BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

1.2.2010 - (KOM(2009)0029 – C6‑0062/2009 – 2009/0004(CNS)) - *

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Magdalena Alvarez


Procedure : 2009/0004(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

(KOM(2009)0029 – C6‑0062/2009 – 2009/0004(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – Høring)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0029),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 93 og 94, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0062/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 113 og 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7‑0006/2010),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9a) Med henblik på en korrekt anvendelse og verificering af medlemsstaternes forskellige beskatningstyper bør der foreligge passende oplysninger om de beskatningspligtige aktiviteter, der finder sted i andre medlemsstater. Blandt de forskellige informationsformer synes automatisk udveksling af oplysninger at være den mest effektive metode til formidling af de almindeligt anvendte oplysninger, som er nødvendige for en eksakt beskatning, især hvor der er tale om grænseoverskridende forhold. Skal en sådan automatisk udveksling af oplysninger være effektiv, er det nødvendigt at fastlægge de kategorier og definere de områder, hvor det er obligatorisk at anvende denne. Derudover bør der være mulighed for at fastsætte en dobbelt grænse inden for de kategorier, der skal udveksles oplysninger om, og/eller det beløb, der udløser mekanismen.

Begrundelse

Med hensyn til automatisk udveksling af oplysninger konkretiseres og afgrænses anvendelsesområdet ved fastsættelse af en række indkomst- og kapitalkategorier, for hvilke denne automatiske informationsudveksling er obligatorisk. Der åbnes endvidere mulighed for at fastsætte en dobbelt grænse inden for de kategorier, der skal udveksles oplysninger om, og/eller det beløb, der udløser mekanismen.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør automatisk udveksle alle oplysninger i tilfælde, hvor en medlemsstat har grund til at tro, at der er eller kan være begået en overtrædelse af skattelovgivningen i den anden medlemsstat, hvor der er risiko for fejlagtig beskatning i den anden medlemsstat, eller hvor der er af en eller anden grund er sket eller kan ske skatteunddragelse i den anden medlemsstat, og i særdeleshed i tilfælde af fiktiv overførsel af overskud mellem virksomheder i forskellige medlemsstater, eller hvor der med henblik på opnåelse af skattefordele foregår sådanne transaktioner mellem virksomheder i to medlemsstater via et tredjeland.

(10) Medlemsstaterne bør, idet de sikrer beskyttelsen af forbrugernes privatliv, automatisk udveksle alle oplysninger i tilfælde, hvor en medlemsstat har grund til at tro, at der er eller kan være begået en overtrædelse af skattelovgivningen i den anden medlemsstat, hvor der er risiko for fejlagtig beskatning i den anden medlemsstat, eller hvor der er af en eller anden grund er sket eller kan ske skatteunddragelse i den anden medlemsstat, og i særdeleshed i tilfælde af fiktiv overførsel af overskud mellem virksomheder i forskellige medlemsstater, eller hvor der med henblik på opnåelse af skattefordele foregår sådanne transaktioner mellem virksomheder i to medlemsstater via et tredjeland.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Sådanne oplysninger bør også beskyttes i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger1 og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger2. Medlemsstaterne og Kommissionen bør respektere forpligtelserne med hensyn til åbenhed og information over for de berørte parter i forbindelse med indhentning af personoplysninger. Der bør sikres et passende beskyttelsesniveau, en begrænset datalagringsperiode og ansvarlighed hos den institution eller det organ, der lagrer de pågældende data.

 

________

1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

2 EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Det er vigtigt at tillade, at embedsmænd fra en medlemsstats skatteforvaltning kan opholde sig på en anden medlemsstats område og gøre brug af de kontrolbeføjelser, der er tillagt den anmodede medlemsstats embedsmænd.

(12) Med henblik på at optimere samarbejdet mellem medlemsstaternes skatteforvaltninger er det vigtigt at tillade, at embedsmænd fra en medlemsstats skatteforvaltning kan opholde sig på en anden medlemsstats område.

