ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα

29.1.2010 - (COM(2009)0028 – C7‑0061/2009 – 2009/0007(CNS)) - *

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Theodor Dumitru Stolojan


Διαδικασία : 2009/0007(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0002/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0002/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα

(COM(2009)0028 – C7‑0061/2009 – 2009/0007(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0028),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα93 και 94 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0061/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο " Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

-  έχοντας υπόψη τα άρθρα 113 και 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7‑0002/2010),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί ενδεδειγμένα συστήματα ελέγχου για την κεντρική του υπηρεσία διασύνδεσης ή τις υπηρεσίες διασύνδεσης που έχει ορίσει ως τμήματα διασύνδεσης για την επίτευξη διαφανούς και οικονομικά αποδοτικής οργάνωσης, και προς το σκοπό αυτό συντάσσει, στο πλαίσιο ετήσιου ελέγχου, μια προσβάσιμη στο κοινό έκθεση σχετικά με το θέμα αυτό.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κατόπιν αιτήσεως μιας κεντρικής υπηρεσίας διασύνδεσης, η υπηρεσία διασύνδεσης ή οποιαδήποτε υπηρεσία διασύνδεσης ενός κράτους μέλους (εφεξής «αιτούσα αρχή»), η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης, μια υπηρεσία διασύνδεσης ή οποιαδήποτε υπηρεσία διασύνδεσης του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση (εφεξής «αρχή-αποδέκτης αιτήματος») παρέχει οιεσδήποτε πληροφορίες ενδέχεται να αφορούν την αιτούσα αρχή για την είσπραξη απαιτήσεων της σύμφωνα με το άρθρο 2.

1. Οι κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης ανταλλάσουν με τις κεντρικές υπηρεσίες των λοιπών κρατών μελών οιεσδήποτε πληροφορίες ενδέχεται να αφορούν τις τελευταίες αυτές υπηρεσίες για την είσπραξη των απαιτήσεών τους σύμφωνα με το Άρθρο 2.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της είσπραξης απαιτήσεων, είναι καθοριστικής σπουδαιότητας οι σχετικές προθεσμίες. Δεδομένου ότι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί πλέον τον κανόνα στις εκθέσεις μεταξύ κρατών μελών, δεν κρίνεται σκόπιμο να χάνεται πολύτιμος χρόνος σε διαδικασία ανταλλαγής κατόπιν αιτήματος, και θα ήταν καταλληλότερη η καθιέρωση αυτόματης διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με επιστροφές φόρων, εκτός από φόρο προστιθέμενης αξίας, από τις εθνικές φορολογικές αρχές, εάν οι εν λόγω επιστροφές αφορούν άτομα τα οποία είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος και ποσά άνω των 10 000 ευρώ.

Οι κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με επιστροφές φόρων, εκτός από φόρο προστιθέμενης αξίας, από τις εθνικές φορολογικές αρχές, εάν οι εν λόγω επιστροφές αφορούν άτομα τα οποία είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανταλλαγές όλων των σχετικών δεδομένων αυτοματοποιούνται, δεν κρίνεται σκόπιμο να καθορισθεί κατώτατο όριο των ποσών για τις ανταλλαγές των πληροφοριών αυτού του είδους.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής-αποδέκτη της αίτησης και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η τελευταία, υπάλληλοι εξουσιοδοτημένοι από την αιτούσα αρχή δύνανται, για τους σκοπούς της λήψης πληροφοριών που αναφέρεται από το άρθρο 4 παράγραφος 1, να είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες οι οποίες διεξάγονται στο έδαφος του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

2. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής-αποδέκτη της αίτησης και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η τελευταία, υπάλληλοι εξουσιοδοτημένοι από την αιτούσα αρχή δύνανται, για τους σκοπούς της λήψης πληροφοριών που αναφέρεται στην παρούσα οδηγία, να είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες οι οποίες διεξάγονται στο έδαφος του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

Στην περίπτωση που υπάλληλοι του αιτούντος κράτους μέλους είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες δυνάμει του πρώτου εδαφίου, δύνανται να ασκούν τις εξουσίες ελέγχου που έχουν ανατεθεί στους υπαλλήλους του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, με την προϋπόθεση ότι ασκούν τις εν λόγω εξουσίες σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς ή τις διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

Στην περίπτωση που υπάλληλοι της αιτούσας αρχής είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες δυνάμει του πρώτου εδαφίου, δύνανται, εφόσον έχει συμφωνηθεί, να ασκούν τις εξουσίες ελέγχου που έχουν ανατεθεί στους υπαλλήλους της αρχής προς την οποία απευθύνεται η αίτηση, με την προϋπόθεση ότι ασκούν τις εν λόγω εξουσίες σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς ή τις διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους της αρχής προς την οποία απευθύνεται η αίτηση.

