RAPORT referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte măsuri

29.1.2010 - (COM(2009)0028 – C6‑0061/2009 – 2009/0007(CNS)) - *

Comisia pentru afaceri economice şi monetare
Raportor: Theodor Dumitru Stolojan


Procedură : 2009/0007(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0002/2010

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte măsuri

(COM(2209)0028 – C6‑0061/2009 – 2009/0007(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0028),

–   având în vedere articolele 93 şi 94 din Tratatul CE, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C6-0061/2009),

–   având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu intitulată „Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolele 113 şi 115 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (A7-0002/2010),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei şi parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6a) Fiecare stat membru elaborează sisteme adecvate de control pentru biroul său central de legătură sau birourile de legătură pe care le-a desemnat drept departamente de legătură, în vederea transparenţei şi a rentabilităţii, şi prezintă în mod corespunzător, în cadrul unui proces anual de monitorizare, un raport public.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La cererea unui birou central de legătură, a unui birou de legătură sau a unui departament de legătură dintr-un stat membru (denumit în continuare „autoritatea solicitantă”), biroul central de legătură, un birou de legătură sau un departament de legătură din statul membru căruia îi este adresată cererea (denumit în continuare „autoritatea solicitată”) furnizează orice informaţii care pot fi importante pentru autoritatea solicitantă în vederea recuperării creanţelor sale menţionate la articolul 2.

(1) Birourile centrale de legătură fac schimb cu birourile centrale din celelalte state membre de orice informaţii care pot fi importante pentru acestea din urmă în vederea recuperării creanţelor menţionate la articolul 2.

Justificare

Termenele sunt esenţiale în cadrul procesului de recuperare a creanţelor. Acum când schimbul automat de informaţii devine o regulă în raporturile dintre statele membre, este inoportună pierderea de momente preţioase într-o procedură de schimb la cerere şi este mai indicat să se instituie o procedură automată de schimb de informaţii.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Birourile centrale de legătură fac schimb de informaţii cu privire la rambursările de impozite şi taxe, altele decât taxa pe valoarea adăugată, efectuate de către autorităţile naţionale, dacă respectivele rambursări se referă la persoane stabilite într-un alt stat membru şi la sume care depăşesc 10 000 EUR.

Birourile centrale de legătură fac schimb de informaţii cu privire la rambursările de impozite şi taxe, altele decât taxa pe valoarea adăugată, efectuate de către autorităţile naţionale, dacă respectivele rambursări se referă la persoane stabilite într-un alt stat membru.

Justificare

Având în vedere că toate informaţiile în cauză sunt automatizate, nu pare a fi pertinentă stabilirea unei limite inferioare pentru schimbul unor astfel de informaţii.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prin acord între autoritatea solicitantă şi autoritatea solicitată şi în conformitate cu modalităţile stabilite de aceasta din urmă, funcţionarii autorizaţi de autoritatea solicitantă pot asista, cu scopul de a primi informaţiile menţionate la articolul 4 alineatul (1), la anchetele administrative efectuate pe teritoriul statului membru solicitat.

(2) Prin acord între autoritatea solicitantă şi autoritatea solicitată şi în conformitate cu modalităţile stabilite de aceasta din urmă, funcţionarii autorizaţi de autoritatea solicitantă pot asista, cu scopul de a primi informaţiile menţionate în prezenta directivă, la anchetele administrative efectuate pe teritoriul statului membru solicitat.

În cazul în care funcţionarii din statul membru solicitant asistă la anchetele administrative în temeiul primului paragraf, aceştia pot exercita competenţele de control conferite funcţionarilor statului membru solicitat, cu condiţia să exercite respectivele competenţe în conformitate cu actele cu putere de lege sau actele administrative în vigoare în statul membru solicitat.

În cazul în care funcţionarii autorităţii solicitante asistă la anchetele administrative în temeiul primului paragraf, aceştia pot, dacă s-a convenit astfel, exercita competenţele de control conferite funcţionarilor autorităţii solicitate, cu condiţia să exercite respectivele competenţe în conformitate cu actele cu putere de lege sau actele administrative în vigoare în statul membru în care se află autoritatea solicitată.

Orice refuz din partea persoanei anchetate de a respecta măsurile de inspecţie ale funcţionarilor din statul membru solicitant se tratează de către statul membru solicitat drept un refuz întâmpinat de propriii săi funcţionari.

Dacă s-a încheiat un acord între autoritatea solicitantă şi autoritatea solicitată cu privire la competenţele de control conferite funcţionarilor de către autoritatea solicitată, orice refuz din partea persoanei anchetate de a respecta măsurile de inspecţie ale funcţionarilor autorităţii solicitante se tratează de către autoritatea solicitată drept un refuz întâmpinat de propriii săi funcţionari.