Begrundelse

For at forhindre at den mulighed, at embedsmænd fra en medlemsstats skatteforvaltning kan opholde sig på en anden medlemsstats område, kommer til at virke mod hensigten, dvs. svækker resultatet af samarbejdet, foreslås det at lade den kompetencemæssige sidestilling med sidstnævnte medlemsstats embedsmænd udgå.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17a) For at gøre dette direktiv mere anvendeligt og effektivt bør der for den anmodede myndigheds vedkommende fastsættes samme grad af forpligtelse til såvel at udveksle allerede disponible oplysninger som at foretage de administrative undersøgelser, der måtte være nødvendige for at opnå sådanne oplysninger.

Begrundelse

Med hensyn til proceduren for foretagelse af administrative undersøgelser foreslås det at bringe denne i overensstemmelse med proceduren for udveksling af oplysninger. For den anmodede myndigheds vedkommende fastsættes der således samme grad af forpligtelse til såvel at udveksle allerede disponible oplysninger som at foretage de administrative undersøgelser, der måtte være nødvendige for at opnå disse oplysninger.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Medlemsstaten bør dog ikke afslå at meddele oplysninger, fordi de ikke er af national interesse, eller fordi oplysningerne om en person, der er hjemmehørende i den anden medlemsstat, skal indhentes hos en bank, en anden finansieringsinstitution, en forvalter eller en person, der handler som repræsentant eller betroet person, eller fordi de vedrører en persons ejerskabsinteresser.

(19) Medlemsstaten bør dog ikke afslå at meddele oplysninger, fordi de ikke er af national interesse, eller fordi oplysningerne skal indhentes hos en bank, en anden finansieringsinstitution, en forvalter eller en person, der handler som repræsentant eller betroet person, eller fordi de vedrører en persons ejerskabsinteresser.

Begrundelse

Hvad angår afskaffelsen af bankhemmeligheden og for at sikre, at denne foranstaltnings effektivitet ikke begrænses af yderligere krav, foreslås det at lade bopælshenvisningen vedrørende den skatteyder, som den anmodende medlemsstat anmoder om oplysninger om, udgå. Dette er i overensstemmelse med den standard, der følges i OECD.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Det bør også gøres klart, at når en medlemsstat etablerer et bredere samarbejde med et tredjeland, end den har pligt til ifølge dette direktiv, bør den ikke nægte at etablere et bredere samarbejde med de øvrige medlemsstater.

(20) Det bør også gøres klart, at når en medlemsstat etablerer et bredere samarbejde med et tredjeland, end den har pligt til ifølge dette direktiv, bør den ikke nægte at etablere et bredere samarbejde med de øvrige medlemsstater. Enhver videregivelse af personoplysninger til et tredjeland bør foretages i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Det administrative samarbejdes effektivitet bør evalueres, navnlig på grundlag af statistikker.

(22) For at styrke og komme videre i det administrative samarbejde, bør der, navnlig på grundlag af statistikker, foretages en evaluering af, hvor effektiv gennemførelsen af dette direktiv har været. Der bør ligeledes føres kontrol med de tilfælde, hvor medlemsstaterne har afslået at meddele oplysninger eller at indlede en administrativ undersøgelse.

Begrundelse

For at forbedre udvekslingen af oplysninger mellem de forskellige nationale myndigheder foreslås det at føre kontrol med de tilfælde, hvor medlemsstaterne har afslået at videregive oplysninger eller at indlede en administrativ undersøgelse.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a) Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, om tekniske forbedringer vedrørende de indkomst- og kapitalkategorier, der er underkastet automatisk udveksling af oplysninger, og vedrørende indkomsttærsklerne for, hvornår det er obligatorisk at udveksle oplysninger. I betragtning af det administrative samarbejdes specifikke karakter bør beføjelsen gælde for en ubegrænset periode.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 6 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) et retligt arrangement såsom et partnerskab eller en trust, af hvis indkomst eller kapital der skal svares en af de skatter, der er omfattet af dette direktiv

d) ethvert andet retligt instrument eller arrangement, uanset art og type og med eller uden status som juridisk person, der ejer eller forvalter aktiver, hvoraf der, også af afkast fra disse, skal svares en af de skatter, der er omfattet af dette direktiv

Begrundelse

Der er behov for en tilstrækkeligt udtømmende definition på begrebet personelt anvendelsesområde, som ud over de fysiske og juridiske personer omfatter alle de retlige arrangementer og juridiske former, som kan oprettes i de forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 3 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. "ad elektronisk vej": ved hjælp af edb-udstyr, herunder digital kompression, og lagring af data og ved anvendelse af kabel, radio eller optiske eller andre elektroniske midler

