Διαδικασία : 2009/2101(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0004/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0004/2010

Συζήτηση :

PV 08/02/2010 - 16
CRE 08/02/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 10/02/2010 - 9.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0020
P7_TA(2010)0021

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 196kWORD 157k
1.2.2010
PE 429.680v02-00 A7-0004/2010

σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2009

(2009/2101(INI))

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Εισηγητής: Marc Tarabella

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2009

(2009/2101(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών – 2009 (COM(2009)0077),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2000 με τίτλο "Προς μία κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα των φύλων (2001-2005)" (COM(2000)0335) και τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008 (αντίστοιχα, COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 και COM(2008)0010),

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)(1),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινωνική οικονομία(2),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο "Καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: μεγαλύτερη υποστήριξη για το συνδυασμό της επαγγελματικής με την ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή" (COM(2008)0635),

–       έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ (COM(2008)0636), που υπέβαλε η Επιτροπή στις 3 Οκτωβρίου 2008,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (COM(2008)0637), που υπέβαλε η Επιτροπή στις 3 Οκτωβρίου 2008,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο "Υλοποίηση των στόχων της Βαρκελώνης όσον αφορά τις υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά προσχολικής ηλικίας" (COM(2008)0638),

–       έχοντας υπόψη το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι κυρώσεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (STCE αριθ. 197),

–       έχοντας υπόψη το πλαίσιο δράσεων για την ισότητα των φύλων που εγκρίθηκε από τους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς εταίρους στις 22 Μαρτίου 2005,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 σχετικά με την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών (Σύμβαση CEDAW),

–       έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες στις 23 και 24 Μαρτίου 2006,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών(3),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη γυναικεία μετανάστευση: ο ρόλος και η θέση των μεταναστριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση(4),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο –"Ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών – Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης(5),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010(6),

–       έχοντας υπόψη τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ισότητα Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών και τη γνωμοδότησή της για τη διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, που εγκρίθηκε στις 22 Μαρτίου 2007,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών - 2008(7),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2008 που περιέχει τις συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών των ανδρών και των γυναικών(8),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 48 και το άρθρο 119, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7‑0004/2010),

Α.     εκτιμώντας ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεγνωρισμένη από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκτιμώντας επίσης ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε σε αυτό το πεδίο, εξακολουθούν να υφίστανται πολυάριθμες ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται εν μέσω μίας μεγάλης οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης, που επηρεάζει ιδιαίτερα τις γυναίκες τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην ιδιωτική τους ζωή,

Γ.     εκτιμώντας ότι η μητρότητα και η πατρότητα πρέπει να θεωρούνται θεμελιώδη δικαιώματα, ουσιώδη για την κοινωνική ισορροπία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν μεν μια οδηγία για την άδεια μητρότητας(9) και μια οδηγία για τη γονική άδεια(10), όμως μέχρι στιγμής δεν έχει ετοιμασθεί κανένα νομοθετικό κείμενο περί πατρικής άδειας,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιτίας του επαγγελματικού και τομεακού διαχωρισμού με βάση το φύλο και σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, εν γένει, η αρχή της κρίσης έχει επηρεάσει αρνητικά περισσότερο τους άνδρες από τις γυναίκες, αλλά η κατάσταση διαφέρει σε ορισμένες χώρες και σε ορισμένους τομείς, και ειδικότερα στους παραδοσιακούς κλάδους με μεγάλη απασχόληση γυναικείου εργατικού δυναμικού, όπου πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν και πολλές πολυεθνικές μετεγκαταστάθηκαν· γνωρίζοντας εντούτοις, ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δεν λαμβάνουν υπόψη την εργασία μερικής απασχόλησης, ενώ 31,1% των εργαζομένων γυναικών εργάζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης έναντι 7,9% των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία στις δημόσιες υπηρεσίες, αποτελώντας τα δύο τρίτα του δυναμικού στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας· συνειδητοποιώντας, κατόπιν τούτου, ότι η κρίση πιθανότατα θα επηρεάσει διπλά τις γυναίκες σε περίπτωση μελλοντικών δημοσιονομικών περιορισμών εξαιτίας των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών τους στην προσφορά δημοσίων υπηρεσιών,

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κατά παράδοση απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια και από ένα περιορισμένο επίπεδο σύνταξης κυρίως οι μόνες μητέρες και οι γυναίκες άνω των 65 ετών· εκτιμώντας ότι οι τελευταίες εισπράττουν συχνά συντάξεις που αγγίζουν το κατώτατο όριο επιβίωσης δια διάφορους λόγους, όπως η παύση ή η διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας προκειμένου να αφιερωθούν στις οικογενειακές υποχρεώσεις ή το γεγονός ότι εργάσθηκαν στην επιχείρηση του συζύγου, ιδίως στους τομείς του εμπορίου και της γεωργίας, χωρίς αμοιβή και χωρίς κοινωνική ασφάλιση και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες πολιτικές αποσκοπούν στην υποστήριξη των οικογενειών με παιδιά, παρά το γεγονός ότι μέχρι και το 35% των νοικοκυριών αποτελούνται από ένα άτομο, που κατά πλειοψηφία είναι γυναίκες,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ανέρχεται κατά μέσον όρο στο 59,1%, ότι η συνεχής αύξησή του από το 2000 δεν προκάλεσε αντίστοιχη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης των γυναικών, και ότι οι γυναίκες είναι ακόμα θύματα ενός επαγγελματικού και τομεακού διαχωρισμού με βάση το φύλο,

