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger

(KOM(2009)0028 – C6‑0061/2009 – 2009/0007(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0028),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 93 og 94, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0061/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet ”Følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer” (KOM(2009)0665),

–   der henviser til EUF-traktatens artikel 113 og 115,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7‑0002/2010),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EUF-traktatens artikel 93, stk. 2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6 a. Hver medlemsstat udarbejder passende kontrolsystemer for sit centrale forbindelseskontor eller for de kontorer, som den har udpeget som forbindelsesafdelinger, for at skabe gennemsigtighed og effektivitet og forelægger i forbindelse med den årlige evaluering en offentlig tilgængelig beretning herom.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra et centralt forbindelseskontor, et forbindelseskontor eller en forbindelsesafdeling i en medlemsstat (i det følgende benævnt "den bistandssøgende myndighed") udleverer det centrale forbindelseskontor, et forbindelseskontor eller en forbindelsesafdeling i den medlemsstat, som modtager anmodningen (i det følgende benævnt "den bistandssøgte myndighed"), de oplysninger, der måtte være relevante, for den bistandssøgende myndighed, ved inddrivelse af fordringer som omhandlet i artikel 2.

1. De centrale forbindelseskontorer udveksler de oplysninger med de centrale kontorer i de øvrige medlemsstater, der måtte være relevante for sidstnævnte ved inddrivelse af fordringerne som omhandlet i artikel 2.

Begrundelse

Fristerne er meget væsentlige i forbindelse med inddrivelse af fordringer. Selv om automatisk udveksling af informationer bliver normen i forbindelserne mellem medlemsstaterne, forekommer det uhensigtsmæssigt at spilde kostbar tid med en metode med udveksling efter anmodning, men mere oplagt at indføre en fremgangsmåde med automatisk informationsudveksling.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De centrale forbindelseskontorer udveksler oplysninger om tilbagebetaling af skatter, dog ikke merværdiafgifter, fra de nationale skattemyndigheder, hvis tilbagebetalingen vedrører personer, der er etableret i en anden medlemsstat, og beløb, der overstiger 10 000 EUR.

De centrale forbindelseskontorer udveksler oplysninger om tilbagebetaling af skatter, dog ikke merværdiafgifter, fra de nationale skattemyndigheder, hvis tilbagebetalingen vedrører personer, der er etableret i en anden medlemsstat.

Begrundelse

I betragtning af at samtlige data skal automatiseres, forekommer det ikke relevant at fastsætte en lavere grænse for de beløb, som der henvises til.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Efter aftale mellem den bistandssøgende myndighed og den bistandssøgte myndighed og i overensstemmelse med de bestemmelser, sidstnævnte har fastlagt, kan embedsmænd være til stede under administrative undersøgelser i den bistandssøgte medlemsstat med henblik på at modtage de i artikel 4, stk. 1, nævnte oplysninger, hvis de er bemyndiget hertil af den bistandssøgende myndighed.

2. Efter aftale mellem den bistandssøgende myndighed og den bistandssøgte myndighed og i overensstemmelse med de bestemmelser, sidstnævnte har fastlagt, kan embedsmænd være til stede under administrative undersøgelser i den bistandssøgte medlemsstat med henblik på at modtage de i dette direktiv nævnte oplysninger, hvis de er bemyndiget hertil af den bistandssøgende myndighed.

Hvis embedsmænd fra den bistandssøgende medlemsstat er til stede under administrative undersøgelser i henhold til første afsnit, kan de udøve de inspektionsbeføjelser, der tillægges embedsmænd i den bistandssøgte medlemsstat, på betingelse af at de udøver disse beføjelser i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser og den administrative praksis, der gælder i den bistandssøgte medlemsstat.

Hvis embedsmænd fra den bistandssøgende myndighed er til stede under administrative undersøgelser i henhold til første afsnit, kan de, hvor dette er vedtaget, udøve de inspektionsbeføjelser, der tillægges embedsmænd i den bistandssøgte myndighed, på betingelse af at de udøver disse beføjelser i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser og den administrative praksis, der gælder i den bistandssøgte myndigheds medlemsstat.

Hvis den person, der undersøges, nægter at respektere de inspektionsforanstaltninger, der pålægges af embedsmændene fra den bistandssøgende medlemsstat, anses dette af den bistandssøgte medlemsstat som manglende respekt over for medlemsstatens egne embedsmænd.

Hvis den person, der undersøges, nægter at respektere de inspektionsforanstaltninger, der pålægges af den bistandssøgende myndigheds embedsmænd, anses dette af den bistandssøgte myndigheds medlemsstat som manglende respekt over for medlemsstatens egne embedsmænd, såfremt der er indgået en aftale mellem den bistandssøgende myndighed og den bistandssøgte myndighed om de inspektionsbeføjelser, der er tillagt embedsmænd af den bistandssøgte myndighed.