8. "ad elektronisk vej": ved hjælp af edb-udstyr, herunder digital kompression, og lagring af data og ved anvendelse af kabel, radio eller optiske eller andre elektroniske midler, hvor sådanne midler kan styres samtidig med, at der garanteres sikker beskyttelse af oplysningerne

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 7 a (ny) (i afdeling I ”Udveksling af oplysninger efter anmodning”)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Kontrolsystemer

 

Hver medlemsstat udvikler passende kontrolsystemer for sit eget forbindelseskontor på skatteområdet for at sikre åbenhed og omkostningseffektivitet og udarbejder som led i en årlig kontrol en offentligt tilgængelig beretning i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i hver medlemsstat sender automatisk oplysninger om visse kategorier af indkomster og kapital til de øvrige medlemsstater.

1. Den kompetente myndighed i hver medlemsstat meddeler automatisk den kompetente myndighed i en anden medlemsstat oplysninger vedrørende personer, der er skattemæssigt hjemmehørende i denne anden medlemsstat, om følgende kategorier af indkomster og kapital:

 

a) arbejdsindkomster

 

b) bestyrelseshonorarer

 

c) udbytter

 

d) kapitalgevinster

 

e) tantiemer

 

f) afkast af livsforsikringer, som ikke er omfattet af andre retlige fællesskabsinstrumenter vedrørende udveksling af oplysninger og andre lignende foranstaltninger

 

g) pensioner

 

h) fast ejendom og afkast heraf.

 

Sådanne oplysninger er beskyttet i medfør af direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001. Medlemsstaterne og Kommissionen respekterer forpligtelserne med hensyn til åbenhed og information over for de berørte parter i forbindelse med indhentning af personoplysninger. Der sikres et passende beskyttelsesniveau, en begrænset datalagringsperiode og ansvarlighed hos den institution eller det organ, der lagrer de pågældende data.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Senest to år efter dette direktivs ikrafttræden fastsætter Kommissionen efter proceduren i artikel 24, stk. 2:

2. Med henblik på en mere effektiv ansættelse af de i artikel 2 omhandlede skatter baseret på de i medlemsstaterne indhøstede erfaringer vedtager Kommissionen første gang senest ...* delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22a, 22b og 22c, der

a) hvilke kategorier af indkomst og kapital der skal omfattes

a) præciserer eventuelle specifikke vilkår eller begrænsninger i de kategorier, der er omhandlet i stk. 1

b) hvilke former for oplysninger der skal udveksles

b) for de enkelte kategorier af indkomster og kapital præciserer tærsklen for, hvornår det er obligatorisk at udveksle oplysninger.

c) eventuelle særlige betingelser eller begrænsninger for de kategorier, der er nævnt i litra a)

 

d) hvor hyppigt udvekslingen skal foregå

 

e) hvordan udvekslingen af oplysninger skal foregå i praksis.

 

 

* EUT: Indsæt venligst dato: 2 år efter dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Kommissionen evaluerer og aflægger hvert år beretning for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorledes den automatiske udveksling af oplysninger fungerer. Kommissionen foreslår på grundlag af sin evaluering foranstaltninger til forbedring af den automatiske udvekslings omfang og kvalitet for at få det indre marked til at fungere mere gnidningsløst.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Den kompetente myndighed i en medlemsstat kan oplyse den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, at den ikke ønsker at modtage oplysninger om de kategorier af indkomst og kapital, der er omhandlet i stk. 1, eller at den ikke ønsker at modtage oplysninger om indkomst og kapital, som ligger under en nærmere fastsat tærskel. I sådanne tilfælde underretter den pågældende kompetente myndighed ligeledes Kommissionen herom.

Begrundelse

Med hensyn til automatisk udveksling af oplysninger konkretiseres og afgrænses anvendelsesområdet ved fastsættelse af en række indkomst- og kapitalkategorier, for hvilke denne automatiske informationsudveksling er obligatorisk. Der åbnes endvidere mulighed for at fastsætte en dobbelt grænse inden for de kategorier, der skal udveksles oplysninger om, og/eller det beløb, der udløser mekanismen.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3b. Meddelelsen af oplysninger finder sted mindst én gang om året og senest seks måneder efter afslutningen af regnskabsåret i den medlemsstat, hvor oplysningerne indhentes.