Ζ.     εκτιμώντας ότι οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας αποτελούν παράδειγμα επιτυχίας της απασχολησιμότητας των γυναικών, ότι βελτιώνουν την κοινωνική θέση των γυναικών , προωθούν την οικονομική τους ανεξαρτησία και συμβάλλουν στη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, κυρίως μέσω των υπηρεσιών φύλαξης παιδιών, ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με αναπηρία,

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση διαφορά στις αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών παραμένει αμετακίνητη σε ένα υψηλό επίπεδο (μεταξύ 14% και 17,4%) από το 2000, παρά τα πολυάριθμα μέτρα που έχει εφαρμόσει η Επιτροπή και τις δεσμεύσεις των κρατών μελών,

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 157 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι "κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας", και ότι αυτή η αρχή επιβεβαιώθηκε από την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι το προαναφερθέν ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2008 ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία νομοθετική πρόταση για τη αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2009,

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνδρες υποφέρουν επίσης, αν και με λιγότερο έντονο τρόπο, από τον επαγγελματικό και τομεακό διαχωρισμό και τα στερεότυπα που σχετίζονται με το φύλο,

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις οικογενειακές και οικιακές ευθύνες, κυρίως με τη μεγαλύτερη χρησιμοποίηση της γονικής άδειας και της άδειας πατρότητας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση και την υλοποίηση της ισότητας ανδρών-γυναικών, θεωρεί όμως λυπηρό το ότι η συμφωνία πλαίσιο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τη γονική άδεια (του Ιουλίου 2009) δεν καλύπτει το ζήτημα της πληρωμένης άδειας, που θα επηρέαζε αποφασιστικά την αύξηση του ποσοστού των ανδρών και το μερίδιο ίσης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στις επαγγελματικές και οικογενειακές ευθύνες,

ΙΓ.    εκτιμώντας ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες φύλαξης παιδιών και αρωγής ηλικιωμένων και άλλων προστατευόμενων ατόμων είναι βασικής σημασίας προκειμένου να επιτύχουμε την ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση,

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης στις 15 και 16 Μαρτίου 2002, τα κράτη μέλη κλήθηκαν να φροντίσουν έως το 2010 για την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φροντίδας για το 90% τουλάχιστον των παιδιών μεταξύ τριών ετών και ηλικίας εγγραφής στο σχολείο, και στο 33% τουλάχιστον των παιδιών κάτω των τριών ετών, αλλά ότι περισσότερες από τις μισές χώρες βρίσκονται ακόμα μακριά από το στόχο αυτό,

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 58,9% των πτυχιούχων πανεπιστημίων στην ΕΕ το 2008, υπερέχουν αριθμητικά στις σπουδές επιχειρήσεων, διοίκησης και στις νομικές σπουδές, αλλά συνεχίζουν να υπολείπονται των ανδρών στις θέσεις υψηλής ευθύνης στις επιχειρήσεις και τα πολιτικά όργανα· λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγες γυναίκες έχουν πτυχία πληροφορικής, μηχανικής και φυσικής, με αποτέλεσμα την υποεκπροσώπηση των γυναικών στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος έχει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισότητα μεταξύ γυναικείας και ανδρικής απασχόλησης στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) έχει την τάση να μεγαλώνει με τον καιρό μάλλον παρά να μειώνεται,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των γυναικών βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανήλθε από το 32,1% κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2004-2009, στο 35% μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009, και ότι το ποσοστό των γυναικών προέδρων των κοινοβουλευτικών επιτροπών αυξήθηκε από το 25% στο 41%, ενώ αυξήθηκε και το ποσό των γυναικών αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 28,5% στο 42,8%, όμως ότι οι γυναίκες Κοσμήτορες μειώθηκαν από 3 σε 2,

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση των συνθηκών υπό τις οποίες διαβιώνουν συγκεκριμένες κατηγορίες γυναικών, που συχνά αντιμετωπίζουν ένα συνδυασμό δυσκολιών και κινδύνων, όπως και τις διπλές διακρίσεις, όπως ειδικότερα στην περίπτωση των αναπήρων γυναικών, των γυναικών με άτομα που τις βαρύνουν, των ηλικιωμένων γυναικών, των γυναικών που είναι μέλη μειονοτήτων και των μεταναστριών,