Begrundelse

Samarbejde er vigtigt, men effektivt samarbejde mellem myndighederne i medlemsstaterne er endnu vigtigere. Det er således ønskeligt, at begge medlemsstater bliver enige om bestemmelserne om tilstedeværelsen af en udstationeret embedsmand og de kontrolbeføjelser, der bør tillægges ham.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) ved fremsendelse, med anbefalet brev eller elektronisk, af en standardformular, som akten eller afgørelsen fra den bistandssøgende medlemsstat er vedhæftet til; til denne standardformular anvendes modellen i bilag I.

b) ved fremsendelse, med anbefalet brev eller elektronisk, af en standardformular, som akten eller afgørelsen fra den bistandssøgende medlemsstat eller en bekræftet kopi deraf er vedhæftet til; til denne standardformular anvendes modellen i bilag I.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at klarlægge, at den bistandssøgende medlemsstat kan beholde det originaldokument, som rets- eller skattemyndighederne har udstedt vedrørende fordringer i forbindelse med skatter.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hele det beløb, som er inddrevet af den bistandssøgte myndighed, overføres til den bistandssøgende medlemsstat.

3. Hele det beløb, som er inddrevet af den bistandssøgte myndighed, overføres til den bistandssøgende medlemsstat inden for en frist på 14 dage.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23a

Kontrol af de aktiviteter, der er gennemført som led i direktivet.

 

De centrale forbindelseskontorer udarbejder en årlig rapport om det samarbejde, der har fundet sted i løbet af det foregående skatteår som led i dette direktiv. Denne rapport skal mindst omfatte antallet af modtagne og afgivne anmodninger, de trufne foranstaltninger, de grunde, der er givet i tilfælde af afslag, den tid, det har taget at behandle anmodningen, de beløb, som er fordret, og de faktisk inddrevne beløb. Rapporten sendes til Europa-Parlamentet og Kommissionen med henblik på udtalelse.

Begrundelse

Der bør indføres et kontrolredskab med henblik på at vurdere direktivets effektivitet og på forhånd sikre, at det er muligt at identificere de vanskeligheder, som er forbundet med den praktiske gennemførelse af dette direktiv.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen støtter et godt samarbejde mellem medlemsstaterne og kontrollerer kontinuerligt eventuelle klager over manglende udveksling af informationer eller manglende bistand mellem medlemsstaterne i forbindelse med fordringer i medfør af dette direktiv.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 27a

Kommissionens analyse

 

Kommissionen foretager en sammenlignende analyse af et bredt udvalg af de forskellige instrumenter til inddrivelse af fordringer, som er fastlagt i medlemsstaternes skattelovgivninger, såsom indtægtsordrer, anmodninger om inddrivelse specificeret i tingbogsregistre, pantehæftelser, ved lov fastsatte og i praksis anvendte frister i inddrivelsesprocedurer med henblik på fremme af anvendelsen af bedste praksis ved skatteinddrivelse i medlemsstaterne.

Begrundelse

Der findes endnu ingen sammenlignende analyse, som kunne belyse de forskellige fremgangsmåder ved gennemførelsen af de nationale lovgivninger om skatteinddrivelse. En sådan sammenlignende analyse bør fungere som katalysator for en harmonisering af medlemsstaternes praksis vedrørende inddrivelse af skatter og afgifter (procedurer, instrumenter og frister).

BEGRUNDELSE

1.  Baggrunden for forslaget

Formålet med forslaget er at forbedre den gensidige bistand ved inddrivelse af skatter med henblik på at styrke og forbedre bistanden ved inddrivelse mellem medlemsstaterne. Indtil nu er der sket en stigning i antallet af anmodninger i medlemsstaterne om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse skatter baseret på Rådets direktiv 1976/308/EØF fra 3.000 i 2003 til over 8.000 i 2008. De beløb, som der anmodes om bistand til, er blevet seksdoblet, og denne tendens forventes at fortsætte, lige så længe bevægeligheden for kapital og personer vokser.

2.  Behovet for et nyt rådsdirektiv:

Der er behov for et nyt rådsdirektiv, eftersom effektiviteten i inddrivelsen lader meget tilbage af ønske, idet den globale inddrivelsesprocent kun ligger på omkring 5 %. For at forbedre denne situation bør den gensidige bistand ved inddrivelse mellem medlemsstaterne styrkes. Medlemsstaterne klager især over de utilstrækkeligheder (langsommelighed, uligheder, manglende koordinering, manglende gennemsigtighed), der er forbundet med de retlige foranstaltninger, de har til rådighed i henhold til Rådets direktiv 1976/308/EØF.