Begrundelse

En korrekt anvendelse af de nationale beskatningssystemer forudsætter, at de oplysninger, der modtages som følge af den automatiske udveksling, har ensartet karakter og formidles inden for en fastsat tidsfrist, som gør det muligt at forarbejde og anvende disse, før de lovbestemte frister i de enkelte lande udløber.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Når medlemsstaterne indgår bilaterale eller multilaterale aftaler for at kunne ansætte de i artikel 2 omhandlede skatter korrekt, foranlediger de automatisk udveksling af oplysninger om visse kategorier af indkomster og kapital. Til det formål præciserer de følgende i disse aftaler:

4. Når medlemsstaterne indgår bilaterale eller multilaterale aftaler for at kunne ansætte de i artikel 2 omhandlede skatter korrekt, foranlediger de automatisk udveksling af oplysninger om visse kategorier af indkomster og kapital i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001. Til det formål præciserer de følgende i disse aftaler:

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Når embedsmænd fra den anmodende myndighed er til stede under administrative undersøgelser i henhold til stk. 1, kan de gøre brug af de kontrolbeføjelser, der er tillagt den anmodede myndigheds embedsmænd, forudsat at de udøver disse beføjelser i overensstemmelse med den anmodede medlemsstats love og administrative bestemmelser.

2. Når embedsmænd fra den anmodende myndighed er til stede under administrative undersøgelser i henhold til stk. 1, kan de efter fælles overenskomst med den anmodede myndighed og inden for de af denne fastlagte retningslinjer deltage i undersøgelsen.

Begrundelse

For at forhindre at den mulighed, at embedsmænd fra en medlemsstats skatteforvaltning kan opholde sig på en anden medlemsstats område, kommer til at virke mod hensigten, dvs. svækker resultatet af samarbejdet, foreslås det at lade den kompetencemæssige sidestilling med sidstnævnte medlemsstats embedsmænd udgå.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Artikel 16, stk. 2 og 4, kan under ingen omstændigheder fortolkes således, at de gør det muligt for en bistandssøgt myndighed i en medlemsstat at afslå at levere oplysninger om en person, der er skattemæssigt hjemmehørende i den anmodende medlemsstat, udelukkende fordi oplysningerne skal indhentes hos en bank, en anden finansieringsinstitution, en forvalter eller en person, der handler som repræsentant eller betroet person, eller fordi oplysningerne vedrører en persons ejerskabsinteresser.

2. Artikel 16, stk. 2 og 4, kan under ingen omstændigheder fortolkes således, at de gør det muligt for en bistandssøgt myndighed i en medlemsstat at afslå at levere oplysninger, der er relevante i henhold til artikel 5, stk. 1, udelukkende fordi oplysningerne skal indhentes hos en bank eller en anden finansieringsinstitution, eller en forvalter eller person, der handler som repræsentant eller betroet person, eller fordi oplysningerne vedrører en persons ejerskabsinteresser

Begrundelse

I forbindelse med afskaffelse af bankhemmeligheden og for at sikre, at effektiviteten af denne foranstaltning ikke indskrænkes med yderligere krav, fjernes henvisningen til det skattemæssige hjemsted for den person, som den anmodende medlemsstat ønsker oplysninger om. Dette er i overensstemmelse med den standard, der følges inden for OECD.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne meddeler hvert år Kommissionen, om de har afvist at videregive oplysninger eller at indlede en administrativ undersøgelse, sammen med en redegørelse for årsagerne til sådanne afvisninger. Kommissionen foretager en evaluering af de fremsendte oplysninger og udarbejder henstillinger med sigte på at nedbringe antallet af disse tilfælde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3.

Begrundelse

For at forbedre udvekslingen af oplysninger mellem de forskellige nationale myndigheder foreslås det at indføre en opfølgning af de sager, hvor medlemsstaterne har afslået at videregive oplysninger eller at indlede en administrativ undersøgelse.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Kapitel V -a – Overskrift (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kapitel V -a

 

DELEGEREDE RETSAKTER

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 22a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter i artikel 8, stk. 2, for en ubegrænset periode.