Κάθε άρνηση του ατόμου που υπόκειται σε έρευνα να σεβαστεί τα μέτρα ελέγχου των υπαλλήλων του αιτούντος κράτους μέλους, αντιμετωπίζεται από το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ως άρνηση κατά των δικών της υπαλλήλων.

Εφόσον έχει συναφθεί συμφωνία μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής αποδέκτη της αίτησης σχετικά με τις εξουσίες ελέγχου που ανατίθενται σε υπαλλήλους της αρχής αποδέκτη, κάθε άρνηση του ατόμου που υπόκειται σε έρευνα να σεβαστεί τα μέτρα ελέγχου των υπαλλήλων της αιτούσας αρχής , αντιμετωπίζεται από την αρχή προς την οποία απευθύνεται η αίτηση ως άρνηση κατά των δικών της υπαλλήλων.

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία είναι σημαντική αλλά είναι ακόμη σημαντικότερο να αναπτύσσεται αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να συμφωνούν αμφότερα τα κράτη μέλη σχετικά με τις ρυθμίσεις για την παρουσία αποσπασμένου υπαλλήλου καθώς και ως προς τις εξουσίες ελέγχου που θα πρέπει να ανατίθενται στον εν λόγω υπάλληλο .

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) αποστέλλοντας, με συστημένη αλληλογραφία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα τυποποιημένο έντυπο στο οποίο επισυνάπτεται η πράξη ή η απόφαση η οποία προέρχεται από το αιτούν κράτος μέλος· για το τυποποιημένο αυτό έντυπο, χρησιμοποιείται το πρότυπο που παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

β) αποστέλλοντας, με συστημένη αλληλογραφία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα τυποποιημένο έντυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφό του, στο οποίο επισυνάπτεται η πράξη ή η απόφαση η οποία προέρχεται από το αιτούν κράτος μέλος· για το τυποποιημένο αυτό έντυπο, χρησιμοποιείται το πρότυπο που παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να διευκρινιστεί ότι το κράτος μέλος που υποβάλλει την αίτηση μπορεί να κρατήσει το αρχικό έγγραφο που εκδίδεται από τις δικαστικές ή τις φορολογικές αρχές σχετικά με τις φορολογικές απαιτήσεις.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το συνολικό ποσό της απαίτησης που εισπράττεται από την αρχή-αποδέκτη της αίτησης μεταφέρεται στο αιτούν κράτος μέλος.

3. Το συνολικό ποσό της απαίτησης που εισπράττεται από την αρχή-αποδέκτη της αίτησης μεταφέρεται εντός δεκατεσσάρων ημερών από την αίτηση στο αιτούν κράτος μέλος

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 23 α

Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που εκτελούνται στο πλαίσιο της οδηγίας.

 

Οι κεντρικές υπηρεσίες εκδίδουν ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες συνεργασίας που έχουν εκτελεστεί κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν παραληφθεί και εκδοθεί, τη συνέχεια που έχει δοθεί σχετικά με τις αιτήσεις αυτές, τους λόγους που έχουν αναφερθεί σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, τον χρόνο που απαιτήθηκε για τη διεκπεραίωσή τους, το ποσό των απαιτήσεων και τα ποσά που έχουν πραγματικά εισπραχθεί. Η έκθεση αυτή παραπέμπεται για γνωμοδότηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται ένα μέσο παρακολούθησης που θα επιτρέπει να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της οδηγίας και να εξασφαλίζονται εκ των προτέρων τα μέσα για τον εντοπισμό των προβλημάτων που συνεπάγεται η έμπρακτη εφαρμογή του κειμένου της οδηγίας.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή στηρίζει την καλή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και παρακολουθεί σε συνεχή βάση οποιεσδήποτε καταγγελίες σχετικά με ελλείψεις στην ανταλλαγή πληροφοριών ή την συνδρομή μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την είσπραξη των απαιτήσεων που προβλέπει η παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 27α