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες είναι θύματα διπλής διάκρισης στην αγορά εργασίας: εξαιτίας του φύλου τους και του καθεστώτος του μετανάστη· έχοντας υπόψη ότι το ένα πέμπτο από τις μετανάστριες με υψηλή ειδίκευση απασχολείται σε σχετικά ανειδίκευτες εργασίες, και εκτιμώντας ότι οι μετανάστριες που εργάζονται στον τομέα των οικιακών εργασιών, των Καφέ/Εστιατορίων/Ξενοδοχείων (CHR/Horeca) και στη γεωργία βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο ως προς τους άνδρες όσο και ως προς τις γυναίκες, τα ποσοστά απασχόλησης είναι χαμηλότερα στις αγροτικές περιοχές και, επί πλέον, πολλές γυναίκες δεν εργάζονται ποτέ στην επίσημη αγορά εργασίας και συνεπώς δεν είναι καταχωρημένες ως άνεργες ούτε συμπεριλαμβάνονται στις στατιστικές της ανεργίας, πράγμα που προκαλεί ειδικά οικονομικά και νομικά προβλήματα σε σχέση με το δικαίωμα μητρότητας και τις άδειες ασθενείας, την απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και την κάλυψη από την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και προβλήματα σε περίπτωση διαζυγίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές ζημιώνουν από την απουσία ευκαιριών απασχόλησης υψηλής ποιότητας,

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που είναι μέλη μειονοτήτων, και ειδικότερα οι γυναίκες Ρομ, τακτικά βιώνουν πολλαπλές μορφές διακρίσεων λόγω φυλής και φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικοί φορείς ισότητας δεν καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τα φαινόμενα των πολλαπλών ή σύνθετων διακρίσεων,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων είναι μια σύγχρονη μορφή δουλείας και ότι οι γυναίκες και τα ανήλικα κορίτσια αποτελούν ακόμη το μεγαλύτερο αριθμό των θυμάτων,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προαναφερθέν ψήφισμα της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων που είναι το ισχυρότερο ευρωπαϊκό νομικό μέσο για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου που συνιστά έγκλημα και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα μόνο 16 κράτη μέλη της Ένωσης έχουν επικυρώσει αυτή τη σύμβαση,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία σε βάρος των γυναικών σε όλες τις μορφές της συνιστά θεμελιώδες εμπόδιο για την ισότητα γυναικών και ανδρών, ότι αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν γνωρίζει γεωγραφικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς ή κοινωνικούς περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην Ένωση, όπου περίπου 20% έως 25% των γυναικών υποφέρουν από σωματική βία κατά την ενήλικη ζωή τους, και όπου άνω του 10% των γυναικών είναι θύματα σεξουαλικής βίας, καθώς και ότι η ισπανική προεδρία του Συμβουλίου έχει εντάξει στις προτεραιότητές της την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον όρο σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία εννοούμε τη γενική ευεξία, τόσο φυσική όσο και διανοητική και κοινωνική του ανθρώπου σε ό,τι σχετίζεται με το αναπαραγωγικό του σύστημα, τις λειτουργίες και τις διεργασίες του, και όχι μόνο την απουσία αναπηριών ή προβλημάτων υγείας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση της πλήρους φυσικής και σεξουαλικής αυτονομίας της γυναίκας αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε επιτυχή πολιτική δικαιωμάτων στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, όπως και για οποιαδήποτε πολιτική κατά της βίας που ασκείται σε βάρος των γυναικών,

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό ίδρυμα για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών που δημιουργήθηκε επίσημα το 2006 και θα έπρεπε να αρχίσει τη δραστηριότητά του το αργότερο έως τις 19 Ιανουαρίου 2008, ακόμη δεν έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία,

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική της Λισαβόνας απέβλεπε στην ενσωμάτωση του 60% των γυναικών που είναι ικανές για εργασία στην αγορά εργασίας, ενώ οι προσπάθειες που αφορούν το δημογραφικό επιδιώκουν την επίτευξη ενός καλύτερου συντελεστή γεννητικότητας προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι μελλοντικές απαιτήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα γυναικών και ανδρών και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής παραμένουν στο επίκεντρο των συζητήσεων σχετικά με τις δημογραφικές αλλαγές,

1.      συγχαίρει την Επιτροπή για την σημασία που αποδίδει, στην έκθεσή της του 2009 για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, στην ενίσχυση των πολιτικών ισότητας των δύο φύλων στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό πλαίσιο, όμως τονίζει ότι απαιτούνται περισσότερες συγκεκριμένες δράσεις και νέες πολιτικές·