Justificare

Colaborarea este importantă în general, dar o colaborare eficace între administraţiile statelor membre este şi mai importantă. Este deci de dorit ca cele două state membre să se pună de acord cu privire la condiţiile referitoare la prezenţa unui funcţionar detaşat, precum şi cu privire la competenţele de control care îi sunt conferite.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) prin trimiterea, prin scrisoare recomandată sau poştă electronică, a unui formular tip căruia i se anexează instrumentul sau decizia emisă în statul membru solicitant; pentru acest formular tip se utilizează modelul prevăzut în anexa I.

(b) prin trimiterea, prin scrisoare recomandată sau poştă electronică, a unui formular tip căruia i se anexează instrumentul sau decizia emisă în statul membru solicitant sau o copie legalizată; pentru acest formular tip se utilizează modelul prevăzut în anexa I.

Justificare

Scopul prezentului amendament este acela de a clarifica faptul că documentul original emis de către sistemul juridic sau de către autorităţile fiscale privind creanţele reprezentând impozite poate fi reţinut de statul membru solicitant.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Întreaga valoare a creanţei recuperate de către autoritatea solicitată se transferă statului membru solicitant.

(3) Întreaga valoare a creanţei recuperate de către autoritatea solicitată se transferă statului membru solicitant într-un termen de 14 zile de la cerere.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Articolul 23a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 23a

 

Monitorizarea activităţilor desfăşurate în temeiul directivei

Birourile centrale întocmesc un raport anual privind activităţile de cooperare desfăşurate pe parcursul exerciţiului financiar precedent în temeiul prezentei directive. Raportul respectiv conţine cel puţin numărul de cereri primite şi emise, acţiunile întreprinse, motivele invocate în caz de refuz, termenele necesare pentru tratarea cererilor, valoarea creanţelor şi sumele efectiv recuperate. Raportul este transmis Parlamentului European şi Comisiei Europene pentru aviz.

Justificare

Trebuie să se prevadă un instrument de monitorizare care să permită evaluarea eficacităţii directivei şi să se ofere încă de pe acum mijloacele de identificare a dificultăţilor legate de punerea în practică a prezentei directive.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Articolul 27 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia sprijină buna colaborare între statele membre şi asigură o monitorizare permanentă a eventualelor plângeri legate de lipsa schimbului de informaţii sau a asistenţei între statele membre pentru recuperările vizate de prezenta directivă.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Articolul 27a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 27a

 

Analiza Comisiei

 

Comisia efectuează o analiză comparativă care are ca obiect o gamă largă de instrumente de recuperare a creanţelor fiscale prevăzute în codurile fiscale ale statelor membre, precum ordinele de recuperare, creanţele înscrise în cărţile funciare, drepturile de retenţie, termenele procedurilor de execuţie, astfel cum sunt cerute de lege şi aplicate în mod concret, pentru a facilita punerea în aplicare a bunelor practici de recuperare a impozitelor în statele membre.

Justificare

Nu există încă o analiză comparativă care să scoată în evidenţă practicile divergente în aplicarea legislaţiilor naţionale în materie de recuperare fiscală. Această analiză comparativă ar trebui să servească drept catalizator pentru armonizarea practicilor statelor membre în materie de recuperare a impozitelor (proceduri, instrumente şi termene).

EXPUNERE DE MOTIVE

1.  Contextul propunerii:

Propunerea vizează îmbunătăţirea asistenţei reciproce în materie de recuperare a creanţelor reprezentând impozite cu scopul de a consolida şi de a îmbunătăţi asistenţa în materie de recuperare între statele membre. Până în prezent, numărul de solicitări între statele membre privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor privind anumite impozite în temeiul Directivei 76/308/CEE a Consiliului, a crescut de la 3 000 în 2003 la peste 8 000 în 2008. Valoarea sumelor pentru care s-a solicitat asistenţă a crescut de şase ori şi se aşteaptă ca această tendinţă să continue atât timp cât mobilitatea capitalului şi a persoanelor este în creştere.

2.  Nevoia unei noi directive a Consiliului

Este necesară o nouă directivă a Consiliului având în vedere faptul că eficacitatea recuperării este foarte scăzută, cu o rată globală de recuperare de doar aproximativ 5%. Pentru a îmbunătăţi această situaţie, asistenţa reciprocă în materie de recuperare între statele membre ar trebui să fie consolidată. În special, statele membre deplâng insuficienţa (încetineala, disparitatea, lipsa de coordonare şi de transparenţă) măsurilor legale de care dispun în temeiul Directivei 76/308/CEE a Consiliului.