Ανάλυση της Επιτροπής

 

Η Επιτροπή πραγματοποιεί συγκριτική ανάλυση σχετικά με ευρύ φάσμα μέσων είσπραξης φόρων που προβλέπονται στους φορολογικούς κώδικες κρατών μελών, όπως είναι εντολές είσπραξης, απαιτήσεις εισπράξεων που καθορίζονται στα στοιχεία ακίνητης περιουσίας, εμπράγματες ασφάλειες, προθεσμίες της διαδικασίας επιβολής που απαιτείται δια νόμου και εφαρμόζεται εμπράκτως προκειμένου να διευκολύνεται η εφαρμογή της βέλτιστης πρακτικής για την είσπραξη φόρων στα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Εξακολουθεί να μην υπάρχει συγκριτική ανάλυση με την οποία θα μπορούσαν να εξετασθούν οι αποκλίνουσες πρακτικές κατά την επιβολή της εθνικής νομοθεσίας για την είσπραξη φόρων. Η συγκριτική ανάλυση πρέπει να λειτουργεί ως καταλύτης με στόχο την προσέγγιση των μεθόδων είσπραξης φόρων των κρατών μελών (διαδικασίες, μέσα και προθεσμίες).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.  Ιστορικό της πρότασης

Η πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη φόρων με στόχο την ενίσχυση και τη βελτίωση της είσπραξης φόρων μεταξύ των κρατών μελών. Έως τώρα ο αριθμός των αιτήσεων μεταξύ των κρατών μελών για αμοιβαία συνδρομή σε ότι αφορά την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένους φόρους, με βάση την οδηγία του Συμβουλίου 1976/308/ΕΟΚ, αυξήθηκε από 3.000 το 2003 σε πάνω από 8.000 το 2008. Τα ποσά για τα οποία ζητήθηκε συνδρομή αυξήθηκαν κατά έξι φορές και αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί στο βαθμό που η κινητικότητα κεφαλαίου και προσώπων αυξάνεται.

2.  Η ανάγκη για νέα οδηγία του Συμβουλίου:

Μία νέα οδηγία του Συμβουλίου χρειάζεται επειδή η αποτελεσματικότητα της είσπραξης είναι πολύ χαμηλή, με γενικό ποσοστό γύρω στο 5% μόνο. Προκειμένου να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των κρατών μελών ως προς την είσπραξη θα πρέπει να ενισχυθεί. Ιδιαίτερα, τα κράτη μέλη έχουν αποδοκιμάσει επανειλημμένως την ανεπάρκεια (βραδύτητα, ανισότητα, έλλειψη συντονισμού, αδιαφάνεια) των νομικών μέτρων που θέτει στη διάθεσή τους η οδηγία 1976/308/ΕΟΚ.

3.  Το περιεχόμενο της πρότασης:

Με την πρότασή της, η Επιτροπή επιθυμεί να βελτιώσει το σύστημα της αμοιβαίας συνδρομής ως προς την είσπραξη των φόρων εντός της εσωτερικής αγοράς, εισάγοντας αλλαγές σε τέσσερεις τομείς:

-     Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της αμοιβαίας συνδρομής ως προς την είσπραξη σε άλλους φόρους και δασμούς, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

-     Θέσπιση: α) ενιαίων τίτλων· που επιτρέπουν την επιβολή ή προληπτικών μέτρων προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα αναγνώρισης και μετάφρασης των τίτλων άλλων κρατών μελών· β) υποδείγματος για την κοινοποίηση εγγράφων σχετικών με τις απαιτήσεις στην επικράτεια ενός άλλου κράτους μέλους.

-     Περαιτέρω, αποσκοπεί στο να καταστεί δυνατόν υπάλληλοι ενός κράτους μέλους να παρευρίσκονται σε γραφεία διοικητικών υπηρεσιών ή να συμμετέχουν ενεργά σε διοικητικές έρευνες στην επικράτεια ενός άλλου κράτους μέλους.