2.      κατακρίνει το γεγονός ότι τα σχέδια οικονομικής ανάκαμψης ως επί το πλείστον εστιάζονται στην ανδροκρατούμενη απασχόληση· τονίζει ότι η στήριξη στις μελλοντικές προοπτικές περισσότερο της ανδρικής παρά της γυναικείας απασχόλησης μάλλον επιδεινώνει παρά μειώνει την ανισότητα μεταξύ των φύλων· επιμένει στην ανάγκη ενσωμάτωσης της πολιτικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στα σχέδια οικονομικής ανάκαμψης τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα εθνικά και διεθνή·

3.      καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προασπίσουν τα κοινωνικά δικαιώματα και να εγγυηθούν ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση δεν θα οδηγήσει σε περικοπές κοινωνικών παροχών και κοινωνικών υπηρεσιών, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την παιδική μέριμνα και τη μέριμνα υπέρ των ηλικιωμένων· τονίζει ότι οι πολιτικές κοινωνικής μέριμνας και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών συνδέονται εγγενώς με την προσπάθεια για ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

4.      επισημαίνει ότι η οικονομική, κοινωνική και χρηματοπιστωτική κρίση μπορεί να αποτελέσει μία ευκαιρία να καταστεί η Ένωση μία πιο παραγωγική και καινοτόμος οικονομία και μία κοινωνία που θα λαμβάνει περισσότερο υπόψη της την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, εάν εφαρμοστούν οι δέουσες πολιτικές και τα δέοντα μέτρα·

5.      ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει ακριβή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης στις γυναίκες και τους άνδρες, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό της ανεργίας, τις εξελίξεις στην εργασία μερικής απασχόλησης και στις συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου, και τις επιπτώσεις των πολιτικών αντιμετώπισης της κρίσης στις δημόσιες υπηρεσίες·

6.      τονίζει ότι είναι ανάγκη, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν, να στηρίξουν και να ενισχύσουν τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνική οικονομία, δεδομένου του υψηλού συντελεστή γυναικείας απασχόλησης στον κλάδο αυτό και της σημασίας που οι υπηρεσίες που αυτός προσφέρει έχουν για την συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

7.      ζητεί από τα κράτη μέλη να προβούν σε μία ανάλυση των επιπτώσεων σε σχέση με το φύλο πριν εφαρμόσουν μία πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας, ώστε να αποφευχθούν οι δυσανάλογα αρνητικές συνέπειες επί των γυναικών, ζητεί δε από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, βάσει των στατιστικών αυτών και των αναλύσεων των επιπτώσεων, να εκπονήσουν πολιτικές ανάκαμψης που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες καταστάσεις των γυναικών και των ανδρών, ειδικότερα με την ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών ("gender mainstreaming") και τη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό ("gender budgeting")·

8.      κατακρίνει το γεγονός ότι η ισχύουσα Στρατηγική της Λισαβόνας βασικά δεν συνεκτιμά τα ζητήματα ισότητας των φύλων και ζητεί από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή να συμπεριλάβουν ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στην ισότητα των φύλων στην μελλοντική μετά τη Λισαβόνα στρατηγική της "ΕΕ εν όψει του 2020"·

9.      καλεί τους εθνικούς φορείς ισότητας να θεσπίσουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις με σκοπό να βελτιώσουν την αντίδρασή τους και την εκ μέρους τους διεκπεραίωση των περιπτώσεων πολλαπλών διακρίσεων· τονίζει περαιτέρω ότι οι εθνικοί φορείς ισότητας πρέπει να καθιερώσουν κύκλους επιμόρφωσης για δικαστές, νομικούς και προσωπικό, προκειμένου να μπορούν να εντοπίζουν, να προλαμβάνουν και να αντιδρούν στις περιπτώσεις πολλαπλών διακρίσεων·

10.    χαιρετίζει το γεγονός ότι πλησιάζουμε στο στόχο του 60% ως προς την απασχόληση των γυναικών έως το 2010, τον οποίο καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας που πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, αν και τονίζει ότι, δυστυχώς, ένα σημαντικό μέρος αυτών των θέσεων απασχόλησης είναι επισφαλές και κακοπληρωμένο· λυπάται, επίσης, για τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες κυμαίνονται από 37,4% στη Μάλτα έως το 74,3% στη Δανία· ζητεί, κατά συνέπεια στα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η οδηγία 2006/54/ΕΚ·

11.    ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να μην ξεχνούν την κατάσταση των συζύγων που βοηθούν στη βιοτεχνία, στο εμπόριο, στη γεωργία, στην αλιεία και στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, υπό το πρίσμα της ισότητας των φύλων, και λαμβανομένου υπόψη ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε ευπαθέστερη θέση από ό,τι οι άνδρες· ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τη νομική έννοια της συνιδιοκτησίας, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αναγνώριση των δικαιωμάτων της γυναίκας στον αγροτικό τομέα, και να τύχουν αυτές της δέουσας προστασίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και να αναγνωριστεί η εργασία τους·

12.    καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν μέτρα και θετικές δράσεις για την ενσωμάτωση των γυναικών σε έργα και προγράμματα οικολογικής μετατροπής, π.χ. στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σε θέσεις εργασίας επιστημονικής φύσης ή με εντατική χρήση τεχνολογίας·

