Pranešimas - A7-0002/2010Pranešimas
A7-0002/2010

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis

29.1.2010 - (COM(2009)0028 – C6‑0061/2009 – 2009/0007(CNS)) - *

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Theodor Dumitru Stolojan


Procedūra : 2009/0007(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0002/2010

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis

(COM(2009)0028 – C6‑0061/2009 – 2009/0007(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0028),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 93 ir 94 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0061/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 113 ir 115 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7‑0002/2010),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl ES veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Kiekviena valstybė narė, siekdama užtikrinti skaidrumą ir veiksmingumą ekonominiu požiūriu, sukuria savo centrinėms ryšių tarnyboms arba jos paskirtoms ryšių tarnyboms, kurios veikia kaip ryšių departamentai, skirtas tinkamas kontrolės sistemas ir atitinkamai parengia viešai prieinamą kasmetinės stebėsenos ataskaitą.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės centrinės ryšių tarnybos, ryšių tarnybos ar ryšių skyriaus (toliau – prašančioji institucija) prašymu valstybės narės, kuriai teikiamas prašymas, centrinė ryšių tarnyba, ryšių tarnyba ar ryšių skyrius (toliau – institucija, į kurią kreipiamasi) suteikia visą informaciją, kuri gali būti svarbi prašančiajai institucijai vykdant 2 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

1. Centrinės ryšių tarnybos keičiasi su kitų valstybių narių centrinėmis tarnybomis visa informacija, kuri gali būti svarbi pastarosioms tarnyboms vykdant 2 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

Pagrindimas

Vykdant reikalavimus svarbiausia laikytis terminų. Kadangi automatiškas keitimasis informacija tampa ryšių tarp valstybių narių norma, atrodytų netinkama švaistyti brangų laiką keitimosi informacija pagal pareikalavimą procedūrai, taigi būtų racionaliau nustatyti automatiško keitimosi informacija procedūrą.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Centrinės ryšių tarnybos keičiasi informacija apie nacionalinių mokesčių institucijų mokesčių, išskyrus pridėtinės vertės mokestį, grąžinimą, jeigu tos grąžinamosios išmokos susijusios su kitoje valstybėje narėje įsisteigusiais asmenimis ir su didesnėmis nei 10 000 EUR sumomis.

Centrinės ryšių tarnybos keičiasi informacija apie nacionalinių mokesčių institucijų mokesčių, išskyrus pridėtinės vertės mokestį, grąžinimą, jeigu tos grąžinamosios išmokos susijusios su kitoje valstybėje narėje įsisteigusiais asmenimis.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad visa šia informacija bus keičiamasi automatiškai, neatrodytų tinkama nustatyti mažiausią su šio pobūdžio informacija susijusią sumą.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prašančiajai institucijai ir institucijai, į kurią kreipiamasi, susitarus ir vadovaujantis pastarosios institucijos nustatyta tvarka, prašančiosios institucijos įgalioti pareigūnai gali dalyvauti administraciniuose tyrimuose valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teritorijoje, kad galėtų gauti 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją.

2. Prašančiajai institucijai ir institucijai, į kurią kreipiamasi, susitarus ir vadovaujantis pastarosios institucijos nustatyta tvarka, prašančiosios institucijos įgalioti pareigūnai gali dalyvauti administraciniuose tyrimuose valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teritorijoje, kad galėtų gauti šioje direktyvoje nurodytą informaciją.

Jeigu prašančiosios valstybės narės pareigūnai dalyvauja administraciniuose tyrimuose pagal pirmosios pastraipos nuostatas, jie gali naudotis valstybės narės, į kurią kreipiamasi, pareigūnams suteiktais tikrinimo įgaliojimais, jeigu naudojasi tais įgaliojimais pagal valstybės narės, į kurią kreipiamasi, įstatymus ir kitus teisės aktus.

Jeigu prašančiosios institucijos pareigūnai dalyvauja administraciniuose tyrimuose pagal pirmosios pastraipos nuostatas, jie gali, jei dėl to susitarta, naudotis institucijos, į kurią kreipiamasi, pareigūnams suteiktais tikrinimo įgaliojimais, jeigu naudojasi tais įgaliojimais pagal institucijos valstybės narės, į kurią kreipiamasi, įstatymus ir kitus teisės aktus.

Jeigu tiriamasis asmuo atsisako paisyti prašančiosios valstybės narės pareigūnų tikrinimo priemonių, valstybė narė, į kurią kreipiamasi, tokį atsisakymą laiko pareikštu jos pačios pareigūnams.

Jeigu prašančioji institucija ir institucija, į kurią kreipiamasi, yra sudariusios susitarimą dėl įgaliojimų, kuriuos pareigūnams suteikia institucija, į kurią kreipiamasi, ir jeigu tiriamasis asmuo atsisako paisyti prašančiosios institucijos pareigūnų tikrinimo priemonių, institucija, į kurią kreipiamasi, tokį atsisakymą laiko pareikštu jos pačios pareigūnams.