 

2. Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

 

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 22b og 22c anførte betingelser.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 22 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 22b

 

Tilbagekaldelse af delegationen

 

1. Delegationen af beføjelser i artikel 8, stk. 2, kan tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis en institution indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, giver den den anden institution og Kommissionen meddelelse herom, og oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der eventuelt vil blive tilbagekaldt.

 

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning straks eller på et senere tidspunkt, hvis dette er angivet i afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning for gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 22 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 22c

 

Indsigelser mod delegerede retsakter

 

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden fire måneder fra underretningen herom. Fristen forlænges med to måneder på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har rejst indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, offentliggøres den delegerede retsakt i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

 

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod den delegerede retsakt, træder retsakten ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når den kompetente myndighed i en medlemsstat modtager oplysninger fra et tredjeland for at kunne ansætte de i artikel 2 omhandlede skatter korrekt, sender denne myndighed dem videre til de kompetente myndigheder i medlemsstater, der kan have gavn af disse oplysninger, og under alle omstændigheder til dem, der anmoder herom, i det omfang internationale aftaler med det pågældende tredjeland ikke er til hinder herfor.

1. Når den kompetente myndighed i en medlemsstat modtager oplysninger fra et tredjeland for at kunne ansætte de i artikel 2 omhandlede skatter korrekt, sender denne myndighed dem videre til de kompetente myndigheder i medlemsstater, der har brug for disse oplysninger for at kunne foretage en nøjagtig ansættelse af disse skatter, og under alle omstændigheder til dem, der anmoder herom, i det omfang internationale aftaler med det pågældende tredjeland ikke er til hinder herfor.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder kan under overholdelse af deres nationale bestemmelser om videregivelse af personoplysninger til tredjelande, meddele de oplysninger, der indhentes i henhold til dette direktiv, til et tredjeland, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

2. De kompetente myndigheder kan under overholdelse af deres nationale bestemmelser om videregivelse af personoplysninger til tredjelande, meddele de oplysninger, der indhentes i henhold til dette direktiv, til et tredjeland. En sådan formidling af oplysninger til et tredjeland skal være i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF, og det er en forudsætning, at følgende betingelser er opfyldt:

BEGRUNDELSE

Baggrund

Kommissionen vedtog inden udgangen af forrige valgperiode en række lovgivningsmæssige forslag som led i bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse i Den Europæiske Union. Et af hovedelementerne i denne fælles strategi er direktivforslaget om administrativt samarbejde på beskatningsområdet.

Forslaget har stor betydning, fordi skattesvig i EU har så vidtrækkende konsekvenser. For det første har denne form for svig alvorlige følger for de nationale budgetter, hvad angår offentlige udgifter til almennyttige formål, især inden for sundhed, uddannelse og forskning. For det andet krænker skattesvig princippet om skattemæssig retfærdighed i forhold til de borgere og virksomheder, som overholder dette princip. Og for det tredje fører skattesvig til konkurrenceforvridning, hvilket griber ind i den måde, markedet fungerer på.

I disse økonomiske krisetider, hvor alle landene har et betydeligt underskud på budgettet, har faldet i disponible midler endnu større konsekvenser. For fuldt ud at forstå situationens alvor bør vi se nærmere på omfanget af skattesvig i EU, som ifølge visse skøn andrager over 200 mia. EUR om året, eller mere end 2 % af BNP. Sammenligner man dette beløb med det beløb på 1 % af BNP, som er afsat i Kommissionens plan for økonomisk genopsving, der har til formål at imødegå konsekvenserne af den finansielle krise, vil man kunne konstatere, at bekæmpelse af skattesvig er en overordentlig stor økonomisk udfordring.

Krisen har samtidig understreget omfanget af skattetænkning og manipulation og markedets uigennemsigtighed og har endvidere med al ønskelig tydelighed demonstreret, at de foranstaltninger, der træffes i et land, har vidtrækkende konsekvenser for økonomien i de øvrige lande.

Direktivforslaget spiller endvidere en vigtig rolle med henblik på at gøre borgerne og regeringsmedlemmerne bevidste om, at det er nødvendigt at sætte en stopper for de skandaløse forhold, der har gjort sig gældende i den senere tid. Under en krise, som den vi gennemlever nu, er der helt klart et behov for ikke at lade nogen indtægtskilder overhovedet undslippe de europæiske økonomier, da der skal afholdes exceptionelt store udgifter for at mindske krisens konsekvenser og dermed de store underskud på budgetterne.