13.    καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν το πνεύμα της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας των γυναικών στον βιομηχανικό τομέα και να προσφέρουν οικονομική στήριξη, δομές παροχής επαγγελματικών συμβουλών και κατάλληλη κατάρτιση στις γυναίκες που ιδρύουν επιχειρήσεις·

14.    τονίζει ότι το προσωπικό εισόδημα και η πληρωμένη απασχόληση της γυναίκας παραμένουν βασικά στοιχεία για την οικονομική της αυτονομία και για μια μεγαλύτερη ισότητα γυναικών και ανδρών στην κοινωνία συνολικά· τονίζει ότι στο πλαίσιο της γηράσκουσας κοινωνίας ειδικότερα, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες είναι αναγκαίοι για να προληφθεί η έλλειψη εργατικών χεριών·

15.    διαπιστώνει ότι οι γυναίκες είναι εκτεθειμένες σε υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας επειδή παραμένει το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών, ενώ υπάρχουν ακόμη πολλές διαφορές και μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί, κατά συνέπεια από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν άμεσα την οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή στην πράξη της αρχής "ίση αμοιβή για ίση εργασία" ή της αρχής της "ισότιμης εργασίας"·

16.    κρίνει ότι είναι απαραίτητο να ενεργήσουμε επίσης προς την κατεύθυνση της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών στον τομέα των συντάξεων, δεδομένου ότι οι γυναίκες ακόμη και σήμερα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των οικογενειακών ευθυνών, πράγμα που οδηγεί σε ασυνεχείς επαγγελματικές σταδιοδρομίες και γενικότερα σε επαγγελματική δραστηριότητα μικρότερη εκείνης των ανδρών·

17.    εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη παρουσιάσει, σε συνέχεια του προαναφερθέντος ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2008, νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αυτή τη νομοθετική πρόταση χωρίς καθυστέρηση·

18.    ζητεί από τα όργανα της Ένωσης και από τα κράτη μέλη να ανακηρύξουν την 22α Φεβρουαρίου "Διεθνή Ημέρα Μισθολογικής Ισότητας"·

19.    υποστηρίζει την Επιτροπή στην κίνηση της διαδικασίας επί παραβάσει σε περιπτώσεις μη μεταφοράς των ισχυουσών οδηγιών και θεωρεί ότι τα κράτη μέλη που δεν έχουν ήδη προβεί σε αυτό θα πρέπει να μεταφέρουν χωρίς καθυστέρηση στο εθνικό τους δίκαιο τις οδηγίες που αφορούν την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και προπάντων να μεριμνήσουν για την σωστή εφαρμογή τους·

20.    εκφράζει την επιθυμία δημιουργίας όσο το δυνατόν συντομότερα μίας ευρωπαϊκής χάρτας για τα δικαιώματα των γυναικών ώστε να βελτιωθούν ουσιαστικά τα δικαιώματα των γυναικών σε όλη την Ένωση και να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής·

21.    ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης στα σχολεία και τους τόπους εργασίας για να προωθηθεί η διαφοροποίηση των επαγγελματικών επιλογών, ιδίως των κοριτσιών, για την καταπολέμηση των στερεοτύπων σε σχέση με τα φύλα που συνεχίζουν να υπάρχουν, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των ανδρών στην κατανομή των οικογενειακών υποχρεώσεων και στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

22.    καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τις επιχειρήσεις εκείνες που υιοθετούν μέτρα για την προώθηση της ισότητας γυναικών και ανδρών και που διευκολύνουν την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην ιδιωτική ζωή, ώστε να δοθεί μια ώθηση στη διάδοση των καλών πρακτικών σε αυτό το θέμα·

23.    τονίζει τη σημασία δομών υποδοχής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, δομών παιδικής μέριμνας και υποστήριξης ηλικιωμένων και άλλων προστατευόμενων ατόμων, με στόχο τη μεγαλύτερη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή· εγκρίνει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη συλλογή στατιστικών συγκρίσιμων, επίκαιρων και ποιοτικών στατιστικών στοιχείων και την υποβολή συγκεκριμένων συστάσεων σε κάθε κράτος μέλος· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να επιτύχουν τους στόχους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης σχετικά με τις υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά προσχολικής ηλικίας·

24.    συγχαίρει την Επιτροπή για τις αναληφθείσες δράσεις και κυρίως την πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ σχετικά με την άδεια μητρότητας και της οδηγίας 86/613/ΕΚ σχετικά με τους αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους και τις συμβοηθούσες συζύγους στις οικογενειακές επιχειρήσεις· θεωρεί πάντως ότι η πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ δεν είναι αρκετά φιλόδοξη σε ό,τι αφορά τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής για άνδρες και γυναίκες·