Pagrindimas

Bendradarbiavimas svarbus, tačiau dar svarbesnis veiksmingas valstybių narių administracinių institucijų bendradarbiavimas. Todėl pageidautina, kad abi valstybės narės susitartų dėl komandiruoto pareigūno dalyvavimo procedūrų ir dėl tikrinimo įgaliojimų, kuriuos šios valstybės ketina jam patikėti.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) registruotu ar elektroniniu paštu siunčiamu standartiniu blanku, prie kurio pridedamas prašančiosios valstybės narės parengtas dokumentas ar sprendimas; šiam standartiniam blankui naudojamas I priede pateiktas pavyzdys.

b) registruotu ar elektroniniu paštu siunčiamu standartiniu blanku, prie kurio pridedamas prašančiosios valstybės narės parengtas dokumentas ar sprendimas arba patvirtinta jo kopija; šiam standartiniam blankui naudojamas I priede pateiktas pavyzdys.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad prašančioji valstybė narė gali pasilikti teisingumo ar kitų biudžeto institucijų, susijusių su mokesčių išieškojimu, išduotą originalų dokumentą.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Visa reikalavimo suma, kurią išieško institucija, į kurią kreipiamasi, persiunčiama prašančiajai valstybei narei.

3. Visa reikalavimo suma, kurią išieško institucija, į kurią kreipiamasi, per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos persiunčiama prašančiajai valstybei narei.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

23a straipsnis

 

Pagal direktyvą numatytos veiklos vykdymas

 

Centrinės tarnybos, remdamosi šios direktyvos nuostatomis, rengia ankstesniųjų mokestinių metų bendradarbiavimo veiklos metinę ataskaitą. Į šias ataskaitas turi būti įtraukta bent gautų ir parengtų prašymų skaičius, priežastys, dėl kurių atsisakyta nagrinėti prašymą, prašymo nagrinėjimo trukmė, reikalaujama ir realiai grąžinta suma. Ši ataskaita siunčiama Europos Parlamentui ir Komisijai, kurie parengia savo nuomones.

Pagrindimas

Turi būti numatyta vykdymo priemonė, skirta direktyvos veiksmingumui įvertinti ir iš anksto užtikrinti, kad būtų prieinamos priemonės nustatyti sunkumams, susijusiems su praktiniu šios direktyvos taikymu.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija, siekdama vykdyti reikalavimus pagal šios direktyvos nuostatas, stengiasi užtikrinti gerą valstybių narių bendradarbiavimą ir nuolat stebi bet kokius nusiskundimus, susijusius su keitimosi informacija ir valstybių narių savitarpio pagalbos trūkumais.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

27a straipsnis

 

Komisijos analizė

 

Komisija, siekdama praktiškai palengvinti geriausios mokesčių atgavimo praktikos taikymą valstybėse narėse, atlieka lyginamąją įvairių valstybių narių mokesčių kodeksuose numatytų mokesčių atgavimo priemonių, pvz., išieškojimo orderių, nekilnojamojo turto nuosavybės registruose paliktų susigrąžinimo ieškinių, pirmumo tvarkos ir vykdymo procedūros terminų, kurių laikytis reikalaujama pagal įstatymą, analizę.

Pagrindimas

Iki šiol neparengta lyginamoji analizė, kuria remiantis būtų galima įvertinti nevienodą nacionalinių mokesčių atgavimo įstatymų vykdymo praktiką. Ši lyginamoji analizė turėtų paskatinti valstybių narių mokesčių atgavimo praktikos (procedūrų, priemonių ir terminų) derinimą.

AIŠKINAMOJI DALIS

1.  Pasiūlymo pagrindas

Šiuo pasiūlymu siekiama pagerinti abipusę pagalbą vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, ir sustiprinti bei pagerinti valstybių narių savitarpio pagalbą vykdant reikalavimus. Iki šiol valstybių narių savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su tam tikrais mokesčiais, remiantis Tarybos direktyva 1976/308/EEB prašymų skaičius padidėjo nuo 3000 2003 metais iki daugiau nei 8000 2008 metais. Sumos, dėl kurių prašoma pagalbos, padidėjo šešis kartus ir tikimasi, kad ši tendencija tęsis tol, kol didės kapitalo ir asmenų judumas.

2.  Naujos Tarybos direktyvos reikalingumas

Nauja Tarybos direktyva yra reikalinga, nes reikalavimo vykdymo veiksmingumas yra labai prastas: iš viso reikalavimų įvykdymo santykis tėra tik maždaug 5 proc. Siekiant pagerinti padėtį reikėtų stiprinti valstybių narių savitarpio pagalbą vykdant reikalavimus. Ypač valstybės narės apgailestauja dėl teisinių priemonių, kurias gali taikyti pagal Tarybos direktyvą 1976/308/EEB, nepakankamumo (lėtumo, skirtingumo, koordinavimo stokos, neskaidrumo).