Kommissionens forslag og ordførerens vurdering heraf

Selv om det nugældende direktiv uden tvivl var et første skridt i den rigtige retning, idet praktisk talt alle medlemsstaterne har accepteret det generelle mandat til at indlede et administrativt samarbejde på beskatningsområdet, har der kunnet konstateres en klar mangel på konkretisering i gennemførelsen af dette samarbejde. Ordføreren er derfor af den opfattelse, at tiden nu er inde til at foreslå nye fremskridt i skattesystemet, således at dette kan udvikles sideløbende med markedsintegrationen. I så henseende udgør Kommissionens forslag til direktiv et både kvantitativt og kvalitativt spring. Kvantitativt, fordi det indebærer nye forpligtelser. Og kvalitativt, fordi det udbygger og konkretiserer de eksisterende forpligtelser. De vigtigste fremskridt foreslået af Kommissionen kan kort gengives som følger:

I kapitel I foreslås der en udvidelse af direktivets anvendelsesområde med en generel klausul, som omfatter alle former for skatter og afgifter. For første gang skal det administrative samarbejde inden for direktivets anvendelsesområde omfatte alle direkte og indirekte skatter, herunder obligatoriske bidrag til sociale sikringsordninger med undtagelse af moms og punktafgifter, der er omfattet af en særskilt og mere udviklet ordning. Dette er et fremskridt i forhold til det gældende direktiv, som kun omfatter indkomst- og formueskat samt afgiftsbelastning af forsikringspræmier. Ordføreren er overbevist om, at udvidelsen af anvendelsesområdet vil resultere i en mere effektiv skatteforvaltning.

Kapitel II omhandler og konkretiserer automatisk udveksling af oplysninger som generel regel, når der sker deling af de almindeligt anvendte oplysninger mellem skatteforvaltningerne. Det præciseres i forslaget, at denne form for udveksling er referencepunktet for informationsudveksling, og at vi dermed går længere end de af OECD foreslåede standarder. Dette vil være et reelt fremskridt i forhold til det gældende direktiv, idet udveksling af oplysninger uden forudgående anmodning er at foretrække i dag. Det er naturligvis klart, at der løbende bør foretages en perfektionering af alle former for informationsudveksling på basis af de givne omstændigheder og de data, der er nødvendige i de enkelte tilfælde.

Kapitel III indfører som den væsentligste nyhed mere omfattende regler, der sikrer at embedsmænd fra en medlemsstat kan være til stede i de administrative kontorer i en anden medlemsstat og deltage i administrative undersøgelser det pågældende sted. Den mulighed, der består i henhold til den nugældende lovgivning, bliver således yderligere formaliseret i det foreliggende direktivforslag, som også er mere detaljeret, hvad angår den proceduremæssige side af sagen, hvilket uden tvivl vil gøre det lettere for embedsmænd fra en medlemsstat at være til stede og deltage i en anden medlemsstat, når omstændighederne gør dette tilrådeligt.

Kapitel IV indeholder den mest vidtrækkende lovgivningsmæssige nyhed i forslaget, nemlig afskaffelse af bankhemmeligheden, der kan siges at være den væsentligste normative hindring for det administrative samarbejde. Efter ordførerens opfattelse bør Parlamentet fremsende en klar støttetilkendegivelse til Rådet på grund af denne foranstaltning, som går et skridt videre end det, der foreslås i OECD's modelbeskatningsaftale. Det hensigtsmæssige ved denne bestemmelse kan ikke drages i tvivl, idet der i dag er bred enighed på internationalt plan om, at det er nødvendigt at forbedre skatteforvaltningen, hvilket er kommet til udtryk i klare og tydelige erklæringer fra G-20 om at afskaffe bankhemmeligheden. Kommissionens forslag gør ikke andet end at sætte ord på følelserne hos flertallet af borgerne, som altid har været modstandere af enhver mulighed for, at der inden for det skattemæssige samarbejde findes områder, som tilskynder til skatteunddragelse og tillader skattesvig, især i en krisesituation, som nødvendiggør en stor kollektiv indsats.