3.  Forslagets indhold:

Kommissionen ønsker med dette forslag at forbedre ordningen for gensidig bistand ved inddrivelse i det indre marked ved at indføre ændringer på fire områder:

-     Udvidelse af anvendelsesområdet for gensidig bistand ved inddrivelse til at omfatte fordringer i forbindelse med andre skatter og afgifter, herunder obligatoriske socialsikringsbidrag.

-     Indførelse af: a) ensartede akter, der hjemler ret til eksekution eller retsbevarende foranstaltninger med henblik på at undgå problemer med anerkendelse og oversættelse af akter fra andre medlemsstater; b) ensartet standardformular for meddelelse af dokumenter vedrørende fordringer på en anden medlemsstats territorium.

-     Endvidere tilstræbes det at gøre det muligt for embedsmænd i en medlemsstat at være til stede på administrative kontorer eller deltage aktivt i administrative undersøgelser på en anden medlemsstats territorium.

-     Endelig skal anmodninger om bistand og dokumenter meddeles i digital form og via et elektronisk netværk.

4. Emner til drøftelse:

Ifølge de oplysninger, som ordføreren har adgang til, er visse emner i forslaget af kontroversiel art;

§ Medtagelse af obligatoriske socialsikringsbidrag under anvendelsesområdet for gensidig bistand (art. 2, stk. b).

Ordføreren går ind for dette aspekt af forslaget, eftersom sådanne udvidelser er i overensstemmelse med udviklingen af andre internationale ordninger for bistand ved inddrivelse.

§ Tilstedeværelse af embedsmænd fra en medlemsstat på administrative kontorer i en anden medlemsstat og disses deltagelse i administrative undersøgelser (art. 6).

Visse medlemsstater synes at være enige i forestillingen om, at udenlandske embedsmænd kan være til stede på deres administrative kontorer, men de er ikke tilhængere af, at disse embedsmænd får kontrolbeføjelser og ret til at deltage i administrative undersøgelser. Ordføreren støtter Kommissionens forslag om tilstedeværelsen af embedsmænd fra en medlemsstat på administrative kontorer i en anden medlemsstat. Disse embedsmænd bør også kunne deltage i administrative undersøgelser og administrative inspektioner på grundlag af en aftale mellem de to myndigheder.

§ Den oprindelige akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgende medlemsstat (art. 11, stk. 2).

Forslaget omfatter indførelse af en ensartet standardformular for meddelelse om akter eller afgørelser i forbindelse med fordringen, som burde løse problemet med anerkendelse og oversættelse af akter, der hidrører fra en anden medlemsstat. Denne ensartede akt skal ledsage enhver anmodning om bistand ved inddrivelse. I henhold til artikel 11, stk. 2, skal den oprindelige akt, der hjemler ret til eksekution, og som er udstedt med henblik på at give mulighed for eksekutionsforanstaltninger i den bistandssøgende medlemsstat vedrørende den fordring, for hvilken der er anmodet om bistand ved inddrivelse, vedhæftes den ensartede akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgte medlemsstat.

Ordføreren er af den opfattelse, at formålet med dette ændringsforslag er at klarlægge, at den bistandssøgende medlemsstat kan beholde det originaldokument, som retsvæsenet eller skattemyndighederne har udstedt vedrørende fordringer i forbindelse med skatter. Den oprindelige akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgende medlemsstat, er sædvanligvis det originaldokument, der udstedes af retsvæsenet eller skatteforvaltningen, og medlemsstaterne bør kunne vælge at beholde originaldokumentet.

5.  Konklusion

Ordføreren går ind før Kommissionens forslag, hvis mål er at styrke og forbedre bistanden ved inddrivelse mellem medlemsstaterne. Ordføreren ønsker med dette ændringsforslag at give yderligere garanti med hensyn til originaldokumentets status som udstedt af retsvæsenet eller skattemyndighederne vedrørende fordringer i forbindelse med skatter.

PROCEDURE

Titel

Gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger

Referencer

KOM(2009)0028 – C6-0061/2009 – 2009/0007(CNS)

Dato for høring af EP

16.2.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

19.10.2009

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

19.10.2009

JURI

19.10.2009

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

CONT

1.10.2009

JURI

5.10.2009

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Theodor Dumitru Stolojan

21.7.2009

 

 

Behandling i udvalg

10.11.2009

1.12.2009

21.1.2010

 

Dato for vedtagelse

27.1.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Eva Joly, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Marta Andreasen, Sophie Briard Auconie, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Andreas Schwab