3.  Conţinutul propunerii

Prin propunerea sa, Comisia doreşte să îmbunătăţească sistemul de asistenţă în materie de recuperare în cadrul pieţei interne prin introducerea de modificări în patru domenii:

-     Extinderea domeniului de aplicare al asistenţei reciproce în materie de recuperare astfel încât să cuprindă şi alte impozite şi taxe, inclusiv contribuţiile obligatorii la sistemul de securitate socială.

-     Punerea la dispoziţie a: a) unor instrumente uniforme care să înlesnească măsurile asigurătorii sau de executare, pentru a evita problemele legate de recunoaşterea şi traducerea actelor emise de alte state membre; b) unui formular tip pentru notificarea, pe teritoriul unui alt stat membru, a documentelor referitoare la creanţe.

-     De asemenea, propunerea vizează să dea posibilitatea funcţionarilor dintr-un stat membru să fie prezenţi în birourile administrative sau să participe activ la anchetele administrative de pe teritoriul unui alt stat membru.

-     În cele din urmă, cererile şi documentele pentru asistenţă vor fi transmise în formă digitală şi printr-o reţea electronică.

4. Aspecte în dezbatere:

Conform informaţiilor disponibile pentru raportor, câteva puncte din propunere sunt controversate:

§ Includerea contribuţiilor obligatorii la sistemul de securitate socială în domeniul de aplicare al asistenţei reciproce [articolul 2 alineatul (2) litera (b)].

Raportorul sprijină acest aspect al propunerii, având în vedere faptul că o astfel de extindere este în conformitate cu evoluţia altor instrumente internaţionale de asistenţă în materie de recuperare.

§ Prezenţa funcţionarilor dintr-un stat membru în birourile administrative dintr-un alt stat membru şi participarea la anchetele administrative (articolul 6).

Anumite state membre par a fi de acord cu faptul că funcţionarii străini pot fi prezenţi în birourile lor administrative, dar nu sunt de acord să le acorde acestora competenţa de a efectua inspecţii şi dreptul de a participa la anchete administrative. Raportorul sprijină propunerea Comisiei Europene referitoare la prezenţa funcţionarilor dintr-un stat membru în birourile administrative din alt stat membru. Aceşti funcţionari ar trebui, de asemenea, să poată participa la anchete şi inspecţii administrative pe baza unui acord între cele două autorităţi.

§ Instrumentul iniţial care permite executarea în statul membru solicitant [articolul 11 alineatul (2)]

Propunerea include introducerea unui formular-tip comun pentru notificarea actelor şi a deciziilor referitoare la creanţă, care ar trebui să rezolve problemele aferente recunoaşterii şi traducerii actelor emise într-un alt stat membru. Acest instrument însoţeşte orice cerere de recuperare. Conform articolului 11 alineatul (2) primul paragraf, instrumentul iniţial care permite executarea, înfiinţat pentru a permite aplicarea de măsuri de executare în statul membru solicitant şi referitor la creanţa pentru care se solicită asistenţa pentru recuperare, însoţeşte instrumentul uniform care permite executarea în statul membru solicitat.

Raportorul consideră că scopul acestui amendament este acela de a clarifica faptul că documentul original emis de către sistemul juridic sau de către autorităţile fiscale privind creanţele reprezentând impozite poate fi reţinut de statul membru solicitant. Instrumentul iniţial care permite executarea în statul membru solicitant este, de obicei, documentul original emis de sistemul juridic sau de autorităţile fiscale, iar statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a reţine originalul.

5.  Concluzie

Raportorul sprijină propunerea Comisiei care vizează consolidarea şi îmbunătăţirea asistenţei în materie de recuperare între statele membre. Cu amendamentul său, raportorul doreşte să ofere o garanţie suplimentară în ceea ce priveşte situaţia documentului original emis de către sistemul juridic sau de către autorităţile fiscale privind creanţele reprezentând impozite.

PROCEDURĂ

Titlu

Asistenţă reciprocă în materie de recuperare a creanţelor privind taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri

Referinţe

COM(2009)0028 – C6-0061/2009 – 2009/0007(CNS)

Data consultării PE

16.2.2009

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

ECON

19.10.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

CONT

19.10.2009

JURI

19.10.2009

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

CONT

1.10.2009

JURI

5.10.2009

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Theodor Dumitru Stolojan

21.7.2009

 

 

Examinare în comisie

10.11.2009

1.12.2009

21.1.2010

 

Data adoptării

27.1.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

0

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Eva Joly, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Marta Andreasen, Sophie Briard Auconie, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Andreas Schwab