25.    τονίζει την ανάγκη επίλυσης του ζητήματος της άδειας πατρότητας και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει κάθε ενέργεια αποβλέπουσα στην καθιέρωση μιας άδειας πατρότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο· θεωρεί ότι η άδεια μητρότητας πρέπει να συνδεθεί με την άδεια πατρότητας, υπό την έννοια της καλύτερης προστασίας της γυναίκας στην αγορά εργασίας και της καταπολέμησης κατ΄ αυτόν τον τρόπο των στερεοτύπων που υπάρχουν στην κοινωνία σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτής της άδειας·

26.    ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν ουσιαστικά μέτρα, μέσω της νομοθεσίας, για την προώθηση της ισόρροπης παρουσίας των γυναικών και των ανδρών σε θέσεις αυξημένης ευθύνης των επιχειρήσεων, της διοίκησης και των πολιτικών οργάνων, και ζητεί κατά συνέπεια να τεθούν δεσμευτικοί στόχοι που να διασφαλίζουν την ίση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών· τονίζει σχετικά ότι η χρήση εκλογικών ποσοστώσεων έχει θετικές επιπτώσεις στην εκπροσώπηση γυναικών·

27.    επικροτεί την απόφαση της Νορβηγικής Κυβέρνησης να αυξήσει τουλάχιστον στο 40% τον αριθμό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των ιδιωτικών εταιρειών και δημοσίων επιχειρήσεων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν την νορβηγική πρωτοβουλία ως ένα θετικό παράδειγμα και να αρχίσουν να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση·

28.    καλεί τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν εκστρατείες υπέρ των αποφοίτων κοριτσιών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να προωθηθεί η επιλογή σταδιοδρομιών στον τομέα των μηχανικών, ώστε να αυξηθεί η παρουσία τους σε παραδοσιακά ανδρικά τεχνικά επαγγέλματα·

29.    εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σημαντική αύξηση του αριθμού των γυναικών προέδρων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και του αριθμού των γυναικών αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και για την αύξηση, λιγότερο σημαντική αλλά πραγματική, του αριθμού των γυναικών βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009·

30.    θεωρεί ως προς αυτό ότι η αναλογία γυναικών Επιτρόπων που προτάθηκαν (που αντιπροσωπεύουν το 33% του συνόλου) η οποία επετεύχθη με μεγάλη δυσκολία είναι το απολύτως ελάχιστο· θεωρεί ότι η σύνθεση της Επιτροπής θα πρέπει να αντανακλά καλύτερα την ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των φύλων· καλεί τα κράτη μέλη, σε ό,τι αφορά τους μελλοντικούς διορισμούς Επιτρόπων, να παρουσιάζουν δυο υποψήφιους, έναν από κάθε φύλο, ώστε να διευκολυνθεί η συγκρότηση μιας πιο αντιπροσωπευτικής Επιτροπής·

31.    ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν με προσοχή τις πολιτικές τους στον τομέα της μετανάστευσης, ώστε να εκμεταλλευθούν πλήρως τις δυνατότητες των μεταναστριών με υψηλή κατάρτιση, και να προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία στις εργαζόμενες στον οικιακό και κοινωνικό τομέα, βελτιώνοντας έτσι την ευάλωτη θέση των μεταναστριών και προωθώντας την ενσωμάτωσή τους μέσω της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, και κυρίως στην επαγγελματική κατάρτιση και στην εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής·

32.    ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα και ειδική προσοχή στις πιο ευπαθείς κατηγορίες γυναικών: τις γυναίκες με αναπηρία, στις γυναίκες που έχουν τη μέριμνα για προστατευόμενα άτομα, στις ηλικιωμένες γυναίκες, στις γυναίκες που είναι μέλη μειονοτήτων και στις μετανάστριες, καθώς και στις φυλακισμένες γυναίκες, και να εκπονήσουν ειδικά μέτρα για την κάλυψη των αναγκών τους·

33.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκδώσουν και να εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα για να βοηθήσουν τις γυναίκες με αναπηρία, ώστε αυτές να μπορέσουν να προοδεύσουν στην κοινωνική ζωή και στον κόσμο της εργασίας αλλά και στο πολιτιστικό και πολιτικό επίπεδο, όπου εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται·

34.    ζητεί άμεσα από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τις Κάτω Χώρες, τη Φινλανδία και τη Σουηδία να επικυρώσουν χωρίς καθυστέρηση τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

35.    υπενθυμίζει ότι η βία εις βάρος των γυναικών παραμένει σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να εξαλειφθεί με κάθε μέσον σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, και ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να θεσπίσει, εντός της επόμενης πενταετίας ένα ευρωπαϊκό έτος κατά της βίας εις βάρος των γυναικών· συγχαίρει την ισπανική προεδρία του Συμβουλίου για την πρόθεσή της να εντάξει την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών στις προτεραιότητές της, καλεί δε και τις επόμενες προεδρίες να πράξουν ομοίως·