3.  Pasiūlymo turinys

Šiuo pasiūlymu Komisija siekia pagerinti pagalbos reikalavimams vidaus rinkoje vykdyti sistemą taikant pakeitimus keturiose srityse:

-     Išplėsti savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus taikymo sritį įtraukiant į ją reikalavimus dėl kitų mokesčių ir muitų, įskaitant privalomojo socialinio draudimo įmokas.

-     Priimti: a) suvienodintus dokumentus, kuriais leidžiama vykdyti reikalavimą arba imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta kitose valstybėse narėse parengtų dokumentų pripažinimo ir vertimo problemų; b) pranešimo apie su reikalavimais kitos valstybės narės teritorijoje susijusius dokumentus standartinį blanką.

-     Be to, siekiama suteikti valstybių narių pareigūnams galimybę būti administracinėse patalpose kitoje valstybėje narėje arba aktyviai dalyvauti kitoje valstybėje narėje atliekamuose administraciniuose tyrimuose.

-     Pagaliau prašymai ir dokumentai turi būti perduodami skaitmenine forma ir elektroniniu tinklu.

4. Ginčytini klausimai

Pagal pranešėjo turimą informaciją kai kurie pasiūlymo klausimai yra ginčytini:

§ Privalomojo socialinio draudimo įmokų įtraukimas į savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus taikymo sritį (2 straipsnio 2 dalies b punktas).

Pranešėjas pritaria šiam pasiūlymo aspektui, kadangi toks taikymo srities išplėtimas atitinka kitų tarptautinių pagalbos vykdant reikalavimus priemonių raidą.

§ Vienos valstybės narės pareigūnų buvimas kitos valstybės narės administracinėse patalpose ir dalyvavimas atliekant administracinius tyrimus (6 straipsnis).

Panašu, kad kai kurios valstybės narės pritaria minčiai, jog užsienio pareigūnai galėtų būti jų administracinėse patalpose, tačiau nesutinka suteikti jiems įgaliojimus atlikti patikrinimus ir teisę dalyvauti atliekant administracinius tyrimus. Pranešėjas pritaria Europos Komisijos pasiūlymui dėl vienos valstybės narės pareigūnų buvimo kitos valstybės narės administracinėse patalpose. Šiems pareigūnams taip pat turėtų būti leista dalyvauti atliekant administracinius tyrimus ir administracinius patikrinimus remiantis dviejų institucijų susitarimu.

§ Pirminis dokumentas, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą prašančiojoje valstybėje narėje (11 straipsnio 2 dalis).

Pasiūlyme siūloma pradėti naudoti pranešimo apie su reikalavimu susijusius dokumentus ir sprendimus suvienodintą standartinį blanką, kuris turėtų išspręsti kitoje valstybėje narėje parengtų dokumentų pripažinimo ir vertimo problemas. Ši suvienodintas dokumentas turi būti pridedamas prie visų prašymų vykdyti reikalavimą. Pagal 11 straipsnio 2a dalį prie suvienodinto dokumento, pagal kurį leidžiama vykdyti reikalavimą valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, pridedamas pirminis vykdomasis dokumentas, parengtas siekiant leisti prašančiojoje valstybėje narėje imtis vykdomųjų priemonių ir susijęs su reikalavimu, kuriam vykdyti prašoma pagalbos.

Pranešėjas mano, kad šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad prašančioji valstybė narė gali pasilikti teisingumo ar kitų biudžeto institucijų, susijusių su mokesčių išieškojimu, išduotą originalų dokumentą. Pirminis dokumentas, kuriuo leidžiama vykdyti reikalavimą prašančiojoje valstybėje narėje, paprastai yra teisingumo ar kitos biudžeto institucijos išduotas originalus dokumentas ir valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pasilikti šio dokumento originalą.

5.  Išvada

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymo tikslams sustiprinti ir pagerinti valstybių narių savitarpio pagalbą vykdant reikalavimus. Šiuo pakeitimu pranešėjas siekia papildomos garantijos dėl teisingumo ar kitų biudžeto institucijų, susijusių su mokesčių išieškojimu, išduoto originalaus dokumento statuso.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Savitarpio pagalba vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis

Nuorodos

KOM(2009)0028 – C6-0061/2009 – 2009/0007(CNS)

Konsultacijos su EP data

16.2.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

19.10.2009

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

19.10.2009

JURI

19.10.2009

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

CONT

1.10.2009

JURI

5.10.2009

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Theodor Dumitru Stolojan

21.7.2009

 

 

Svarstymas komitete

10.11.2009

1.12.2009

21.1.2010

 

Priėmimo data

27.1.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Eva Joly, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Marta Andreasen, Sophie Briard Auconie, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Andreas Schwab

Pateikimo data

1.2.2010