Med hensyn til forslagets internationale aspekter finder ordføreren det meget positivt, at der indføres en mestbegunstigelsesklausul, som indebærer, at medlemsstaterne bl.a. sikrer et indbyrdes samarbejde på samme niveau som deres samarbejde med tredjelande. Dette vil betyde, at medlemsstaterne i alle samarbejdsrelationer på det skattemæssige område vil handle ud fra et fællesskabssynspunkt.

I betragtning af ovenstående indtager ordføreren samlet set en positiv holdning til Kommissionens forslag. De fremsatte ændringsforslag tager sigte på at styrke visse punkter i forslaget for at gøre det administrative samarbejde mere effektivt på følgende områder:

§ Der er behov for en tilstrækkeligt udtømmende definition på begrebet personelt anvendelsesområde, som ud over de fysiske og juridiske personer omfatter alle de retlige arrangementer og juridiske former, som kan oprettes i de forskellige medlemsstater.

§ Med hensyn til automatisk udveksling af oplysninger konkretiseres og afgrænses anvendelsesområdet ved fastsættelse af en række indkomst- og kapitalkategorier, for hvilke denne automatiske informationsudveksling er obligatorisk. Der åbnes endvidere mulighed for at fastsætte en dobbelt grænse inden for de kategorier, der skal udveksles oplysninger om, og/eller det beløb, der udløser mekanismen.

§ For at forhindre at den mulighed, at embedsmænd fra en medlemsstats skatteforvaltning kan opholde sig på en anden medlemsstats område, kommer til at virke mod hensigten, dvs. svækker resultatet af samarbejdet, udgår den kompetencemæssige sidestilling med sidstnævnte medlemsstats embedsmænd.

§ Med hensyn til proceduren for foretagelse af administrative undersøgelser foreslås det at bringe denne i overensstemmelse med proceduren for udveksling af oplysninger. For den anmodede myndigheds vedkommende fastsættes der således samme grad af forpligtelse til såvel at udveksle allerede disponible oplysninger som at foretage de administrative undersøgelser, der måtte være nødvendige for at opnå disse oplysninger.

§ Hvad angår afskaffelsen af bankhemmeligheden og for at sikre, at denne foranstaltnings effektivitet ikke begrænses af yderligere krav, foreslås det at lade bopælshenvisningen vedrørende den skatteyder, som den anmodende medlemsstat anmoder om oplysninger om, udgå. Dette er i overensstemmelse med den standard, der følges i OECD.

§ For at forbedre udvekslingen af oplysninger mellem de forskellige nationale myndigheder foreslås det at indføre en opfølgning af de sager, hvor medlemsstaterne har afslået at videregive oplysninger eller at indlede en administrativ undersøgelse.

§ Og endelig er formålet med direktivforslaget bl.a. at tage højde for den nuværende økonomiske krise og de betydelige konsekvenser, skattesvig har i den forbindelse, hvilket gør det endnu mere presserende at vedtage den foreslåede reform.

Konklusion

Kommissionens forslag er et skridt frem med hensyn til nødvendigheden af at råde over mere effektive samarbejdsinstrumenter i bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse på europæisk plan.

Forslaget styrker de respektive landes interne skattemæssige suverænitet samtidig med, at det indeholder forslag til nye instrumenter til en mere reel og effektiv forvaltning af landenes egne skattemæssige ressourcer. Endvidere bidrager det til at fremme den europæiske integrationsproces, da det er helt klart, at der, efterhånden som denne proces skrider frem, bliver et mere og mere udtalt behov for en hensigtsmæssig integration på beskatningsområdet ud fra såvel et politisk og økonomisk som et administrativt synspunkt, eftersom det europæiske projekt uden en sådan integration ikke vil kunne føres ud i livet.

PROCEDURE

Titel

Administrativt samarbejde på beskatningsområdet

Referencer

KOM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS)

Dato for høring af EP

16.2.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

19.10.2009

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

19.10.2009

JURI

19.10.2009

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

CONT

1.10.2009

JURI

5.10.2009

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Magdalena Alvarez

21.7.2009

 

 

Behandling i udvalg

9.11.2009

1.12.2009

21.1.2010

 

Dato for vedtagelse

27.1.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

4

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Eva Joly, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Magdalena Alvarez, Marta Andreasen, Sophie Briard Auconie, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Thomas Mann, Andreas Schwab

Dato for indgivelse

1.2.2010