36.    στηρίζει τις προτάσεις της Ισπανικής Προεδρίας περί δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη Βία μεταξύ των Φύλων, περί καθιέρωσης του ευρωπαϊκού εντάλματος προστασίας των θυμάτων, και περί καθιέρωσης ενός κοινού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τηλεφωνικού αριθμού παροχής βοήθειας στα θύματα·

37.    τονίζει ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η βία που ασκείται σε βάρος των γυναικών, ώστε να επιτύχουμε την ισότητα γυναικών και ανδρών, και προς το σκοπό αυτό καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δημιουργήσουν μια σαφή νομική βάση για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας σε βάρος των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων·

38.    επιμένει στο γεγονός ότι οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν τον έλεγχο των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών τους δικαιωμάτων, κυρίως χάρη στην εύκολη πρόσβαση στην αντισύλληψη και την διακοπή της κύησης· τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε συμβουλές σχετικές με την διακοπή της κύησης· υποστηρίζει, κατά συνέπεια, όπως έπραξε και στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2008, τα μέτρα και τις δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στην καλύτερη ενημέρωσή τους για τα δικαιώματά τους και τις διαθέσιμες υπηρεσίες· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εφαρμόσουν μέτρα και δράσεις για την ευαισθητοποίηση των ανδρών σχετικά με τις ευθύνες τους όσον αφορά τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά ζητήματα·

39.    επισημαίνει ότι η διαδικασία ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, και περιμένει την πλήρη λειτουργία του το ταχύτερο δυνατόν·

40.    καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τη νέα στρατηγική της "Πέρα από το ΑΕΠ" και να ενσωματώσει στις εργασίες της στρατηγικές ικανές να μετρήσουν ποιά είναι στο ΑΕΠ των κρατών μελών η συμβολή των γυναικείων και των ανδρικών δραστηριοτήτων σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών·

41.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σελ. 23.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0062.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0098.

(4)

ΕΕ C 313 E της 20.12.2006, σελ. 118.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2009)0090.

(6)

ΕΕ C 301 E της 13.12.2007, σελ. 56.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0399.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν της 18.11.2008, P6_TA(2008)0544.

(9)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων, ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σελ. 1.

(10)

Οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά με σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη CES, ΕΕ L 145 της 19.6.1996.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση που πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρο τον κόσμο έχει σαφείς επιπτώσεις για τις γυναίκες, τις συνθήκες εργασίας τους, τη θέση τους στην κοινωνία και για την ισότητα των ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρξει ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών για το έτος 2009, σε συνέχεια της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο εισηγητής θέλησε να τονίσει την έκθεσή του τις διάφορες συνέπειες της κρίσης στην κατάσταση των γυναικών. Στο επίπεδο της απασχόλησης καταρχάς, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της εργασίας μερικής απασχόλησης, τις συνθήκες πρόσληψης και τις αμοιβές. Δεδομένου ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται περισσότερο στις δημόσιες υπηρεσίες, στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, δεν έχουν ιδιαίτερα επηρεαστεί από την αρχή της κρίσης. Εν τούτοις, λόγω του επαγγελματικού διαχωρισμού ως προς το φύλο, κινδυνεύουν να θιγούν διπλά στους προσεχείς μήνες: οι εργαζόμενες στους τομείς αυτούς θα έχουν, πιθανότατα, να αντιμετωπίσουν την απώλεια θέσεων εργασίας, και αυτές που επωφελούνται των υπηρεσιών αυτών θα πρέπει ενδεχομένως να θυσιάσουν τη δική τους εργασία για να ανταπεξέλθουν (κυρίως για τη φύλαξη παιδιών, αλλά επίσης και για την παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένους, σχολική στήριξη, κ.λπ.). Είναι λοιπόν σημαντικό οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να λάβουν υπόψη τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που οι πολιτικές τους δημοσιονομικής λιτότητας θα έχουν για τις γυναίκες. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει αυτές να θυσιαστούν, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρξει υποχώρηση στις πολιτικές για την ισότητα γυναικών -ανδρών.

Εν τούτοις, η κρίση παρουσιάζει επίσης και μία μοναδική ευκαιρία: οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αναθεωρήσουν τον τρόπο χάραξης της πολιτικής τους. Μπορεί να υπάρξει μία νέα κοινωνία που θα διέπεται από το ιδανικό μίας πραγματικής ισότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι είναι πλέον απαραίτητο να ενσωματωθεί η διάσταση της ισότητας σε όλες τις πολιτικές τους. Οι ίδιες οι γυναίκες μπορούν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο. Για παράδειγμα, η ισλανδική κυβέρνηση διόρισε δύο γυναίκες επικεφαλείς των τραπεζών που χρεοκόπησαν και συνέβαλαν στην καταστροφή της οικονομίας της χώρας. Εξάλλου, μία μελέτη του Παρατηρητηρίου για τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στις επιχειρήσεις του Ceram Business School καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις που περιελάμβαναν περισσότερες γυναίκες στα στελέχη τους, είχαν φέτος καλύτερα αποτελέσματα στο χρηματιστήριο. Δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης των ανδρών από γυναίκες, αλλά αύξησης της συμμετοχής τους στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία στο σύνολό της για να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.