-     Τέλος, αιτήσεις συνδρομής και σχετικά έγγραφα θα ανακοινώνονται σε ψηφιακή μορφή και μέσω ηλεκτρονικού δικτύου.

4. Θέματα υπό συζήτηση:

Σύμφωνα με πληροφορίες του εισηγητή, ορισμένα θέματα στην πρόταση είναι αντιφατικά:

§ Η συμπερίληψη υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης εντός του πεδίου εφαρμογής της αμοιβαίας συνδρομής (άρθρο 2.β).

Ο εισηγητής υποστηρίζει αυτή την άποψη της πρότασης εφόσον μια τέτοια επέκταση είναι συμβατή με την εξέλιξη άλλων διεθνών μέσων συνδρομής ως προς την είσπραξη φόρων.

§ Παρουσία των υπαλλήλων ενός κράτους μέλους στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών ενός άλλου κράτους μέλους και συμμετοχή στις διοικητικές έρευνες (άρθρο 6).

Μερικά κράτη μέλη φαίνονται να συμφωνούν με την ιδέα της παρουσίας ξένων υπαλλήλων στα γραφεία των διοικητικών τους υπηρεσιών αλλά δεν ευνοούν τη δυνατότητα να ασκούν ελεγκτική δραστηριότητα και το δικαίωμα να συμμετέχουν σε διοικητικές έρευνες. Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την παρουσία υπαλλήλων από ένα κράτος μέλος στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών ενός άλλου κράτους μέλους. Οι εν λόγω υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις διοικητικές έρευνες και στις διοικητικές επιθεωρήσεις επί τη βάσει συμφωνίας μεταξύ των δύο αρχών.

§ Ο αρχικός τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που έχει υποβάλει τη σχετική αίτηση (άρθρο 11, παράγραφος 2).

Η πρόταση περιλαμβάνει την καθιέρωση ενιαίου υποδείγματος για την κοινοποίηση τίτλων και αποφάσεων σχετικών με την απαίτηση, που θα πρέπει να επιλύει τα προβλήματα της αναγνώρισης και της μετάφρασης τίτλων ενός άλλου κράτους μέλους. Αυτός ο ενιαίος τίτλος συνοδεύει οιαδήποτε αίτηση για είσπραξη. Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 2α, ο αρχικός τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση, ο οποίος έχει συνταχθεί για να επιτρέπει τη λήψη μέτρων εκτέλεσης στο αιτούν κράτος μέλος και αφορά την απαίτηση για την οποία ζητείται συνδρομή είσπραξης, επισυνάπτεται στον ομοιόμορφο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση της απαίτησης στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι σκοπός της συγκεκριμένης τροπολογίας είναι να διευκρινιστεί ότι το κράτος μέλος, το οποίο έχει υποβάλει την αίτηση, μπορεί να κρατά το αρχικό έγγραφο σχετικά με τις φορολογικές απαιτήσεις, το οποίο έχει εκδοθεί από τις δικαστικές ή τις φορολογικές αρχές. Ο αρχικός τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που έχει υποβάλει την αίτηση είναι συνήθως το αρχικό έγγραφο που έχει εκδοθεί από τις δικαστικές ή τις φορολογικές αρχές και θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να διατηρούν το αρχικό έγγραφο.

5.  Συμπέρασμα

Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής που αποσκοπεί στην ενίσχυση και τη βελτίωση της συνδρομής είσπραξης μεταξύ των κρατών μελών. Με την τροπολογία του, ο εισηγητής επιθυμεί να εξασφαλιστεί πρόσθετη δέσμευση σχετικά με το καθεστώς του αρχικού εγγράφου σχετικά με τις φορολογικές απαιτήσεις, το οποίος εκδίδεται από τις δικαστικές ή τις φορολογικές αρχές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2009)0028 – C6-0061/2009 – 2009/0007(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

16.2.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

19.10.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

19.10.2009

JURI

19.10.2009

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

CONT

1.10.2009

JURI

5.10.2009

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Theodor Dumitru Stolojan

21.7.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.11.2009

1.12.2009

21.1.2010

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.1.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Eva Joly, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Άννυ Ποδηματά, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Sophie Briard Auconie, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Andreas Schwab

Ημερομηνία κατάθεσης

1.2.2010