Πρέπει να επισημάνουμε το θετικό βήμα της αύξησης του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: βρισκόμαστε πολύ κοντά στους στόχους της Βαρκελώνης πράγμα που μας κάνει περήφανους. Η απασχόληση παρέχει στις γυναίκες οικονομική ανεξαρτησία, καθώς και ένα καθεστώς και συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι από τα οποία έχουν να αποκομίσουν μόνο κέρδη. Εν τούτοις, αυτή η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης δεν συνοδεύεται δυστυχώς από βελτίωση των συνθηκών εργασίας: πράγματι, οι γυναίκες απασχολούνται κυρίως σε θέσεις μερικής απασχόλησης και/ή με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, περιορίζονται δε κατά το πλείστον σε χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας.

Ο εισηγητής επαναλαμβάνει ότι η αρχή" ίση αμοιβή για ίση εργασία" περιλαμβάνεται στις κοινοτικές συνθήκες ήδη από το 1957. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα αυτό. Εν τούτοις, πενήντα δύο χρόνια αργότερα, διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι η αρχή αυτή δεν εφαρμόζεται πάντα ομοιόμορφα. Επιπλέον, η διαφορά στις αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών παραμένει αμετάβλητη στο ίδιο επίπεδο από το 2000 και αυτό παρά τις διάφορες ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί (μεταξύ 14% και 17,4%, σύμφωνα με τις διαφορετικές μεθόδους υπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το 2000), αλλά τα παραδείγματα είναι πιο εντυπωσιακά: μία γυναίκα πρέπει να εργάζεται έως τις 22 Φεβρουαρίου (δηλαδή 418 ημερολογιακές ημέρες) για να κερδίσει όσα ένας άνδρας κατά τη διάρκεια ενός έτους σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2008 για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας στις αμοιβές γυναικών και ανδρών. Για να διορθώσουν αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, τα κράτη μέλη πρέπει να υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη τις διάφορες ισχύουσες ρυθμίσεις, κυρίως την οδηγία 2006/54/ΕΚ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των ευκαιριών και της ισότητας των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης και εργασίας.

Οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, ο επαγγελματικός διαχωρισμός με βάση το φύλο καθώς και τα στερεότυπα σε σχέση με το φύλο θίγουν επίσης και τους άνδρες. Σε μία συνεχώς εξελισσόμενη κοινωνία, οι άνδρες θα πρέπει να βρουν τη θέση τους. Έτσι, εκτός από τις πολυάριθμες εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο το σύνολο της κοινωνίας, θα πρέπει να δρομολογηθούν συγκεκριμένες εκστρατείες απευθυνόμενες στους άνδρες, και θα παρουσιάζουν για παράδειγμα άνδρες σε θέσεις ή σε εργασίες που παραδοσιακά ανήκουν στις γυναίκες. Πρέπει να καταφέρουμε να ενταχθεί στο συλλογικό ασυνείδητο η μη στερεότυπη απόδοση ρόλου στους άνδρες και στις γυναίκες ούτως ώστε να μην αντιμετωπίζεται πλέον με έκπληξη μία γυναίκα που οδηγεί ένα λεωφορείο ή ένας άνδρας που κάνει μπουγάδα. Οι γυναίκες και οι άνδρες μπορούν να αποκομίσουν πολλά οφέλη σε μία κοινωνία πιο δίκαιη και ελεύθερη από στερεότυπα με βάση το φύλο.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν την αναφέρει στην έκθεσή της, η βία εις βάρος των γυναικών αποτελεί πρόβλημα που ο εισηγητής θα ήθελα να τονίσει σε αυτή την έκθεση. Η ισπανική προεδρία του Συμβουλίου έχει εντάξει την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών στο κέντρο των προτεραιοτήτων της. Πρόκειται για έναν αγώνα ιδιαίτερα σημαντικό για όλη την κοινωνία, τον οποίο και οι άλλες προεδρίες θα πρέπει να αναλάβουν.

Τέλος, πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των μεταναστριών: αποτελούν θύματα διπλών διακρίσεων, και αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην ένταξή τους στην κοινωνία μας. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολυνθεί η ένταξή τους, κυρίως με τη σαφή και σωστή ενημέρωση στο θέμα των δικαιωμάτων τους και με την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής τους. Η γνώση της γλώσσας της χώρας όπου ζουν θα τους επιτρέψει να ανοιχτούν στους άλλους, να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνία, και να προοδεύσουν.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.1.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

5

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Jolanta Emilia Hibner, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Astrid Lulling, Barbara Matera, Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Katarína Neveďalová, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elisabeth Jeggle

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου